Paket STANDARD

Paket Standard obuhvaća sve usluge iz Paketa Basic plus

 • 3 sata mjesečno usluga savjetovanja iz područja PDV-a , poreza na dohodak i poreza na dobit
 • kvartalni izvještaji rezultata poslovanja

Knjigovodstvene i računovodstvene usluge iz paketa Basic su:

 • Knjiženje poslovnih događaja uz vođenje
  • dnevnika
  • glavne knjige
  • pomoćnih knjiga utvrđenih u skladu s propisima i potrebama poduzetnika
 • Izrada popisa imovine i obveza
 • Izrada poreznih prijava sa svim propisanim prilozima za utvrđivanje poreza na dobitak
 • Sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja:
  • bilance
  • računa dobitka i gubitka sa svim pomoćnim obrascima
  • bilješki uz financijska izvješća
 • Izrada mjesečnih obračuna plaća radnika s propisanim doprinosima i porezima, te priprema i predaja obrazaca vezanih uz plaće
 • Izrada obračuna PDV-a
 • Vođenje knjige ulaznih računa (URA)
 • Vođenje knjige izlaznih računa (IRA)
 • Vođenje blagajne

 

Povratak na Računovodstvo