NN 96/03

HRVATSKI SABOR
1217
Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU

Proglašavam Zakon o deviznom poslovanju, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 29. svibnja 2003.
Broj: 01-081-03-2097/2
Zagreb, 3. lipnja 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU

GLAVA I. Osnovne odredbe
Predmet Zakona
Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuje:
1. poslovanje između rezidenata i nerezidenata u stranim sred­stvima plaćanja i u kunama,
2. poslovanje između rezidenata u stranim sredstvima plaća­nja,
3. jednostrani prijenosi imovine iz Republike Hrvatske i u Republiku Hrvatsku koji nemaju obilježja izvršenja posla između rezidenata i nerezidenata.
(2) Poslovanje iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva sklapanje tekućih i kapitalnih poslova te njihovo izvršavanje plaćanji­ma, naplatama ili prijenosima.

Rezidenti i nerezidenti
Članak 2.

(1) U smislu ovoga Zakona rezidentima se smatraju:
1. pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, osim njihovih podružnica u inozemstvu,
2. podružnice stranih trgovačkih društava i trgovaca pojedinaca upisane u registar koji se vodi kod nadležnog tijela državne vlasti ili uprave u Republici Hrvatskoj,
3. trgovci pojedinci, obrtnici i druge fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje samostalnim radom obavljaju gospodarsku djelatnost za koju su registrirane (u daljnjem tekstu: poduzetnici pojedinci),
4. fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj,
5. fizičke osobe koje u Republici Hrvatskoj borave na osnovi važeće dozvole boravka u trajanju najmanje 183 dana,
6. diplomatska, konzularna i druga predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu koja se financiraju iz proračuna te hrvatski državljani zaposleni u tim predstavništvima i članovi njihovih obitelji.
(2) Sve druge osobe koje nisu navedene u stavku 1. ovoga članka smatraju se nerezidentima.

Banka i ovlašteno društvo
Članak 3.

(1) Banka je u smislu ovoga Zakona financijska institucija koja ima odobrenje za rad od Hrvatske narodne banke i odobrenje za obavljanje poslova uređenih ovim Zakonom, a propisanih Zakonom o bankama, banka nerezident koja je na osnovi Zakona o bankama ovlaštena neposredno pružati bankovne usluge na teritoriju Republike Hrvatske te Hrvatska banka za obnovu i razvitak.
(2) Ovlašteno društvo je ono društvo koje ima odobrenje za rad od Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske i obavlja poslove s vrijednosnim papirima sukladno odredbama Zakona o tržištu vrijednosnih papira.

Strana sredstva plaćanja
Članak 4.

(1) Strana sredstva plaćanja, u smislu ovoga Zakona, jesu devize, strana gotovina, čekovi i ostali novčani instrumenti koji glase na stranu valutu i koji su unovčivi u stranoj valuti.
(2) Devize, u smislu ovoga Zakona, jesu novčana potraživanja od inozemstva.
(3) Strana gotovina (novčanice i kovani novac) novčano je potraživanje od središnje banke ili države koja je gotovinu izdala.
(4) Čekovi i ostali novčani instrumenti koji glase na stranu valutu i koji su unovčivi u stranoj valuti novčana su potraživanja od izdavatelja.

Vrijednosni papiri i izvedeni financijski instrumenti
Članak 5.

(1) Vrijednosnim papirima smatraju se vrijednosni papiri sukladno Zakonu o tržištu vrijednosnih papira.
(2) Vrijednosni papiri kojima se trguje na tržištu kapitala, u smislu ovoga Zakona, jesu dionice, obveznice i drugi dužnički vrijednosni papiri izdani u seriji s rokom dospijeća dužim od jedne godine.
(3) Vrijednosni papiri kojima se trguje na tržištu novca, u smislu ovoga Zakona, jesu kratkoročni vrijednosni papiri izdani u seriji s rokom dospijeća do godine dana, kao što su trezorski zapisi, blagajnički zapisi, komercijalni zapisi, certifikati o depozitima i bankarski akcepti, te dugoročni dužnički vrijednosni papiri kojima je preostali rok dospijeća do godine dana.
(4) Izvedeni financijski instrumenti, u smislu ovoga Zakona, jesu vrijednosni papiri ili ugovori čija se vrijednost mijenja prema promjenama vrijednosti financijskog instrumenta ili drugoga pravnog posla iz kojega su izvedeni.

Domaći i strani vrijednosni papiri
Članak 6.

(1) Domaći vrijednosni papiri, u smislu ovoga Zakona, jesu vrijednosni papiri čiji je izdavatelj rezident te depozitarni zapisi koji su izdani u inozemstvu na temelju domaćeg vrijednosnog papira.
(2) Vrijednosni papiri koji nisu navedeni u stavku 1. ovoga članka smatraju se stranim vrijednosnim papirima.

Kapitalni poslovi
Članak 7.

(1) Kapitalni poslovi, u smislu ovoga Zakona, poslovi su zaključeni između rezidenata i nerezidenata te jednostrani prijenosi imovine radi prijenosa kapitala, a koji nisu tekuća plaćanja i prijenosi iz članka 8. ovoga Zakona.
(2) U kapitalne poslove iz stavka 1. ovoga članka ubrajaju se:
1. izravna ulaganja,
2. ulaganja u nekretnine,
3. poslovi s vrijednosnim papirima na tržištu kapitala,
4. poslovi s vrijednosnim papirima na tržištu novca,
5. poslovi s udjelima u investicijskim fondovima,
6. kreditni poslovi,
7. depozitni poslovi,
8. plaćanja na osnovi ugovora o osiguranju,
9. jednostrani prijenosi imovine;
a) osobni prijenosi imovine,
b) fizički prijenosi imovine.
(3) Kapitalni su poslovi i poslovi kojima se otuđuju prava stečena ulaganjem, odnosno vrijednosni papiri iz stavka 2. ovoga članka, repatrijacija sredstava i prijenos ostatka likvidacijske ili stečajne mase.

Tekući poslovi i tekuća plaćanja
Članak 8.

(1) Tekući poslovi su poslovi zaključeni između rezidenata i nerezidenata čija namjera nije prijenos kapitala.
(2) Plaćanja i prijenosi s osnove tekućih poslova uključuju:
1. dospjela plaćanja na osnovi trgovine robom i uslugama s inozemstvom te na osnovi drugih tekućih poslova, uključujući usluge i normalne kratkoročne bankarske i kreditne olakšice,
2. dospjela plaćanja kamata i neto-dohotke od ostalih ulaganja,
3. plaćanja umjerenog iznosa na ime amortizacije zajmova, smanjenje vrijednosti izravnih ulaganja i raspodjelu dobiti na osnovi udjela u vlasništvu,
4. prijenose s osnove radničkih doznaka, mirovina, invalidnina i ostalih socijalnih primanja, poreza i pristojba, međudržavne suradnje, likvidiranih šteta na temelju ugovora o osiguranju, prijenose s osnove dobitaka u igrama na sreću, naknada za koncesije, članarina i kazna (penala) te umjerenih doznaka na ime troškova za uzdržavanje obitelji.

Izravna ulaganja
Članak 9.

(1) Izravna ulaganja, u smislu ovoga Zakona, sva su ulaganja rezidenata u inozemstvu i nerezidenata u Republici Hrvatskoj koja ulagač obavi s namjerom uspostavljanja trajnih ekonomskih odnosa i ostvarivanja znatnog utjecaja na upravljanje pravnom osobom.
(2) Namjera uspostavljanja trajnih ekonomskih odnosa i ostvarivanja znatnog utjecaja na upravljanje pravnom osobom iskazana je u slučajevima:
1. osnivanja ili povećanja temeljnoga kapitala trgovačkog društva u potpunom vlasništvu ulagača, osnivanja podružnice ili stjecanja već postojećega trgovačkog društva u potpuno vlasništvo ulagača ili ulaganja radi obavljanja djelatnosti poduzetnika pojedinca,
2. ulaganja u novo ili već postojeće trgovačko društvo ako ulagač time stječe ukupno 10% ili više udjela u temeljnom kapitalu trgovačkog društva, odnosno 10% ili više glasačkih prava nakon ispunjenja uvjeta iz stavka 1. ovoga članka,
3. kredita na rok od pet godina ili duže radi uspostavljanja trajnih ekonomskih odnosa, ako krediti imaju obilježja podređenog ili hibridnog potraživanja.
(3) Nakon uspostavljanja izravnog vlasničkog odnosa izme­đu rezidenata i nerezidenata u smislu stavka 1. i 2. ovoga članka, transakcijama izravnih ulaganja smatraju se također:
1. reinvestirana dobit, odnosno udio izravnog ulagača u dobiti trgovačkog društva koja se ne raspodjeljuje u obliku dividendi ili drugih oblika raspodjele dobiti,
2. dužničke transakcije između izravnog ulagača i trgo­va­č­kog društva u koje je već izvršeno izravno ulaganje. Ovo uklju­čuje dužničke vrijednosne papire, komercijalne kredite, financijske kredite i ostale dužničko-vjerovničke odnose. Izravnim ulaganjem ne smatra se ulaganje financijskih institucija dužničkim transakcijama vezanima uz tekuće poslovanje, već se izravnim ulaganjem smatraju samo one transakcije motivirane trajnim interesom vezanim uz vlasnički odnos.
(4) Izravnim ulaganjem ne smatra se ulaganje investicijskog fonda, brokerskog društva, mirovinskog fonda, društva za osiguranje, banke i druge osobe kojoj je status institucionalnog ulagača odobrila Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske u skladu s posebnim zakonom niti ulaganje novčanih sredstava radi izdavanja depozitarnih zapisa.
(5) Iznimno se izravnim ulaganjem smatra ulaganje banke u drugu banku ili financijsku instituciju čija je glavna djelatnost pružanje financijskih usluga te ulaganje društva za osiguranje u drugo društvo za osiguranje ako ulaganja ispunjavaju uvjete iz stavka 2. ovoga članka.

Poslovi s vrijednosnim papirima
Članak 10.

(1) Poslovi s vrijednosnim papirima, u smislu ovoga Zakona, poslovi su s vrijednosnim papirima na tržištu kapitala i tržištu novca te poslovi s udjelima u investicijskim fondovima koji nisu poslovi u smislu ulaganja iz članka 9. ovoga Zakona.
(2) U poslove s vrijednosnim papirima iz stavka 1. ovoga članka ubrajaju se:
1. izdavanje, uvrštenje i prodaja domaćih vrijednosnih papira u inozemstvu,
2. izdavanje, uvrštenje i prodaja stranih vrijednosnih papira u Republici Hrvatskoj,
3. ulaganja rezidenata u vrijednosne papire u inozemstvu,
4. ulaganja nerezidenata u vrijednosne papire u Republici Hrvatskoj.
(3) Uvrštenje vrijednosnih papira iz stavka 2. ovoga članka znači početak trgovanja stranim vrijednosnim papirima u Republici Hrvatskoj ili domaćim vrijednosnim papirima u inozemstvu na burzi ili uređenom javnom tržištu.

Kreditni poslovi
Članak 11.

(1) Kreditni poslovi, u smislu ovoga Zakona, jesu komercijalni krediti i financijski krediti. U kreditne poslove, u smislu ovoga Zakona, ubrajaju se i jamstva i garancije.
(2) Komercijalni krediti, u smislu ovoga Zakona, odgode su plaćanja, odnosno plaćanja unaprijed robe i usluga. Komercijalnim kreditom smatra se i financiranje od banke odgode plaćanja i plaćanja unaprijed te poslovi otkupa potraživanja (factoring i forfaiting) ako osnovni posao, koji je podloga za nastalo potraživanje, ima obilježja komercijalnoga kredita.
(3) Financijski krediti, u smislu ovoga Zakona, svi su krediti osim kredita iz članka 9. stavka 2. točke 3. i iz stavka 2. ovoga članka. U financijske kredite ne ubrajaju se jamstva i garancije.
(4) Kreditni poslovi iz članka 9. stavka 2. točka 3. ovoga Zakona i svi kreditni poslovi iz ovoga članka, osim odgode plaćanja i plaćanja unaprijed do 12 mjeseci na temelju komercijalnog posla, sklapaju se u pisanom obliku. Ugovor o kreditu banka uvijek sklapa u pisanom obliku.

Depozitni poslovi
Članak 12.

(1) Depozitni poslovi iz članka 7. stavka 2. točke 7. ovoga Zakona poslovi su nastali na temelju ugovora o depozitu između nerezidenta i banke te između rezidenta i nerezidentne financijske institucije.
(2) U smislu ovoga Zakona depozitnim poslom smatra se i ugovor o tekućem računu.

Plaćanja na osnovi ugovora o osiguranju
Članak 13.

Plaćanja na osnovi ugovora o osiguranju uključuju plaćanja premija i osiguranih svota na temelju ugovora između nerezidentnog društva za osiguranje i rezidenta kao korisnika te rezidentnog društva za osiguranje i nerezidenta kao korisnika.

Jednostrani prijenosi imovine
Članak 14.

(1) Jednostrani prijenosi imovine prijenosi su imovine iz Republike Hrvatske u inozemstvo ili iz inozemstva u Republiku Hr­vat­sku koji nemaju obilježja izvršenja posla između rezidenta i nerezidenta, a mogu biti osobni i fizički prijenosi imovine.
(2) Osobni prijenosi imovine prijenosi su imovine iz Republike Hrvatske te u Republiku Hrvatsku na osnovi poklona i pomoći, rente, nasljedstva, podmirenja duga useljenika u ma­tičnoj zemlji, prijenosa imovine iseljenika u inozemstvo i dohotka osoba zaposlenih u Republici Hrvatskoj koje nisu rezidenti.
(3) Hrvatska narodna banka može posebnom odlukom propisati ograničenja za prijenose u inozemstvo s osnove poklona i pomoći sukladno dopuštenim iznosima za fizičke prijenose imovine.
(4) Fizički prijenos, u smislu ovoga Zakona, svaki je prijenos gotovine u kunama, strane gotovine, čekova i materijaliziranih vrijednosnih papira iz Republike Hrvatske i u Republiku Hrvat­sku.

Plaćanje i naplata u stranim sredstvima plaćanja
Članak 15.

Plaćanje i naplata u stranim sredstvima plaćanja između rezidenata te između rezidenata i nerezidenata u Republici Hrvatskoj dopušteni su u slučajevima propisanima zakonom ili odlukom Hrvatske narodne banke.

Devizni računi i devizni štedni ulozi rezidenata
Članak 16.

(1) Rezidenti mogu držati devize na deviznim računima ili kao devizne štedne uloge u bankama u Republici Hrvatskoj. Hrvatska narodna banka propisuje uvjete i način otvaranja i vođenja deviznih računa i deviznih štednih uloga.
(2) Pri otvaranju deviznih računa i deviznih štednih uloga banka je obvezna utvrditi identitet rezidenta.
(3) Podatke o vlasnicima deviznih računa i deviznih štednih uloga iz stavka 1. ovoga članka banka je obvezna čuvati pet godina od zatvaranja računa.
(4) Visina, način obračuna i plaćanja kamata te valuta u kojoj se plaćaju kamate i glavnica utvrđuju se ugovorom između banke i rezidenta.

Krediti u stranim sredstvima plaćanja između rezidenata
Članak 17.

(1) Kredite u stranim sredstvima plaćanja mogu rezidentima odobravati banke. Odobreni kredit može se otplaćivati u stranoj valuti.
(2) Ostali rezidenti ne smiju međusobno odobravati kredite u stranim sredstvima plaćanja.

Poslovi s izvedenim financijskim instrumentima
Članak 18.

(1) Na poslove s izvedenim financijskim instrumentima primjenjuju se odredbe ovoga Zakona koje se odnose na poslove koji su podloga za poslove s izvedenim financijskim instrumentima.
(2) Hrvatska narodna banka može propisati uvjete za obavljanje poslova s izvedenim financijskim instrumentima u inozemstvu.
(3) Odredba stavka 2. ovoga članka ne odnosi se na banke, brokerska društva, investicijske fondove, društva za osiguranje, mirovinske fondove i ostale financijske institucije čije je poslovanje uređeno posebnim zakonima.

