NN 108/12

HRVATSKI SABOR
2361
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I PREDSTEČAJNOJ NAGODBI

Proglašavam Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. rujna 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/106
Urbroj: 71-05-03/1-12-2
Zagreb, 28. rujna 2012.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Ivo Josipović, v. r.

ZAKON O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I PREDSTEČAJNOJ NAGODBI

DIO PRVI

GLAVA I. OPĆE ODREDBE
Predmet Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje:
1. financijsko poslovanje poduzetnika,
2. rokovi ispunjenja novčanih obveza i pravne posljedice zakašnjenja s ispunjenjem novčanih obveza,
3. postupak predstečajne nagodbe,
te druga pitanja s tim u vezi.

Prijenos propisa Europske unije
Članak 2.

Ovaj Zakon sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktom Europske unije:
– odredbe Direktive 2011/07/EU Europskog parlamenta i Vijeća od dana 16. veljače 2011. godine o suzbijanju zakašnjenja s plaćanjem u trgovačkim ugovorima (SL 048, P. 0001 – 0010, 23. 02. 2011.).

Pojmovi
Članak 3.

U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:
1. »poduzetnik« jest pravna i fizička osoba koja samostalno obavlja gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dobiti,
2. »osobe javnog prava« jesu javni naručitelji kako su uređeni propisima o javnoj nabavi i sektorski naručitelji kako su uređeni propisima o javnoj nabavi, osim trgovačkih društava koja odgovaraju definiciji poduzetnika,
3. »financijsko poslovanje« čini pribavljanje financijskih sredstava, upravljanje financijskim sredstvima te raspoređivanje sredstava financiranja radi osiguranja uvjeta za obavljanje gospodarske djelatnosti,
4. »pravila poslovno-financijske struke« jesu pravila financijskog poslovanja uređena posebnim zakonima te druga iskustvena pravila financijskog poslovanja,
5. »novčane obveze« jesu iznos glavnice koji je trebao biti plaćen unutar ugovornog ili zakonskog roka plaćanja, uključujući poreze i druga obvezna davanja navedena u računu ili drugom odgovarajućem zahtjevu za isplatu,
6. »likvidnost« jest sposobnost pravodobnog ispunjavanja dospjelih novčanih obveza,
7. »solventnost« jest trajnija sposobnost ispunjavanja svih svojih novčanih obveza,
8. »adekvatnost kapitala« jest odnos između dugoročnih izvora financiranja i opsega i vrste poslova koju poduzetnik obavlja te rizika kojima je izložen u poslovanju,
9. »osnova za plaćanje« jest osnova za plaćanje prema odredbama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, kao i osnova za plaćanje prema odredbama posebnog zakona ukoliko se izvršava u Financijskoj agenciji sukladno odredbama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima,
10. »financijsko restrukturiranje« jest postupak koji se provodi na temelju prihvaćenog plana financijskog restrukturiranja radi postizanja stanja likvidnosti i solventnosti,
11. »postupak predstečajne nagodbe« jest postupak koji se provodi radi uspostavljanja likvidnosti i solventnosti dužnika,
12. »vjerovnici« u postupku predstečajne nagodbe jesu osobni vjerovnici dužnika koji u vrijeme otvaranja postupka predstečajne nagodbe imaju imovinskopravnu tražbinu prema dužniku,
13. »prioritetne tražbine« jesu tražbine radnika i prijašnjih radnika dužnika nastale do dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe, iz radnog odnosa u brutoiznosu, otpremnine do iznosa propisanog zakonom, odnosno kolektivnim ugovorom i tražbine po osnovi naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti.

GLAVA II. TEMELJNA PRAVILA FINANCIJSKOG POSLOVANJA

Odjeljak 1. Primjena odredbi o financijskom poslovanju
Članak 4.

(1) Glava II. ovoga Zakona odnosi se na trgovačka društva (u daljnjem tekstu: društvo), a na odgovarajući način i na druge poduzetnike.
(2) Za dionička društva s monističkim sustavom upravljanja, odredbe o upravi i nadzornom odboru na odgovarajući način se primjenjuju na upravni odbor.
(3) Odredbe ove glave ne odnose se na financijske institucije, kreditne unije, investicijska društva i društva za upravljanje investicijskim fondovima, kreditne institucije, društva za osiguranje i reosiguranje, leasing društva, institucije za platni promet čija je pretežita djelatnost pružanje platnih usluga i institucije za elektronički novac čija je pretežita djelatnost izdavanje elektroničkog novca.

Odjeljak 2. TEMELJNE OBVEZE UPRAVE I NADZORNOG ODBORA
Temeljne obveze uprave
Članak 5.

(1) Uprava je dužna, u smislu ovoga Zakona, u vođenju poslova društva poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurala likvidnost i solventnost društva.
(2) Uprava je dužna upravljati imovinom i obvezama društva tako da je društvo sposobno ispuniti sve svoje dospjele obveze.
(3) Uprava je dužna osigurati sustavno praćenje, procjenu i strategiju održavanja, odnosno dosezanja adekvatne razine kapitala u odnosu na vrstu, opseg i složenost poslovne djelatnosti koju društvo obavlja i rizike kojima je izloženo ili bi moglo biti izloženo u obavljanju te poslovne djelatnosti.

Temeljne obveze članova nadzornog odbora
Članak 6.

Nadzorni odbor dužan je, u smislu ovoga Zakona, nadzirati stanje likvidnosti i solventnosti društva.

Odjeljak 3. RIZICI U FINANCIJSKOM POSLOVANJU
Upravljanje rizicima
Članak 7.

(1) Upravljanje rizicima obuhvaća utvrđivanje, mjerenje ili procjenu te praćenje rizika, uključujući izvješćivanje o rizicima kojima je društvo izloženo ili bi moglo biti izloženo tijekom svoga poslovanja.
(2) Uprava je dužna osigurati da društvo provodi redovne mjere upravljanja rizicima te da postupa u skladu s pravilima poslovno-financijske struke, s obzirom na opseg i vrstu poslova koje društvo obavlja.
(3) Pod pojmom rizik podrazumijevaju se svi rizici kojima je društvo izloženo ili bi moglo biti izloženo u poslovanju, osobito kreditni rizik, tržišni rizik, operativni rizik i rizik likvidnosti.
(4) Kreditni rizik je rizik gubitka uloženih novčanih sredstava zbog zakašnjenja dužnika društva.
(5) Tržišni rizik je rizik od gubitaka zbog promjene cijena robe, valuta i financijskih instrumenta ili promjena kamatnih stopa.
(6) Operativni rizik je rizik od gubitka zbog pogrešaka, prekida ili šteta uzrokovanih neadekvatnim internim procesima, osobama, sustavima ili vanjskim događajima uključujući rizik izmjena pravnih propisa.
(7) Rizik likvidnosti je rizik gubitka zbog nemogućnosti ispunjenja dospjelih obveza.

Upravljanje rizikom likvidnosti
Članak 8.

Mjere koje je uprava dužna poduzeti za razvoj i provedbu politike redovnog upravljanja rizikom likvidnosti su:
1. planiranje poznatih i potencijalnih novčanih odljeva i priljeva s obzirom na redovni tijek poslovanja,
2. redovito praćenje i upravljanje likvidnošću,
3. određivanje odgovarajućih mjera za sprječavanje ili uklanjanje uzroka nelikvidnosti i identificiranje drugih mogućnosti.

Praćenje i osiguranje adekvatnosti kapitala
Članak 9.

(1) Uprava je dužna poduzeti sve potrebne mjere da društvo raspolaže s dovoljno dugoročnih izvora financiranja s obzirom na opseg i vrstu poslovne djelatnosti.
(2) Uprava je dužna redovito pratiti da je društvo ostvarilo adekvatnost kapitala.
(3) Smatra se da je nastala neadekvatnost kapitala u društvu, ako je gubitak iz tekuće godine zajedno s prenesenim gubicima dosegnuo polovinu visine temeljnog kapitala društva.

Dužnosti uprave i nadzornog odbora u slučaju neadekvatnosti kapitala
Članak 10.

(1) U slučaju kad je kapital društva postao neadekvatan uprava je dužna:
1. u roku od osam dana analizirati uzroke nastanka neadekvatnosti kapitala i predložiti mjere potrebne za ostvarenje adekvatnosti kapitala te ih dostaviti nadzornom odboru, koji je dužan o istom dati mišljenje u roku od osam dana od primitka,
2. početi provoditi mjere iz točke 1. ovoga stavka koje su u njezinoj nadležnosti (nalaženje adekvatnih izvora financiranja) i za koje je dobila suglasnost,
3. odmah sazvati skupštinu i predložiti provođenje mjera koje su potrebne za ostvarenje adekvatnosti kapitala koje su u njezinoj nadležnosti (primjerice smanjenje temeljnog kapitala društva radi pokrivanja nepokrivenih gubitaka uz istodobno povećanje temeljnog kapitala).
(2) Mjere iz stavka 1. ovoga članka uprava je dužna provesti u roku od 90 dana.

Odjeljak 4. ISPUNJENJE NOVČANIH OBVEZA
Rokovi ispunjenja novčanih obveza u ugovorima među poduzetnicima
Članak 11.

(1) Ugovorom među poduzetnicima može se ugovoriti rok ispunjenja novčane obveze do 60 dana.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, može se ugovoriti i dulji rok ispunjenja novčane obveze, pod uvjetom da je dužnik novčane obveze izdao vjerovniku novčane obveze sredstvo osiguranja tražbine koje ima učinak ovršne isprave, a koji dulji rok ni u kojem slučaju ne može biti dulji od 360 dana.
(3) Ako ugovorom među poduzetnicima nije ugovoren rok za ispunjenje novčane obveze, dužnik je dužan, bez potrebe da ga vjerovnik na to pozove, ispuniti novčanu obvezu u roku od 30 dana.
(4) Rok za ispunjenje novčane obveze počinje teći od:
1. dana kad je dužnik primio račun ili drugi odgovarajući zahtjev za isplatu, ili
2. dana kad je vjerovnik ispunio svoju obvezu, ako nije moguće sa sigurnošću utvrditi dan primitka računa ili drugog odgovarajućeg zahtjeva za isplatu ili ako je dužnik primio račun ili drugi odgovarajući zahtjev za isplatu prije negoli je vjerovnik ispunio svoju obvezu, ili
3. dana isteka roka za pregled predmeta obveze, ako je ugovorom ili zakonom predviđen određeni rok za takav pregled, a dužnik je primio račun ili drugi odgovarajući zahtjev za isplatu prije isteka toga roka.
(5) Rok za pregled predmeta obveze iz stavka 4. točke 3. ovoga članka ne može biti duži od 30 dana od dana primitka predmeta obveze.
(6) Iznimno, ako je to opravdano posebnim okolnostima, kao što je to primjerice posebna narav predmeta obveze, ugovorne strane mogu ugovoriti i duži rok od roka iz stavka 5. ovoga članka.

Rokovi ispunjenja novčanih obveza u ugovorima između poduzetnika i osoba javnog prava
Članak 12.

(1) Ugovorom između poduzetnika i osobe javnog prava u kojem je osoba javnog prava dužnik novčane obveze može se ugovoriti rok ispunjenja novčane obveze do 30 dana.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, može se ugovoriti i duži rok ispunjenja novčane obveze, ali ne duži od 60 dana.
(3) Ako ugovorom iz stavka 1. ovoga članka nije ugovoren rok za ispunjenje novčane obveze, dužnik je dužan, bez potrebe da ga vjerovnik na to pozove, ispuniti novčanu obvezu u roku od 30 dana.
(4) Rok za ispunjenje novčane obveze iz stavka 3. ovoga članka počinje teći od dana određenog člankom 11. stavkom 4. ovoga Zakona.
(5) U ugovorima iz stavka 1. ovoga članka, na rok za pregled predmeta obveze primjenjuje se odredba članka 11. stavaka 5. i 6. ovoga Zakona.
(6) Rok za pregled robe iz stavka 5. ovoga članka mora biti naveden u natječajnoj dokumentaciji.
(7) Na ugovore između poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je poduzetnik dužnik novčane obveze primjenjuju se odredbe članka 11. ovoga Zakona.

Posebna naknada za troškove prouzročene vjerovniku dužnikovim zakašnjenjem s ispunjenjem novčane obveze
Članak 13.

(1) U ugovorima iz članka 11. stavka 1. i članka 12. stavka 1. ovoga Zakona, dužnik koji zakasni s ispunjenjem novčane obveze dužan je, bez potrebe da ga vjerovnik na to pozove, vjerovniku platiti posebnu naknadu u paušalnom iznosu od 300,00 kuna.
(2) Vjerovnik ima pravo na posebnu naknadu iz stavka 1. ovoga članka bez obzira na to je li pretrpio kakvu štetu zbog dužnikovog zakašnjenja.
(3) Odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka ni na koji način ne umanjuju, ne ograničavaju niti isključuju pravo vjerovnika na naknadu štete zbog dužnikovog zakašnjenja.

