Korisne informacije

Pregled neoporezivih naknada, troškova, potpora i nagrada

  • Zadnja izmjena: 02.01.2023.

 

Osim isplata koje podliježu oporezivanju, poslodavci imaju mogućnost dodatnog nagrađivanja radnika ili nadoknade njihovih troškova kroz isplatu neoporezivih primitaka koji se ne smatraju dohotkom od nesamostalnog rada.

U praksi se događa da poslodavci često i ne znaju koje sve neoporezive isplate mogu koristiti kako bi povećali zadovoljstvo radnika bez povećanja poreznih davanja. 
Stoga, u nastavku donosimo pregled neoporezivih primitaka s pripadajućim maksimalnim iznosima.

Dnevnice, dodatci i naknada za odvojeni život
R.b. Vrsta naknade Maksimalni neoporezivi iznos
1. Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvu (mjesto rada mora biti udaljeno najmanje 30 kilometara od sjedišta društva i boravišta zaposlenika). Ako je na teret poslodavca osiguran jedan obrok (ručak ili večera) svota dnevnice umanjuje se za 30 %, odnosno ako su osigurana dva obroka za 60 %. do 26,54 € (200,00 kn)
(do 18,58 € (140,00 kn) – osiguran jedan obrok;
do 10,62 (80,00 kn) – osigurana dva obroka)
2. Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno. Ako je na teret poslodavca osiguran jedan obrok (ručak ili večera) svota dnevnice umanjuje se za 30 %, odnosno ako su osigurana dva obroka za 60 %. do 13,27 € (100,00 kn)
(do 9,29 € (70,00 kn) – osiguran jedan obrok;
do 5,31 ( 40,00 kn) – osigurana dva obroka)
3. Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u inozemstvu. Ako je na teret poslodavca osiguran jedan obrok (ručak ili večera) svota dnevnice umanjuje se za 30 %, odnosno ako su osigurana dva obroka za 60 %. do svota utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna (vidi tablicu 2)
4. Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno. Ako je na teret poslodavca osiguran jedan obrok (ručak ili večera) svota dnevnice umanjuje se za 30 %, odnosno ako su osigurana dva obroka za 60 %. do 50% svota utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna
5. Pomorski dodatak. do 33,18 € (250,00 kn) dnevno
6. Pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe. do 53,09 € (400,00 kn) dnevno
7. Dnevnice za službena putovanja per diem koje se radnicima isplaćuju iz proračuna Europske unije radi obavljanja poslova njihovih radnih mjesta, a u svezi s djelatnosti poslodavca. u ukupnom iznosu
8. Naknade za odvojeni život od obitelji. do 232,26 € (1.750,00 kn) mjesečno

Naknade troškova
R.b. Vrsta naknade Maksimalni neoporezivi iznos
1. Naknade prijevoznih troškova na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka
2. Naknade troškova noćenja na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka
3. Naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim (i međumjesnim) javnim prijevozom. u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte odnosno do visine cijene mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte1
4. Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe. do 0,40 € (3,00 kn) po prijeđenom kilometru
5. Troškovi prijevoza, prehrane, smještaja i dr. prema propisima. EU za dugoročne i kratkoročne stručnjake koje financira EU (čl. 5. st. 14. Pravilnika o porezu na dohodak)
6. Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika.2 do 796,34 € (6.000,00 kn) godišnje (ne treba pravdati utrošak)
7.  Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije (računi, obračuni, evidencije i sl.) Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga prehrane obavljena.2 do 1.592,67 € (12.000,00 kn) godišnje pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem ili uz interni obračun poslodavca
 8. Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije (računi, obračuni, evidencije i sl.). Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga smještaja obavljena. do visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem
9. Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije (ugovor, račun, uplatnica i sl.) ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi. do visine stvarnih izdataka
10.  Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam.  do 331,81 € (2.500,00 kn) godišnje
11. Sistematski pregledi. do visine stvarnih troškova pod uvjetom da je omogućen svim radnicima
12. Testiranje na uzročnike zaraznih bolesti odnosno epidemije zaraznih bolesti pod uvjetom da je u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca tj. isplatitelja plaće. do visine stvarnih troškova
13. Cijepljenje protiv zaraznih bolesti pod uvjetom da je u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca tj. isplatitelja plaće. do visine stvarnih troškova neovisno o načinu podmirenja

1 Ako radnik mora sa stanice međumjesnog javnog prijevoza koristiti i mjesni prijevoz, stvarni izdaci utvrđuju se u visini troškova mjesnog i međumjesnoga javnoga prijevoza odnosno do visine stvarnih izdataka utvrđenih u visini troškova mjesnog i međumjesnoga javnoga prijevoza. Ako na određenom području odnosno udaljenosti nema organiziranog prijevoza, naknada troškova prijevoza na posao i s posla utvrđuje se u visini cijene prijevoza koja je utvrđena na približno jednakim udaljenostima na kojima je organiziran prijevoz odnosno do visine cijene prijevoza koja je utvrđena na približno jednakim udaljenostima na kojima je organiziran prijevoz.