GLAVA II. Kapitalni poslovi
II. 1. IZRAVNA ULAGANJA Izravna ulaganja nerezidenata i rezidenata
Članak 19.

(1) Izravna su ulaganja nerezidenata u Republici Hrvatskoj slobodna, ako posebnim zakonima nije drugačije određeno.
(2) Izravna su ulaganja rezidenata u inozemstvu slobodna.

Zaštita izravnih ulaganja
Članak 20.

(1) Prijenos u inozemstvo dobiti koju nerezident ostvari izravnim ulaganjem slobodan je pod uvjetom da je u Republici Hrvat­skoj podmiren porez na dobit na iznos koji se prenosi u inozemstvo.
(2) Prijenos u inozemstvo ostatka likvidacijske ili stečajne mase slobodan je pod uvjetom da su u Republici Hrvatskoj podmirene sve porezne i druge zakonom propisane obveze iz tog posla.

II. 2. ULAGANJA U NEKRETNINE
Članak 21.

Rezident može doznačiti sredstva u inozemstvo radi stjecanja vlasništva nad nekretninama u inozemstvu ako je podmirio zakonom propisane obveze.

II. 3. POSLOVI S VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA NA TRŽIŠTU KAPITALA Ulaganja rezidenata u vrijednosne papire u inozemstvu
Članak 22.

(1) Rezidenti koji imaju status pravne osobe upisuju, uplaćuju, odnosno kupuju i prodaju vrijednosne papire u inozemstvu preko ovlaštenog društva ili preko sudionika na inozemnoj burzi i uređenom javnom tržištu.
(2) Rezidenti fizičke osobe i poduzetnici pojedinci upisuju, uplaćuju, odnosno kupuju i prodaju vrijednosne papire u inozemstvu samo preko ovlaštenog društva.
(3) Rezidenti koji nisu navedeni u stavku 5. ovoga članka mogu u inozemstvu kupovati vrijednosne papire koje izdaju države članice OECD-a i međunarodne financijske institucije te domaće vrijednosne papire. Za druge vrijednosne papire koje rezidenti iz ovoga stavka mogu kupovati, Hrvatska narodna banka može odrediti rejting i zemlju izdavatelja te burzu i uređeno javno tržište na kojoj kotiraju.
(4) Način i uvjete obavljanja poslova iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka propisuje Hrvatska narodna banka.
(5) Banke, investicijski fondovi, društva za osiguranje, mirovinski fondovi i ostale financijske institucije čije je poslovanje uređeno posebnim zakonima mogu u inozemstvu kupovati vrijednosne papire u skladu s tim zakonima.

Izdavanje, uvrštenje i prodaja stranih vrijednosnih papira u Republici Hrvatskoj
Članak 23.

(1) Izdavanje, uvrštenje i prodaja stranih vrijednosnih papira na tržištu kapitala u Republici Hrvatskoj dopušteni su ako je to u skladu s propisima koji uređuju poslovanje s vrijednosnim papirima u Republici Hrvatskoj.
(2) Ministar financija može propisati uvjete za izdavanje, uvrštenje i prodaju stranih vrijednosnih papira na tržištu kapitala u Republici Hrvatskoj.

Ulaganje nerezidenata u vrijednosne papire u Republici Hrvatskoj
Članak 24.

(1) Nerezidenti mogu upisivati, uplaćivati, odnosno kupovati i prodavati vrijednosne papire u Republici Hrvatskoj u skladu s propisima koji uređuju poslovanje s vrijednosnim papirima u Republici Hrvatskoj.
(2) Hrvatska narodna banka može posebnom odlukom propisati obvezu otvaranja i vođenja nerezidentnih skrbničkih i novčanih računa u bankama radi plaćanja i naplata pri prodaji vrijednosnih papira u Republici Hrvatskoj.
(3) Odlukom iz stavka 2. ovoga članka može se pravo stjecanja vrijednosnog papira za nerezidenta uvjetovati sklapanjem ugovora o vođenju skrbničkog računa u kojem se nerezident obvezuje da stečene vrijednosne papire neće otuđiti niti dati u zalog rezidentu u roku jedne godine od upisa prava vlasništva te da pristaje da banka skrbnik u knjizi dioničara, knjizi vlasnika obveznica ili drugoj knjizi koju vodi izdavatelj vrijednosnih papira ili središnja depozitarna agencija ishodi upis zabrane prava raspolaganja, pri čemu nerezident zadržava svoja prava na isplatu dividende ili kamata.

II. 4. POSLOVI S VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA NA TRŽIŠTU NOVCA
Članak 25.

(1) Hrvatska narodna banka može propisati najniži rejting koji mora imati izdavatelj stranih kratkoročnih vrijednosnih papira, ako ih na tržištu novca u inozemstvu stječu rezidenti. Rezidenti mogu u inozemstvu slobodno kupovati domaće vrijednosne papire.
(2) Banke, investicijski fondovi, društva za osiguranje, mirovinski fondovi i ostale financijske institucije čije je poslovanje uređeno posebnim zakonima mogu u inozemstvu kupovati vrijednosne papire u skladu s tim zakonima.
(3) Hrvatska narodna banka može propisati najniži rejting koji strani izdavatelj mora imati za izdavanje kratkoročnih vrijednosnih papira u Republici Hrvatskoj.
(4) Nerezidentima je zabranjeno kupovati blagajničke zapise Hrvatske narodne banke i trezorske zapise Ministarstva financija. Za ostale kratkoročne vrijednosne papire Hrvatska narodna banka može propisati ograničenja glede stjecanja i njihova otuđenja prije dospijeća.

Provjera uvjeta za izdavanje i uvrštenje stranih vrijednosnih papira u Republici Hrvatskoj
Članak 26.

(1) Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske u postupku će odobrenja prospekta provjeriti ispunjava li strani izdavatelj uvjete za izdavanje stranih vrijednosnih papira u Republici Hrvatskoj propisane ovim Zakonom te podzakonskim aktima Hr­vat­ske narodne banke i Ministarstva financija.
(2) Burze i uređena javna tržišta, pri uvrštenju stranih vrijednosnih papira u kotaciju na burzama i uređenim javnim tržištima, dužni su provjeriti ispunjavaju li vrijednosni papiri stranih izdavatelja uvjete propisane ovim Zakonom te podzakonskim aktima Hrvatske narodne banke.

II. 5. POSLOVI S UDJELIMA U INVESTICIJSKIM FONDOVIMA
Članak 27.

(1) Za poslove s udjelima u investicijskim fondovima na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovoga Zakona o obavljanju poslova s vrijednosnim papirima na tržištu kapitala, ako zakonom koji uređuje poslovanje investicijskih fondova nije drugačije određeno.
(2) Hrvatska narodna banka može društvima za upravljanje investicijskim fondovima i ovlaštenim društvima zabraniti prodaju nerezidentima udjela, odnosno dionica u onim investicijskim fondovima koji, prema statutu fonda, u svom portfelju smiju držati više od 50% blagajničkih i/ili trezorskih zapisa.

II. 6. KREDITNI POSLOVI
Članak 28.

(1) Banke mogu kreditne poslove s nerezidentima ugovarati u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime a za tuđi račun te u tuđe ime i za tuđi račun.
(2) Rezidenti koji imaju status pravne osobe ili poduzetnika pojedinca, prema ovome Zakonu, mogu kreditne poslove s nerezidentima ugovarati u svoje ime i za svoj račun te u svoje ime a za tuđi račun.
(3) Ostali rezidenti mogu kreditne poslove s nerezidentima ugovarati u svoje ime i za svoj račun.
(4) Rezidenti su obvezni sredstva financijskih kredita iz inozemstva prenijeti na račun otvoren kod banke sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili na račun otvoren u inozemstvu sukladno članku 29. ovoga Zakona. Iznimno, rezidenti mogu koristiti financijske kredite iz inozemstva preko banaka u inozemstvu ako je ugovorom o kreditu ugovoreno plaćanje robe i usluga izravno dobavljaču ili izvršitelju usluga ili ako se financijskim kreditom otplaćuje prije zaključeni kredit u inozemstvu (refinanciranje).
(5) Rezidenti su obvezni pri odobravanju kredita te izdavanju garancija i jamstava u korist nerezidenata pribaviti one instrumente osiguranja naplate kojima se postiže sigurnost kreditnog posla, garancije koja se izdaje, odnosno jamstva.
(6) Zabranjeno je odobravanje nerezidentima financijskih kredita s rokom dospijeća kraćim od jedne godine. Zabrana se ne odnosi na banke, na rezidente kada odobravaju financijske kredite nerezidentima u sklopu izravnih vlasničkih ulaganja te na rezidente kada odobravaju financijske kredite nerezidentima s kojima su u srodstvu (bračni drug, roditelji, djeca, braća, sestre).

II. 7. DEPOZITNI POSLOVI Depozitni poslovi rezidenata
Članak 29.

Hrvatska narodna banka određuje uvjete pod kojima rezidenti, osim banaka, mogu otvoriti račun i držati sredstva na računu u inozemstvu.

Depozitni poslovi nerezidenata
Članak 30.

(1) Nerezidenti mogu otvoriti u banci račun u stranoj valuti i u kunama.
(2) Banka je obvezna pri otvaranju računa utvrditi identitet nerezidenta.
(3) Podatke o vlasnicima računa iz stavka 1. ovoga članka banka mora čuvati pet godina od zatvaranja računa.
(4) Hrvatska narodna banka propisuje uvjete i način otvaranja i vođenja računa.
(5) Hrvatska narodna banka može propisati mjesečni iznos do kojega se gotovina u kunama i strana gotovina može slobodno podizati odnosno polagati s računa ili na račune nerezidenata koji nisu fizičke osobe te može odrediti uvjete izdavanja odobrenja za iznose veće od propisanih.

II. 8. PLAĆANJA NA OSNOVI UGOVORA O OSIGURANJU
Članak 31.

Plaćanja na osnovi ugovora o osiguranju slobodna su ako je ugovor sklopljen u skladu s propisima koji uređuju osiguranje.

GLAVA III. Plaćanja, naplate i prijenosi
III. 1. OPĆE ODREDBE Platni promet s inozemstvom
Članak 32.

(1) Platni promet s inozemstvom obavljaju banke koje imaju odobrenje Hrvatske narodne banke i Hrvatska banka za obnovu i razvitak.
(2) Rezidenti obavljaju platni promet s inozemstvom preko banaka.
(3) Za Republiku Hrvatsku platni promet s inozemstvom može obavljati i Hrvatska narodna banka.
(4) Hrvatska narodna banka propisuje uvjete i način obavljanja platnog prometa s inozemstvom.
(5) Plaćanja i prijenosi navedeni u članku 8. ovoga Zakona su slobodni, osim u slučaju primjene zaštitnih mjera sukladno članku 47. ovoga Zakona.

Rokovi za izvršenje naloga u platnom prometu s inozemstvom
Članak 33.

(1) Banka je dužna ispravan nalog za plaćanje u inozemstvo, ako nalogodavac ima dovoljno sredstva na računu, izvršiti s valutom izvršenja plaćanja u inozemstvu najkasnije tri radna dana od dana primitka naloga, osim ako nalogodavac nije odredio kasniju valutu izvršenja plaćanja u inozemstvu.
(2) Banka je dužna najkasnije sljedećega radnog dana od dana obavijesti o primitku sredstava na računu u inozemstvu ili u drugoj banci u zemlji obavijestiti svoga klijenta, korisnika naplate, o priljevu iz inozemstva ili prenijeti sredstva drugoj banci u zemlji u kojoj korisnik naplate ima otvoren račun.
(3) Banka je dužna najkasnije sljedećeg radnog dana od dana primitka ispravnog naloga korisnika naplate rasporediti sredstva u skladu s nalogom.

Plaćanja i naplate u poslovima s nerezidentima u gotovini u kunama, stranoj gotovini, i čekovima
Članak 34.

(1) Rezidenti iz članka 2. stavka 1. točke 1., 2. i 3. ovoga Zakona mogu izvršiti plaćanje ili primiti naplatu u poslovima s nerezidentima u gotovini u kunama, stranoj gotovini i čekovima, pod uvjetima i na način kako propisuje Hrvatska narodna banka.
(2) Stranu gotovinu i čekove naplaćene prema stavku 1. ovoga članka rezidenti su dužni položiti na račun otvoren u banci ili ih u dogovoru s bankom prodati banci u roku koji propiše Hrvatska narodna banka.

III. 2. PLAĆANJA I PRIJENOSI NA OSNOVI KAPITALNIH POSLOVA
Članak 35.

(1) Plaćanja i prijenosi na osnovi kapitalnih poslova slobodni su ako je posao sklopljen i prijavljen u skladu s ovim Zakonom te ako su podmirene sve porezne obveze iz toga posla u Republici Hrvatskoj. Iznimno na prijenos dobiti u inozemstvo, koju nerezident ostvari izravnim ulaganjem primjenjuje se članak 20. stavak 1. ovoga Zakona.
(2) Banka ne smije izvršiti nalog za plaćanje u inozemstvo na temelju isplate dobiti od izravnog ulaganja i na temelju isplate ostatka likvidacijske ili stečajne mase ako bi takvo plaćanje bilo u suprotnosti sa stavkom 1. ovoga članka.

III. 3. JEDNOSTRANI PRIJENOSI IMOVINE – FIZIČKI PRIJENOSI IMOVINE
Unošenje i iznošenje strane gotovine, gotovine u kunama i čekova
Članak 36.

(1) Strana gotovina i čekovi koji glase na stranu valutu mogu se slobodno unositi u Republiku Hrvatsku, uz obvezu prijavljivanja u smislu članka 40. ovoga Zakona.
(2) Hrvatska narodna banka propisuje iznos do kojega se slobodno može:
1. iznositi strana gotovina,
2. unositi i iznositi gotovina u kunama,
3. unositi i iznositi čekove,
te propisuje uvjete za izdavanje odobrenja za unošenje i iznošenje iznosa većih od dopuštenih.
(3) Banke slobodno, za potrebe obavljanja svoje djelatnosti, iznose stranu gotovinu i čekove koji glase na stranu valutu i iznad iznosa propisanog odlukom Hrvatske narodne banke donesenom na temelju stavka 2. ovoga članka.

Postupak s prijavljenim iznosom gotovine u kunama, strane gotovine i čekova preko dopuštenih iznosa
Članak 37.

(1) Carinik će putnika koji je prijavio iznošenje većeg iznosa gotovine u kunama, strane gotovine ili čekova nego što je dopušteno uputiti da iznos preko dopuštenog deponira u banci ili, ako je to moguće, u carinarnici.
(2) Ako putnik iz stavka 1. ovoga članka odbije postupiti po uputi ovlaštenoga carinskog djelatnika, smatrat će se da protivno ovom Zakonu zakonu želi iznijeti gotovinu u kunama, stranu gotovinu ili čekove.
(3) Gotovina u kunama, strana gotovina ili čekovi iz stavka 1. ovoga članka, deponirani u carinarnici, vratit će se putniku prilikom ili nakon povratka u Republiku Hrvatsku, uz naplatu manipulativnog troška u visini 1% deponiranog iznosa. Pri tome visina troška ne može biti veća od 350,00 kuna niti manja od 35,00 kuna, a naplaćuje se u kunama.
(4) Ako putnik čija je gotovina u kunama ili strana gotovina deponirana u smislu stavka 1. ovoga članka, ili njegov opunomoćenik, ne podigne gotovinu u roku od 90 dana od dana deponiranja, smatrat će se da se odrekao gotovine u korist proračuna Republike Hrvatske, na što je bio upozoren u potvrdi o deponiranju koju izdaje carinarnica.