Ništetnost pojedinih odredbi ugovora
Članak 14.

(1) Ništetna je odredba ugovora iz članka 11. stavka 1. ovoga Zakona kojom se isključuje, ograničava ili uvjetuje pravo vjerovnika na zatezne kamate ili pravo vjerovnika na posebnu naknadu iz članka 13. stavka 1. ovoga Zakona.
(2) Ništetna je odredba ugovora iz članka 11. stavka 1. ovoga Zakona kojom se određuje datum primitka računa ili drugog odgovarajućeg zahtjeva za isplatu.
(3) Ništetna je odredba ugovora među poduzetnicima, kao i ugovora između poduzetnika i osobe javnog prava u kojima je poduzetnik dužnik novčane obveze iz odredbe članka 11. stavka 2. ovoga Zakona, kojom je ugovoren rok ispunjenja novčane obveze duži od 360 dana.
(4) Ništetna je odredba ugovora između poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik novčane obveze, kojom je ugovoren rok ispunjenja novčane obveze duži od 60 dana.
(5) Ništetna je odredba ugovora među poduzetnicima, kao i ugovora između poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je poduzetnik dužnik novčane obveze, kojom je ugovoren:
1. rok ispunjenja novčane obveze duži od 60 dana,
2. rok za pregled predmeta obveze duži od 30 dana,
ako na temelju okolnosti slučaja, a posebno trgovačkih običaja i naravi predmeta obveze, proizlazi da je takvom ugovornom odredbom, suprotno načelu savjesnosti i poštenja, prouzročena očigledna neravnopravnost u pravima i obvezama ugovornih strana na štetu vjerovnika novčane obveze.
(6) Ništetna je odredba ugovora između poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik novčane obveze, kojom je ugovoren:
1. rok ispunjenja novčane obveze duži od 30 dana,
2. rok za pregled predmeta obveze duži od 30 dana,
ako na temelju okolnosti slučaja, a posebno trgovačkih običaja i naravi predmeta obveze, proizlazi da je takvom ugovornom odredbom, suprotno načelu savjesnosti i poštenja, prouzročena očigledna neravnopravnost u pravima i obvezama ugovornih strana na štetu vjerovnika novčane obveze.
(7) Prilikom ocjene jesu li odredbe ugovora iz stavaka 5. i 6. ovoga članka ništetna, uzet će se, između ostalog, u obzir činjenice u vezi s opravdanim razlozima odstupanja od rokova propisanih ovim Zakonom.
(8) Utvrđenje ništetnosti ugovornih odredaba iz stavka 1. do stavka 6. ovoga članka sadržanih u standardiziranim ugovorima, zabrana uporabe takvih ugovornih odredaba u standardiziranim ugovorima te zabrana uporabe drugih ugovornih odredaba u standardiziranim ugovorima, kojima se protivno načelu savjesnosti i poštenja prouzrokuje očigledno neravnopravni položaj u pravima i obvezama ugovornih strana na štetu vjerovnika novčanih obveza, kolektivni je interes vjerovnika novčanih obveza, radi čije zaštite ovlašteni tužitelj može podnijeti tužbu radi zaštite kolektivnih interesa i prava u skladu s odredbama zakona kojim se uređuju pravila parničnog postupka.
(9) Ovlašteni tužitelj iz stavka 8. ovoga članka je komorsko i/ili interesno udruženje poduzetnika, te svaka pravna osoba osnovana u skladu sa zakonom koja se u sklopu svoje registrirane ili propisane djelatnosti bavi zaštitom kolektivnih interesa vjerovnika novčanih obveza zajamčenih odredbom stavka 8. ovoga članka.
(10) Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog ministra gospodarstva uredbom odrediti osobe koje imaju opravdani interes za zaštitu kolektivnih interesa i prava vjerovnika novčanih obveza.

Odjeljak 5. OBVEZE PODUZETNIKA KOD NASTANKA NELIKVIDNOSTI
Nelikvidnost
Članak 15.

(1) Nelikvidnost, u smislu ovoga Zakona, nastaje kad poduzetnik ne može u određenom vremenskom razdoblju ispuniti novčane obveze koje dospijevaju u tom razdoblju.
(2) Smatra se da je poduzetnik nelikvidan ako:
1. više od 60 dana kasni u ispunjenju jedne ili više novčanih obveze, čiji iznos prelazi 20% od iznosa svojih obveza objavljenih u godišnjem izvješću za proteklu financijsku godinu,
2. više od 30 dana kasni s isplatom plaće u visini ugovorene plaće te plaćanjem pripadajućih poreza i doprinosa koje je dužan obračunati i uplatiti zajedno s plaćom.

Insolventnost
Članak 16.

(1) Insolventnost nastaje kad poduzetnik:
1. postane nesposoban za plaćanje,
2. postane prezadužen.
(2) Poduzetnik je nesposoban za plaćanje ako ne može trajnije ispunjavati svoje dospjele novčane obveze. Okolnost da je poduzetnik podmirio ili da može podmiriti u cijelosti ili djelomično tražbine nekih vjerovnika sama po sebi ne znači da je on sposoban za plaćanje.
(3) Smatra se da je poduzetnik nesposoban za plaćanje ako u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u razdoblju duljem od 60 dana, a koje je trebalo na temelju valjanih osnova za plaćanje, bez daljnjeg pristanka poduzetnika, naplatiti s bilo kojeg od njegovih računa.
(4) Smatra se da je poduzetnik prezadužen ako vrijednost njegove imovine ne pokriva postojeće obveze. Neće se smatrati da je poduzetnik prezadužen ako se prema okolnostima slučaja može osnovano pretpostaviti da će nastavkom poslovanja uredno ispunjavati svoje obveze po dospijeću. Neće se smatrati da je prezaduženo trgovačko društvo osoba, ako je koji od njegovih članova koji solidarno odgovaraju za njegove obveze, fizička osoba.

Postupanje poduzetnika u uvjetima nelikvidnosti
Članak 17.

(1) Poduzetnik u stanju nelikvidnosti ne smije obavljati nikakva plaćanja osim onih koja su nužna za redovno poslovanje.
(2) Smatra se da su za redovno poslovanje nužna plaćanja za:
1. prioritetne tražbine,
2. plaće radnika od dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe,
3. operativne troškove poslovanja (električna energija, voda i dr.),
4. nabavu robe i usluga potrebnih za redovno poslovanje,
5. porez na dodanu vrijednost, trošarine, doprinose i druge poreze koji od strane dužnika moraju biti obračunati i plaćeni u skladu s propisima,
6. troškove postupaka pred javnopravnim tijelima.
(3) Poduzetnik u stanju nelikvidnosti ne smije poduzimati radnje koje bi za posljedicu imale oštećenje ili dovođenje vjerovnika u neravnopravan položaj.
(4) Radnjama iz stavka 3. ovoga članka osobito se smatraju: preusmjeravanje novčanih i financijskih tijekova na drugu osobu, davanje zajma, isplaćivanje predujma dobiti ili dobiti, isplaćivanje dividende, obavljanje prijenosa prava na treće osobe, osobito na povezana društva.
(5) Poduzetnik je dužan od nastanka nelikvidnosti poduzeti mjere financijskog restrukturiranja radi ponovnog uspostavljanja stanja likvidnosti.
(6) Osim redovnih poslova, iz stavka 2. ovoga članka, poduzetnik može poduzimati i druge poslove koji su predviđeni kao mjera financijskog restrukturiranja iz stavka 5. ovoga članka.
(7) Od trenutka otvaranja postupka predstečajne nagodbe do pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajne nagodbe poduzetnik može obavljati i druga plaćanja i poduzimati druge radnje na temelju prethodno pribavljene suglasnosti povjerenika predstečajne nagodbe.
(8) Od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajne nagodbe poduzetnik može poduzimati i poslove koji su sadržani u sklopljenoj predstečajnoj nagodbi.

Obveza pokretanja postupka predstečajne nagodbe
Članak 18.

(1) Ukoliko poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan postupka predstečajne nagodbe dužnik ne može uspostaviti stanje likvidnosti, dužan je, u roku od 60 dana od nastanka nelikvidnosti, pokrenuti postupak predstečajne nagodbe.
(2) Ako je dužnik nesposoban za plaćanje ili prezadužen dužan je bez odgađanja, a najkasnije 21 dan od nastanka insolventnosti pokrenuti postupak predstečajne nagodbe.

DIO DRUGI

POSTUPAK PREDSTEČAJNE NAGODBE GLAVA III.
Odjeljak 1. OPĆE ODREDBE


Predmet
Članak 19.

Glavom III. ovoga Zakona uređuju se uvjeti za otvaranje postupka predstečajne nagodbe, postupak predstečajne nagodbe i pravne posljedice njegova otvaranja i provedbe.

Svrha predstečajne nagodbe
Članak 20.

Postupak predstečajne nagodbe provodi se s ciljem da se:
1. dužniku koji je postao nelikvidan i/ili insolventan omogući financijsko restrukturiranje na temelju kojeg će postati likvidan i solventan,
2. vjerovnicima omoguće povoljniji uvjeti namirenja njihovih tražbina od uvjeta koje bi vjerovnik ostvario da je protiv dužnika pokrenut stečajni postupak.

Načelo dobrovoljnosti
Članak 21.

Predstečajna nagodba smatra se sklopljenom ako na nju dobrovoljno pristanu dužnik i vjerovnici čije tražbine čine potrebnu većinu iz članka 63. stavka 2. ovoga Zakona.

Načelo jednakog postupanja prema vjerovnicima
Članak 22.

U postupku predstečajne nagodbe dužnik je dužan jednako postupati prema svim vjerovnicima istog položaja i ne poduzimati radnje koje bi za posljedicu imale dovođenje vjerovnika u nejednaki položaj.

Načelo postupanja u dobroj vjeri
Članak 23.

Vjerovnik i dužnik tijekom predstečajne nagodbe ne smiju poduzimati radnje kojima se može prouzročiti šteta.

Načelo pristupa podacima
Članak 24.

Radi pravilne procjene njegovog financijskog stanja i mogućnosti financijskog restrukturiranja dužnik je dužan osigurati nagodbenom vijeću, povjereniku predstečajne nagodbe i vjerovnicima, pravodoban i nesmetan pristup podacima i dokumentaciji od značaja za financijsko restrukturiranje, a koji se odnose na njegovu imovinu, kapital, obveze, poslovanje i poslovne planove.

Dužnik u postupku predstečajne nagodbe
Članak 25.

(1) Postupak predstečajne nagodbe može se provesti nad pravnom osobom i nad dužnikom pojedincem. Dužnikom pojedincem u smislu ovoga Zakona smatraju se trgovac pojedinac i obrtnik.
(2) Postupak predstečajne nagodbe ne može se provesti nad financijskom institucijom, kreditnom unijom, investicijskim društvom i društvom za upravljanje investicijskim fondovima, kreditnom institucijom, društvom za osiguranje i reosiguranje, leasing društvom, institucijom za platni promet i institucijom za elektronički novac.
(3) Postupak predstečajne nagodbe ne može se provesti nad Republikom Hrvatskom, fondovima koji se financiraju iz proračuna Republike Hrvatske, mirovinskim i invalidskim fondovima djelatnika, samostalnih gospodarstvenika i individualnih poljoprivrednika, Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje te jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.
(4) Nad pravnom osobom čija je osnovna djelatnost proizvodnja predmeta naoružanja i vojne opreme, odnosno pružanje usluga Hrvatskoj vojsci postupak predstečajne nagodbe ne može se otvoriti bez prethodne suglasnosti Ministarstva obrane. Ako Ministarstvo obrane ne uskrati svoju suglasnost za otvaranje postupka predstečajne nagodbe u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti nagodbenog vijeća, smatrat će se da je suglasnost dana. Ako Ministarstvo obrane uskrati svoju suglasnost, za obveze dužnika u postupku predstečajne nagodbe solidarno odgovara Republika Hrvatska.

Stvarna nadležnost
Članak 26.

(1) Postupak predstečajne nagodbe i skraćeni postupak predstečajne nagodbe provodi se u regionalnim centrima Financijske agencije, čija se mjesna nadležnost utvrđuje prema sjedištu dužnika.
(2) U regionalnim centrima postupak predstečajne nagodbe i skraćeni postupak predstečajne nagodbe provode nagodbena vijeća.
(3) U postupcima predstečajne nagodbe u kojima ukupan iznos dužnikovih obveza naveden u izvješću o financijskom stanju i poslovanju dužnika prelazi iznos od 10.000.000,00 kuna, isključivo su nadležna nagodbena vijeća regionalnog centra u Zagrebu.
(4) Predstečajna nagodba sklapa se pred trgovačkim sudom, nadležnim prema sjedištu dužnika.

Odjeljak 2. OPĆE ODREDBE U POSTUPKU PRED FINANCIJSKOM AGENCIJOM
Načela postupka
Članak 27.

