Korisne informacije

Uplatni računi i šifre plaćanja za doprinose, porez i prirez (plaća)

  • Zadnja izmjena: 02.01.2023.

 

Osobna primanja (PLAĆA) zaposlenika – doprinosi**

Tablica uplatnih računa je sastavljena sukladno Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2022. godini.

Naziv doprinosa/poreza IBAN primatelja Model Poziv na broj primatelja
Doprinos za mirovinsko osiguranje – na temelju generacijske solidarnosti (20 % ili 15 %) HR1210010051863000160 HR68 8168 - OIB (isplatitelja doprinosa) - JOPPD
Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (5%) HR7610010051700036001 HR68 2283 - OIB (isplatitelja doprinosa) - JOPPD
Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje (16,5 %) HR6510010051550100001 HR68 8486 - OIB (isplatitelja doprinosa) - JOPPD
Doprinos za zaštitu zdravlja na radu temeljem radnog odnosa ( 0,5%)* HR6510010051550100001 HR68 8630 - OIB (isplatitelja doprinosa) - JOPPD
Doprinos za zapošljavanje (1,7% ili 1,6%) HR1210010051863000160 HR68 8753 - OIB (isplatitelja doprinosa) - JOPPD

 * za obveze doprinosa vezanih za razdoblje provedeno u osiguranju prije 1. 1. 2019.
** na iste pozive na broj primatelja uplaćuju se osobna primanja zaposlenika zaposlenih u konzularnim predstavništvima

Osobna primanja (plaća) zaposlenika – doprinosi za beneficirani radni staž
Naziv doprinosa/poreza IBAN i naziv primatelja Model Poziv na broj primatelja
Dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje – za osiguranike kojima se staž mirovinskog osiguranja računa s povećanim trajanjem HR1210010051863000160 HR68 8192 - OIB (isplatitelja doprinosa) - JOPPD
Dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje – za osiguranike kojima se staž računa s povećanim trajanjem HR7610010051700036001 HR68 2321 - OIB (isplatitelja doprinosa) - JOPPD

 

Doprinosi za službeni put, službeni boravak, izaslanje u inozemstvo zaposlenika
Naziv doprinosa/poreza IBAN primatelja Model Poziv na broj primatelja
Posebni doprinos za korištenje zdravstvenom zaštitom u inozemstvu HR6510010051550100001 HR68 8508 - OIB (isplatitelja doprinosa) - JOPPD

 

Porez i prirez na dohodak OD NESAMOSTALNOG RADA (PLAĆE)
Naziv doprinosa/poreza IBAN primatelja Model Poziv na broj primatelja
Plaća radnika, poduzetnička plaća i ostali dohodak od nesamostalnog rada IBAN grada/općine prema prebivalištu obrtnika. HR68 1880 - OIB (isplatitelja dohotka) - JOPPD

 

Isplata dohotka od nesamostalnog rada- mirovine oporezive u RH
Naziv doprinosa/poreza IBAN primatelja Model Poziv na broj primatelja
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada – MIROVINE IBAN grada/općine prema prebivalištu primatelja mirovine HR68 1899 - OIB (isplatitelja poreza, tj. obveznika uplate poreza) - JOPPD

Nalozi za isplatu neto plaće

 U nalozima za isplatu neto plaće i drugog dohotka isplatitelji su obvezni ispuniti polja "poziv na broj platitelja" i "poziv na broj primatelja".

Poziv na broj platitelja i oznake

U polju "POZIV NA BROJ PLATITELJA" za isplatu plaće i drugog dohotka treba upisati

Model Poziv na broj platitelja
HR67 OIB (isplatitelja) – oznaka JOPPD –  X

pri čemu umjesto oznake X potrebno je odabrati jednu od ponuđenih oznaka iz sljedeće tablice, ovisno o razlogu isplate.

X Opis oznake – podatka o isplaćenoj plaći i drugom dohotku
0 isplata plaće
1 isplata prvog dijela plaće
2 isplata drugog dijela plaće
3 isplata plaće koja ne podliježe uplati doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje
4 isplate plaća koje ne podliježu uplati doprinosa na osnovicu
5 isplata plaće kao prioritetne tražbine u otvorenom postupku predstečajne nagodbe i to za vrijeme trajanja postupka sve do sklapanja nagodbe pred nadležnim trgovačkim sudom ili do obustave postupka
6 isplata plaće koja ne podliježe uplati doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje i uplati doprinosa na osnovicu
7 isplata plaće prema kojoj su javna davanja sadržana u zahtjevu za reprogramiranje naplate poreznog duga ili zahtjevu za otpis duga s osnove kamata i reprogram glavnice duga ili jednokratnu uplatu glavnice prema posebnom propisu, a o zahtjevu u trenutku isplate plaće, još nije odlučeno
8 isplata primitka od kojeg se utvrđuje drugi dohodak
9 isplata naknade plaće od strane poslodavca (naknade za bolovanje na teret HZZO-a)
10 isplata mirovine
11 isplata dohotka od osiguranja
12 isplata dohotka od kapitala
13 isplata dohotka od posebne vrste imovine
14 isplata dohotka od imovinskih prava
15 isplata drugog dohotka koji ne podliježe obvezi doprinosa

Za isplate neoporezivih primitaka u polje model potrebno je upisati HR99 a polje poziv na broj ostaviti prazno.