Slanje i prijenos materijaliziranih vrijednosnih papira u inozemstvo ili iz inozemstva
Članak 38.

(1) Slanje i prijenos materijaliziranih vrijednosnih papira, koji su vlasništvo rezidenta, u inozemstvo ili iz inozemstva može obaviti ovlašteno društvo i skrbnička banka radi:
1. ostvarivanja prava iz vrijednosnog papira,
2. prijenosa prava iz vrijednosnog papira na nerezidenta,
3. čuvanja stranih vrijednosnih papira ili vrijednosnih papira koje je u inozemstvu izdao rezident, ako će ti vrijednosni papiri biti pohranjeni kod osobe koja je u inozemstvu ovlaštena za obavljanje tih poslova.
(2) Odredba stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se u slučaju privremenog prijenosa i slanja vrijednosnih papira u inozemstvo ili iz inozemstva radi ostvarivanja prava iz vrijednosnih papira, što je potrebno prethodno prijaviti Hrvatskoj narodnoj banci.

Posebna odredba
Članak 39.

Na rezidente koji u inozemstvu borave na temelju važeće radne dozvole u trajanju najmanje 183 dana te na rezidente iz članka 2. stavka 1. točke 5. ne primjenjuje se članak 22. stavak 2. i 3., članak 25. stavak 1., članak 27., članak 28. stavak 4. i 6., članak 29., članak 36. stavak 2. točka 1. i članak 38. stavak 1. ovoga Zakona, koji uređuju prijenos kapitala rezidenata u inozemstvo.

Sprječavanje pranja novca
Članak 40.

(1) Rezidenti i nerezidenti moraju prilikom prelaska državne granice cariniku prijaviti unošenje odnosno iznošenje gotovine u kunama, strane gotovine i čekova u vrijednosti propisanoj zakonom koji uređuje sprječavanje pranja novca.
(2) Obveza iz stavka 1. ovoga članka odnosi se i na predstavnika, odgovornu osobu ili opunomoćenika koji preko državne granice za pravnu osobu prenose gotovinu u kunama, stranu gotovinu i čekove.

Simulirani ugovori
Članak 41.

Rezident ne smije platiti neistinitu tražbinu ili izdati nalog za plaćanje nerezidentu na temelju simuliranog ugovora ili lažne fakture, odnosno sklopiti ugovor u kojemu nije navedena stvarna cijena.

GLAVA IV. Tržište i tečaj strane valute
Tržište stranih sredstava plaćanja
Članak 42.

(1) Tržište stranih sredstava plaćanja, u smislu ovoga Zakona, obuhvaća sve poslove kupnje i prodaje stranih sredstava plaćanja.
(2) Banke ugovaraju poslove kupnje i prodaje stranih sredstava plaćanja u svoje ime i za svoj račun te u svoje ime a za tuđi račun, a druge osobe u svoje ime i za svoj račun.
(3) Rezidenti i nerezidenti obavljaju kupoprodaju stranih sredstava plaćanja u bankama. Ministarstvo financija obavlja kupoprodaju stranih sredstava plaćanja i u Hrvatskoj narodnoj banci.
(4) Rezidenti iz članka 2. stavka 1. točke 4. i 5. ovoga Zakona te fizičke osobe nerezidenti mogu kupoprodaju stranih sredstava plaćanja obavljati i kod ovlaštenih mjenjača.
(5) Rezidenti i nerezidenti koji nisu navedeni u stavku 4. ovoga članka ne smiju kupoprodaju stranih sredstava plaćanja obavljati kod ovlaštenih mjenjača.

Promptna i terminska kupoprodaja stranih sredstava plaćanja
Članak 43.

(1) Sudionici tržišta stranih sredstava plaćanja mogu kupovati, odnosno prodavati devize promptno i terminski (na rok).
(2) Terminska kupnja, odnosno prodaja deviza, u smislu ovoga Zakona, jest kupnja, odnosno prodaja kod koje je rok za izvršenje obveze duži od dva radna dana od sklapanja ugovora.

Formiranje tečaja
Članak 44.

Tečaj strane valute prema kuni slobodno se formira na tržištu stranih sredstava plaćanja na temelju ponude i potražnje.

Objavljivanje i primjena srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke
Članak 45.

(1) Hrvatska narodna banka svakoga radnog dana na temelju ostvarenog prometa i tečajeva stranih valuta na tržištu stranih sred­stava plaćanja utvrđuje vrijednost kune prema drugim valutama. Tako utvrđeni tečaj Hrvatska narodna banka dužna je javno objaviti.
(2) Hrvatska narodna banka propisuje način i rokove u kojima su banke i ovlašteni mjenjači dužni dostavljati podatke o prometu na tržištu stranih sredstava plaćanja.
(3) Srednji tečaj Hrvatske narodne banke za strana sredstva plaćanja koristi se za iskazivanje potraživanja i obveza prema inozemstvu te za potrebe statistike.
(4) Pri obračunu uvoznih i izvoznih davanja strana valuta preračunava se u kune po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke koji je vrijedio pretposljednjeg radnog dana u tjednu, a koji prethodi tjednu u kojem se utvrđuje iznos uvoznih i izvoznih davanja, ako ministar financija ne odredi drugačije.

Ovlašteni mjenjači
Članak 46.

(1) Mjenjački poslovi su poslovi kupnje i prodaje strane gotovine te poslovi otkupa čekova koji glase na stranu valutu i u njima su unovčivi.
(2) Mjenjačko poslovanje mogu obavljati rezidenti sa statusom pravne osobe i poduzetnici pojedinci koji u svom radu koriste zaštićeni računalni program za obavljanje mjenjačkih poslova, koji imaju ugovor s bankom te koji su registrirani za obavljanje mjenjačkih poslova (ovlašteni mjenjači).
(3) Hrvatska narodna banka propisuje uvjete i način obavljanja mjenjačkih poslova.

GLAVA V. Zaštitne odredbe
Preduvjeti za poduzimanje zaštitnih mjera
Članak 47.

(1) Ako kretanje kapitala prouzroči ili prijeti da će prouzročiti ozbiljne poteškoće pri provođenju monetarne ili devizne politike, Hrvatska narodna banka može posebnom odlukom propisati zaštitne mjere.
(2) Zaštitne mjere može provesti Hrvatska narodna banka ili Vlada Republike Hrvatske ako su one potrebne radi izvršenja sankcija Ujedinjenih naroda i drugih međunarodnih organizacija kojih je Republika Hrvatska članica.
(3) Zaštitne mjere iz stavka 1. ovoga članka mogu se odrediti za razdoblje do šest mjeseci.
(4) Hrvatska narodna banka može iznimno produžiti rok iz stavka 3. ovoga članka uz suglasnost Hrvatskoga sabora.
(5) O zaštitnim mjerama, prije njihove primjene, moraju biti obaviještene Vlada Republike Hrvatske i Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske.

Zaštitne mjere
Članak 48.

Zaštitne mjere Hrvatske narodne banke iz članka 47. ovoga Zakona mogu sadržavati:
1. ograničenje rezidentima da raspolažu sredstvima na raču­nima u inozemstvu ili na deviznim računima u Republici Hrvat­skoj,
2. obvezu banaka da Hrvatskoj narodnoj banci prodaju devize na osnovi mjenjačkih poslova banaka i ovlaštenih mjenjača,
3. ograničenje obavljanja kreditnih poslova između rezidenata i nerezidenata;
4. ograničenje obavljanja plaćanja i naplata na osnovi obveza i potraživanja u poslovima s inozemstvom,
5. ograničenje prijenosa vrijednosnih papira, strane gotovine i zlata u Republiku Hrvatsku i iz Republike Hrvatske,
6. ograničenje obavljanja transakcija vrijednosnim papirima i zlatom između rezidenata i nerezidenata,
7. ograničenje davanja garancija ili jamstava, zaloga ili drugih osiguranja za račun nerezidenata.

GLAVA VI. Poslovne knjige i izvješćivanje
VI. 1. OPĆE ODREDBE O IZVJEŠĆIVANJU O POSLOVIMA S INOZEMSTVOM
Obveza izvješćivanja
Članak 49.

(1) Rezidenti koji su dužni izvješćivati, izvješćuju Hrvatsku narodnu banku neposredno ili posredno preko banaka, ovlaštenih društava, središnje depozitarne agencije i carinskih tijela.
(2) Rezidenti koji su dužni izvješćivati, moraju Hrvatskoj narodnoj banci odnosno Ministarstvu financija – Deviznom inspektoratu i Carinskoj upravi omogućiti uvid u poslovne knjige i drugu poslovnu dokumentaciju u svrhu provjere podataka.
(3) Hrvatska narodna banka propisuje pobliže uvjete odnosno sadržaj, način i postupak izvješćivanja.
(4) Hrvatska narodna banka izrađuje projekciju platne bilance Republike Hrvatske.
(5) Radi praćenja ostvarenja projekcije platne bilance Republike Hrvatske, rezidenti su dužni dostavljati Hrvatskoj narodnoj banci podatke o poslovima i transakcijama s inozemstvom na način i u rokovima koje ona utvrdi posebnom odlukom.

VI. 2. NADZORNA KNJIGA
Članak 50.

(1) Banke su dužne voditi nadzornu knjigu o plaćanju i naplati u poslovima iz područja tekućih transakcija s inozemstvom kada te poslove obavljaju u svoje ime i za svoj račun.
(2) Drugi rezidenti iz članka 2. stavka 1. točke 1., 2. i 3. ovoga Zakona dužni su voditi nadzornu knjigu o plaćanju i naplati u poslovima iz područja tekućih i kapitalnih transakcija s inozemstvom, neovisno o tome trebaju li podatke koji se u nju unose upisivati u druge knjige i evidencije koje su obvezni voditi prema drugim propisima.
(3) Nadzorna knjiga mora biti dostupna deviznoj kontroli odmah, a najkasnije sljedeći radni dan.
(4) Ministar financija propisuje način vođenja i sadržaj nadzornih knjiga.

VI. 3. IZVJEŠĆIVANJE O IZRAVNIM I OSTALIM VLASNIČKIM ULAGANJIMA
Članak 51.

(1) Rezidenti su dužni u roku od 30 dana nakon obavljenoga izravnog ili drugoga vlasničkog ulaganja u inozemstvo, odnosno nakon obavljenoga izravnog ili drugoga vlasničkog ulaganja nerezidenata u Republici Hrvatskoj, prijaviti ulaganje i kasnije promjene ulaganja Hrvatskoj narodnoj banci.
(2) Hrvatska narodna banka propisuje način prijavljivanja i pri­kupljanja podataka o izravnim i drugim vlasničkim ulaganjima.

VI. 4. IZVJEŠĆIVANJE O POSLOVIMA S VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA
Članak 52.

(1) Ovlašteno društvo i banka skrbnik moraju izvješćivati Hrvatsku narodnu banku o svim poslovima rezidenata s vrijednosnim papirima u inozemstvu i o svim poslovima nerezidenata s vrijednosnim papirima u Republici Hrvatskoj.
(2) Rezidenti izdavatelji dužničkih vrijednosnih papira obvezni su izvješćivati Hrvatsku narodnu banku o izdavanju i prodaji tih vrijednosnih papira u inozemstvu.

VI. 5. IZVJEŠĆIVANJE O KREDITNIM POSLOVIMA
Članak 53.

(1) Rezidenti moraju izvješćivati Hrvatsku narodnu banku o kreditnim poslovima s nerezidentima na način i u rokovima koje određuje Hrvatska narodna banka.
(2) Za potrebe izvješćivanja Hrvatska narodna banka može odrediti da se u kreditne poslove ubroje i određeni drugi poslovi između rezidenata i nerezidenata koji su po ekonomskoj svrsi jednaki svrsi kreditnog posla.

VI. 6. IZVJEŠĆIVANJE O DEPOZITNIM POSLOVIMA
Članak 54.

Rezidenti su obvezni Hrvatskoj narodnoj banci dostavljati izvješća o prometu i stanju sredstava na svojim računima u inozemstvu, te na računima svojih podružnica u inozemstvu, na način i u rokovima koje Hrvatska narodna banka utvrdi odlukom.

GLAVA VII. Nadzor
VII. 1. OPĆE ODREDBE
Nadzorna tijela
Članak 55.

Nadzor nad poslovanjem u skladu s ovim Zakonom obavljaju Hrvatska narodna banka i Ministarstvo financija – Devizni inspektorat i Carinska uprava (u daljnjem tekstu: nadzorna tijela).

Razmjena informacija između nadzornih tijela
Članak 56.

(1) Nadzorna tijela moraju međusobno razmjenjivati informacije koje su im potrebne u postupku nadzora te obavještavati o ustanovljenim nepravilnostima, ako su ti nalazi važni za rad drugoga nadzornog tijela.
(2) Nadzorna tijela uredit će sadržaj i način međusobnog obavještavanja sporazumom o razmjenjivanju informacija ili drugim aktima.

VII. 2. STVARNA NADLEŽNOST
Nadležnost Ministarstva financija – Deviznog inspektorata
Članak 57.

(1) Ministarstvo financija – Devizni inspektorat nadzire primjenu i provedbu ovoga Zakona te poslovanje rezidenata i nerezidenata kada svoju gospodarsku ili drugu djelatnost obavljaju na teritoriju Republike Hrvatske.
(2) Rezidenti i nerezidenti iz stavka 1. ovoga članka moraju deviznom inspektoru omogućiti nesmetano obavljanje inspekcijskog nadzora i uvid u poslovanje te mu, na njegov zahtjev, dati na raspolaganje ili poslati svu potrebnu dokumentaciju i podatke i za djelatnost koju rezident obavlja u inozemstvu.

Nadležnost Ministarstva financija – Deviznog inspektorata i Hrvatske narodne banke
Članak 58.

(1) Ministarstvo financija – Devizni inspektorat i Hrvatska narodna banka nadziru devizno poslovanje banaka, podružnica i predstavništava stranih banaka.
(2) Ministarstvo financija – Devizni inspektorat nadzire poslovanje ovlaštenih mjenjača.

Nadležnost Ministarstva financija – Carinske uprave
Članak 59.

(1) Ministarstvo financija – Carinska uprava nadzire vrstu i količinu gotovine u kunama i strane gotovine te vrijednosnih papira koje iz Republike Hrvatske odnosno u Republiku Hrvatsku iznose odnosno unose rezidenti i nerezidenti u putničkom, robnom i poštanskom prometu.
(2) Ministarstvo financija – Carinska uprava može za nadzor pošiljaka u poštanskom prometu ovlastiti Hrvatsku poštu d.d.

GLAVA VIII. Kaznene odredbe
VIII. 1. PREKRŠAJI
Članak 60.

(1) Novčanom kaznom od 70.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba:
1. ako u plaćanjima prema inozemstvu plati neistinitu tražbinu ili banci izda nalog za plaćanje na podlozi simuliranog ugovora ili lažne fakture,
2. ako sklopi ugovor s pravnom ili fizičkom osobom u inozemstvu o uvozu ili izvozu robe ili usluga u kojemu nije navedena stvarna cijena.
(2) Novčanom kaznom od 35.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka član uprave, osoba ovlaštena za raspolaganje sredstvima na računu pravne osobe ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 61.

(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj banka ili druga pravna osoba koja pri sklapanju ugovora kojim odobrava kredit, daje garanciju ili jamstvo u korist nerezidenta ne pribavi sredstva osiguranja naplate ili pribavi sredstva osiguranja čija je vrijednost u očitom nerazmjeru s cijenom kredita ili najvišom svotom garancije.
(2) Novčanom kaznom od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj član uprave ili druga odgovorna osoba koja je počinila prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.
(3) Ako je ugovor iz stavka 1. ovoga članka sklopljen s nerezidentom od koga se, zbog njegove kreditne sposobnosti, može sa sigurnošću očekivati da će kredit vratiti na vrijeme i u cijelosti, počinitelj se može blaže kazniti ili osloboditi od kazne.
(4) U slučaju kada je ugovor iz stavka 1. ovoga članka sklopljen s nerezidentom koji je uredno podmirio sva dospjela dugovanja prema banci, počinitelj će se osloboditi kazne.