(1) Postupak predstečajne nagodbe je hitan i mora se dovršiti pred nagodbenim vijećem najkasnije u roku od 120 dana od dana njegovog otvaranja, osim ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.
(2) Postupak predstečajne nagodbe pokreće se samo na prijedlog dužnika.
(3) Prijedlozi, izjave i prigovori u postupku predstečajne nagodbe ne mogu se davati, odnosno podnositi ako se propusti rok, odnosno izostane s ročišta na kojem ih je trebalo dati, odnosno podnijeti, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.
(4) Ako je postupak predstečajne nagodbe obustavljen, a postoje razlozi za otvaranje stečajnog postupka, Financijska agencija dužna je, u roku od osam dana, podnijeti prijedlog za pokretanje stečajnog postupka.
(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka kada Financijska agencija podnosi prijedlog za pokretanje stečajnog postupka oslobođena je plaćanja pristojbi i troškova vezanih za pokretanje stečajnog postupka.

Javna priopćenja
Članak 28.

(1) Pismena (odluke, pozivi, obavijesti i sl.) donesena u postupku predstečajne nagodbe koje je potrebno javno objaviti, objavljuju se na web-stranici Financijske agencije. U objavljenom pismenu treba točno navesti tvrtku, odnosno naziv dužnika, OIB i njegovo sjedište i poslovnu adresu. Smatrat će se da je priopćenje obavljeno protekom osmoga dana od dana objave pismena.
(2) Javno priopćenje smatra se dokazom da je dostava pismena uredno obavljena svim sudionicama.
(3) Podaci koji se objavljuju u tijeku postupka predstečajne nagodbe na web-stranici Financijske agencije jesu:
– tvrtka ili naziv, sjedište i poslovna adresa, odnosno ime i prezime, poslovna adresa i adresa prebivališta te OIB dužnika,
– organizacijska jedinica Financijske agencije pred kojom se vodi postupak i poslovni broj predmeta,
– ime i prezime, sjedište, poslovna adresa i adresa prebivališta te OIB povjerenika predstečajne nagodbe,
– rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe,
– oglas kojim se pozivaju vjerovnici da prijave svoje tražbine,
– sva rješenja i zaključci doneseni u postupku predstečajne nagodbe,
– planovi financijskog restrukturiranja i sva dokumentacija dostavljena tijekom postupka,
– svi izvještaji dostavljeni tijekom postupka,
– formatizirani obrazac za glasovanje,
– zapisnik o glasovanju vjerovnika,
– oglas o održavanju ročišta za sklapanje predstečajne nagodbe pred trgovačkim sudom,
– podatak da je predstečajna nagodba sklopljena i tekst predstečajne nagodbe.

Odluke u postupku
Članak 29.

(1) Odluke u postupku predstečajne nagodbe donose se u obliku rješenja, odnosno zaključka.
(2) Zaključkom se odlučuje o postupovnim pitanjima.

Pravni lijekovi
Članak 30.

(1) Protiv rješenja može se izjaviti žalba, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.
(2) Rok za žalbu je osam dana.
(3) Ako je ovim Zakonom propisano da se rješenje mora dostaviti određenim osobama, rok za podnošenje žalbe teče od dana dostave rješenja, a za ostala rješenja osmi dan od dana objave na web-stranicama Financijske agencije.
(4) Žalba se podnosi prvostupanjskom tijelu koje je donijelo rješenje. O žalbi odlučuje Ministarstvo financija, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak.
(5) Prvostupanjsko tijelo dužno je žalbu dostaviti drugostupanjskom tijelu u roku od tri dana od njezinog primitka.
(6) Drugostupanjsko tijelo dužno je odlučiti o žalbi u roku od osam dana od primitka žalbe.
(7) Žalba protiv rješenja ne odgađa izvršenje rješenja.
(8) Protiv zaključka nije dopuštena žalba.
(9) U postupku predstečajne nagodbe ne može se tražiti povrat u prijašnje stanje, niti podnositi prijedlog za obnovu postupka.

Odgovarajuća primjena Zakona o općem upravnom postupku
Članak 31.

U postupku predstečajne nagodbe odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

Odjeljak 3. TIJELA U POSTUPKU PREDSTEČAJNE NAGODBE
Tijela
Članak 32.

Tijela u postupku predstečajne nagodbe su nagodbeno vijeće i povjerenik predstečajne nagodbe.

Nagodbeno vijeće
Članak 33.

(1) Postupak predstečajne nagodbe vodi predsjednik vijeća u vijeću od tri člana: (u daljnjem tekstu: nagodbeno vijeće).
(2) Predsjednika i članove nagodbenog vijeća imenuje ministar financija. Predsjednik i članovi nagodbenog vijeća moraju biti hrvatski državljani sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem – pravne ili ekonomske struke. Predsjednik vijeća mora biti magistar prava.
(3) Predsjednik vijeća, izvan ispitnog postupka brine sam ili davanjem povjereniku predstečajne nagodbe odgovarajuće upute o ispitivanju stanja sredstava i poslovanja dužnika, o pregledavanju popisa vjerovnika, popisa dužnika, prijavljenih tražbina i postupanju dužnika u smislu odredbe članka 17. ovoga Zakona, a obavlja i druge poslove u vezi s pripremom ispitnog postupka, odnosno odluka nagodbenog vijeća.

Povjerenik predstečajne nagodbe
Članak 34.

(1) Kad nagodbeno vijeće utvrdi da je udovoljeno uvjetima za otvaranje postupka predstečajne nagodbe, zaključkom će odrediti povjerenika predstečajne nagodbe.
(2) Uvjeti za određivanje povjerenika predstečajne nagodbe isti su kao i uvjeti za imenovanje stečajnog upravitelja.
(3) Povjerenika predstečajne nagodbe imenuje nagodbeno vijeće s liste stečajnih upravitelja.

Dužnosti povjerenika predstečajne nagodbe
Članak 35.

Povjerenik predstečajne nagodbe dužan je:
1. ispitati vjerodostojnost dostavljene dokumentacije u pogledu poslovanja i imovine dužnika,
2. pregledati prijavljene tražbine,
3. nadzirati financijsko poslovanje dužnika,
4. podnijeti prijavu nagodbenom vijeću ako dužnik postupa protivno odredbama članka 17. ovoga Zakona,
5. nadzirati pravodobnost i potpunost podmirenja troškova postupka predstečajne nagodbe,
6. nadzirati pravodobnost i potpunost ispunjavanja dužnikovih obveza prema vjerovnicima prema sklopljenoj predstečajnoj nagodbi,
7. obavljati i druge poslove u skladu s ovim Zakonom.

Nadzor nad radom povjerenika
Članak 36.

(1) Nadzor nad radom povjerenika predstečajne nagodbe obavlja nagodbeno vijeće.
(2) Dužnik i vjerovnici mogu protiv postupanja povjerenika predstečajne nagodbe podnijeti prigovor nagodbenom vijeću.
(3) Protiv odluke nagodbenog vijeća donesene u obavljanju nadzora nad radom povjerenika predstečajne nagodbe te protiv rješenja o razrješenju žalba nije dopuštena.

Razrješenje povjerenika predstečajne nagodbe
Članak 37.

(1) Nagodbeno vijeće može povjerenika predstečajne nagodbe koji svoju dužnost obavlja neprimjereno razriješiti samo ili na zahtjev vjerovnika.
(2) Povjerenik predstečajne nagodbe može biti razriješen i kada to sam zatraži.

Nagrada i naknada troškova za rad
Članak 38.

(1) Povjerenik predstečajne nagodbe ima pravo na nagradu za rad te pravo na naknadu stvarnih troškova.
(2) O nagradama i naknadama iz stavka 1. ovoga članka odlučuje nagodbeno vijeće prema tarifi koju će pravilnikom propisati ministar financija.

Odjeljak 4. POSTUPAK PREDSTEČAJNE NAGODBE
Prijedlog za otvaranje postupka
Članak 39.

(1) Dužnik u stanju nelikvidnosti ili insolventnosti dužan je predložiti otvaranje postupka predstečajne nagodbe, sukladno odredbama ovoga Zakona.
(2) Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovoga članka, dužnik koji nema imovine ili je njegova imovina male ili neznatne vrijednosti i nema zaposlenih, a u stanju je nelikvidnosti ili insolventnosti, može predložiti otvaranje postupka predstečajne nagodbe.
(3) Do okončanja postupka predstečajne nagodbe nije dopušteno pokrenuti stečajni postupak.
(4) Prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe nije dopušten ako je nad dužnikom pokrenut stečajni postupak.

Obveza davanja podataka
Članak 40.

Osobe koje vode poslove dužnika i članovi nadzornog odbora dužnika, kao i radnici dužnika, i u slučaju ako im je prestala dužnost, odnosno zaposlenje, dužni su nakon podnošenja prijedloga za otvaranje postupka predstečajne nagodbe, nagodbenom vijeću, na njegov zahtjev, bez odgode, pružiti sve potrebne podatke i obavijesti.

Sadržaj prijedloga
Članak 41.

(1) Prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe mora sadržavati:
1. tvrtku ili naziv, sjedište i poslovnu adresu, odnosno ime i prezime, sjedište i poslovnu adresu, adresu prebivališta te OIB dužnika i zahtjev da se nad dužnikom provede postupak predstečajne nagodbe,
2. izvješće o financijskom stanju i poslovanju dužnika,
3. plan financijskog restrukturiranja,
4. plan operativnog restrukturiranja,
5. izvješće ovlaštenog revizora koje sadrži: procjenu vrijednosti društva i pozitivno mišljenje o planu financijskog i operativnog restrukturiranja,
6. popis imovine i prava dužnika koji su upisani u odgovarajuće upisnike,
7. izjavu da sklapanje predstečajne nagodbe neće utjecati na tražbine radnika.
(2) Prijedlog iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati opis pregovora s vjerovnicama, ukoliko ih je bilo, a koji su prethodili zahtjevu za pokretanje postupka, uključujući i potrebne obavijesti dostavljene vjerovnicima koji sudjeluju u postupku da bi mogli donijeti odluku o planu financijskog restrukturiranja.

Izvješće o financijskom stanju i poslovanju dužnika
Članak 42.

(1) Izvješće o financijskom stanju i poslovanju dužnika mora sadržavati:
1. financijske izvještaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu koji nisu stariji od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva za provođenje postupka predstečajne nagodbe,
2. izvješće revizora o financijskim izvještajima priloženim uz zahtjev za provođenje postupka predstečajne nagodbe,
3. popis tražbina radnika,
4. popis obveza prema vjerovnicima koji sadrži sljedeće elemente:
– tvrtku ili naziv, sjedište i poslovnu adresu, odnosno ime i prezime, poslovnu adresa i adresu prebivališta te OIB vjerovnika za svaku pojedinačnu obvezu,
– ukupnu vrijednost obveza na dan priloženih financijskih izvještaja i učešće u ukupnoj vrijednosti obveza na dan priloženih financijskih izvještaja,
– oznaku prava izdvojenog i odvojenog namirenja uz svaku pojedinačnu obvezu prema vjerovniku s naznakom stvari ili prava na kojima postoji izlučno, odnosno razlučno pravo,
5. izvješće revizora o realnosti i objektivnosti priloženog popisa obveza,
6. visinu prosječnih mjesečnih troškova redovnog poslovanja dužnika u posljednjih godinu dana prije datuma sastavljanja financijskog izvješća iz točke 1. ovoga stavka,
7. popis dužnikovih dužnika s naznakom tvrtke ili naziva, sjedišta i poslovne adrese, odnosno imena i prezimena, poslovne adrese i adrese prebivališta te OIB dužnikovih dužnika za svaku pojedinačnu obvezu i ukupni iznos duga.
(2) Izvješće o financijskom stanju i poslovanju dužnika mora biti revidirano od strane ovlaštenog revizora.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja u postupku predstečajne nagodbe
Članak 43.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja mora sadržavati:
1. opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje postupka predstečajne nagodbe,
2. izračun manjka likvidnih sredstava na dan priloženih financijskih izvještaja,
3. opis mjera financijskog restrukturiranja i izračun njihovih efekata na manjak likvidnih sredstava,
4. opis mjera operativnog restrukturiranja i izračun njihovih efekata na profitabilnost poslovanja i otklanjanje insolventnosti poslovanja,
5. plan poslovanja za razdoblje od pet godina uz detaljno obrazloženje razloga za utvrđivanje svake pozicije plana,
6. planiranu bilancu na zadnji dan petogodišnjeg razdoblja za koje je sastavljen plan poslovanja,
7. prijedlog predstečajne nagodbe, i to:
1) analizu tražbina prema veličini, kategoriji (prioritetne tražbine, izlučna prava, razlučna prava i neosigurane tražbine), razinu očekivanog namirenja i prijedloge rokova za njihovo namirenje te usporedbu s očekivanim namirenjem u slučaju stečaja,
2) izračun troškova restrukturiranja.

Mjere iz plana financijskog restrukturiranja
Članak 44.