2 Paušalne naknade za troškove prehrane radnika i stvarni troškovi prehrane na temelju vjerodostojne dokumentacije međusobno se isključuju na godišnjoj razini za istog radnika.

Otpremnine, darovi, nagrade za radne rezultate te voda i napitci
R.b. Vrsta isplate Maksimalni neoporezivi iznos
1. Otpremnine prilikom odlaska u mirovinu do 1.061,78 € (8.000,00 kn)
2. Otpremnine zbog poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza, prema zakonu kojim se uređuje radni odnos do visine 862,70 € (6.500,00 kn) za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca
3. Otpremnine zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti do visine 1.061,78 € (8.000,00 kn) za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca
4. Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) do 663,61€ (5.000,00 kn) godišnje
5. Dar u naravi (dobrima) do 132,72 € (1.000,00 kn) godišnje s PDV-om
6. Dar djetetu do 15 godina starosti (koje je do dana 31. prosinca tekuće godine navršilo 15 godina starosti) do 132,72 € (1.000,00) kn godišnje
7. Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.) do 995,42 € (7.500,00) kn godišnje
8. Voda te topli i hladni napitci (osim napitaka koji u sebi sadrže alkohol), koje poslodavac na svoj teret omogućuje radnicima za vrijeme radnog vremena u visini stvarnih troškova (bez odbitka PDV-a osim za vodu)

Potpore i premije osiguranja
R.b. Vrsta isplate Maksimalni neoporezivi iznos
1. Potpora za novorođenče do 1.327,23 € (10.000,00 kn)
2. Potpore zbog invalidnosti radnika do 331,81 € (2.500,00 kn) godišnje
3. Potpore za slučaj smrti radnika do 995,42 € (7.500,00 kn)
4. Jednokratne potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika (bračnog druga, roditelja, roditelja bračnog druga, djece, drugih predaka i potomaka u izravnoj liniji, posvojene i udomljene djece i djece na skrbi te punoljetne osobe kojoj je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu) do 398,17 € (3.000,00 kn)
5. Potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana. Razdoblje bolovanja duže od 90 dana ne mora se odnositi na jednu kalendarsku godinu do 331,81 € (2.500,00 kn) godišnje
6. Premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja do 66,36 € (500,00 kn) mjesečno
7. Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja na temelju vjerodostojne dokumentacije do 331,81 € (2.500,00 kn) godišnje podmirene bezgotovinskim putem

Jubilarne nagrade
R.b. Vrsta isplate Maksimalni neoporezivi iznos
1. Za navršenih: 
– 10 godina radnog staža 
– 15 godina radnog staža 
– 20 godina radnog staža 
– 25 godina radnog staža 
– 30 godina radnog staža 
– 35 godina radnog staža 
– 40 godina radnog staža i svakih narednih 5 godina radnog staža

do 199,08 € (1.500,00 kn)
do 265,45 € (2.000,00 kn)
do 331,81 € (2.500,00 kn)
do 398,17 € (3.000,00 kn)
do 464,53 € (3.500,00 kn)
do 530,89 € (4.000,00 kn)
do 663,61 € (5.000,00 kn)