Članak 62.

(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba:
1. ako obavlja mjenjačke poslove bez ugovora s bankom ili u mjenjačkom poslovanju ne koristi zaštićeni računalni program,
2. ako ovlaštenoj osobi Deviznog inspektorata ne dopusti nad­zor ili je spriječi u obavljanju službene radnje.
(2) Odgovorna osoba u pravnoj osobi koja je počinila prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna.
(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka prekršajno tijelo može, uz novčanu kaznu, izreći i zaštitnu mjeru zabrane obavljanja mjenjačkih poslova ili druge djelatnosti koja je bila predmet nadzora, u trajanju od tri mjeseca do jedne godine, osim za plaćanja i prijenose iz članka 8. ovoga Zakona.
(4) Strana gotovina i gotovina u kunama koja je predmet prekršaja iz stavka 1. točke 1. ovoga članka oduzet će se rješenjem o prekršaju u korist proračuna Republike Hrvatske.

Članak 63.

(1) Novčanom kaznom od 15.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba:
1. ako u roku od 30 dana nakon inicijalnoga izravnog ulaganja ili drugoga vlasničkog ulaganja ne prijavi ulaganje Hrvatskoj narodnoj banci ili ne prijavi druge podatke propisane odlukom Hrvatske narodne banke, ili to učini na način suprotan propisanom načinu podnošenja prijave,
2. ako doznači sredstva u inozemstvo u svrhu kupnje nekretnina u inozemstvu, a da za to nisu ispunjeni uvjeti propisani ovim Zakonom,
3. ako izvrši plaćanje ili primi naplatu u stranim sredstvima plaćanja u poslovima s rezidentima ili nerezidentima u Republici Hrvatskoj suprotno ovome Zakonu ili odluci Hrvatske narodne banke,
4. ako na tržištu kapitala u inozemstvu kupi vrijednosne papire čiji izdavatelji ne ispunjavaju uvjete propisane ovim Zakonom ili odlukom Hrvatske narodne banke,
5. ako upis, uplatu, kupnju ili prodaju vrijednosnih papira u inozemstvu ne obavi posredovanjem ovlaštenog društva kada je to ovim Zakonom predviđeno,
6. ako na tržištu novca u Republici Hrvatskoj u poslovima s nerezidentima proda blagajničke zapise Hrvatske narodne banke ili trezorske zapise Ministarstva financija, te ako proda ili otkupi prije dospijeća ostale kratkoročne vrijednosne papire kada to prema odluci Hrvatske narodne banke nije dopušteno,
7. ako na tržištu novca u inozemstvu kupi vrijednosne papire koji nemaju ocjenu boniteta propisanu odlukom Hrvatske narodne banke,
8. ako u ime ili za račun druge osobe sklopi ugovor o kreditnom poslu s nerezidentom suprotno odredbama ovoga Zakona, ako sredstva financijskog kredita iz inozemstva ne prenese na račun otvoren kod banke sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili na račun otvoren u inozemstvu sukladno članku 29. ovoga Zakona, ako ne koristi financijski kredit iz inozemstva sukladno ugovoru o kreditu, kada je ugovoreno plaćanje roba i usluga izravno dobavljaču ili izvršitelju usluga odnosno ukoliko financijskim kreditom ne otplaćuje prije zaključeni kredit u inozemstvu,
9. ako pošalje, prenese ili pokuša prenijeti u inozemstvo ili iz inozemstva materijalizirane vrijednosne papire mimo ovlaštenog društva ili skrbničke banke, ili kada to prema odredbama ovoga Zakona nije dopušteno,
10. ako nerezidentu odobri financijski kredit s rokom dospijeća kraćim od jedne godine kada to ovim Zakonom nije dopušteno,
11. ako otvori račun u inozemstvu protivno ovom Zakonu, ili se ne drži obveze sadržane u odobrenju Hrvatske narodne banke,
12. ako Hrvatskoj narodnoj banci ne podnese izvješća o prometu i stanju sredstava na svojim računima u inozemstvu te na računima svojih podružnica u inozemstvu na način i u rokovima koje propiše Hrvatska narodna banka,
13. ako ne obavlja platni promet s inozemstvom u skladu s ovim Zakonom ili propisima Hrvatske narodne banke,
14. ako plaćanja i naplate u poslovima s nerezidentima, u gotovini u kunama te stranoj gotovini i čekovima, obavlja na način suprotan uvjetima i načinu koje propiše Hrvatska narodna banka, te ako stranu gotovinu i čekove u propisanom roku ne položi na račun u banci ili je ne proda banci,
15. ako se pri obavljanju poslova s izvedenim financijskim instrumentima u inozemstvu ne pridržava uvjeta propisanih odlukom Hrvatske narodne banke,
16. ako ne poštuje uvjete i način obavljanja mjenjačkih poslova kako to propisuje Hrvatska narodna banka,
17. ako kupi, proda, dade ili uzme u zajam stranu gotovinu, te ako posreduje u kupnji, prodaji ili pozajmljivanju strane gotovine suprotno ovome Zakonu,
18. ako Hrvatskoj narodnoj banci ne podnese u propisanom roku potrebna izvješća o poslovima s inozemstvom ili o djelatnosti koju obavlja u inozemstvu, ili to učini na način suprotan propisanom načinu podnošenja izvješća, ako ne dade zatraženu dokumentaciju Deviznom inspektoratu, odnosno ako ne vodi na propisani način poslovne knjige o tom poslovanju,
19. ako ne poštuje mjere za zaštitu monetarnog ili deviznog sustava što ih propiše Hrvatska narodna banka.
(2) Novčanom kaznom od 3.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.
(3) U teškim slučajevima prekršaja iz stavka 1. ovoga članka, ako vrijednost predmeta prekršaja prelazi 100.000,00 kuna, ili je prekršaj učinjen u povratu ili je učinjen na osobito opasan način, pravna ili fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 30.000,00 do 400.000,00 kuna.
(4) Strana gotovina i gotovina u kunama koja je predmet prekršaja iz stavka 1. ovoga članka, ili strana gotovina i gotovina u kunama koja je bila predmet platnog prometa koji je rezultat prekršaja, oduzet će se u prekršajnom postupku rješenjem o prekršaju.
(5) Iznimno, u lakšim slučajevima prekršaja propisanima ovim Zakonom, u kojima postoje posebno olakotne okolnosti, prekršajno tijelo može odlučiti da se strana gotovina i gotovina u kunama iz stavka 1. ovoga članka ne oduzme ili da se oduzme samo djelomično.

Članak 64.

(1) Novčanom kaznom od 35.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj banka:
1. ako se pri sklapanju ugovora o vođenju skrbničkog računa nerezidenta za kupnju vrijednosnih papira u Republici Hrvatskoj ne pridržava uvjeta propisanih odlukom Hrvatske narodne banke,
2. ako sklopi ugovor o uzimanju kredita u inozemstvu za tuđi račun, a odobrenje za njezin rad ne uključuje pružanje usluga u kreditnim poslovima s inozemstvom,
3. ako obavi neku radnju deviznog poslovanja bez odobrenja ili uz prekoračenje ovlasti iz odobrenja za rad dobivenog od Hrvat­ske narodne banke,
4. ako izvrši nalog komitenta kojim on raspolaže stranim sred­stvima plaćanja u zemlji ili inozemstvu, odnosno kunama u inozemstvu, suprotno ovome Zakonu, a znala je ili morala znati da je raspolaganje stranim sredstvima plaćanja ili kunama suprotno ovome Zakonu,
5. ako na račun nerezidenta primi u polog gotovinu u kunama, odnosno stranu gotovinu, kada to prema odredbama ovoga Zakona nije dopušteno, odnosno ako omogući podizanje gotovine u kunama i strane gotovine s računa nerezidenta protivno ovome Zakonu,
6. ako u Zakonom propisanom ili određenom roku ne izvrši ispravan nalog za plaćanje u inozemstvo, ako ne obavijesti korisnika naplate o priljevu iz inozemstva u propisanom roku, ako ne prenese primljena sredstva drugoj banci u zemlji u kojoj korisnik naplate ima otvoren račun ili ne rasporedi sredstva u skladu s nalogom korisnika naplate odnosno ne rasporedi sredstva s osnove ispravnog naloga korisnika naplate u za to propisanom roku,
7. ako sklopi ugovor o obavljanju mjenjačkih poslova s osobom koja ne ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom,
8. ako ugovor sklopljen s ovlaštenim mjenjačem ne sadrži obvezne sastojke propisane odlukom Hrvatske narodne banke,
9. ako Hrvatskoj narodnoj banci, kada je to ovim Zakonom predviđeno, ne podnese izvješće ili ako Deviznom inspektoratu ne dade podatke u roku ili na propisani način,
10. ako obavlja platni promet s inozemstvom ili vodi devizne račune suprotno propisima Hrvatske narodne banke,
11. ako ne utvrdi identitet rezidenta ili nerezidenta pri otvaranju deviznog računa ili deviznog štednog uloga, odnosno nerezidenta pri otvaranju računa u kunama, ili ako podatke o vlasnicima računa ne čuva pet godina od zatvaranja računa.
(2) Novčanom kaznom od 2.000,00 do 35.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u banci.

Članak 65.

(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se burza ili uređeno javno tržište vrijednosnih papira ako protivno ovome Zakonu uvrsti u kotaciju dionice stranih dioničkih društava za čiju prodaju na tržištu vrijednosnih papira u Republici Hrvatskoj strani izdavatelj nije ispunio uvjete propisane odlukom ministra financija ili ako uvrsti u kotaciju strane kratkoročne dužničke vrijednosne papire koji nemaju ocjenu boniteta propisanu odlukom Hrvatske narodne banke.
(2) Član uprave ili druga odgovorna osoba koja je počinila prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od najmanje 15.000,00 kuna.

Članak 66.

(1) Novčanom kaznom od 35.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit će se ovlašteno društvo ako na tržištu novca u Republici Hrvat­skoj izvrši nalog klijenta kojim se nerezidentu omogućava kupnja blagajničkih ili trezorskih zapisa u vlasništvu rezidenata, odnosno kupnja ili prodaja prije dospijeća ostalih kratkoročnih vrijednosnih papira čiji su izdavatelji rezidenti, suprotno odluci Hrvatske narodne banke.
(2) Novčanom kaznom od 15.000,00 do 35.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i član uprave, broker ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 67.

(1) Novčanom kaznom od 35.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit će se društvo za upravljanje investicijskim fondovima ili ovlašteno društvo ako nerezidentu omogući ulaganje u investicijski fond kada to prema odluci Hrvatske narodne banke nije dopušteno.
(2) Novčanom kaznom od 15.000,00 do 35.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj i član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 68.

(1) Novčanom kaznom od 2.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja u putničkom prometu s inozemstvom, protivno ovome Zakonu, iznese ili pokuša iznijeti stranu gotovinu, čekove koji glase na stranu valutu ili gotovinu u kunama preko dopuštenog iznosa, odnosno bez odobrenja Hrvatske narodne banke, ako iznošenje strane gotovine, čekova ili gotovine u kunama nije prijavila cariniku, te ako unese ili pokuša unijeti kune preko dopuštenog iznosa, odnosno bez odobrenja Hrvatske narodne banke.
(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj fizička osoba – putnik koji prijavi iznošenje gotovine u kunama ili strane gotovine preko dopuštene visine, ali odbije deponirati iznos koji prelazi dopuštenu visinu.
(3) Strana gotovina, čekovi i gotovina u kunama koji su predmet prekršaja iz stavka 1. i 2. ovoga članka oduzet će se rješenjem o prekršaju u korist proračuna Republike Hrvatske.
(4) Strana gotovina, čekovi i gotovina u kunama koji su predmet izvršenja prekršaja mogu se oduzeti i kad nisu vlasništvo počinitelja.
(5) Iznimno, u posebno opravdanim slučajevima, prekršajno tijelo može odlučiti da se strana gotovina, čekovi i gotovina u kunama koji su predmet prekršaja iz stavka 1. i 2. ovoga članka ne oduzmu ili da se oduzmu samo djelomično.

Članak 69.

(1) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj domaća i strana fizička osoba, domaća i strana pravna osoba, predstavnik, odgovorna osoba ili opunomoćenik domaće i strane pravne osobe ako pokuša prenijeti ili prenese preko državne granice bez prijave cariniku gotovinu i čekove u vrijednosti utvrđenoj zakonom kojim se uređuje sprječavanje pranja novca.
(2) Gotovina i čekovi koji su predmet prekršaja iz stavka 1. ovoga članka oduzet će se rješenjem o prekršaju u korist proračuna Republike Hrvatske.
(3) Gotovina i čekovi koji su predmet izvršenja prekršaja mogu se oduzeti i kad nisu vlasništvo počinitelja.
(4) Iznimno, u posebno opravdanim slučajevima u kojima postoje posebno olakotne okolnosti, prekršajno tijelo može odlučiti da se gotovina i čekovi koji su predmet prekršaja iz stavka 1. ovoga članka ne oduzmu ili da se oduzmu samo djelomično.

Članak 70.

Devizni inspektorat i carinsko tijelo, kada obavljaju deviznu kontrolu, privremeno će, uz potvrdu, oduzeti gotovinu u kunama i stranu gotovinu te dokumentaciju i druge predmete kojima je izvršen prekršaj, koji su rezultat prekršaja ili koji mogu poslužiti kao dokaz u prekršajnom postupku, prema propisima koji vrijede za prekršajni postupak. Gotovinu u kunama i stranu gotovinu odmah će uplatiti na posebne račune Deviznog inspektorata Ministarstva financija.

Članak 71.

Ovlaštene osobe Deviznog inspektorata mogu pravnoj ili fizičkoj osobi privremeno ograničiti ili privremeno zabraniti obavljanje određene djelatnosti i prije započinjanja prekršajnog postupka, pečaćenjem opreme za rad ili poslovnih prostorija, u slučaju osnovane sumnje da je počinjen prekršaj iz članka 62. stavka 1. ovoga Zakona.

Članak 72.

Kad je kao počinitelj određenih djela prekršaja označena fizička osoba, počinitelji tih djela mogu biti građani kao fizičke osobe, trgovci pojedinci, obrtnici i druge fizičke osobe koje samostalnim radom obavljaju djelatnost za koju su registrirane, ako iz obilježja pojedinog djela ili pojedinog propisa ne proizlazi da počiniteljem može biti samo neka od tih osoba.

Članak 73.

(1) Prekršajni postupak za prekršaje predviđene ovim Zakonom ne može se pokrenuti nakon proteka tri godine od dana kada je radnja prekršaja dovršena.
(2) Zastara nastupa u svakom slučaju kada od dana dovršenja radnje prekršaja protekne šest godina.
(3) Na tijek i prekid zastare pokretanja prekršajnog postupka te na zastaru izvršenja prekršajne kazne i zaštitnih mjera primjenjuju se odredbe Zakona o prekršajima.

Članak 74.

(1) Prekršajni postupak u prvom stupnju vodi Devizni inspektorat Republike Hrvatske.
(2) Protiv rješenja Deviznog inspektorata Republike Hrvatske može se podnijeti žalba Visokom prekršajnom sudu Republike Hrvatske.

VIII. 2. KAZNENA DJELA
Članak 75.

Tko se nedopušteno bavi kupnjom, prodajom, davanjem ili uzimanjem strane gotovine u zajam, posredovanjem u kupnji, prodaji ili pozajmljivanju strane gotovine, ili se nedopušteno bavi mjenjačkim poslovima bez ugovora s bankom, kaznit će se kaznom zatvora do pet godina ili novčanom kaznom do sto pedeset dnevnih dohodaka.

Članak 76.