Financijsko restrukturiranje jest plan mjera koje je potrebno provesti da bi dužnik postao likvidan i solventan (u daljnjem tekstu: mjere financijskog restrukturiranja), a koje uključuju:
1. smanjenje i odgodu dospjelosti dužnikovih obveza,
2. u društvima kapitala povećanje temeljnog kapitala,
3. otplatu u ratama, izmjenu rokova dospjelosti, kamatnih stopa ili drugih uvjeta kredita, zajma ili druge tražbine ili instrumenta osiguranja,
4. unovčenje ili prijenos imovine radi namirenja tražbina,
5. otpust duga, otpis kamata, izmjenu kamatnih stopa,
6. izvršenje, izmjenu ili odricanje od založnog prava,
7. davanje dodatnih sredstava osiguranja od strane dužnika ili trećih osoba, uključujući davanje jamstava i garancija,
8. pretvaranje tražbina vjerovnika u kapital,
9. povezivanje poduzetničkim ugovorima sa strateškim partnerom radi održivosti nastavka poslovanja,
10. dokapitalizaciju od strane strateškog partnera,
11. druge mjere na temelju kojih se u skladu s pravilima financijske struke omogućava da dužnik postane likvidan i solventan.

Ponuda vjerovnicima
Članak 45.

(1) Prijedlogom predstečajne nagodbe dužnik može ponuditi vjerovnicima način i rok ispunjenja tražbina, a ako predlaže njihovo smanjenje, i postotak koji predlaže, u skladu sa stavkom 3. ovoga članka.
(2) Prijedlog predstečajne nagodbe mora sadržavati:
1. u odnosu na neosigurane tražbine vjerovnika:
– ukupan iznos tih tražbina prema financijskim izvještajima iz članka 42. ovoga Zakona,
– prijedlog smanjenja tih tražbina i rokove za njihovu isplatu,
2. opis i ukupan iznos tražbina radnika te izjavu da ako predstečajna nagodba bude sklopljena, neće imati učinka na tražbine radnika.
(3) Ako se predlaže isplata tražbina u smanjenom iznosu, postotak što ga dužnik nudi vjerovnicima za namirenje njihovih tražbina ne može biti manji od 30% – ako se plaćanje nudi u roku od četiri godine, niti manji od 40% – ako se plaćanje nudi u roku od osam godina.

Pretvorba tražbina u udjele u kapitalu kao alternativni prijedlog
Članak 46.

(1) Ako je dužnik organiziran kao društvo kapitala, može u prijedlogu predstečajne nagodbe ponuditi vjerovnicima da po vlastitom izboru:
1. pristanu na smanjenje tražbina i odgodu rokova ispunjenja tražbina i/ili,
2. svoje tražbine unesu u temeljni kapital u postupku povećanja temeljnog kapitala dužnika.
(2) Ponudu iz stavka 1. točke 2. ovoga članka dužnik može dati vjerovnicima s osiguranim ili neosiguranim tražbinama.
(3) Uz prijedlog predstečajne nagodbe iz stavka 1. ovoga članka, dužnik je dužan ponuditi svim vjerovnicima jednaki broj dionica ili jednak nominalni iznos udjela sukladno iznosu njihovih tražbina.
(4) Ako dužnik ponudu iz stavka 1. točke 2. ovoga članka da vjerovnicima s osiguranim tražbinama, može im ponuditi veći broj dionica ili veći nominalni iznos udjela za osiguranu tražbinu unesenu u temeljni kapital, od broja dionica ili nominalnog iznosa udjela, koju nudi za neosiguranu tražbinu, unesenu u temeljni kapital.
(5) Ako dužnik ponudu iz stavka 1. točke 2. ovoga članka daje vjerovnicima s neosiguranim tražbinama, može im ponuditi manji broj dionica ili manji nominalni iznos udjela za prenesenu tražbinu.
(6) Prijedlog predstečajne nagodbe mora sadržavati:
1. u odnosu na neosigurane tražbine vjerovnika:
– ako je dužnik organiziran kao društvo s ograničenom odgovornošću, nominalni iznos udjela koji će vjerovnik dobiti za unos tražbina u temeljni kapital, ili
– ako je dužnik organiziran kao dioničko društvo, broj i nominalni iznos dionica koji će vjerovnik dobiti za unos tražbina u temeljni kapital, a ako je društvo izdalo dionice bez nominalnog iznosa, njihov broj,
2. u odnosu na osigurane i prioritetne tražbina vjerovnika:
– opis i ukupan iznos prioritetnih tražbina, ukupan iznos osiguranih tražbina te izjavu da predstečajna nagodba ako bude sklopljena neće imati učinak na imatelje prioritetnih i osiguranih tražbina,
– podatke iz točke 1. ovoga stavka, ako je dužnik dao vjerovnicima osiguranih tražbina ponudu da svoje tražbine unesu u temeljni kapital u postupku povećanja temeljnog kapitala,
3. u odnosu na način povećanja temeljnog kapitala:
– najmanji ukupni iznos neosiguranih ili osiguranih tražbina, koji vjerovnici moraju prenijeti na dužnika, da bi bilo moguće uspješno ostvariti dužnikovo financijsko restrukturiranje,
– ako će dužnik istodobno s povećanjem provesti i pojednostavnjeno smanjenje temeljnog kapitala, nominalni iznos smanjenja temeljnog kapitala.
(7) Na postupak povećanja temeljnog kapitala dužnika radi provedbe financijskog restrukturiranja primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o trgovačkim društvima.
(8) Vjerovnici koji u postupku predstečajne nagodbe steknu dionice dužnika nisu obvezni objaviti ponudu za preuzimanje društva.

Izvješće od strane ovlaštenog revizora
Članak 47.

(1) Izvješće ovlaštenog revizora mora sadržavati:
– izvješće revizora o financijskim izvještajima priloženim uz zahtjev za provođenje postupka predstečajne nagodbe,
– izvješće revizora o realnosti i objektivnosti priloženog popisa obveza,
– izvješće revizora o procijenjenoj vrijednosti društva o planu financijskog i operativnog restrukturiranja.
(2) Revizija se obavlja sukladno propisima koji uređuju reviziju i revizijskim standardima primjenjivim na opisane angažmane.
(3) U izvješću revizora o planu financijskog i operativnog restrukturiranja moraju biti izraženi stavovi o:
1. nelikvidnosti i insolventnosti društva na dan sastavljanja financijskih izvještaja,
2. postojanju razumnog uvjerenja o tome da li će provedba financijskog i operativnog restrukturiranja omogućiti likvidnost i solventnost društva,
3. da li će i u kojoj mjeri provedba predstečajne nagodbe omogućiti vjerovnicima i kojoj kategoriji vjerovnika bolje uvjete namirenja njihovih tražbina od uvjeta koje bi imali od onih da je nad dužnikom pokrenut stečaj.
(4) Izvješće revizora sadrži mišljenje koje može biti pozitivno, negativno ili izraženo uz određena ograničenja koja utječu na mišljenje revizora, odnosno na njegovo razumno uvjerenje.
(5) Pozitivno mišljenje ovlašteni revizor donosi kad:
1. utvrdi da je dužnik nelikvidan ili insolventan, i
2. sa stupnjem vjerojatnosti koji prelazi 50 posto, ocijeni:
– da će provedba plana financijskog restrukturiranja omogućiti likvidnost i solventnost dužnika.
(6) Negativno mišljenje ovlašteni revizor donosi kad:
1. utvrdi da je dužnik likvidan i solventan, ili
2. sa stupnjem vjerojatnosti koji prelazi 50 posto, ocijeni:
– da provedba plana financijskog restrukturiranja neće omogućiti likvidnost i solventnost dužnika.
(7) Revizor ima pravo na nagradu za rad te na naknadu stvarnih troškova.
(8) Revizor odgovara za izdana izvješća sukladno propisima koji uređuju reviziju.

Rok za donošenje rješenja o prijedlogu
Članak 48.

(1) Nagodbeno vijeće dužno je odlučiti o prijedlogu za otvaranje postupka predstečajne nagodbe u roku od osam dana.
(2) Rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći:
1. ako je nagodbeno vijeće pozvalo podnositelja da dopuni prijedlog, protekom roka za dopunu,
2. u ostalim slučajevima, od dana zaprimanja prijedloga iz stavka 1. ovoga članka.

Postupovne prepreke za vođenje postupka predstečajne nagodbe
Članak 49.

(1) Nagodbeno vijeće odbacit će prijedlog za predstečajnu nagodbu:
1. ako je prijedlog podnesen za vrijeme trajanja prethodno sklopljene predstečajne nagodbe,
2. ako nije protekao rok od dvije godine od ispunjenja obveza iz prethodno sklopljene predstečajne nagodbe,
3. ako prijedlog nije podnesen od strane ovlaštenog predlagatelja,
4. ako dužnik po pozivu nagodbenog vijeća nije dopunio prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe pa sadržaj prijedloga nije u skladu s odredbama ovoga Zakona,
5. ako ne postoji pozitivno mišljenje ovlaštenog revizora,
6. ako je nad dužnikom pokrenut stečajni postupak.
(2) U slučajevima iz stavka 1. točaka 1., 2., 4. i 5. ovoga članka Financijska agencija će po službenoj dužnosti podnijeti prijedlog za pokretanje stečajnog postupka, ako postoje razlozi za otvaranje stečajnog postupka.

Otvaranje postupka predstečajne nagodbe
Članak 50.

Nagodbeno vijeće donijet će rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe ako ne postoje postupovne prepreke iz članka 49. ovoga Zakona, a ispunjeni su i drugi uvjeti propisani ovim Zakonom.

Sadržaj rješenja o otvaranju postupka predstečajne nagodbe
Članak 51.

(1) U rješenju o otvaranju postupka predstečajne nagodbe posebno će se navesti podaci o:
1. tvrtki, odnosno nazivu, OIB-u dužnika, sjedištu ili poslovnoj adresi, odnosno imenu i prezimenu dužnika, sjedište i poslovna adresa i adresa prebivališta dužnika,
2. imenu, prezimenu, OIB-u i adresi povjerenika predstečajne nagodbe,
3. danu, satu i minuti otvaranja postupka predstečajne nagodbe.
(2) Rješenjem o otvaranju postupka predstečajne nagodbe pozvat će se vjerovnici da u roku od 30 dana prijave svoje tražbine.
(3) Razlučni i izlučni vjerovnici pozvat će se da u roku iz stavka 2. ovoga članka obavijeste nagodbeno vijeće o svojim pravima.
(4) Rješenjem o otvaranju postupka predstečajne nagodbe pozvat će se dužnikovi dužnici da svoje dospjele obveze bez odgode ispunjavaju dužniku.
(5) Rješenjem o otvaranju predstečajne nagodbe nagodbeno vijeće zakazat će prvo ročište osmi dan od isteka roka za prijavu tražbina.
(6) U rješenju o otvaranju postupka predstečajne nagodbe nagodbeno vijeće odredit će da se otvaranje postupka predstečajne nagodbe upiše u sudski, odnosno obrtni upisnik, u zemljišne knjige, upisnik brodova, upisnik brodova u izgradnji, upisnik zrakoplova, upisnik prava intelektualnog vlasništva i druge propisane upisnike prema podacima dostavljenim sukladno sadržaju prijedloga iz članka 41. stavka 1. točke 6. ovoga Zakona.

Objava oglasa
Članak 52.

(1) O otvaranju postupka predstečajne nagodbe vjerovnici se obavještavaju oglasom.
(2) Oglas o pozivanju vjerovnika radi sklapanja predstečajne nagodbe sadrži:
1. naziv i adresu tijela Financijske agencije pred kojim se vodi postupak,
2. tvrtku, odnosno naziv, OIB dužnika, sjedište ili poslovnu adresu, odnosno ime i prezime, sjedište poslovnu adresu ili adresu prebivališta te
3. izvod iz rješenja o otvaranju postupka,
4. poziv svim vjerovnicima da u roku od 30 dana od dana objave oglasa na web-stranici Financijske agencije, podneskom u dva primjerka s dokazima, prijave nagodbenom vijeću svoje tražbine,
5. mjesto, dan i sat održavanja ročišta,
6. plan financijskog restrukturiranja,
7. izvještaj ovlaštenog revizora i
8. dan objave oglasa.
(3) Oglas se objavljuje na web-stranici Financijske agencije istoga dana kad je doneseno rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe.

Dostava i objava rješenja o otvaranju postupka predstečajne nagodbe
Članak 53.

(1) Rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe dostavlja se dužniku, pravnim osobama koje za dužnika obavljaju poslove platnoga prometa i ispostavi porezne uprave prema sjedištu, odnosno prebivalištu dužnika.
(2) Rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe dostavit će se i tijelima koja vode upisnike navedene u članku 51. stavku 6. ovoga Zakona, koje je dužnik naveo u svojoj prijavi.
(3) Tijela iz stavka 2. ovoga članka dužna su po službenoj dužnosti na temelju dostavljenoga rješenja zabilježiti otvaranje postupka predstečajne nagodbe u propisane upisnike.
(4) Nagodbeno vijeće može naložiti povjereniku predstečajne nagodbe da rješenja o otvaranju predstečajne nagodbe dostavi vjerovnicima i dužnicima dužnika čija je adresa poznata.

