Korisne informacije

Naknade troškova službenog putovanja

  • Zadnja izmjena: 02.01.2023.

Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu 

Dnevnica za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvu (mjesto rada mora biti udaljeno najmanje 30 kilometara od sjedišta društva i boravišta zaposlenika) iznosi

do 26,54 € (200,00 kn). 

Ako je na teret poslodavca osiguran jedan obrok (ručak ili večera) svota dnevnice umanjuje se za 30 %.
Ako su na teret poslodavca osigurana dva obroka svota dnevnice se umanjuje za 60 %.


Dnevnica za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati a manje od 12 sati dnevno iznosi

do 13,27 € (100,00 kn).

Ako je na teret poslodavca osiguran jedan obrok (ručak ili večera) svota dnevnice umanjuje se za 30 %.
Ako su na teret poslodavca osigurana dva obroka svota dnevnice se umanjuje za 60 %.


Korištenje privatnog automobila u službene svrhe

Neoporeziva naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe kod poduzetnika i obrtnika, za namještenike te zaposlenike kod korisnika proračuna, može se isplatiti u sljedećoj svoti:

broj prijeđenih kilometara x 0,40 € (3,00 kn).

Izdaci za službena putovanja (dnevnice, naknade prijevoznih troškova, naknade korištenja privatnog automobila u službene svrhe, troškovi noćenja i drugo) obračunavaju se na temelju urednog i vjerodostojnog putnog naloga i priloženih isprava kojima se dokazuju izdatci i drugi podatci navedeni na putnom nalogu. 

Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvu

R.b. Država Iznos Valuta
1. Afganistan 35 $
2. Albanija 30
3. Alžir 40 $
4. Andora 70 $
5. Angola 35 $
6. Argentina 50 $
7. Armenija 50 $
8. Australija 85 $
9. Austrija 70
10. Azerbajdžan 50 $
11. Belgija 70
12. Bjelorusija 50 $
13. Bolivija 40 $
14. Brazil 40 $
15. Bosna i Hercegovina 30
16. Bugarska 40
17. Cipar 60
18. Češka 50
19. Čile 40 $
20. Danska 70
21. Egipat 40 $
22. Estonija 40
23. Etiopija 35 $
24. Filipini 40 $
25. Finska 70
26. Francuska 70
27. Gruzija 50 $
28. Grčka 60
29. Indija 40 $
30. Indonezija 40 $
31. Iran 60 $
32. Irak 60 $
33. Irska 70
34. Island 80
35. Izrael 70 $
36. Jamajka 35 $
37. Japan 85 $
38. Jemen 35 $
39. Jordan 35 $
40. Južnoafrička Republika 50 $
41. Kanada 85 $
42. Kazahstan 50 $
43. Kenija 35 $
44. Kina 50 $
45. Kina, Hong Kong 95 $
46. Kirgiska Republika 50 $
47. Kolumbija 40 $
48. Kongo 35 $
49. DNR Koreja 40 $
50. Koreja 70 $
51. Kuba 35 $
52. Kuvajt 70 $
53. Latvija 40
54. Libanon 35 $
55. Liberija 40 $
56. Libija 40 $
57. Litva 40
58. Luksemburg 80
59. Mađarska 50
60. Makedonija 30
61. Malezija 40 $
62. Malta 60
63. Meksiko 35 $
64. Moldova 40 $
65. Kneževina Monako 70
66. Mozambik 35 $
67. Nizozemska 70
68. Norveška 80
69. Novi Zeland 70 $
70. Njemačka 70
71. Pakistan 40 $
72. Peru 35 $
73. Panama 50 $
74. Poljska 40
75. Portugal 60
76. Rumunjska 40
77. Rusija 50 $
78. Saudijska Arabija 50 $
79. Senegal 35 $
80. Singapur 85 $
81. Sirija 50 $
82. SAD - Sjedinjene Američke Države 95 $
83. Slovačka 50
84. Slovenija 50
85. Srbija i Crna Gora 30
86. Sudan 35 $
87. Španjolska 60
88. Švicarska 80
89. Švedska 80
90. Italija 70
91. Tadžikistan 50 $
92. Tunis 35 $
93. Turkmenistan 50 $
94. Turska 50
95. Ukrajina 50 $
96. Uzbekistan 50 $
97. Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sj. Irske (UK) 70
98. Ujedinjeni Arapski Emirati (UAR) 50 $
99. sve druge države 35 $