Odgovorna osoba koja sklapanjem ugovora, organiziranjem posla ili na drugi način ostvaruje za pravnu osobu kupnju, prodaju ili pozajmljivanje strane gotovine, posredovanje u kupnji, prodaji ili pozajmljivanju strane gotovine protivno ovom Zakonu, ili u pravnoj osobi organizira mjenjačke poslove bez ugovora s bankom, kaznit će se kaznom zatvora do pet godina ili novčanom kaznom do sto pedeset dnevnih dohodaka.

GLAVA IX. Prijelazne i završne odredbe
Rok za donošenje podzakonskih propisa
Članak 77.

Ministarstvo financija i Hrvatska narodna banka donijet će podzakonske propise na temelju ovoga Zakona najkasnije u roku od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu.
Rokovi za ukidanje ograničenja određenih kapitalnih poslova

Članak 78.

(1) Protekom četiri godine od dana stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske, s jedne strane, i Europskih zajednica i njihovih država članica, s druge strane, prestaju važiti članak 18. stavak 2., članak 22. stavak 3. i 4., članak 23. stavak 2., članak 24. stavak 3., članak 25., članak 26., članak 27., članak 28. stavak 6., članak 63. stavak 1. točke 4., 5., 6., 7., 10. i 15., članak 64. stavak 1. točka 1., članak 65., članak 66. i članak 67. ovoga Zakona.
(2) Nakon stjecanja punopravnog članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji prestaje važiti članak 47. stavak 4. ovoga Zakona.
Zakonski i podzakonski propisi koji prestaju važiti donošenjem ovoga Zakona te podzakonski propisi koji ostaju u primjeni do donošenja novih propisa

Članak 79.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaju važiti Zakon o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata (»Narodne novine«, br. 91A/93., 36/98. i 32/01.), Zakon o kreditnim poslovima s inozemstvom (»Narodne novine«, br. 43/96.), Uredba o utvrđivanju roka iz članka 3. stavka 1. Zakona o kreditnim poslovima s inozemstvom (»Narodne novine«, br. 62/01.) te podzakonski propisi izdani na temelju tih zakona, osim:
a) podzakonskih propisa donesenih na temelju Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata (»Narodne novine«, br. 91A/93., 36/98. i 32/01.), u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s ovim Zakonom, a to su:
– Odluka o prikupljanju podataka o inozemnim izravnim i portfolio ulaganjima (»Narodne novine«, br. 4/97.),
– Odluka o prikupljanju podataka o međunarodnim transak­ci­jama povezanim s komunikacijskim uslugama (»Narodne novine«, br. 62/01.),
– Odluka o prikupljanju podataka o međunarodnim transakcijama povezanim s osiguranjem (»Narodne novine«, br. 62/01.),
– Odluka o načinu obavljanja mjenjačkih poslova (»Narodne novine«, br. 44/01.),
– Odluka o načinu i rokovima dostavljanja izvješća o kupljenim odnosno prodanim devizama na deviznom tržištu (»Narodne novine«, br. 57/01.),
– Odluka o uvjetima uz koje se može dati odobrenje stranim pravnim osobama za polaganje efektivnog stranog novca na devizne račune (»Narodne novine«, br. 107/93.),
– Odluka o uvjetima pod kojima strane osobe mogu stjecati potraživanja u valuti Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 114/93. i 14/96.),
– Odluka o uvjetima uz koje se daje odobrenje da se potraživanje u inozemstvu naplati u efektivnom stranom novcu (»Narodne novine«, br. 107/93., 116/93., 97/94., 2/95. i 87/01.),
– Odluka o uvjetima pod kojima se može odobriti naplata potraživanja iz inozemstva u netransferabilnoj valuti (»Narodne novine«, br. 115/93.),
– Odluka o općim uvjetima za davanje odobrenja domaćoj osobi da drži devize na računu u inozemstvu (»Narodne novine«, br. 17/02. i 10/03.),
– Naredba o vođenju nadzorne knjige svakog sklopljenog vanjskotrgovinskog posla i kreditnog posla s inozemstvom (»Narodne novine«, br. 112/93.),
– Odluka o načinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom (»Narodne novine«, br. 99/93., 97/94., 2/96. i 7/96.),
– Odluka o potrebnoj dokumentaciji koju strana pravna osoba treba priložiti banci ovlaštenoj za poslove s inozemstvom kod koje otvara kunski odnosno devizni račun (»Narodne novine«, br. 38/99.),
– Odluka o podizanju efektivnog stranog novca s deviznih računa stranih pravnih osoba (»Narodne novine«, br. 28/97.),
– Odluka o iznošenju i unošenju efektivnih kuna u put­ni­čkom prometu s inozemstvom (»Narodne novine«, br. 44/94. i 88/98.),
– Odluka o svoti deviza koju domaće fizičke osobe mogu iznositi iz Republike Hrvatske u putničkom prometu s inozemstvom (»Narodne novine«, br. 99/93.),
– Odluka o uvjetima uz koje domaće fizičke osobe mogu iz Republike Hrvatske iznositi čekove i druge vrijednosne papire koji glase na stranu valutu u putničkom prometu s inozemstvom (»Narodne novine«, br. 107/93.),
– Odluka o uvjetima pod kojima se domaća i strana valuta, čekovi i drugi vrijednosni papiri mogu unositi i iznositi iz Republike Hrvatske u poštanskim i drugim pošiljkama (»Narodne novine«, br. 99/93., 107/93. i 50/94.),
– Odluka o prikupljanju podataka o uslugama u među­na­rodnom prijevozu (»Narodne novine«, br. 80/98.),
– Uputa o načinu i postupku izrade izvješća o stanju potraživanja iz inozemstva (»Narodne novine«, br. 53/99.), osim točaka V., VI., VIII. i XI. Upute koje prestaju važiti;
b) podzakonskih propisa izdanih na temelju Zakona o kreditnim poslovima s inozemstvom (»Narodne novine«, br. 43/96.), a to su:
– Odluka o registraciji kreditnih poslova s inozemstvom (»Narodne novine«, br. 132/99.),
– Odluka o izmjeni obrazaca KZ2 i KO2 (»Narodne novine«, br. 147/99.), koji ostaju na snazi do donošenja propisa iz članka 77. ovoga Zakona.
(2) Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaju važiti članak 41., članak 64. i članak 73. stavak 2. Zakona o trgovini (»Narodne novine«, br. 11/96., 75/99., 76/99., 62/01., 109/01. i 49/03.–pročišćeni tekst), te podzakonski propisi doneseni na temelju članka 41. Zakona o trgovini (Odluka o obavljanju kompenzacijskih poslova s inozemstvom, (»Narodne novine«, br. 54/97.).

Stupanje na snagu Zakona
Članak 80.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 440-01/02-01/01
Zagreb, 29. svibnja 2003.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.


NN 140/05

HRVATSKI SABOR
2646
Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 17. studenoga 2005. godine.
 
Broj: 01-081-05-3428/2
Zagreb, 22. studenoga 2005.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU

Članak 1.

U Zakonu o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, br. 96/03.) u članku 46. stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Mjenjačke poslove mogu obavljati rezidenti koji imaju odobrenje Hrvatske narodne banke za obavljanje mjenjačkih poslova, koji u svom radu koriste zaštićeni računalni program za obavljanje mjenjačkih poslova, koji su s bankom sklopili ugovor o obavljanju mjenjačkih poslova i koji su registrirani za obavljanje mjenjačkih poslova (ovlašteni mjenjači).«
U stavku 3. briše se točka i dodaju se riječi: »te izdaje i oduzima odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova.«

Članak 2.

Iza članka 46. dodaju se članci 46.a, 46.b i 46.c i naslovi iznad njih koji glase:
 »Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova
 Članak 46.a
(1) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova potrebno je priložiti:
1. izvod iz sudskog ili obrtnog registra za podnositelja zahtjeva, u izvorniku ili ovjerenom presliku,
2. popis vlasnika udjela, odnosno dionica za podnositelja zahtjeva – pravnu osobu, s punim imenima i adresama prebivališta i/ili tvrtkama i adresama sjedišta, ukupnim nominalnim iznosima udjela, odnosno dionica i postotnim udjelom u temeljnom kapitalu te pravne osobe,
3. ugovor ili predugovor o obavljanju mjenjačkih poslova sklop­ljen s bankom,
4. ugovor ili predugovor o kupnji zaštićenoga računalnog programa za obavljanje mjenjačkih poslova sklopljen s proizvođačem čiji je program certificirala Hrvatska narodna banka te potvrdu o autentičnosti kojom proizvođač zaštićenoga računalnog programa potvrđuje da je program koji je predmet prodaje certificiran, i
5. potvrdu da vlasnik obrta, odnosno član uprave pravne osobe koja je podnositelj zahtjeva nije kažnjen za kazneno djelo propisano ovim Zakonom, odnosno za kazneno djelo pranja novca.
(2) Ako je podnositelj zahtjeva pravna osoba, osim dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka potrebno je priložiti i sljedeće podatke o osnivaču te pravne osobe: izvod iz sudskog registra, u izvorniku ili ovjerenom presliku, popis vlasnika udjela, odnosno dionica s punim imenima i adresama prebivališta i/ili tvrtkama i adresama sjedišta, ukupnim nominalnim iznosima udjela, odnosno dionica i postotnim udjelom u temeljnom kapitalu osnivača te pravne osobe.
 Odlučivanje o zahtjevu za izdavanje odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova
 Članak 46.b
(1) Hrvatska narodna banka izdaje odobrenje za obavljanje mjenjačkih poslova ako utvrdi da podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete za obavljanje tih poslova.
(2) Hrvatska narodna banka odbija zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova:
1. ako utvrdi da podnositelj zahtjeva ne ispunjava uvjete za obavljanje mjenjačkih poslova,
2. ako se iz dostavljene dokumentacije ne može utvrditi identitet i prebivalište i/ili sjedište vlasnika udjela, odnosno dionica pod­nositelja zahtjeva – pravne osobe, ukupni nominalni iznosi udjela, odnosno dionica za svakoga pojedinog vlasnika i postotni udio pojedinog vlasnika u temeljnom kapitalu te pravne osobe,
3. ako se iz dostavljene dokumentacije ne može utvrditi identitet i prebivalište i/ili sjedište vlasnika udjela, odnosno dionica osnivača podnositelja zahtjeva – pravne osobe, ukupni nominalni iznosi udjela, odnosno dionica za svakoga pojedinog vlasnika i postotni udio pojedinog vlasnika u temeljnom kapitalu osnivača te pravne osobe, ili
4. ako je vlasnik obrta ili član uprave pravne osobe koja je pod­nositelj zahtjeva osoba kažnjena za kazneno djelo propisano ovim Zakonom, odnosno za kazneno djelo pranja novca.
(3) Hrvatska narodna banka obvezna je u roku od 90 dana od dana primitka urednog zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova odlučiti o zahtjevu. Ako je zahtjev nepotpun, podnositelj zahtjeva može ga s traženom dokumentacijom ili dodat­nim podacima dopuniti u roku koji odredi Hrvatska narodna banka, s tim da krajnji rok za donošenje i obavijest o odluci ne može biti duži od 180 dana od dana primitka zahtjeva.
(4) Prijavu za upis djelatnosti mjenjačkih poslova u sudski, odnosno obrtni registar rezident podnosi po dobivanju odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova.
 Razlozi za oduzimanje odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova
 Članak 46.c
Hrvatska narodna banka oduzima odobrenje za obavljanje mjenjačkih poslova:
1. ako ovlašteni mjenjač ne započne s obavljanjem mjenjačkih poslova u roku od 180 dana od dana izdavanja odobrenja,
2. ako ovlašteni mjenjač samostalno ne obavlja mjenjačke poslove u razdoblju duljem od 180 dana,
3. ako je odobrenje pribavljeno na temelju neistinite dokumentacije, odnosno neistinito prikazanih podataka,
4. ako nakon dobivenog odobrenja nastupe takve okolnosti i/ili razlozi uslijed kojih ovlašteni mjenjač više ne ispunjava uvjete na temelju kojih je dobio odobrenje,
5. ako ovlašteni mjenjač ovlaštenoj osobi Deviznog inspektorata ne dopusti nadzor, ili
6. ako ovlašteni mjenjač, koji je odobrenje dobio na temelju predugovora o obavljanju mjenjačkih poslova sklopljenog s bankom ili na temelju predugovora o kupnji zaštićenoga računalnog programa za obavljanje mjenjačkih poslova, u roku određenom u odobrenju Hrvatske narodne banke ne dostavi ugovor o obavljanju mjenjačkih poslova sklopljen s bankom, odnosno potvrdu proizvođača zaštićenoga računalnog programa o autentičnosti kupljenog i ugrađenog programa.«

 Članak 3.

U članku 49. stavku 5. iza riječi: »Radi« dodaju se riječi: »kontrole deviznog poslovanja i«.
Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:
»(6) Rezidenti koji su obvezni izvješćivati Hrvatsku narodnu banku o kapitalnim poslovima s nerezidentima dužni su na zahtjev Ministarstva financija – Deviznog inspektorata dostaviti podatke o stvarnim vlasnicima nerezidenta s kojim sklapaju posao ako je nerezident izvanteritorijalni (offshore) poduzetnik.«

Članak 4.

U članku 56. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»(2) Dostavljanje podataka o nadziranoj osobi koji su potrebni u postupcima nadzora ne smatra se odavanjem službene tajne.«
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 5.

U članku 62. stavku 1. točki 1. iza riječi: »poslove« dodaju se riječi: »bez odobrenja Hrvatske narodne banke ili«.

Članak 6.

U članku 63. stavku 1. točki 18. iza riječi: »dokumentaciju« dodaju se riječi: »i podatke«.

Članak 7.

U članku 75. iza riječi: »poslovima« dodaju se riječi: »bez odobrenja Hrvatske narodne banke ili«.

Članak 8.

U članku 76. iza riječi: »poslove« dodaju se riječi: »bez odobrenja Hrvatske narodne banke ili«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 Rok za usklađivanje ovlaštenih mjenjača
 Članak 9.

(1) Ovlašteni mjenjači iz članka 46. stavka 2. Zakona o deviz­nom poslovanju (»Narodne novine«, br. 96/03.) koji su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona registrirani za obavljanje mjenjačkih poslova i obavljaju mjenjačke poslove na temelju ugovora s bankom dužni su uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Zakona u roku od godinu dana od njegova stupanja na snagu.
(2) Ovlašteni mjenjači iz stavka 1. ovoga članka koji u propisanom roku ne usklade svoje poslovanje s odredbama ovoga Zakona brisat će se iz sudskog, odnosno obrtnog registra na temelju rješenja Hrvatske narodne banke.

Stupanje na snagu Zakona
Članak 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
 
Klasa: 440-01/05-01/01
Zagreb, 17. studenoga 2005.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.


 

NN 132/06

HRVATSKI SABOR
2955
Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviz­nom poslovanju, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 24. studenoga 2006. godine.

Klasa: 011-01/06-01/70
Urbroj: 71-05-03/1-06-2
Zagreb, 30. studenoga 2006.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU

Članak 1.

U Zakonu o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, br. 96/03. i 140/05.) u članku 2. stavku 1. točki 5. iza zareza dodaju se riječi: »osim diplomatskih i konzularnih predstavnika stranih zemalja te članova njihovih obitelji,«.

Članak 2.

U članku 5. stavak 2. i 3. brišu se.
Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 2.

Članak 3.

U članku 7. stavku 2. točka 3. mijenja se i glasi:
»3. poslovi s vrijednosnim papirima,«.
Točka 4. briše se.
Dosadašnje točke 5. do 9. postaju točke 4. do 8.

Članak 4.

U članku 11. stavku 3. iza prve rečenice dodaje se rečenica koja glasi: »Financijskim kreditima smatraju se i svi oblici financiranja koji u podlozi imaju komercijalne poslove (trgovina robom ili pružanje usluga) u kojima rezident nije ugovorna strana u poslu.«

Članak 5.