Prijava tražbina
Članak 54.

Prijava tražbina sadrži:
1. tvrtku odnosno naziv, OIB, sjedište ili poslovnu adresu, odnosno ime i prezime, poslovnu adresu ili adresu prebivališta vjerovnika,
2. pravnu osnovu tražbine i njezinu visinu,
3. dokaz o postojanju tražbine i njezine visine,
4. naznaku o postojanju ovršne isprave.

Izlučni vjerovnici
Članak 55.

Izlučni vjerovnik je osoba koja na temelju kojega svoga stvarnog ili obveznog prava može dokazati da neki predmet ne pripada u imovinu dužnika te nije vjerovnik u postupku predstečajne nagodbe. Njezino će se pravo na izdvajanje predmeta utvrđivati prema pravilima koja se primjenjuju za ostvarivanje tih prava izvan postupka predstečajne nagodbe.

Razlučni vjerovnici
Članak 56.

(1) Vjerovnici koji imaju založno pravo ili pravo na namirenje na kojoj stvari ili pravu koji su upisani u javnoj knjizi (zemljišnoj knjizi, upisniku brodova, zrakoplova, intelektualnog vlasništva i sl.), imaju pravo pokrenuti sudski ili javnobilježnički ovršni postupak radi prodaje stvari ili unovčenja prava.
(2) Vjerovnik čija prava proizlaze iz sudskog ili javnobilježničkog osiguranja tražbine prijenosom vlasništva stvari ili prijenosom prava u postupku predstečajne nagodbe ima pravni položaj razlučnog vjerovnika.

Pravo odvojenog namirenja ostalih založnih vjerovnika
Članak 57.

(1) Vjerovnici koji na nekom predmetu iz imovine dužnika imaju kakvo založno pravo koje nije upisano u javnu knjigu imaju, u skladu s ovim Zakonom, pravo na odvojeno namirenje svoje tražbine, kamata i troškova iz vrijednosti založnoga predmeta.
(2) Zakonsko založno pravo najmodavca ili zakupodavca u postupku predstečajne nagodbe ne može se ostvarivati za najamninu ili zakupninu koja se duguje za vrijeme ranije od posljednjih godinu dana prije otvaranja postupka, kao ni za naknadu štete zbog otkaza najma ili zakupa od strane povjerenika predstečajne nagodbe. Ova ograničenja ne odnose se na založna prava zakupodavca poljoprivrednoga zemljišta za dužnu zakupninu.

Ostali razlučni vjerovnici
Članak 58.

S vjerovnicima iz članka 57. ovoga Zakona izjednačeni su:
1. vjerovnici kojima je dužnik radi osiguranja njihove tražbine predao neku pokretnu stvar ili prenio neko pravo,
2. vjerovnici koji imaju pravo zadržanja nekoga predmeta, jer su nešto upotrijebili u korist toga predmeta, u mjeri u kojoj njihova tražbina po toj osnovi ne prelazi još postojeću korist,
3. vjerovnici koji pravo zadržanja imaju na temelju zakona,
4. Republika Hrvatska, jedinice lokalne i područne samouprave te druge javne pravne osobe, ako predmet za koji postoji obveza plaćanja carine ili poreza po zakonu služi osiguranju javnih davanja.

Razlučni vjerovnici u postupku predstečajne nagodbe
Članak 59.

Vjerovnici s pravom odvojenoga namirenja su vjerovnici u postupku predstečajne nagodbe ako im je dužnik i osobno odgovoran ili ako se odreknu odvojenog namirenja.

Odjeljak 5. ISPITNI POSTUPAK
Prvo ročište
Članak 60.

(1) Na prvom ročištu utvrđuju se tražbine prema prijavama vjerovnika i ispravama dostavljenim od strane dužnika.
(2) Tražbine u pogledu kojih postoji suglasnost između dužnika i vjerovnika o postojanju i visini tražbine tog vjerovnika te tražbine za koje postoji ovršna isprava smatraju se utvrđenim tražbinama, osim ako dužnik raspolaže javnom ili javno ovjerovljenom ispravom kojom dokazuje da je tražbina prestala.
(3) Nagodbeno vijeće sastavlja posebnu tablicu ispitanih tražbina u koju za svaku pojedinu tražbinu unosi u kojoj je mjeri utvrđena, odnosno osporena.
(4) Na temelju tablice iz stavka 3. ovoga članka nagodbeno vijeće donosi rješenje kojim odlučuje o tome u kojem su iznosu utvrđene, odnosno osporene pojedine tražbine.
(5) Ako vrijednost osporenih tražbina prelazi 25% vrijednosti prijavljenih tražbina, postupak predstečajne nagodbe se obustavlja.
(6) Iznimno od odredbe stavka 5. ovoga članka postupak se može nastaviti, ako se u pogledu osporenih tražbina na ročištu postigne suglasnost između dužnika i svih vjerovnika.
(7) Dužnik obrazlaže prijedlog za predstečajnu nagodbu i daje izjavu da podaci o financijskom stanju i poslovanju dužnika koji su podneseni uz prijedlog za predstečajnu nagodbu u svemu odgovaraju stvarnom stanju.
(8) Nakon izlaganja dužnika o prijedlogu, izjašnjava se povjerenik predstečajne nagodbe.
(9) Ako se na prvom ročištu postigne potrebna većina za prihvaćanje plana financijskog restrukturiranja nagodbeno vijeće rješenjem utvrđuje:
1. da su za plan financijskog restrukturiranja glasovali vjerovnici čije tražbine čine potrebnu većinu iz članka 63. ovoga Zakona,
2. da je postupak proveden u skladu s odredbama ovoga Zakona.
(10) Ako je u postupku predstečajne nagodbe dano jamstvo, rješenje iz stavka 9. ovoga članka mora sadržavati tvrtku odnosno naziv, OIB dužnika, sjedište ili poslovnu adresu, odnosno ime i prezime, poslovnu adresu ili adresu prebivališta osoba koje su dale jamstvo s naznakom njihove solidarne odgovornosti svim vjerovnicima dužnika.

Prethodna suglasnost za pretvaranje potraživanja kreditne institucije u temeljni kapital dužnika u postupku predstečajne nagodbe
Članak 61.

(1) Ako je planom financijskog restrukturiranja ili izmijenjenim planom financijskog restrukturiranja predloženo pretvaranje tražbina kreditne institucije u temeljni kapital dužnika, kojim bi kreditna institucija prešla ograničenje ulaganja u kapital nefinancijskih institucija prema propisima kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija, prije zakazivanja ročišta za glasovanje kreditna institucija dužna je zatražiti prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke za pretvaranje tražbina kreditne institucije u temeljni kapital dužnika u postupku predstečajne nagodbe.
(2) Uz obrazloženi zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka, kreditna institucija dužna je priložiti plan financijskog restrukturiranja.
(3) O izdavanju prethodne suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka, Hrvatska narodna banka dužna je odlučiti u roku od deset radnih dana od dana primitka zahtjeva. Odluka mora biti obrazložena.
(4) Prethodna suglasnost iz stavka 1. ovoga članka ne obvezuje kreditnu instituciju na ročištu za glasovanje.
(5) Ako Hrvatska narodna banka odbije izdati prethodnu suglasnost, povjerenik predstečajne nagodbe dužan je bez odgađanja o tome obavijestiti nagodbeno vijeće koje će postupiti u skladu sa člankom 65. ovoga Zakona.

Pravo glasa
Članak 62.

(1) Vjerovnici odlučuju o planu financijskog restrukturiranja glasovanjem.
(2) Vjerovnici mogu glasovati i pismeno. Formatizirani obrazac za glasovanje mora biti dostavljen nagodbenom vijeću najkasnije do početka ročišta za glasovanje te potpisan i ovjeren od ovlaštene osobe. Ako je vjerovnik pravna osoba, uz obrazac mora biti priložen dokaz da ga je potpisala ovlaštena osoba (izvadak iz sudskog ili odgovarajućeg registra). Ako vjerovnici koji glasuju pisanim putem, najkasnije do početka ročišta za glasovanje ne dostave formatizirani obrazac, smatrat će se da su glasovali protiv plana financijskog restrukturiranja.
(3) Nagodbeno vijeće će vjerovnicima s pravom glasa prisutnim na ročištu za glasovanje podijeliti formatizirane obrasce za glasovanje. Svaki vjerovnik glasuje popunjavanjem formatiziranog obrasca u dva primjerka.
(4) Pravo glasa imaju vjerovnici čije su tražbine utvrđene.
(5) Razlučni vjerovnici imaju pravo glasa kao i neosigurani vjerovnici, samo ako im je dužnik osobno odgovoran ili ako se odreknu svoga prava na odvojeno namirenje. Smatrat će se da razlučni vjerovnik ima pravo glasa glede dijela svoje tražbine osigurane razlučnim pravom koju je prijavio u predstečajnoj nagodbi, iako je ta njegova tražbina osporena, ako je osigurana razlučnim pravom upisanim u zemljišnoj ili kojoj drugoj javnoj knjizi, osim ako dužnik javnom ili javno ovjerovljenom ispravom ne dokaže prestanak postojanja tražbine.
(6) Razlučni vjerovnici i vjerovnici na čije tražbine predstečajna nagodba ne djeluje nemaju pravo glasa.
(7) Vjerovnicima osporenih tražbina, priznat će se pravo glasa ako na to pristanu dužnik i nazočni vjerovnici s pravom glasa.
(8) Nagodbeno vijeće sastavit će popis prisutnih vjerovnika i prava glasa koja im pripadaju.
(9) Nagodbeno vijeće će o provedenom glasovanju sastaviti zapisnik koji potpisuju dužnik, vjerovnici, predsjednik i članovi nagodbenog vijeća te zapisničar.

Potrebne većine
Članak 63.

(1) Vjerovnici se, u svrhu odlučivanja o planu financijskog restrukturiranja, dijele na tri ili više grupa, od kojih jednu čine tijela javne uprave i trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu, drugu financijske institucije, a treću ostali vjerovnici koji se ovisno o specifičnosti tražbina mogu dodatno podijeliti.
(2) Plan financijskog restrukturiranja smatra se prihvaćenim ako za njega glasuju vjerovnici čije tražbine prelaze polovinu vrijednosti prijavljenih tražbina za svaku grupu vjerovnika, ili ako za njega glasuju vjerovnici čije tražbine prelaze 2/3 vrijednosti svih prijavljenih tražbina.
(3) Smatrat će se da su protiv plana financijskog restrukturiranja oni vjerovnici koji imaju pravo glasa, a nisu glasovali.
(4) Predstečajna nagodba iz stavka 1. ovoga članka ima pravni učinak prema svim osobnim vjerovnicima i razlučnim vjerovnicima ako su se odrekli prava na odvojeno namirenje.

Ročište za glasovanje za izmijenjeni plan financijskog restrukturiranja
Članak 64.

(1) Ako plan financijskog restrukturiranja ne bude prihvaćen, postupak predstečajne nagodbe se obustavlja.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, postupak predstečajne nagodbe neće se obustaviti ako vjerovnici čije tražbine čine natpolovičnu većinu svih prijavljenih tražbina predlože dostaviti u određenom roku, koji ne može biti duži od 30 dana, nagodbenom vijeću, dužniku i ovlaštenom revizoru koji je napravio izvještaj o pregledu, izmijenjeni plan financijskog restrukturiranja.
(3) Dužnik i ovlašteni revizor dužni su pisano se izjasniti nagodbenom vijeću o izmijenjenom planu financijskog restrukturiranja, u roku od osam dana od dana njegovog primitka.
(4) Ako je mišljenje ovlaštenog revizora pozitivno i dužnik da suglasnost, nagodbeno vijeće će plan financijskog restrukturiranja bez odgode objaviti na web-stranici Financijske agencije te zaključkom odrediti ročište za glasovanje o planu financijskog restrukturiranja.
(5) Dužnik će, ako nije suglasan s planom financijskog restrukturiranja predloženim od strane vjerovnika, u roku od osam dana, predložiti novi plan financijskog restrukturiranja potvrđen od strane ovlaštenog revizora.
(6) Nagodbeno vijeće će novi plan financijskog restrukturiranja objaviti na web-stranici Financijske agencije te zaključkom odrediti ročište za glasovanje o planu financijskog restrukturiranja.
(7) Ročišta za glasovanja iz stavaka 4. i 6. ovoga članka održat će se osmoga dana od dana objave izmijenjenog, odnosno novog plana financijskog restrukturiranja.
(8) Ako je mišljenje ovlaštenog revizora negativno ili je dužnik uskratio suglasnost na izmijenjeni plan financijskog restrukturiranja, odnosno ako novi plan financijskog restrukturiranja iz stavka 5. ovoga članka, ne bude prihvaćen, postupak predstečajne nagodbe se obustavlja.

