Nove evidencije o radnom vremenu

Dana 28. ožujka 2015. na snagu je stupio novi, treći

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima

(Nar. nov., br. 32/15., dalje: novi Pravilnik), a čijim je stupanjem na snagu u cijelosti prestao vrijediti Pravilnik iz 2011.

Opširnije...

Izmjene zakona koje stupaju na snagu od 01.01.2015. godine

 

  Od 1. siječnja 2015.

na snagu stupaju porezne promjene kojima se država odriče dijela svojih prihoda kako bi povećala kupovnu moć građana, te se olakšava poslovanje obrtnicima i poduzetnicima.

 

Zakon o PDV-u

  • Manji porez na lijekove: Snižava se PDV za sve lijekove koji se izdaju na recept (a ne kao do sada samo za lijekove na listi HZZO).
  • Povoljniji uvjeti poslovanja za poduzetnike: Propisuje se mogućnost obračuna PDV prema naplaćenoj realizaciji za sve obveznike s isporukama do 3 milijuna kuna. Time se omogućuje da od 138.000 aktivnih poduzetnika u sustavu PDV, 120.000 poduzetnika (čije obveze čine 8% ukupne obveze PDV) samostalno bira način obračuna PDV.  

    Opširnije...

Korisnički pretinac

Svim svojim ugovornim korisnicima nudimo mogućnost preuzimanja predanih obrazaca PDV, JOPPD, Financijskih izvješća i salda konti kartica, te izravnu komunikaciju putem korisničkog pretinca na ovoj stranici.