Naslov Odjeljka II.3. mijenja se i glasi: »II.3. POSLOVI S VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA«.
Naslov iznad članka 22. briše se.
Članak 22. mijenja se i glasi:
»Poslovi s vrijednosnim papirima obavljaju se u skladu s propisima koji uređuju tržište vrijednosnih papira.«

Članak 6.

Naslov iznad članka 23. i članak 23. brišu se.

Članak 7.

Naslov iznad članka 24. i članak 24. brišu se.

Članak 8.

Naslov Odjeljka iznad članka 25. i članak 25. brišu se.

Članak 9.

Naslov iznad članka 26. i članak 26. brišu se.

Članak 10.

Naslov Odjeljka iznad članka 27. mijenja se i glasi: »II.4. POSLOVI S UDJELIMA U INVESTICIJSKIM FONDOVIMA«.
Članak 27. mijenja se i glasi:
»Poslovi s udjelima u investicijskim fondovima obavljaju se u skladu s propisima koji uređuju poslovanje investicijskih fondova.«

Članak 11.

Naslov Odjeljka iznad članka 28. mijenja se i glasi: »II.5. KREDITNI POSLOVI«.

Članak 12.

Naslov Odjeljka iznad članka 29. mijenja se i glasi: »II.6. DEPOZITNI POSLOVI«.

Članak 13.

U članku 30. stavak 5. briše se.

Članak14.

Naslov Odjeljka iznad članka 31. mijenja se i glasi: »II.7. PLAĆANJA NA OSNOVI UGOVORA O OSIGURANJU«.

Članak 15.

U članku 34. stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Hrvatska narodna banka propisuje rok u kojem su rezidenti dužni stranu gotovinu i čekove naplaćene u poslovima s nerezidentima položiti na račun otvoren u banci.«

Članak 16.

Članak 35. mijenja se i glasi:
»(1) Plaćanja i prijenosi na osnovi kapitalnih poslova slobodni su ako je posao sklopljen u skladu s ovim Zakonom te ako su podmirene sve porezne obveze iz toga posla u Republici Hrvatskoj.
(2) Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka, na prijenos dobiti u inozemstvo, koju nerezident ostvari izravnim ulaganjem u Republici Hrvatskoj primjenjuje se članak 20. stavak 1. ovoga Zakona.
(3) Plaćanja i prijenosi iz stavka 1. ovoga članka slobodni su ako je posao prijavljen u skladu s ovim Zakonom.«

Članak 17.

U članku 36. stavku 2. iza riječi: »Hrvatska narodna banka« dodaju se riječi: »za rezidente«.

Članak 18.

U članku 37. stavku 2. riječ: »zakonu« briše se.

Članak 19.

Članak 39. mijenja se i glasi:
»Na rezidente koji u inozemstvu borave na temelju važeće radne dozvole u trajanju od najmanje 183 dana ili dozvole trajnog boravka te na rezidente iz članka 2. stavka 1. točke 5. ne primjenjuje se članak 14. stavak 3., članak 28. stavci 4. i 6., članak 29., članak 36. stavak 2., članak 38. i članak 42. stavak 6. ovoga Zakona.«

Članak 20.

Naslov iznad članka 40. mijenja se i glasi: »Sprječavanje pranja novca i krivotvorenja strane gotovine«.
U članku 40. dodaje se stavak 3. koji glasi:
»(3) Hrvatska narodna banka propisuje način i mjere postupanja sa stranom gotovinom za koju postoji sumnja da je krivotvorena.«

Članak 21.

Iza članka 40. dodaje se članak 40.a i naslov iznad njega, koji glase:
»Medalje i žetoni koji nalikuju stranom kovanom novcu
Članak 40.a
(1) Zabranjena je izrada, prodaja, uvoz i distribucija, u svrhu prodaje ili u ostale komercijalne svrhe, medalja i žetona koji nalikuju stranom kovanom novcu.
(2) Hrvatska narodna banka propisuje obilježja na temelju kojih se utvrđuje nalikuje li medalja ili žeton stranom kovanom novcu.«

Članak 22.

U članku 42. stavku 3. prva rečenica mijenja se i glasi: »U Republici Hrvatskoj kupoprodaju stranih sredstava plaćanja rezidenti i nerezidenti obavljaju u bankama.«.
Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:
»(6) Rezidentima, osim bankama, zabranjeno je obavljati kupoprodaje deviza u inozemstvu.«

Članak 23.

U članku 46. stavku 1. iza riječi: »valutu« riječi: »i u njima su unovčivi« brišu se.
Stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Ovlašteni mjenjači su rezidenti obrtnici, trgovci pojedinci i pravne osobe koje imaju odobrenje Hrvatske narodne banke za obavljanje mjenjačkih poslova.«
Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:
»(3) Ovlašteni mjenjač iz stavka 2. ovoga članka smije obavljati mjenjačke poslove ako ispunjava sljedeće uvjete:
1. koristi zaštićeni računalni program koji je certificirala Hrvatska narodna banka,
2. ima s bankom sklopljeni ugovor o obavljanju mjenjačkih poslova,
3. ima upisanu djelatnost obavljanja mjenjačkih poslova u sudskom, odnosno obrtnom registru, i
4. ovlašteni mjenjač obrtnik, odnosno trgovac pojedinac, član uprave ovlaštenog mjenjača pravne osobe i kvalificirani vlasnici iz članka 46.a stavka 1. točke 2. i stavka 2. točke 2. ovoga Zakona su osobe koje nisu kažnjene za kazneno djelo protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, sigurnosti platnog prometa i poslovanja, vjerodostojnosti isprava, ili za kazneno djelo propisano ovim Zakonom, i to za vrijeme od pet godina po pravomoćnosti presude kojom je osuđen, s tim da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne.
(4) Kvalificirani vlasnik, u smislu ovoga Zakona, fizička je ili pravna osoba koja je neposredni imatelj 25% i više poslovnog udjela, dionica, odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju pravnom osobom.«
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 5.

Članak 24.

U članku 46.a stavku 1. točki 1. iza riječi: »presliku,« dodaju se riječi: »ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva,«.
Točka 2. mijenja se i glasi:
»2. popis kvalificiranih vlasnika za podnositelja zahtjeva - pravnu osobu, s imenom, prezimenom, adresom prebivališta te brojem i mjestom izdavanja osobne iskaznice odnosno tvrtkom i adresom sjedišta, kao i pojedinačnim, postotnim udjelom u temeljnom kapitalu podnositelja zahtjeva,«.
U točki 3. iza zareza dodaje se slovo: »i«.
U točki 4. na kraju teksta umjesto zareza stavlja se točka i briše se slovo: »i«.
Točka 5. briše se.
Stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Ako je kvalificirani vlasnik podnositelja zahtjeva pravna osoba, osim dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka, podnositelj zahtjeva dužan je za svakog tog kvalificiranog vlasnika priložiti sljedeću dokumentaciju:
1. izvod iz sudskog registra, u izvorniku ili ovjerenom presliku, ne starijem od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva,
2. popis njegovih kvalificiranih vlasnika fizičkih osoba, s imenom, prezimenom, adresom prebivališta te brojem i mjestom izdavanja osobne iskaznice, kao i pojedinačnim, postotnim udjelom u temeljnom kapitalu.«
Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
»(3) Podatke o nekažnjavanju iz članka 46. stavka 3. točke 4. ovoga Zakona Hrvatska narodna banka na temelju obrazloženog zahtjeva dobiva iz kaznene evidencije.«

Članak 25.

U članku 46.b stavak 1. briše se.
U dosadašnjem stavku 2., koji postaje stavak 1., točke 1., 2., 3. i 4. mijenjaju se i glase:
»1. ako utvrdi da podnositelj zahtjeva nema sklopljen ugovor ili predugovor o kupnji zaštićenog računalnog programa za obavljanje mjenjačkih poslova, za koji je Hrvatska narodna banka izdala certifikat te potvrdu o autentičnosti zaštićenog računalnog programa koji je predmet ugovora ili predugovora,
2. ako utvrdi da podnositelj zahtjeva nema sklopljen ugovor ili predugovor s ugovornom bankom,
3. ako utvrdi da je podnositelj zahtjeva obrtnik, odnosno trgovac pojedinac ili član uprave pravne osobe koja je podnositelj zahtjeva ili bilo koji kvalificirani vlasnik iz članka 46.a stavka 1. točke 2. i stavka 2. točke 2. ovoga Zakona, osoba kažnjena za kazneno djelo protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, sigurnosti platnog prometa i poslovanja, vjerodostojnosti isprava, ili za kazneno djelo propisano ovim Zakonom, i to za vrijeme od pet godina po pravomoćnosti presude kojom je osuđen, s tim da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne, ili
4. ako na temelju drugih podataka kojima raspolaže utvrdi da bi zbog djelatnosti odnosno poslova koje obavlja ili zbog postupka koje je počinila osoba iz točke 3. ovoga stavka moglo biti ugroženo zakonito poslovanje ovlaštenog mjenjača.«
Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 2. i 3.

Članak 26.

U članku 46.c stavku 1. točka 2. briše se.
Dosadašnja točka 3. postaje točka 2.
Dosadašnja točka 4., koja postaje točka 3., mijenja se i glasi:
»3. ako nakon dobivenog odobrenja ovlašteni mjenjač obavlja mjenjačke poslove a da pritom ne ispunjava uvjete iz članka 46. stavka 3. točke 1., 2. i 4.,»
Iza dosadašnje točke 4., koja postaje točka 3., dodaje se nova točka 4. koja glasi:
»4. ako je ovlašteni mjenjač pravomoćno kažnjen radi teškog djela prekršaja iz članka 63. stavka 1. točke 16. ovoga Zakona, ako se radi o prekršaju učinjenom u povratu ili ako vrijednost strane gotovine ili gotovine u kunama koja je bila predmet prekršaja prelazi 200.000,00 kuna.«
Iza stavka 1. dodaju se stavci 2., 3. i 4. koji glase:
»(2) Protiv rješenja kojim se oduzima odobrenje za obavljanje mjenjačkih poslova nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.
(3) Ovlaštenom mjenjaču kojemu je Hrvatska narodna banka oduzela odobrenje za obavljanje mjenjačkih poslova djelatnost mjenjačkih poslova brisat će se iz sudskog, odnosno obrtnog registra na temelju rješenja Hrvatske narodne banke.
(4) Ovlašteni mjenjač kojemu je oduzeto odobrenje za obavljanje mjenjačkih poslova ne može podnijeti novi zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje tih poslova prije isteka roka od godine dana od dana dostave rješenja o oduzimanju odobrenja.«

Članak 27.

Iza članka 46.c dodaju se članci 46.d i 46.e i naslovi iznad njih koji glase:
»Prestanak važenja odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova
Članak 46.d
Odobrenje za obavljanje mjenjačkih poslova prestaje važiti:
1. danom dostave rješenja o oduzimanju odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova,
2. danom otvaranja stečajnog postupka nad ovlaštenim mjenjačem, ili
3. brisanjem ovlaštenog mjenjača iz sudskog, odnosno obrtnog registra.
Obavještavanje o promjenama
Članak 46.e
(1) Ovlašteni mjenjač dužan je obavještavati Hrvatsku narodnu banku o svim promjenama u sudskom, odnosno obrtnom registru u roku od 8 dana od dana upisa promjene, kao i o promjenama kvalificiranih vlasnika navedenih u članku 46.a stavku 1. točki 2. i stavku 2. točki 2. ovoga Zakona u roku od 8 dana od dana nastanka promjene.
(2) Uz obavijest iz stavka 1. ovoga članka ovlašteni mjenjač dužan je dostaviti izvod iz sudskog ili obrtnog registra za podnositelja zahtjeva te popis i ostalu dokumentaciju o novim kvalificiranim vlasnicima sukladno članku 46.a stavku 1. točki 2. i stavku 2. ovoga Zakona.«

Članak 28.

U članku 49. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Rezidenti su dužni, u skladu s odredbama ovoga Zakona i podzakonskih propisa, izvješćivati Hrvatsku narodnu banku o poslovima koje su sklopili s inozemstvom. Banke, ovlaštena društva, središnja depozitama agencija, javni bilježnici i carinska tijela dužni su izvješćivati Hrvatsku narodnu banku i o poslovima trećih osoba sklopljenim s inozemstvom za koje saznaju obavljanjem svoje djelatnosti, u skladu s odredbama ovoga Zakona i podzakonskih propisa.«

Članak 29.

U članku 62. stavku 1. točki 1. riječ: »zaštićeni« zamjenjuje se riječju: »certificirani«.

Članak 30.

U članku 63. stavku 1. točke 4., 5., 6. i 7. brišu se.
Točka 8. mijenja se i glasi:
»8. ako u ime ili za račun druge osobe sklopi ugovor o kreditnom poslu s nerezidentom suprotno odredbama ovoga Zakona,«.
Iza točke 8. dodaje se točka 8.a koja glasi:
»8.a ako sredstva financijskog kredita iz inozemstva ne prenese na račun otvoren kod banke sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili na račun otvoren u inozemstvu sukladno članku 29. ovoga Zakona, ako ne koristi financijski kredit iz inozemstva sukladno ugovoru o kreditu, kada je ugovoreno plaćanje roba i usluga izravno dobavljaču ili izvršitelju usluga, odnosno ukoliko financijskim kreditom ne otplaćuje prije zaključeni kredit u inozemstvu,«.
Iza točke 19. briše se točka i stavlja se zarez, te se dodaju točke 20., 21. i 22. koje glase:
»20. ako u propisanom roku Hrvatskoj narodnoj banci ne dostavi obavijest i dokumentaciju iz članka 46.e ovoga Zakona,
21. ako izradi, proda, uveze ili distribuira, u svrhu prodaje ili u ostale komercijalne svrhe, medalju ili žeton koji nalikuje stranom kovanom novcu,
22. ako u postupanju sa stranom gotovinom za koju se sumnja da je krivotvorena ne postupi na način i sukladno mjerama koje propisuje Hrvatska narodna banka.«

Članak 31.

U članku 64. stavku 1. točke 1. i 5. brišu se.

Članak 32.

Članak 65. briše se.

Članak 33.

Članak 66. briše se.

Članak 34.

Članak 67. briše se.

Članak 35.

U članku 78. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Dana 1. siječnja 2008. prestaje važiti članak 35. stavak 3. ovoga Zakona, a 1. siječnja 2009. prestaju važiti članak 14. stavak 3., članak 18. stavci 2. i 3., članak 28. stavci 4. i 6., članak 29., članak 34. stavak 1., članak 36., članak 37., članak 38., članak 42. stavak 6., članak 63. stavak 1. točke 8.a, 9.,10., 11. i 15. i članak 68. ovoga Zakona.«

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Rokovi za usklađivanje ovlaštenih mjenjača
Članak 36.

(1) Ovlašteni mjenjači kojima je izdano odobrenje za obavljanje mjenjačkih poslova prije stupanja na snagu ovoga Zakona, dužni su Hrvatskoj narodnoj banci dostaviti dokumentaciju sukladno članku 24. ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
(2) Hrvatska narodna banka oduzet će odobrenje za obavljanje mjenjačkih poslova ovlaštenom mjenjaču koji ne postupi u roku i na način utvrđen stavkom 1. ovoga članka.
(3) Hrvatska narodna banka oduzet će odobrenje za obavljanje mjenjačkih poslova ovlaštenom mjenjaču iz stavka 1. ovoga članka ako na temelju podataka koje pribavi iz kaznene evidencije i drugih izvora utvrdi da je udovoljeno uvjetima iz članka 25. ovoga Zakona.
(4) Postupci započeti do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama ovoga Zakona.
(5) U postupcima iz stavka 4. ovoga članka Hrvatska narodna banka obvezna je odlučiti o zahtjevu u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
(6) Ovlašteni mjenjači iz članka 46. stavka 2. Zakona o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, br. 96/03.) koji su na dan stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, br. 140/05.) registrirani za obavljanje mjenjačkih poslova i obavljaju mjenjačke poslove na temelju ugovora s bankom, a nisu podnijeli zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dužni su podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova sukladno odredbama članka 46.a Zakona o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, br. 140/05.) i dopunama iz članka 24. ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
(7) Ako ovlašteni mjenjač iz stavka 6. ovoga članka ne podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova u roku i na način propisan stavkom 6. ovoga članka djelatnost obav­ljanja mjenjačkih poslova brisat će se iz sudskog, odnosno obrtnog registra na temelju rješenja Hrvatske narodne banke.