Obustava postupka predstečajne nagodbe
Članak 65.

Nagodbeno vijeće obustavit će postupak predstečajne nagodbe i u slučajevima ako:
1. dužnik ispuni sve obveze prema vjerovnicima do ročišta za glasovanje,
2. dužnik u tijeku postupka predstečajne nagodbe postupa protivno odredbama članka 17. ovoga Zakona o ograničenju dužnikova poslovanja,
3. ako u slučaju iz članka 61. ovoga Zakona, Hrvatska narodna banka ne izda prethodnu suglasnost za pretvaranje tražbina kreditne institucije u temeljni kapital dužnika u postupku predstečajne nagodbe, a dužnik ne predloži novi plan financijskog restrukturiranja,
4. ako se protekom roka od 120 dana od dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe pred nagodbenim vijećem ne provede postupak predstečajne nagodbe,
5. ako se protekom roka od 60 dana od dana otvaranja skraćenog postupka predstečajne nagodbe ne provede postupak predstečajne nagodbe.

Odjeljak 6. PREDSTEČAJNA NAGODBA
Predstečajna nagodba
Članak 66.

(1) Dužnik je dužan u roku od tri dana od dana prihvaćanja plana financijskog restrukturiranja podnijeti trgovačkom sudu, nadležnom prema sjedištu dužnika, prijedlog za sklapanje predstečajne nagodbe.
(2) Uz prijedlog za sklapanje predstečajne nagodbe dužnik je dužan dostaviti:
1. izvješće o financijskom stanju i poslovanju dužnika,
2. revizorsko izvješće u kojem je ovlašteni revizor dao mišljenje,
3. plan financijskog restrukturiranja i/ili izmijenjeni plan financijskog restrukturiranja,
4. sadržaj prihvaćenog plana financijskog restrukturiranja (utvrđeni postotak u kojem se isplaćuju vjerovnici i rokovi plaćanja),
5. popis vjerovnika čije tražbine nisu osporene, s naznakom utvrđenih i smanjenih iznosa njihovih tražbina,
6. popis osporenih tražbina i njihovih iznosa,
7. ovjereni zapisnik o provedenom glasovanju s prilozima (formatizirani obrasci u originalu),
8. popis jamaca s naznakom njihove solidarne odgovornosti svim vjerovnicima dužnika, ako je u postupku predstečajne nagodbe dano jamstvo.
(3) Ako je prvostupanjski sud na temelju dostavljenih isprava utvrdio da su ispunjene pretpostavke za sklapanje predstečajne nagodbe, dužan je odrediti ročište radi sklapanja predstečajne nagodbe.
(4) Ročište za sklapanje predstečajne nagodbe mora se održati u roku od 15 dana od dana podnošenja prijedloga.
(5) O ročištu radi sklapanja predstečajne nagodbe dužnik i svi vjerovnici koji u prihvatili plan financijskog restrukturiranja se obavješćuju oglasom.
(6) Oglas se objavljuje isticanjem na oglasnoj ploči suda i objavom na web-stranici Financijske agencije, najkasnije osam dana prije održavanja ročišta.
(7) Sud će dopustiti sklapanje predstečajne nagodbe ako su na ročištu za sklapanje predstečajne nagodbe svoj pristanak dali dužnik i vjerovnici koji su prihvatili plan financijskog restrukturiranja, a čije tražbine čine potrebnu većinu iz članka 63. ovoga Zakona.
(8) Sadržaj predstečajne nagodbe mora biti u cijelosti istovjetan sa sadržajem prihvaćenog plana financijskog restrukturiranja.
(9) Sud rješenjem odobrava sklopljenu predstečajnu nagodbu koja sadrži osobito:
1. sadržaj sklopljene predstečajne nagodbe,
2. popis vjerovnika čije tražbine nisu osporene s naznakom utvrđenih i smanjenih iznosa njihovih tražbina.
(10) Sud će rješenje iz stavka 9. ovoga članka dostaviti Financijskoj agenciji koja će po primitku bez odgode na svojim web-stranicama objaviti činjenicu sklapanja predstečajne nagodbe.
(11) Predstečajna nagodba ima snagu ovršne isprave za sve vjerovnike čije su tražbine utvrđene i razlučne vjerovnike ako su se odrekli svoga prava na odvojeno namirenje.
(12) U postupku pred sudom na odgovarajući način se primjenjuju pravila parničnog postupka u postupku pred trgovačkim sudovima.

Odjeljak 7. SKRAĆENI POSTUPAK PREDSTEČAJNE NAGODBE
Provedba skraćenog postupka predstečajne nagodbe
Članak 67.

(1) Skraćeni postupak predstečajne nagodbe provodi se nad:
1. dužnikom čiji ukupan iznos obveza naveden u izvješću o financijskom stanju i poslovanju dužnika ne prelazi iznos od 1.000.000,00 kuna i
2. koji zapošljava manje od 10 radnika.
(2) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka prijedlogu za predstečajnu nagodbu potrebno je priložiti:
1. izvještaj o financijskom stanju i poslovanju dužnika,
2. podatke o ukupnom iznosu tražbina vjerovnika na datum sastavljanja financijskog izvještaja
3. popis vjerovnika koji imaju pravo odvojenog namirenja,
4. izjavu da ako predstečajna nagodba bude sklopljena, neće utjecati na tražbine radnika,
5. izjavu dužnika ovjerenu od javnog bilježnika da financijski izvještaj potpuno i istinito prikazuje njegovo financijsko stanje i poslovanje,
6. ovjerene sporazume o prihvaćanju plana financijskog restrukturiranja s vjerovnicama čije tražbine prelaze većinu iz članka 63. stavka 2. ovoga Zakona.
(3) Skraćeni postupak predstečajne nagodbe mora se dovršiti najkasnije u roku od 60 dana od dana njegovog otvaranja.
(4) Na skraćeni postupak predstečajne nagodbe ne primjenjuju se odredbe ovoga Zakona o povjereniku predstečajne nagodbe i o izmijenjenom planu financijskog restrukturiranja. Ako u ovom odjeljku ne postoje posebne odredbe u skraćenom postupku predstečajne nagodbe primjenjivat će se ostale odredbe ovoga Zakona.

Odjeljak 8. PRAVNE POSLJEDICE OTVARANJA POSTUPKA PREDSTEČAJNE NAGODBE
Vrijeme nastupanja pravnih posljedica
Članak 68.

(1) Pravne posljedice otvaranja postupka predstečajne nagodbe nastaju od trenutka kad je oglas o otvaranju postupka objavljen na web-stranici Financijske agencije.
(2) Ako rješenje o otvaranju postupka povodom žalbe bude ukinuto, a u ponovljenom postupku postupak predstečajne nagodbe bude ponovno otvoren, smatrat će se da su pravne posljedice otvaranja nastupile od trenutka objave prvog rješenja o otvaranju postupka koje je istaknuto na web-stranici Financijske agencije.

Dopuštena plaćanja s dužnikovog transakcijskog računa
Članak 69.

U razdoblju od otvaranja postupka predstečajne nagodbe, do kraja toga postupka, dužnik smije plaćati samo uz prethodnu suglasnost povjerenika predstečajne nagodbe.

Prekid ovršnih postupaka i postupaka osiguranja
Članak 70.

(1) Postupci ovrhe i osiguranja, koji su započeti prije otvaranja postupka predstečajne nagodbe, prekidaju se.
(2) Za vrijeme trajanja postupka predstečajne nagodbe ne može se protiv dužnika dopustiti ovrha radi osiguranja, niti ovrha radi namirenja tražbina u pogledu kojih postoji ovršna isprava donesena do toga dana.
(3) Odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka ne odnose se na izlučne i razlučne vjerovnike koji su pravo odvojenog namirenja stekli 60 dana prije otvaranja postupka predstečajne nagodbe.
(4) Od dana objave rješenja o otvaranju postupka predstečajne nagodbe Financijska agencija prestaje izvršavati osnove za plaćanje evidentirane u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje na teret dužnika.
(5) Ako Financijska agencija zaprimi osnovu za plaćanje na teret dužnika nakon otvaranja postupka predstečajne nagodbe istu neće izvršavati nego će je vratiti podnositelju uz obrazloženje.
(6) Nakon donošenja rješenja o obustavi postupka predstečajne nagodbe, osim u slučaju obustave iz članka 65. točke 1. ovoga Zakona, Financijska agencija će osnove za plaćanje iz stavka 4. ovoga članka nastaviti izvršavati.
(7) U slučaju sklapanja predstečajne nagodbe ili obustave iz članka 65. stavka 1. ovoga Zakona Financijska agencija će osnove za plaćanje iz stavka 4. ovoga članka trajno arhivirati.

Tražbine vjerovnika na koje utječe otvaranje postupka predstečajne nagodbe
Članak 71.

(1) Pravne posljedice otvaranja postupka predstečajne nagodbe nastaju za sve tražbine vjerovnika prema dužniku koje su nastale do otvaranja postupka, ako ovim Zakonom nije drukčije propisano.
(2) Postupak predstečajne nagodbe ne utječe na pravo odvojenog namirenja izlučnih i razlučnih vjerovnika.
(3) Postupak predstečajne nagodbe ne utječe na privilegirane tražbine.

Nedospjele tražbine
Članak 72.

Nedospjele tražbine vjerovnika dospijevaju otvaranjem postupka predstečajne nagodbe radi ponovnog ugovaranja rokova i načina njihova plaćanja, a u skladu s planom financijskog restrukturiranja.

Tražbine vezane uz raskidni uvjet
Članak 73.

Tražbine vezane uz raskidni uvjet koji nastupa nakon otvaranja postupka predstečajne nagodbe se, sve dok uvjet ne nastupi, uzimaju u obzir kao bezuvjetne tražbine.

Preračunavanje tražbina
Članak 74.

Nenovčane tražbine ili one čiji je novčani iznos neodređen ističu se u novčanoj vrijednosti na koju se mogu procijeniti u vrijeme otvaranja postupka predstečajne nagodbe. Tražbine izražene u stranoj valuti ili u obračunskoj jedinici obračunavaju se u valutu Republike Hrvatske po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke koji vrijedi na dan otvaranja postupka

Otuđenje tražbina
Članak 75.

(1) Ako vjerovnik otuđi nakon otvaranja postupka predstečajne nagodbe svoju tražbinu, koju nije prijavio u tom postupku, stjecatelj tražbine može u postupku predstečajne nagodbe imati samo ona prava koja bi mogao imati i njegov prednik, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.
(2) Ako vjerovnik otuđi svoju tražbinu koju je prijavio u postupku predstečajne nagodbe, njezin stjecatelj ulazi u pravni položaj svoga prednika, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.
(3) Prijenos tražbine iz stavka 2. ovoga članka u postupku predstečajne nagodbe može se dokazivati samo javnom ili javno ovjerovljenom ispravom, ili ako vjerovnik taj prijenos potvrdi svojom izjavom danom pred nagodbenim vijećem koje provodi postupak.

Povremene tražbine na činjenje ili davanje
Članak 76.

Novčane i nenovčane tražbine vjerovnika prema dužniku koje su predmet povremenih tražbina na činjenje ili davanje se, otvaranjem postupka predstečajne nagodbe, pretvaraju u jednokratne novčane tražbine.

Prijeboj tražbina na početku postupka
Članak 77.

Otvaranjem postupka predstečajne nagodbe izvršit će se prijeboj utvrđenih tražbina s dospjelim protutražbinama dužnika, sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Prekid zastare
Članak 78.

Prijavom tražbina u postupku predstečajne nagodbe prekida se zastara od dana podnošenja prijave do proteka roka za isplatu koji je određen u predstečajnoj nagodbi, a ako se predstečajna nagodba ne sklopi – do izvršnosti odluke o obustavi postupka.

Odgovornost za upravljanje u tijeku i nakon sklapanja predstečajne nagodbe
Članak 79.

(1) Odredbe članka 17. ovoga Zakona primjenjuju se i na postupanje dužnika u tijeku postupka predstečajne nagodbe sve dok dužnik ne ispuni svoje obveze iz predstečajne nagodbe.
(2) Odredbe ovoga članka primjenjuju se od dana objave predstečajne nagodbe na web-stranici Financijske agencije sve dok dužnik ne isplati tražbine svih vjerovnika.
(3) Dužnik je dužan osigurati da sve mjere financijskog restrukturiranja iz plana financijskog restrukturiranja pod kojima su vjerovnici prihvatili predstečajnu nagodbu, budu provedene u rokovima određenim za njihovu provedbu.
(4) Dužnik je dužan, za svako kalendarsko tromjesečje sastaviti izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja za razdoblje na koje se odnosi, uključujući:
1. opis mjera financijskog restrukturiranja koje su provedene i njihov utjecaj na dužnika u pogledu likvidnosti i solventnosti,
2. ukupni iznos isplate tražbina vjerovnika, u udjelima u kojima su ti zahtjevi bili isplaćeni,
3. tromjesečne bilance, račun dobiti i gubitka i izvješće o novčanom tijeku,
4. izjavu dužnika da nije poduzeo niti jednu radnju koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nejednaki položaj.
(5) Dužnik podnosi izvješće iz stavka 4. ovoga članka, Financijskoj agenciji u roku 45 dana nakon isteka razdoblja na koje se odnosi izvješće.
(6) Financijska Agencija dužna je izvješće iz stavka 5. ovoga članka objaviti na web-stranicama u roku od tri dana od dana primitka.

