Osnovice i stope za plaćanje doprinosa iz i na plaće

  • Zadnja izmjena: 02.01.2023.
Osnovice za rad u punom radnom vremenu

Doprinosi se obračunavaju prema stvarno isplaćenoj plaći koja ne može biti manja od minimalne plaće koja od 1. siječnja do 2023. godine iznosi:

700,00 € bruto. 

Najniža mjesečna osnovica za plaćanje doprinosa za iznosi 519,53 € (10.301,00 kn x 0,38).

Najniža osnovica za plaćanje doprinosa određuje se prema odredbama Zakona o doprinosima. Utvrđuje se za svaku godinu posebno u visini 38 % prosječne plaće (bruto) ostvarene kod pravnih osoba u RH u prethodnoj godini u razdoblju siječanj – kolovoz. 
U određenim slučajevima, kada se primjerice naknada plaće za bolovanje uz dopušteno smanjenje utvrdi u svoti nižoj od najniže osnovice za plaćanje doprinosa, tj. 519,53 €, tada doprinose iz plaće i na plaću treba obračunati i uplatiti na tu najnižu osnovicu. Ako je u tom slučaju riječ o dijelu mjeseca za koji se isplaćuje naknada za bolovanje, osnovica se utvrđuje u razmjernom dijelu od 519,53 €.

Najviša mjesečna osnovica za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje I. i II. stup iznosi 8.203,08 €.
Najviša godišnja osnovica za plaćanje doprinosa za mirovinsko osiguranje u I. stupu iznosi 98.436,96 €. 

Stope doprinosa iz plaće i na plaću
Naziv doprinosa Stope doprinosa čl. 20. Zakona o doprinosima Obveznik doprinosa čl. 19. Zakona Obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa
iz plaće na plaću

Doprinosi za MO:
  I stup
 II stup

20%
15%
5%
radnik poslodavac
Doprinos za obvezno zdrav. osig. 16,50% poslodavac poslodavac
Ukupno 20% 16,50%