Stupanje Zakona na snagu
Članak 37.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 440-01/06-01/01
Zagreb, 24. studenoga 2006.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.

 

NN 150/08

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
4103
Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora (»Narodne novine«, broj 116/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. prosinca 2008. donijela

UREDBU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DEVIZOM POSLOVANJU
Ćlanak 1.

U Zakonu o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, br. 96/2003, 140/2005 i 132/2006) u članku 78. stavku 1. iza riječi: »članak 35. stavak 3. ovog Zakona« stavlja se točka, a ostatak rečenice briše se.
Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:
»(2) Dana 1. kolovoza 2009. godine prestaju važiti članak 28. stavak 6. i članak 63. stavak 1. točka 10. ovoga Zakona.
(3) Dana 1. siječnja 2010. godine prestaju važiti članak 14. stavak 3., članak 18. stavci 2. i 3., članak 28. stavak 4., članak 29., članak 34. stavak 1., članak 36., članak 37., članak 38., članak 42. stavak 6., članak 63. stavak 1. točke 8.a, 9., 11. i 15. i članak 68. ovoga Zakona.«.
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 4.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 440-01/08-01/01
Urbroj: 5030120-08-1
Zagreb, 19. prosinca 2008.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

 

NN 92/09

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
2314
Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora (»Narodne novine«, broj 116/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. srpnja 2009. godine donijela

UREDBU
O IZMJENI ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU
Članak 1.

U Zakonu o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, broj 96/2003, 140/2005, 132/2006 i 150/2008) u članku 78. stavci 2., 3. i 4. mijenjaju se i glase:
»(2) Dana 1. siječnja 2010. prestaje važiti članak 14. stavak 3., članak 18. stavci 2. i 3., članak 28. stavak 4., članak 29., članak 34. stavak 1., članak 36., članak 37., članak 38., članak 42. stavak 6., članak 63. stavak 1. točke 8.a, 9., 11. i 15. i članak 68. ovoga Zakona.
(3) Dana 1. veljače 2010. prestaje važiti članak 28. stavak 6. i članak 63. stavak 1. točka 10. ovoga Zakona.
(4) Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji prestaje važiti članak 47. stavak 4. ovoga Zakona.«.

Članak 2.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, broj 150/2008).

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 440-01/09-01/01
Urbroj: 5030120-09-1
Zagreb, 24. srpnja 2009.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

 

NN 133/09

HRVATSKI SABOR
3247
Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O PLATNOM PROMETU

Proglašavam Zakon o platnom prometu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. listopada 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/186
Urbroj: 71-05-03/1-09-2
Zagreb, 28. listopada 2009.

ZAKON O PLATNOM PROMETU

GLAVA IX.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prestanak važenja pojedinih odredbi Zakona o deviznom poslovanju i propisa donesenih na temelju tih odredbi
Članak 159.

(1) Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaju važiti članak 32., članak 33., članak 63. stavak 1. točka 13. i članak 64. stavak 1. točka 6. Zakona o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, br. 96/03., 140/05., 132/06., 150/08. i 92/09.) te sljedeći podzakonski akti:
1) Odluka o uvjetima i načinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom (»Narodne novine«, br. 88/05., 18/06. i 132/07.) i Uputa donesena na temelju te Odluke i
2) Odluka o prikupljanju podataka o ostvarenom platnom prometu s inozemstvom (»Narodne novine«, br. 136/05. i 24/06.).
(2) Do stupanja na snagu podzakonskih akata iz članka 157. ovog Zakona na odgovarajući način primjenjivat će se Odluka o konstrukciji i upotrebi međunarodnog broja bankovnog računa (IBAN) (»Narodne novine«, br. 162/04.).

Klasa: 450-08/09-01/01
Zagreb, 23. listopada 2009.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

 

NN 153/09

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
3762
Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 121/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. prosinca 2009. godine donijela

UREDBU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU
Članak 1.

U Zakonu o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, br. 96/2003, 140/2005, 132/2006 i 92/2009), u članku 28. stavku 6. prva rečenica mijenja se i glasi:
»Zabranjeno je odobravati nerezidentima financijske kredite s rokom dospijeća kraćim od tri mjeseca.«.

Članak 2.

Članak 34. mijenja se i glasi:
»Hrvatska narodna banka propisuje način na koji rezidenti iz članka 2. stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovoga Zakona podižu i polažu stranu gotovinu i čekove na račun otvoren u banci, rok u kojem su dužni naplaćenu stranu gotovinu i čekove položiti na račun otvoren u banci te uvjete pod kojima mogu držati stranu gotovinu i čekove u blagajni.«.

Članak 3.

U članku 63. stavku 1. točka 10. mijenja se i glasi:
»10. ako nerezidentu odobri financijski kredit suprotno odredbi članka 28. stavka 6. ovoga Zakona,«.
Točka 14. mijenja se i glasi:
»14. ako ne postupi u skladu s odlukom Hrvatske narodne banke donesenom na temelju članka 34. ovoga Zakona,«.

Članak 4.

U članku 78. stavku 1. iza riječi: »članak 35. stavak 3. ovoga Zakona« stavlja se točka, a ostatak rečenice briše se.
Iza stavka 1. dodaju se stavci 2., 3. i 4. koji glase:
»(2) Dana 1. siječnja 2010. prestaje važiti članak 14. stavak 3., članak 18. stavci 2. i 3., članak 36., članak 37., članak 38., članak 42. stavak 6., članak 63. stavak 1. točke 9. i 15. i članak 68. ovoga Zakona, te:
– Odluka o uvjetima za izdavanje odobrenja za osobne prijenose imovine u inozemstvo s osnove pomoći i poklona (»Narodne novine«, br. 111/2003 i 149/2003),
– Odluka o unošenju i iznošenju gotovine, čekova i materijaliziranih vrijednosnih papira (»Narodne novine«, br. 111/2003, 69/2006 i 82/2006) i
– Odluka o načinu i uvjetima pod kojima rezidenti u poslovanju s nerezidentima mogu primiti naplatu ili izvršiti plaćanje u gotovini u kunama, stranoj gotovini i čekovima (»Narodne novine«, br. 54/2006 i 132/2007), osim odredbi točke II., točke III. stavaka 3. i 4., točke IV. stavka 1., točke V., točke VII. stavaka 2. do 4., točke VIII., točke X., točke XII. i točke XIII., koje se primjenjuju do stupanja na snagu podzakonskog akta iz članka 34. ovoga Zakona.
(3) Dana 1. srpnja 2010. prestaju važiti članak 28. stavak 6. i članak 63. stavak 1. točka 10. ovoga Zakona.
(4) Dana 1. siječnja 2011. prestaju važiti članak 28. stavak 4., članak 29., članak 63. stavak 1. točke 8.a i 11. ovoga Zakona, te Odluka o uvjetima za izdavanje odobrenja za otvaranje deviznog računa u inozemstvu (»Narodne novine«, br. 111/2003, 189/2004 i 124/2006).«.
Dosadašnji stavak 2. koji postaje stavak 5. mijenja se i glasi:
»(5) Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji prestaje važiti članak 47. stavak 4. ovoga Zakona.«.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o izmjeni Zakona o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, broj 92/2009).

Članak 6.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 31. prosinca 2009. godine.

Klasa: 440-01/09-01/01
Urbroj: 5030120-09-3
Zagreb, 17. prosinca 2009.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

 

NN 145/10

HRVATSKI SABOR
3672
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/159
Urbroj: 71-05-03/1-10-2
Zagreb, 17. prosinca 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU

Članak 1.

U Zakonu o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, br. 96/03., 140/05., 132/06. i 153/09.) u članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Banka je u smislu ovoga Zakona:
– kreditna institucija prema zakonu kojim se regulira poslovanje kreditnih institucija koja ima odobrenje za rad Hrvatske narodne banke i odobrenje za obavljanje poslova uređenih ovim Zakonom,
– podružnica kreditne institucije iz treće države koja je od Hrvatske narodne banke dobila odobrenje za osnivanje podružnice i koja ima odobrenje za obavljanje poslova uređenih ovim Zakonom,
– kreditna institucija iz države članice koja je prema zakonu kojim se regulira poslovanje kreditnih institucija ovlaštena obavljati poslove uređene ovim Zakonom i
– Hrvatska banka za obnovu i razvitak.«.

Članak 2.

U članku 15. iza riječi: »stranim sredstvima plaćanja« dodaju se riječi: »te prijenosi deviznih sredstava«.

Članak 3.

Naslov iznad članka 34. mijenja se i glasi: »Plaćanja i naplate u gotovini u kunama, stranoj gotovini i čekovima«.
Članak 34. mijenja se i glasi:
»Hrvatska narodna banka propisuje način na koji rezidenti iz članka 2. stavka 1. točke 1., 2. i 3. ovoga Zakona podižu i polažu stranu gotovinu i čekove na račun otvoren u banci, rok u kojem su dužni naplaćenu stranu gotovinu i čekove položiti na račun otvoren u banci te uvjete pod kojima mogu držati stranu gotovinu i čekove u blagajni.«.

Članak 4.

U članku 42. stavak 4. mijenja se i glasi:
»(4) Rezidenti iz članka 2. stavka 1. točke 4. i 5. ovoga Zakona i fizičke osobe nerezidenti mogu kupoprodaju strane gotovine te prodaju čekova koji glase na stranu valutu obavljati i kod ovlaštenih mjenjača.«.

Članak 5.

U članku 46. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Mjenjački poslovi koje obavljaju ovlašteni mjenjači obuhvaćaju otkup strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu za gotovinu u kunama te prodaju strane gotovine za gotovinu u kunama.«.
U stavku 3. točki 4. iza riječi: »pravne osobe« dodaju se riječi: »odnosno izvršni direktor dioničkog društva koje ima upravni odbor, prokurist«, a riječ: »kažnjene« zamjenjuje se riječima: »pravomoćno osuđene«.

Članak 6.

U članku 46.a stavku 1. točki 4. iza riječi: »certificiran« umjesto točke stavlja se zarez.
Iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi:
»5. podatke o neosuđivanosti u inozemstvu osoba iz članka 46. stavka 3. točke 4. ovoga Zakona za kaznena djela koja po svom opisu odgovaraju kaznenim djelima iz članka 46. stavka 3. točke 4. ovoga Zakona, koji nisu stariji od tri mjeseca.«.
U stavku 3. riječ: »nekažnjavanju« zamjenjuje se riječju: »neosuđivanosti«.
Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:
»(4) Smatra se nepotpunim zahtjev kojem nisu priloženi svi potrebni dokumenti iz ovoga članka Zakona. Hrvatska narodna banka rješenjem će odbaciti nepotpun zahtjev nakon proteka naknadnog roka iz članka 46.b stavka 2. ovoga Zakona.«.

Članak 7.

U članku 46.b stavku 1. točka 3. mijenja se i glasi:
»3. ako utvrdi da je podnositelj zahtjeva obrtnik odnosno trgovac pojedinac ili, kod pravne osobe, član uprave odnosno izvršni direktor dioničkog društva koje ima upravni odbor te prokurist ili bilo koji kvalificirani vlasnik iz članka 46.a stavka 1. točke 2. i stavka 2. točke 2. ovoga Zakona, osoba pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, sigurnosti platnog prometa i poslovanja te vjerodostojnosti isprava ili za kazneno djelo propisano ovim Zakonom, i to za vrijeme od pet godina po pravomoćnosti presude kojom je osuđen, s tim da se u to vrijeme ne uračunava vrijeme provedeno na izdržavanju kazne,«.
U točki 4. iza riječi: »mjenjača« briše se točka i dodaje se riječ: »ili«.
Iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi:
»5. ako je nad podnositeljem zahtjeva otvoren postupak likvidacije odnosno stečajni postupak.«.

Članak 8.

U članku 46.c stavku 1. točki 5. briše se riječ: »ili«.
U točki 6. iza riječi: »programa« umjesto točke stavlja se riječ: »ili«.
Iza točke 6. dodaje se točka 7. koja glasi:
»7. ako ovlašteni mjenjač ne dostavi zatražene informacije i dokaze na zahtjev Hrvatske narodne banke iz članka 46.e stavka 3. ovoga Zakona, u ostavljenom roku, koji ne može biti kraći od 30 dana.«.

Članak 9.

U članku 46.d točki 2. iza riječi: »otvaranja« dodaju se riječi: »likvidacijskog ili«.

Članak 10.

U članku 46.e dodaje se stavak 3. koji glasi:
»(3) Ovlašteni mjenjač iz članka 46. stavka 2. ovoga Zakona dužan je na zahtjev Hrvatske narodne banke dostaviti informacije i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 46. stavka 3. ovoga Zakona.«.

Članak 11.

Članak 51. mijenja se i glasi:
»(1) Hrvatska narodna banka propisuje način prijavljivanja i prikupljanja podataka o izravnim i drugim vlasničkim ulaganjima.
(2) Rezidenti su obvezni Hrvatskoj narodnoj banci dostavljati izvješća o izravnim i ostalim vlasničkim ulaganjima, na način i u rokovima koje Hrvatska narodna banka utvrdi odlukom.«.

Članak 12.

Članak 52. mijenja se i glasi:
»(1) Hrvatska narodna banka propisuje način prijavljivanja i prikupljanja podataka o poslovima s vrijednosnim papirima.
(2) Rezidenti su obvezni Hrvatskoj narodnoj banci dostavljati izvješća o poslovima s vrijednosnim papirima, na način i u rokovima koje Hrvatska narodna banka utvrdi odlukom.«.

Članak 13.

U članku 53. stavku 1. iza riječi: »koje« dodaje se riječ: »odlukom«.

Članak 14.

U članku 57. stavku 2. riječi: »deviznom inspektoru« zamjenjuju se riječima: »ovlaštenoj osobi Financijskog inspektorata«.

Članak 15.

U članku 63. stavku 1. točka 1. briše se.
Točka 14. mijenja se i glasi:
»14. ako ne postupi u skladu s odlukom Hrvatske narodne banke donesenom na temelju članka 34. ovoga Zakona,«.
U točki 22. iza riječi: »banka« umjesto točke stavlja se zarez.
Iza točke 22. dodaje se točka 23. koja glasi:
»23. ako kao ovlašteni mjenjač obavlja mjenjačke poslove, a ta djelatnost nije upisana u sudski, odnosno obrtni registar.«.

Članak 16.

