Što je novo?

Novi uvjet za priznavanje  pretporeza po primljenim računima od 01.12.2022.

Od 01.12.21022. godine primjenjuje se novi uvjet za priznavanje  pretporeza po primljenim računima od obveznika koji utvrđuju obvezu PDV-a prema naplati .

To znači da obveznici PDV-a koji obračunavaju I plaćaju PDV prema izdanim fakturama, odnosno “fakturiranoj realizaciji” smiju priznati pretporez po ulaznim računima dobavljača koji obračunavaju I plaćaju PDV prema “naplaćenoj realizaciji” , tek kada podmire odnosno plate taj račun.

Novi uvjet prava priznavanja pretporeza izravna je posljedica presude Suda Europske unije u predmetu C-9/20 , koje se mi kao država članica moramo pridržavati.