Što je novo?

Porezna reforma 2024. - Ostale vrste prihoda i neoporezivi primici

Ostale vrste prihoda / konačni dohoci

Poreznom reformom 2024. godine povećane su stope poreza na ostale vrste prihoda koje se smatraju konačnim dohotkom.
Pod tim pojmom se smatraju prihodi od imovine i imovinskih prava (najam), prihodi od kapitala (npr. kamate na dane zajmove svojim tvrtkama) te prihodi od kapitalne dobiti.

U tablici u nastavku nalazi se usporedni prikaz poreznih stopa (2023 / 2024)  za ostale izvore primitaka:

Vrste konačnih dohodaka Porezna stopa na isplate u 2023. Porezna stopa na isplate u 2024.
Dohodak od imovine ostvaren od najamnine i zakupnine 10 % 12 %
Dohodak od imovinskih prava 20 % 24 %
Dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava 20 % 24 %
Dohodak od otuđenja posebnih vrsta imovine / otkup sirovina 10 % 12%
Dohodak od kamata 10 % 12 %
Dohodak od izuzimanja imovine i korištenja usluga 30 % 36 %
Dohodak po osnovi primitaka od dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica 20 % 24 %
Dohodak po osnovi primitaka od dividendi ili udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu 10 % 12 %
Dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka
-od otuđenja financijske imovine
-od otuđenja udjela u kapitalu
10 % 12 %
Dohodak po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena 30 % uvećano za 100 % 36 % uvećano za 100 %
Dohodak po osnovi povrata doprinosa 30 % 36 %
Dohodak od samostalne djelatnosti koji se oporezuje paušalno 10 % 12%
Drugi dohodak po osnovi privremenih odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi 10 % 10 %

Iz usporednog prikaza vidljivo povećanje poreznih stopa od 2-6 %. no važno je napomenuti da se u 2023. godini prilikom isplata tih vrsta prihoda obavezno obračunavao prirez prema mjestu prebivališta / boravišta koji se ukida od 1. 1. 2024. što će ublažiti povećanje u onim općinama i gradovima koje su imale veći prirez dok će to povećanje najviše osjetiti stanovnici gradova i općina u kojima je stopa prireza bila 0 %.

Neoporezivi primici

Posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak te Pravilnika o porezu na dohodak u sklopu porezne reforme povećane su svote postojećih neoporezivih primitaka radnika i primitaka koji se ne smatraju dohotkom te je uređena primjena novoga neoporezivog primitka – napojnice.

Vrsta neoporezive naknade / primitka Godišnji neoporezivi iznos do 31.12.2023. u € Godišnji neoporezivi iznos od 1.1.2024. u €
Neoporezivi primici u novcu
Prigodne nagrade (uskrsnica, regres za godišnji odmor, božićnica) do 663,62 € do 700,00 €
Nagrada za radne rezultate do 995,43 € do 1.120,00 €
Novčana paušalna naknada za troškove prehrane radnika do 796,44 € do 1.200,00 €
Prehrana radnika na temelju vjerodostojne dokumentacije (računi restorana) do 1.592,76 € do 1.800,00 €
Naknade i dnevnice Iznos 2023. Iznos 2024.
Dnevnica za službena putovanja u tuzemstvu 26,55 € 30,00 €
Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe po prijeđenom km 0,40 € 0,50 €
Moguće neoporezive isplate
Potpore zbog invalidnosti do 331,81 € do 560,00 €
Potpore zbog smrti u užoj obitelji do 398,17 € do 560,00 €
Potpore zbog dugotrajnog bolovanja do 331,81 € do 560,00 €
Potpora djetetu umrlog radnika do 232,27 € do 560,00 €
Otpremine prilikom odlaska u mirovinu do 1.327,24 € do 1.400,00 €
Otpremnine zbog posl. i osobno uvjetovanih otkaza do 862,71 € za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca do 896,00 € za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca
Otpremnine zbog ozljeda na radu ili prof. bolesti do 1.061,79 € za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca do 1.120,00 € za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca
Primici radnika
Nagrada radnicima za navršenih 10 godina radnog staža do 199,09 € do 280,00 €
Nagrada radnicima za navršenih 15 godina radnog staža do 265,45 € do 336,00 €
Nagrada radnicima za navršenih 20 godina radnog staža do 331,81 € do 392,00 €
Nagrada radnicima za navršenih 25 godina radnog staža do 398,17 € do 448,00 €
Nagrada radnicima za navršenih 30 godina radnog staža do 464,53 € do 504,00 €
Nagrada radnicima za navršenih 35 godina radnog staža do 530,90 € do 560,00 €
Nagrada radnicima za navršenih 40 godina radnog staža do 663,62 € do 672,00 €

Premije osiguranja za treći mirovinski stup uplaćuju se u 2024. godini mjesečno do iznosa od 67,00 €, jer je godišnji iznos koji je do sada iznosio 796,44 € povećan odnosno zaokružen na 804,00 €.