Članak 78. mijenja se i glasi:
»(1) Dana 1. siječnja 2011. prestaje važiti članak 28. stavak 4., članak 29., članak 39. i članak 63. stavak 1. točka 8.a i 11. ovoga Zakona te Odluka o uvjetima za izdavanje odobrenja za otvaranje deviznog računa u inozemstvu (»Narodne novine«, br. 111/03., 189/04. i 124/06.).
(2) Dana 1. siječnja 2011. prestaje važiti članak 32., članak 33., članak 63. stavak 1. točka 13. i članak 64. stavak 1. točka 6. ovoga Zakona te sljedeći podzakonski akti:
– Odluka o uvjetima i načinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom (»Narodne novine«, br. 88/05., 18/06. i 132/07.),
– Uputa za provedbu Odluke o uvjetima i načinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom (»Narodne novine«, br. 136/05., 143/05., 37/06., 134/07. i 4/08.),
– Uputa o upotrebi slovnih kratica i brojčanih oznaka za države i zemlje i novčane jedinice u platnom prometu s inozemstvom (»Narodne novine«, br. 75/07., 77/07., 112/07., 95/08., 28/09., 45/09. i 67/09.),
– Uputa o upotrebi šifara osnova naplate i plaćanja u platnom prometu s inozemstvom (»Narodne novine«, br. 136/05. i 24/06.) i
– Odluka o prikupljanju podataka o ostvarenom platnom prometu s inozemstvom (»Narodne novine«, br. 136/05. i 24/06.).
(3) Dana 1. siječnja 2012. prestaje važiti članak 16., članak 30. i članak 64. stavak 1. točka 11. ovoga Zakona te sljedeći podzakonski akti:
– Odluka o postupku otvaranja i vođenja deviznih računa i deviznih štednih uloga rezidenata u banci (»Narodne novine«, br. 111/03., 138/03., 176/04. i 122/05.) i
– Odluka o uvjetima i načinu otvaranja i vođenja računa nerezidenata u banci (»Narodne novine«, br. 124/06., 131/06. i 74/07.).
(4) Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji prestaje važiti članak 47. stavak 4. ovoga Zakona.«.
Prijelazne i završne odredbe

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti odobrenje za obavljanje mjenjačkih poslova izdano ovlaštenom mjenjaču koji je u likvidaciji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 18.

U cijelom tekstu Zakona o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, br. 96/03., 140/05., 132/06. i 153/09.) riječi: »Devizni inspektorat« zamjenjuju se riječima: »Financijski inspektorat«, riječi: »Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske« riječima: »Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga«, riječi: »Središnja depozitarna agencija« riječima: »Središnje klirinško depozitarno društvo« i riječi: »Zakon o tržištu vrijednosnih papira« riječima: »Zakon o tržištu kapitala«, u odgovarajućem padežu.

Stupanje na snagu
Članak 19.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2011.

Klasa: 440-01/10-01/01
Zagreb, 15. prosinca 2010.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

 

NN 76/13

HRVATSKI SABOR
1527
Na temelju člank4 89. č1stava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. lipnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/142
Urbroj: 71-05-03/1-13-2
Zagreb, 18. lipnja 2013.

Republike Hrvatske
Ivo Josipović, v. r.

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU

Članak 1.

U Zakonu o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, br. 96/03., 140/05., 132/06., 150/08., 92/09., 133/09., 153/09. i 145/10.) iza članka 1. dodaje se naslov i članak 1.a koji glase:
»Provedba pravnih akata Europske unije
Članak 1.a
Ovim se Zakonom uređuje provedba sljedećih uredbi Europske unije:
– Uredba (EZ) br. 1889/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. o kontrolama gotovine koja se unosi u Zajednicu ili iznosi iz Zajednice (SL L 309, 25. 11. 2005.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1889/2005,
– Uredba Vijeća (EZ) br. 2182/2004 od 6. prosinca 2004. o medaljama i žetonima koji nalikuju eurokovanicama (SL L 373, 21. 12. 2004.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 2182/2004 i
– Uredba Vijeća (EZ) br. 2183/2004 o proširenju primjene Uredbe (EZ) br. 2182/2004 o medaljama i žetonima koji nalikuju eurokovanicama na države članice nesudionice (SL L 373, 21. 12. 2004.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 2183/2004.«.

Članak 2.

Naslov iznad članka 40. mijenja se i glasi: »Unošenje gotovine u Europsku uniju i iznošenje gotovine iz Europske unije«.
Članak 40. mijenja se i glasi:
»(1) Fizičke osobe koje ulaze u Europsku uniju ili izlaze iz Europske unije preko Republike Hrvatske, a prenose gotovinu u vrijednosti od 10.000,00 eura ili većoj, dužne su u skladu sa člankom 3. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1889/2005 Ministarstvu financija – Carinskoj upravi prijaviti podatke iz članka 3. stavka 2. iste Uredbe, u pisanom obliku na obrascu za prijavu koji je dostupan u carinskim uredima na graničnim prijelazima i objavljen na internetskim stranicama Ministarstva financija – Carinske uprave i Financijskog inspektorata.
(2) Pojam »gotovina« u ovom članku ima značenje identično definiciji istog pojma u Uredbi (EZ) br. 1889/2005.«.

Članak 3.

Naslov iznad članka 40.a mijenja se i glasi: »Medalje i žetoni koji nalikuju eurokovanicama«.
Članak 40.a mijenja se i glasi:
(1) Fizičke i pravne osobe koje u Republici Hrvatskoj proizvode, prodaju, uvoze za prodaju ili za druge komercijalne svrhe ili za te svrhe distribuiraju medalje i žetone dužne su na temelju Uredbe (EZ) br. 2183/2004 postupati u skladu s Uredbom (EZ) br. 2182/2004.
(2) Svaka osoba koja na bilo koji način dođe u posjed medalje i žetona za koji sumnja da je suprotan Uredbi (EZ) br. 2182/2004, dužna je o tome obavijestiti Hrvatsku narodnu banku.
(3) Hrvatska narodna banka proslijedit će medalje i žetone koje dobije na uvid ili koji na drugi način dođu u njezin posjed Europskoj komisiji radi očitovanja o tome jesu li suprotni Uredbi (EZ) br. 2182/2004.
(4) Očitovanje Europske komisije kojim se utvrđuje da je riječ o medaljama ili žetonima koji su suprotni Uredbi (EZ) br. 2182/2004 Hrvatska narodna banka dostavit će fizičkim i pravnim osobama iz stavka 1. ovoga članka.
(5) Fizičke i pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka kojima je dostavljeno očitovanje iz stavka 4. ovoga članka dužne su bez odgode povući iz prometa i uništiti medalje i žetone za koje je tim očitovanjem utvrđeno da su suprotni Uredbi (EZ) br. 2182/2004. i o tome obavijestiti Hrvatsku narodnu banku.«.

Članak 4.

U članku 45. stavak 4. briše se.

Članak 5.

U članku 46. stavku 3. točka 4. mijenja se i glasi:
»4. ovlašteni mjenjač obrtnik odnosno trgovac pojedinac, a kod mjenjača koji je pravna osoba član uprave odnosno izvršni direktor dioničkog društva koje ima upravni odbor, prokurist i kvalificirani vlasnik ovlaštenog mjenjača iz članka 46.a stavka 1. točke 2. i stavka 2. točke 2. ovoga Zakona nije pravomoćno osuđen u Republici Hrvatskoj za neko od sljedećih kaznenih djela:
– iz članka 279. (prikrivanje protuzakonito dobivenog novca) Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00. – Odluka USRH, 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. – Odluka USRH, 105/04., 84/05., 71/06. i 110/07.),
– iz članka 173. (zlouporaba opojnih droga), članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo), članka 187.a (pripremanje kaznenih djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom), članka 223. (povreda tajnosti, cjelovitosti i dostupnosti računalnih podataka, programa ili sustava), članka 223.a (računalno krivotvorenje), članka 224.a (računalna prijevara), članka 274. (krivotvorenje novca), članka 275. (krivotvorenje vrijednosnih papira), članka 276. (krivotvorenje znakova za vrijednost), članka 277. (izradba, nabavljanje, posjedovanje, prodaja ili davanje na uporabu sredstva za krivotvorenje), članka 278. (krivotvorenje znakova za obilježavanje robe, mjera i utega), članka 279. (pranje novca), članka 286. (utaja poreza i drugih davanja), članka 287. (povreda obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga), članka 291. (nesavjesno gospodarsko poslovanje), članka 292. (zlouporaba ovlasti u gospodarskom poslovanju), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 311. (krivotvorenje isprave), članka 312. (krivotvorenje službene isprave), članka 313. (posebni slučajevi krivotvorenja), članka 314. (izradba, nabavljanje, posjedovanje, prodaja ili davanje na uporabu sredstva za krivotvorenje isprava) i članka 315. (ovjerovljavanje neistinitog sadržaja) Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00. – Odluka USRH, 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. – Odluka USRH, 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11. i 77/11. – Odluka USRH),
– iz članka 98. (financiranje terorizma), članka 105. (ropstvo), članka 106. (trgovanje ljudima), članka 190. (neovlaštena proizvodnja i promet drogama), članka 191. (omogućavanje trošenja droga), članka 246. (zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 248. (povreda obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga), članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine), članka 258. (subvencijska prijevara), članka 265. (pranje novca), članka 274. (krivotvorenje novca), članka 275. (krivotvorenje vrijednosnih papira), članka 276. (krivotvorenje znakova za vrijednost), članka 277. (krivotvorenje znakova za obilježavanje robe, mjera i utega), članka 278. (krivotvorenje isprave), članka 279. (krivotvorenje službene ili poslovne isprave), članka 281. (ovjeravanje neistinitog sadržaja), članka 283. (izrada, nabavljanje, posjedovanje ili davanje na uporabu sredstva za krivotvorenje) te za neko kazneno djelo protiv računalnih sustava, programa i podataka (glava XXV.) iz Kaznenog zakona ili
– kazneno djelo propisano ovim Zakonom,
ili u inozemstvu za kaznena djela koja opisom odgovaraju kaznenim djelima iz podstavka 1., 2., 3. i 4. ove točke, a ako je pravomoćno osuđen za neko od tih djela, da je od pravomoćnosti presude proteklo najmanje pet godina, ne uračunavajući u to vrijeme ono provedeno na izdržavanju kazne.«.

Članak 6.

U članku 46.a stavak 4. mijenja se i glasi:
»(4) Smatra se nepotpunim zahtjev kojem nisu priloženi svi potrebni dokumenti iz ovoga članka Zakona.«.

Članak 7.

U članku 46.b stavku 1. točka 3. mijenja se i glasi:
»3. ako utvrdi da podnositelj zahtjeva obrtnik odnosno trgovac pojedinac, a kod podnositelja zahtjeva koji je pravna osoba, član uprave odnosno izvršni direktor dioničkog društva koje ima upravni odbor, ili prokurist, ili kvalificirani vlasnik podnositelja zahtjeva iz članka 46.a stavka 1. točke 2. i stavka 2. točke 2. ovoga Zakona ne udovoljava uvjetima iz članka 46. stavka 3. točke 4. ovoga Zakona,«.
Stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Hrvatska narodna banka obvezna je u roku od 60 dana od dana primitka urednog zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova odlučiti o zahtjevu.«.

Članak 8.

Članak 50. mijenja se i glasi:
»(1) Rezidenti iz članka 2. stavka 1. točke 1., 2. i 3. ovoga Zakona, osim banaka, dužni su voditi nadzornu knjigu o plaćanju i naplati u kapitalnim poslovima s inozemstvom neovisno o tome trebaju li podatke koji se u nju unose upisivati u druge knjige i evidencije koje su obvezni voditi prema drugim propisima.
(2) Nadzorna knjiga mora biti dostupna deviznoj kontroli odmah, a najkasnije sljedeći radni dan.
(3) Ministar financija naredbom propisuje sadržaj i način vođenja nadzorne knjige.«.

Članak 9.

Članak 59. mijenja se i glasi:
»(1) Ministarstvo financija – Carinska uprava u skladu s Uredbom (EZ) br. 1889/2005 obavlja u smislu članka 40. ovoga Zakona nadzor nad vrstom i količinom gotovine koju preko Republike Hrvatske u Europsku uniju unose i iz Europske unije iznose fizičke osobe u putničkom prometu.
(2) Ministarstvo financija – Carinska uprava nadzire vrstu i količinu strane gotovine, gotovine u kunama i vrijednosnih papira koju preko Republike Hrvatske u Europsku uniju ili iz Europske unije prenose rezidenti i nerezidenti u robnom i poštanskom prometu.«.

Članak 10.

U članku 61. stavku 3. riječi: »blaže kazniti ili« brišu se.

Članak 11.

U članku 63. stavku 1. točke 21. i 22. mijenjaju se i glase:
»21. ako izradi, proda, uveze za prodaju ili u druge komercijalne svrhe ili u te svrhe distribuira medalje ili žetone koji nalikuju eurokovanicama protivno člancima 2., 3. i 4. Uredbe (EZ) br. 2182/2004, koja se primjenjuje na temelju Uredbe (EZ) br. 2183/2004,
22. ako bez odgode ne povuče iz prometa ili ne uništi medalje ili žetone za koje je očitovanjem iz članka 40.a stavka 4. ovoga Zakona utvrđeno da su suprotni Uredbi (EZ) br. 2182/2004 koja se primjenjuje na temelju Uredbe (EZ) br. 2183/2004«.

Članak 12.

Članak 69. mijenja se i glasi:
»(1) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako bez pisane prijave na obrascu za prijavu Ministarstvu financija – Carinskoj upravi pri ulasku u Europsku uniju ili izlasku iz Europske unije preko Republike Hrvatske prenese ili pokuša prenijeti gotovinu u smislu članka 40. ovoga Zakona u vrijednosti od 10.000,00 eura ili većoj (članak 40. ovoga Zakona i članak 3. Uredbe (EZ) br. 1889/2005).
(2) Gotovina u smislu članka 40. ovoga Zakona koja je predmet prekršaja iz stavka 1. ovoga članka oduzet će se rješenjem o prekršaju u korist proračuna Republike Hrvatske.
(3) Gotovina u smislu članka 40. ovoga Zakona koja je predmet izvršenja prekršaja može se oduzeti i kada nije vlasništvo počinitelja.
(4) Iznimno, u posebno opravdanim slučajevima u kojima postoje posebno olakotne okolnosti, prekršajno tijelo može odlučiti da se gotovina u smislu članka 40. ovoga Zakona, koja je predmet prekršaja iz stavka 1. ovoga članka, ne oduzme ili da se oduzme samo djelomično.«.

Članak 13.

U članku 70. iza riječi: »oduzeti gotovinu u kunama i stranu gotovinu« dodaju se riječi: »odnosno gotovinu u smislu članka 40. ovoga Zakona«.

Članak 14.

Članak 73. briše se.

Članak 15.

U članku 75. riječi: »dnevnih dohodaka« zamjenjuju se riječima: »dnevnih iznosa«.

Članak 16.

U članku 76. riječi: »dnevnih dohodaka« zamjenjuju se riječima: »dnevnih iznosa«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 17.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Odluka o medaljama i žetonima koji nalikuju kovanicama eura (»Narodne novine«, br. 132/07. i 34/10.).
(2) Odluka o postupanju sa stranom gotovinom za koju postoji sumnja da je krivotvorena (»Narodne novine«, br. 21/07. i 34/10.) ostaje na snazi i nakon stupanja na snagu ovoga Zakona do donošenja odgovarajućega podzakonskog akta prema posebnom zakonu i primjenjuje se na svu stranu gotovinu osim na onu koja glasi na euro.
(3) Ministar financija će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti naredbu temeljem članka 8. ovoga Zakona.
(4) Naredba o vođenju nadzorne knjige o tekućim i kapitalnim poslovima s inozemstvom (»Narodne novine«, br. 145/03.) na odgovarajući način primjenjivat će se do stupanja na snagu naredbe iz stavka 3. ovoga članka.

Članak 18.

(1) Na postupke izdavanja i oduzimanja odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova, koji nisu dovršeni do stupanja na snagu ovoga Zakona, primjenjivat će se članci 5. i 7. ovoga Zakona.
(2) Hrvatska narodna banka oduzet će odobrenje za obavljanje mjenjačkih poslova ovlaštenom mjenjaču ako na temelju podataka koje pribavi iz kaznene evidencije i drugih izvora utvrdi da nije udovoljeno uvjetima iz članka 5. ovoga Zakona.

Članak 19.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 022-03/13-01/128
Zagreb, 14. lipnja 2013.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskog sabor
Josip Leko, v. r.

Korisnički pretinac

Svim svojim ugovornim korisnicima nudimo mogućnost preuzimanja predanih obrazaca PDV, JOPPD, Financijskih izvješća i salda konti kartica, te izravnu komunikaciju putem korisničkog pretinca na ovoj stranici.