Utvrđene tražbine
Članak 80.

(1) Pod utvrđenom tražbinom, u smislu ovoga Zakona, razumijevaju se glavni dug i kamate koje su dospjele do dana donošenja rješenja o otvaranju postupka predstečajne nagodbe, a ako je tražbina sadržana u ovršnoj ispravi pod utvrđenom tražbinom razumijeva se cjelokupni iznos naveden u toj ispravi.
(2) Ako je predstečajnom nagodbom određeno da se tražbine isplate u smanjenom iznosu, postotak koji se isplaćuje prema predstečajnoj nagodbi obračunava se na cijeli iznos utvrđene tražbine iz stavka 1. ovoga članka.
(3) Od dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe pa do dospijeća tražbina utvrđenih nagodbom ne teku kamate.
(4) Ovršne isprave koje nisu bile prijavljene u postupku predstečajne nagodbe, a nastale su prije otvaranja postupka, za vrijeme trajanja predstečajne nagodbe gube u odnosu na dužnika pravnu snagu do proteka roka za izvršenje predstečajne nagodbe.
(5) Ovršne isprave izlučnih i razlučnih vjerovnika ne gube pravnu snagu glede namirenja na predmetu na kojem postoji razlučno, odnosno izlučno pravo.
(6) Za vrijeme trajanja predstečajne nagodbe za tražbine iz ovršnih isprava iz stavka 4. ovoga članka zastara ne teče.

Odjeljak 9. PRAVNI UČINCI PREDSTEČAJNE NAGODBE, UPISI I TROŠKOVI
Pravni učinci predstečajne nagodbe
Članak 81.

(1) Na temelju predstečajne nagodbe dužnik se oslobađa obveze da vjerovniku isplati iznos koji je veći od postotka prihvaćenog u predstečajnoj nagodbi, a rokovi plaćanja odgađaju se u skladu s predstečajnom nagodbom. U tom se opsegu dužnik oslobađa obveze prema osobama kojima pripada pravo na regres (jamci).
(2) Ako dužnik nakon sklapanja predstečajne nagodbe vjerovnicima isplati iznos koji premašuje postotak prihvaćen u predstečajnoj nagodbi, nema pravo na povrat tog iznosa.
(3) Ovršne isprave koje se odnose na tražbine iz predstečajne nagodbe u dijelu u kojem su namirene gube u odnosu na dužnika pravnu snagu.

Izvršenje predstečajne nagodbe
Članak 82.

(1) Ako se predstečajna nagodba potpuno ne izvrši, vjerovnici koji su namireni u predstečajnoj nagodbi nisu dužni vratiti ono što su primili.
(2) Tražbine vjerovnika iz stavka 1. ovoga članka smatrat će se potpuno namirenim ako su namireni iznosi utvrđeni u predstečajnoj nagodbi.
(3) Vjerovnici koji su djelomično namireni u smislu predstečajne nagodbe prijavljuju u stečajnom postupku ukupnu tražbinu umanjenu za iznos koji se smatra da su po predstečajnoj nagodbi namireni.
(4) Vjerovnici koji ni djelomično nisu namireni u smislu predstečajne nagodbe prijavljuju tražbine u stečajnom postupku u punom iznosu na koji bi imali pravo da nije sklopljena predstečajna nagodba.

Stavljanje izvan snage predstečajne nagodbe
Članak 83.

Predstečajna nagodba može se pobijati tužbom pod istim pretpostavkama koje su propisane za pobijanje sudske nagodbe.

Upisi u sudski registar
Članak 84.

(1) Nagodbeno vijeće dostavit će nadležnom registarskom sudu rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe i rješenje o obustavi postupka.
(2) Prvostupanjski sud dostavit će nadležnom registarskom sudu rješenje o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi.
(3) Registarski sud po službenoj dužnosti upisat će činjenice iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

Računovodstveni učinak predstečajne nagodbe
Članak 85.

(1) U računu dobiti i gubitka dužnika kao prihod se ne iskazuje smanjenje ili prestanak obveza dužnika na temelju:
1. prestanka tražbine vjerovnika, unosom tražbine u temeljni kapital društva u postupku povećanja temeljnog kapitala na temelju odobrene predstečajne nagodbe,
2. smanjenje tražbine vjerovnika, na temelju odobrene predstečajne nagodbe.
(2) Dužnik je dužan naplaćenim iznosom svojih obveza iz stavka 1. ovoga članka, pokriti preneseni gubitak, a potencijalnu razliku do ukupnog iznosa tih obveza iskoristiti za oblikovanje kapitalne pričuve.
(3) Dužnik koji je stvorio kapitalne pričuve iz stavka 2. ovoga članka ne smije provesti redovito smanjenje temeljnog kapitala prije isteka roka od 10 godina od odobrene predstečajne nagodbe i prije isteka roka za ispunjenje svih obveza koje proizlaze iz odobrene predstečajne nagodbe.

Troškovi predstečajne nagodbe
Članak 86.

(1) Troškove predstečajne nagodbe čine:
1. administrativni troškovi pokretanja i vođenja postupka,
2. nagrade i naknade troškova za rad povjerenika predstečajne nagodbe,
3. troškovi za koje je ovim ili drugim zakonom propisano da će se namirivati kao troškovi postupka predstečajne nagodbe.
(2) Prilikom podnošenja prijedloga za predstečajnu nagodbu dužnik je dužan predujmiti troškove postupka.
(3) Troškove postupka vođenja predstečajne nagodbe posebnim pravilnikom propisat će ministar financija.
(4) Svaki sudionik u predstečajnoj nagodbi snosi svoje troškove neovisno o ishodu postupka. Sudionik je dužan i drugim sudionicima nadoknaditi troškove koje im je prouzročio svojom krivnjom ili slučajem koji mu se dogodio.
(5) O troškovima postupka nagodbeno vijeće odlučuje rješenjem.
(6) Iz imovine dužnika najprije se namiruju troškovi predstečajne nagodbe.

GLAVA IV. PREKRŠAJNE ODREDBE
Prekršajni postupak
Članak 87.

(1) Provedbu odredbi o financijskom poslovanju kod poduzetnika i osoba javnog prava nadzire Ministarstvo financija, Uprava za nadzor.
(2) Prekršajni postupak u prvom stupnju vodi i rješenje o prekršaju donosi ovlašteni službenik Ministarstva financija.
(3) Ovlaštenog službenika za vođenje prekršajnog postupka i donošenje rješenja o prekršajnom postupku imenuje ministar financija.
(4) O žalbi na rješenje doneseno u prvostupanjskom prekršajnom postupku rješava Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske.
(5) Prekršajni postupak iz ovoga Zakona ne može se pokrenuti kad proteknu tri godine od počinjenja prekršaja.
(6) Na prekršajni postupak primjenjuju se odredbe Prekršajnog zakona.

Prekršaji poduzetnika
Članak 88.

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 1,000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj poduzetnik koji:
1. ne ispuni novčanu obvezu u roku ugovorenom sukladno odredbama ovoga Zakona, odnosno u zakonskom roku ispunjenja novčane obveze sukladno odredbama ovoga Zakona,
2. daje zajmove i isplaćuje predujam dobiti i dobit protivno odredbama ovoga Zakona,
3. postupa protivno odredbama članka 17. ovoga Zakona,
4. postupi protivno odredbi članka 24., odnosno protivno odredbi članka 40. ovoga Zakona,
5. ne pokrene postupak predstečajne nagodbe kad je to propisano odredbama ovoga Zakona,
6. ne podnose prijedlog za sklapanje predstečajne nagodbe iz odredbe članka 66. stavka 1. ovoga Zakona,
7. ne pristupi sklapanju predstečajne nagodbe pred sudom, a prihvatili su plan financijskog restrukturiranja,
8. ne podnese izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja u roku od 45 dana nakon isteka razdoblja na koje se ono odnosi ili ako se ne pridržava rokova plaćanja tražbina utvrđenih predstečajnom nagodbom.
(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 do 50.000,00 kuna odgovorna osoba poduzetnika.

GLAVA V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Zatečeno stanje
Članak 89.

Iznimno od odredbi ovoga Zakona:
1. ako je protiv dužnika prije stupanja na snagu ovoga Zakona pokrenut stečajni postupak, dužnik može prije otvaranja stečajnog postupka vjerovnicima predložiti sklapanje predstečajne nagodbe,
2. dužnici koji u trenutku stupanja na snagu ovoga Zakona ispunjavaju uvjete za pokretanje postupka predstečajne nagodbe, dužni su u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, pokrenuti postupak predstečajne nagodbe,
3. u slučaju iz točaka 1. i 2. ovoga stavka nagodbeno vijeće dužno je donijeti rješenje o otvaranju postupka u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 90.

Ako nije drukčije određeno ovim Zakonom, na obvezne odnose iz ovoga Zakona primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

Članak 91.

(1) Ovlašćuje se ministar financija da u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovoga Zakona pravilnikom propiše tarifu za vođenje postupka predstečajne nagodbe.
(2) Ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske da u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovoga Zakona uredbom odredi osobe koje imaju opravdani interes za zaštitu kolektivnih interesa i prava vjerovnika novčanih obveza.

Članak 92.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o rokovima ispunjenja novčanih obveza (»Narodne novine«, br. 125/11.).

Članak 93.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 423-05/12-01/02
Zagreb, 28. rujna 2012.

HRVATSKI SABOR
Potpredsjednik
Hrvatskoga sabora
Josip Leko, v. r.

 

NN 144/12

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
3091
Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 108/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. prosinca 2012. godine donijela

UREDBU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I PREDSTEČAJNOJ NAGODBI
Članak 1.

U Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (»Narodne novine«, broj 108/2012), u članku 3. točki 13. točka se zamjenjuje zarezom.
Iza točke 13. dodaju se točke 14. i 15. koje glase:
»14. »osigurane tražbine« jesu tražbine vjerovnika osigurane razlučnim pravom,
15. »neosigurane tražbine« jesu tražbine vjerovnika koje nisu osigurane razlučnim pravom.«.

Članak 2.

U članku 13. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) U ugovorima između poduzetnika i između poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik novčane obveze, ako dužnik zakasni s ispunjenjem novčane obveze, vjerovnik ima pravo, bez ikakve daljnje opomene, na posebnu naknadu u paušalnom iznosu od 300,00 kuna.«.

Članak 3.

U članku 15. stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Smatra se da je poduzetnik nelikvidan ako:
1. više od 60 dana kasni u ispunjenju jedne ili više novčanih obveza, čiji iznos prelazi 20% od iznosa svojih kratkoročnih obveza objavljenih u godišnjim financijskim izvještajima za proteklu financijsku godinu, ili
2. više od 30 dana kasni s isplatom plaće u visini ugovorene plaće te plaćanjem pripadajućih poreza i doprinosa koje je dužan obračunati i uplatiti zajedno s plaćom.«.

Članak 4.

U članku 16. stavku 1. točki 1. iza riječi: »plaćanje,« dodaje se riječ: »ili«.

Članak 5.

U članku 17. stavku 2. točki 6. točka se zamjenjuje zarezom i dodaje se točka 7. koja glasi:
»7. troškove izrade dokumentacije potrebne za pokretanje i provedbu postupka predstečajne nagodbe.«.

Članak 6.

U članku 27. stavak 5. mijenja se i glasi:
»(5) U slučaju kada Financijska agencija prema odredbama ovoga Zakona podnosi prijedlog za pokretanje stečajnog postupka, oslobođena je plaćanja pristojbi i troškova vezanih za pokretanje stečajnog postupka.«.

Članak 7.

U članku 28. stavku 2. riječ: »sudionicama« zamjenjuje se riječju: »strankama«.

Članak 8.

U članku 30. stavku 3. riječi: »osmi dan« zamjenjuju se riječima: »protekom osmog dana«.

Članak 9.

U članku 35. točka 3. mijenja se i glasi:
»3. nadzirati poslovanje dužnika, a osobito financijsko poslovanje dužnika, stvaranje obveza prema trećim osobama, izdavanje sredstava osiguranja plaćanja, te poslovanje u prodaji roba, odnosno usluga, pazeći pri tome da se ne oštećuje imovina dužnika.«.
Točka 6. briše se.
Dosadašnja točka 7. postaje točka 6.

Članak 10.

U članku 38. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
»(3) Ako je povjerenik predstečajne nagodbe razriješen zbog nesavjesnog obavljanja svojih dužnosti, nema pravo na nagradu za svoj rad.«.

Članak 11.