Poziv na broj primatelja s oznakama osobnih primanja


U polju "POZIV NA BROJ PRIMATELJA" za isplatu plaće i drugog dohotka treba upisati

Model Poziv na broj primatelja
HR69 40002-OIB (isplatitelja) – oznaka osobnog primanja

pri čemu je potrebno je odabrati jednu od ponuđenih brojnih oznaka osobnog primanja iz sljedeće tablice, ovisno vrsti osobnih primanja koja se isplaćuju.

Oznaka Vrste osobnih primanja Zaštićeno od ovrhe u cijelom iznosu
100 Osobno primanje isplaćeno u cijelosti NE
110 Isplata dijela osobnog primanja - zaštićeni dio DA
120 Osobno primanje umanjeno za zaštićeni dio NE
130 Ugovor o djelu – zaštićeni dio DA
140 Rad za vrijeme školovanja – zaštićeni dio DA
150 Isplata dividende NE
160 Naknada članova Upravnog vijeća, Skupština, Nadzornih odbora NE
170 Primanja od iznajmljivanja turističkih kapaciteta NE
180 Najam NE
190 Prijevoz – zaštićeni dio DA
191 Topli obrok, do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima DA
200 Službeni put – zaštićeni dio DA
210 Terenski dodatak, dnevnice za službena putovanja u tuzemstvu i inozemstvu, dnevnice za rad na terenu u tuzemstvu i inozemstvu i dnevnice za službena putovanja - zaštićeni dio DA
220 Naknada za odvojeni život NE
230 Naknada za bolovanje DA
240 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe NE
250 Naknada za prekovremeni rad, bonusi, stimulacije, ostale nagrade , do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima DA
260 Regres, do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima DA
270 Božićnica, uskrsnica , do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima DA
280 Dječji dar – zaštićeni dio DA
290 Stipendije, nagrade, pomoć studentima/učenicima za opremu, knjige i ostalo DA
300 Pomoć u slučaju stupanja u brak NE
310 Pomoć u slučaju rođenja djeteta – zaštićeni dio DA
320 Otpremnina NE
330 Pomoć u slučaju smrti zaposlenika/člana obitelji zaposlenika DA
340 Naknada za bolovanje – zaštićeni dio DA
350 Zakonsko uzdržavanje i naknade štete DA
360 Primanja po osnovi socijalne skrbi DA
361 Sindikalne socijalne potpore DA
370 Naknada za nezaposlene DA
380 Doplatak za djecu DA
390 Naknada za rad osuđenika DA
400 Rodiljne i roditeljske novčane potpore DA
410 Sportske stipendije za sportaše s invaliditetom DA
420 Naknada za saniranje posljedica štete od katastrofa i elementarnih nepogoda DA
431 Primanja po osnovi naknade zbog tjelesnoga oštećenja prema propisima o invalidskom osiguranju DA
432 Potpore zbog invalidnosti radnika i neprekidnog bolovanja radnika duljeg od 90 dana, potpore za slučaj smrti radnika i smrti člana uže obitelji radnika, do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada, DA
433 Novčane naknada žrtvama kaznenih djela nasilja počinjenih s namjerom DA
440 Primanja po osnovi odličja i priznanja DA
441 Naknada za pričuvnike pozvane na izvršenje vojne obveze DA
450 Uplate Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju DA
451 Pomorski dodatak I pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima DA
500 Krediti NE
510 Uzdržavanje djeteta (alimentacija) DA
600 Mirovina isplaćena u cijelosti NE
610 Mirovina - nezaštićeni dio NE
620 Mirovina - zaštićeni dio DA
621 Nacionalna naknada za starije osobe DA
640 Potpore zbog invalidnosti – zaštićeni dio DA
650 Doplatak za tuđu njegu i pomoć DA
660 Isplata stambenog kredita DA
690 Ostala primanja izuzeta od ovrhe DA
699 Ostala osobna primanja koja nisu izuzeta od ovrhe NE

Napomena: Šifre osobnih primanja različite od 100 i 110 koriste se samo kad se druge vrste primanja isplaćuju samostalno. U slučaju kada se isplata npr. prijevoza, službenog putovanja, obavlja zajedno s plaćom, nije potrebno razdvajati isplate u posebne šifre osobnih primanja, nego se sve upisuje pod šifrom 100