Primitci koji se ne smatraju dohotkom i primitci na koje se ne plaća porez na dohodak
R.b. Vrsta isplate Maksimalni neoporezivi iznos
1. Darovanje za zdravstvene potrebe (operacije, lijekovi, ortopedska pomagala) ako liječenje nije pokriveno osnovnim, dopunskim ili dodatnim osiguranjem na temelju vjerodostojnih isprava o liječenju. Isplata se obavlja na žiro račun fizičke osobe ili zdravstvene ustanove (čl. 4. st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak). prema odluci uz uvjet da su sredstva namjenski utrošena, odnosno da su neutrošena sredstva dalje daruju za zdravstvene potrebe
2. Potpora djetetu umrlog ili bivšeg radnika kod kojeg je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja do 232,26 (1.750,00 kn) mjesečno
3. Jednokratne potpore djeci u slučaju smrti roditelja isplaćuju ili daju neograničeno jedinice lokalne samouprave na temelju svojih općih akata te pravne i fizičke osobe neograničeno
4. Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja te naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja do 232,26 € (1.750,00 k¸n) mjesečno
5. Stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje u tuzemstvu i inozemstvu na srednjim, višim i visokim školama te fakultetima do 232,26 € (1.750,00kn) mjesečno3
6. Stipendije studenata na sveučilištima u tuzemstvu i inozemstvu koje se dodjeljuju studentima za izvrsna postignuća u znanju i u ocjenama na sveučilištima, a koji su za dodjelu stipendija izabrani na javnim natječajima kojima mogu pristupiti svi studenti pod jednakim uvjetima do 530,89 € (4.000,00 kn) mjesečno
7. Športske stipendije športašima za njihovo športsko usavršavanje do 232,26 € (1.750,00 kn) mjesečno
8. Nagrade za športska ostvarenja do 2.654,46 € (20.000,00 kn) godišnje
9. Naknade koje se isplaćuju športašima amaterima prema posebnim propisima do 232,26 € (1.750,00 kn) mjesečno
10. Naknade za rad posredstvom učeničkih i studentskih udruga do 8.361,54 € (63.000,00 kn) godišnje
11. Naknade za pokriće izdataka prijevoznih troškova, prehrane, smještaja i drugih prihvatljivih troškova propisanih pravilima i propisima tijela EU u visini propisanoj pravilima i propisima tijela EU4
12. Primici koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi darovanja (materijalnih i financijskih dobara) od pravnih i fizičkih osoba, za podmirivanje potreba, prikupljenih u humanitarnim akcijama i javno oglašenim akcijama koje imaju općekorisnu svrhu u korist osjetljivih skupina. prema odluci5
13. Potpore zbog otklanjanja elementarnih nepogoda / katastrofa koje je proglasila Vlada RH ili županija / Grad Zagreb (čl. 8. st. 2. t. e) Zakona o porezu na dohodak i čl. 4. st. 3. Pravilnika o porezu na dohodak)6 prema odluci poslodavca pod uvjetom da je omogućeno svim zaposlenicima koji su pretrpjeli štetu te da primljena sredstva zaposlenik u cijelosti i utrošiti za tu svrhu u godini primitka

3 Stipendije redovnim učenicima i studentima mogu biti isplaćene i iznad propisane svote, no tada se na razliku plaća porez na način propisan za drugi dohodak (20 % + prirez) bez obveze obračuna doprinosa za obvezna osiguranja

4 Odnosi se na naknade koje se isplaćuju dugoročnim i kratkoročnim stručnjacima u skladu s međunarodnim ugovorom za vrijeme rada na projektu financiranom od strane EU za provedbu programa tehničke pomoći EU i to najviše u visini propisanoj pravilima i propisima tijela EU prema kojima se projekti provode pod uvjetom da su osigurane vjerodostojne isprave (ugovor, izvješće, obračun i dr.) sukladno navedenim pravilima i propisima te pod uvjetom da se isplaćene naknade ne smatraju izvorom dohotka iz članka 5. Zakona o porezu na dohodak.

5 Humanitarnim akcijama smatraju se akcije u skladu s propisom kojim se uređuju uvjeti prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći. Javno oglašenim akcijama smatraju se akcije koje imaju općekorisnu svrhu u korist osjetljivih skupina, a iz kojih nedvojbeno proizlazi potrebitost situacije te u kojima je javno objavljen žiroračun fizičke osobe u potrebi, otvoren zbog prikupljanja sredstava u okviru te akcije. Ako primljena darovanja nisu u cijelosti ili dijelom utrošena za humanitarne svrhe odnosno općekorisne svrhe neutrošena novčana sredstva ili vrijednost darovanja smatraju se oporezivim primitkom. Iznimno, neutrošena novčana sredstva ili vrijednost darovanja ne smatraju se oporezivim primitkom ako se isti dalje daruju za humanitarne svrhe odnosno općekorisne svrhe (čl. 4. st. 3. Pravilnika o porezu na dohodak).

6 Detaljnije o poreznom položaju darova danih fizičkim osobama za otklanjanja katastrofe prouzročene potresom može se pročitati u t. 5. na str. 10. Stručnih informacija.