U članku 41. stavku 1. točki 5. riječi: »procjenu vrijednosti društva i« brišu se.

Članak 12.

Članak 42. mijenja se i glasi:
»Članak 42.
Izvješće o financijskom stanju i poslovanju dužnika mora sadržavati:
1. financijske izvještaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu koji nisu stariji od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva za provođenje postupka predstečajne nagodbe, s time da se usporedni podaci u financijskim izvještajima iskazuju sa stanjem na dan godišnjih financijskih izvještaja prethodne godine, odnosno evidencije koje vode sukladno poreznim propisima kada je dužnik obrtnik obveznik poreza na dohodak,
2. popis tražbina radnika,
3. popis obveza prema vjerovnicima koji sadrži sljedeće elemente:
– tvrtku ili naziv, sjedište i poslovnu adresu, odnosno ime i prezime, poslovnu adresu i adresu prebivališta te OIB vjerovnika za svaku pojedinačnu obvezu,
– ukupnu vrijednost obveza na dan priloženih financijskih izvještaja i učešće u ukupnoj vrijednosti obveza na dan priloženih financijskih izvještaja,
– oznaku prava izdvojenog i odvojenog namirenja uz svaku pojedinačnu obvezu prema vjerovniku s naznakom stvari ili prava na kojima postoji izlučno, odnosno razlučno pravo,
4. visinu prosječnih mjesečnih troškova redovnog poslovanja dužnika u posljednjih godinu dana prije datuma sastavljanja financijskih izvještaja iz točke 1. ovoga stavka,
5. popis dužnikovih dužnika s naznakom tvrtke ili naziva, sjedišta i poslovne adrese, odnosno imena i prezimena, poslovne adrese i adrese prebivališta te OIB dužnikovih dužnika za svaku pojedinačnu obvezu i ukupni iznos duga.«.

Članak 13.

U članku 45. stavku 2. točki 1. riječ: »neosigurane« briše se.

Članak 14.

U članku 46. stavku 6. točki 3. riječi: »– ako će dužnik istodobno s povećanjem provesti i pojednostavnjeno smanjenje temeljnog kapitala, nominalni iznos smanjenja temeljnog kapitala.« brišu se.
U stavku 7. iza riječi: »društvima« briše se točka i dodaju riječi: »osim odredbi koje se odnose na procjenu vrijednosti stvari i prava za obveze prema vjerovnicima koje se u postupku predstečajne nagodbe pretvaraju u temeljni kapital.«.
U stavku 8. riječ: »vjerovnici« zamjenjuje se riječju: »stjecatelji«.

Članak 15.

Naslov iznad članka 47. i članak 47. mijenjaju se i glase:
»Izvješća od strane ovlaštenog revizora
Članak 47.
(1) Izvješća ovlaštenog revizora moraju sadržavati:
– izvješće revizora o financijskim izvještajima priloženim uz zahtjev za provođenje postupka predstečajne nagodbe,
– izvješće revizora o realnosti i objektivnosti priloženog popisa obveza,
– izvješće revizora o planu financijskog i operativnog restrukturiranja.
(2) Revizija se obavlja sukladno propisima koji uređuju reviziju i revizijskim standardima primjenjivim na opisane angažmane.
(3) U izvješću revizora o planu financijskog i operativnog restrukturiranja moraju biti izraženi stavovi o:
1. nelikvidnosti i insolventnosti društva na dan sastavljanja financijskih izvještaja,
2. tome da li će provedba financijskog i operativnog restrukturiranja omogućiti likvidnost i solventnost društva.
(4) Izvješće revizora sadrži mišljenje koje može biti pozitivno, negativno ili izraženo uz određena ograničenja koja utječu na mišljenje revizora, odnosno na njegovo razumno uvjerenje.
(5) Pozitivno mišljenje ovlašteni revizor donosi kad:
1. utvrdi da je dužnik nelikvidan ili insolventan, i
2. da će provedba plana financijskog restrukturiranja omogućiti likvidnost i solventnost dužnika u razdoblju od 12 mjeseci od datuma posljednjih financijskih izvještaja.
(6) Negativno mišljenje ovlašteni revizor donosi kad:
1. utvrdi da je dužnik likvidan i solventan, ili
2. da provedba plana financijskog restrukturiranja neće omogućiti likvidnost i solventnost dužnika u razdoblju od 12 mjeseci od datuma posljednjih financijskih izvještaja.
(7) Revizor ima pravo na nagradu za rad te na naknadu stvarnih troškova.
(8) Revizor odgovara za izdana izvješća sukladno propisima koji uređuju reviziju.«.

Članak 16.
U članku 48. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Iznimno od odredbi ovoga Zakona, na prijedlog dužnika nagodbeno vijeće može privremenom mjerom naložiti Financijskoj agenciji, da zastane s provedbom ovrhe i osiguranja i prije otvaranja postupka predstečajne nagodbe, ako bi time dužniku nastala nenadoknadiva šteta. U tom slučaju nagodbeno vijeće zaključkom će odmah imenovati povjerenika predstečajne nagodbe.«.

Članak 17.

U članku 51. stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Rješenjem o otvaranju postupka predstečajne nagodbe pozvat će se vjerovnici da u roku od 30 dana od dana objave oglasa na web-stranici Financijske agencije, prijave svoje tražbine.«.
U stavku 3. iza riječi: »pravima«, dodaje se zarez i riječi: »pravnoj osnovi razlučnog, odnosno izlučnog prava i dijelu imovine dužnika na koji se odnosi njihovo razlučno ili izlučno pravo.«.
Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
»(4) Razlučni vjerovnici koji se odriču prava na odvojeno namirenje dužni su prijaviti svoju tražbinu, obavijestiti o razlučnom pravu i dati pisanu izjavu da se odriču prava na odvojeno namirenje.«.
Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 5. i 6.
Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:
»(7) Vjerovnici prioritetnih tražbina ne prijavljuju svoje tražbine u postupak predstečajne nagodbe.«.
U dosadašnjem stavku 6. koji postaje stavak 8. iza riječi: »obrtni« dodaju se riječi: »ili drugi odgovarajući«.

Članak 18.

U članku 53. stavak 1. briše se.
U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 1. riječ: »i« briše se, a broj: »6.« zamjenjuje se brojem: »8.«.
U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 2. broj: »2.« zamjenjuje se brojem: »1.«.
Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

Članak 19.

U članku 56. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Razlučni vjerovnici su vjerovnici koji imaju založno pravo ili pravo na namirenje na kojoj stvari ili pravu koji su upisani u javnoj knjizi (zemljišnoj knjizi, upisniku brodova, zrakoplova, intelektualnog vlasništva i sl.). Razlučni vjerovnici koji se nisu odrekli prava na odvojeno namirenje imaju pravo pokrenuti sudski ili javnobilježnički ovršni postupak radi prodaje stvari ili unovčenja prava.«.

Članak 20.

U članku 57. stavku 2. riječi: »od strane povjerenika predstečajne nagodbe« brišu se.

Članak 21.

U članku 59. riječ: »ili« zamjenjuje se riječju: »i«.

Članak 22.

Članak 60. mijenja se i glasi:
»Članak 60.
(1) Na prvom ročištu utvrđuju se tražbine prema prijavama vjerovnika i ispravama dostavljenim od strane dužnika.
(2) Tražbine u pogledu kojih postoji suglasnost između dužnika i vjerovnika o postojanju i visini tražbine tog vjerovnika te tražbine za koje postoji ovršna isprava smatraju se utvrđenim tražbinama, osim ako dužnik raspolaže javnom ili javno ovjerovljenom ispravom kojom dokazuje da je tražbina prestala.
(3) Tražbine u pogledu kojih nisu podnesene prijave vjerovnika smatraju se utvrđenima ako je njihovo postojanje i visinu dužnik naveo u izvješću iz članka 42. i članka 67. stavka 2. ovoga Zakona.
(4) Nagodbeno vijeće sastavlja posebnu tablicu ispitanih tražbina u koju za svaku pojedinu tražbinu unosi u kojoj je mjeri utvrđena, odnosno osporena.
(5) Na temelju tablice iz stavka 4. ovoga članka nagodbeno vijeće donosi rješenje kojim odlučuje o tome u kojem su iznosu utvrđene, odnosno osporene pojedine tražbine.
(6) Ako vrijednost osporenih tražbina prelazi 25% vrijednosti prijavljenih tražbina, postupak predstečajne nagodbe se obustavlja.
(7) Iznimno od odredbe stavka 6. ovoga članka postupak se može nastaviti, ako se u pogledu osporenih tražbina na ročištu postigne suglasnost između dužnika i svih vjerovnika.
(8) Dužnik obrazlaže prijedlog za predstečajnu nagodbu i daje izjavu da podaci o financijskom stanju i poslovanju dužnika koji su podneseni uz prijedlog za predstečajnu nagodbu u svemu odgovaraju stvarnom stanju.
(9) Nakon izlaganja dužnika o prijedlogu, izjašnjava se povjerenik predstečajne nagodbe.
(10) Ako se na ročištu postigne potrebna većina za prihvaćanje plana financijskog restrukturiranja nagodbeno vijeće rješenjem utvrđuje:
1. da su za plan financijskog restrukturiranja glasovali vjerovnici čije tražbine čine potrebnu većinu iz članka 63. ovoga Zakona,
2. da je postupak proveden u skladu s odredbama ovoga Zakona.
(11) Žalba protiv rješenja iz stavka 10. ovoga članka odgađa izvršenje rješenja.
(12) Ako je u postupku predstečajne nagodbe dano jamstvo, rješenje iz stavka 10. ovoga članka mora sadržavati tvrtku odnosno naziv, OIB dužnika, sjedište ili poslovnu adresu, odnosno ime i prezime, poslovnu adresu ili adresu prebivališta osoba koje su dale jamstvo s naznakom njihove solidarne odgovornosti svim vjerovnicima dužnika.«.

Članak 23.

U članku 62. stavak 5. mijenja se i glasi:
»(5) Razlučni vjerovnici imaju pravo glasa, samo ako im je dužnik osobno odgovoran i ako se odreknu svoga prava na odvojeno namirenje.«.
U stavku 6. iza riječi: »razlučni vjerovnici« dodaju se riječi: »koji se nisu odrekli prava na odvojeno namirenje«.
Stavak 7. briše se.
Dosadašnji stavci 8. i 9. postaju stavci 7. i 8.

Članak 24.

U članku 63. stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Plan financijskog restrukturiranja smatra se prihvaćenim ako za njega glasuju vjerovnici čije tražbine prelaze polovinu vrijednosti utvrđenih tražbina za svaku grupu vjerovnika, ili ako za njega glasuju vjerovnici čije tražbine prelaze 2/3 vrijednosti svih utvrđenih tražbina.«.
Stavak 4. briše se.

Članak 25.

U članku 64. stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, postupak predstečajne nagodbe neće se obustaviti ako vjerovnici čije tražbine čine natpolovičnu većinu svih utvrđenih tražbina predlože dostaviti u određenom roku, koji ne može biti duži od 30 dana, nagodbenom vijeću i dužniku izmijenjeni plan financijskog restrukturiranja.«.
U stavku 3. iza riječi: »dužnik« dodaju se riječi: »je dužan«, a riječi: »i ovlašteni revizor dužni su« brišu se.
U stavku 4. riječi: »mišljenje ovlaštenog revizora pozitivno i« brišu se, a riječ: »da« zamjenjuje se riječju: »dao«.
U stavku 5. riječi: »potvrđen od strane ovlaštenog revizora« brišu se.
U stavku 7. riječi: »osmoga dana« zamjenjuju se riječima: »u roku od osam dana«.
U stavku 8. riječi: »je mišljenje ovlaštenog revizora negativno ili« brišu se.

Članak 26.

U članku 66. stavku 1. riječi: »dana prihvaćanja plana financijskog restrukturiranja« zamjenjuju se riječima: »izvršnosti rješenja iz članka 60. stavka 10. ovoga Zakona«.
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»(2) Ukoliko dužnik ne postupi sukladno odredbi stavka 1. ovoga članka ili se ne zaključi sudska nagodba nagodbeno vijeće će rješenjem obustaviti postupak.«.
Dosadašnji stavci 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9. postaju stavci 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10.
U dosadašnjem stavku 10. koji postaje stavak 11. riječi: »iz stavka 9. ovoga članka« zamjenjuju riječima: »iz stavka 10. ovoga članka«.
Dosadašnji stavak 11. postaje stavak 12.
Iza stavka 12. dodaje se stavak 13. koji glasi:
»(13) U slučajevima kad je dužnik predstečajne nagodbe u odnosu prema vjerovniku solidarni dužnik ili jamac, predstečajna nagodba ne utječe na obveze glavnog dužnika prema vjerovniku (posebice ne utječe na visinu i rokove vraćanja tražbina vjerovnika prema glavnom dužniku).«.
Dosadašnji stavak 12. postaje stavak 14.

Članak 27.

U članku 67. stavku 1. točki 1. broj: »1.000.000,00« zamjenjuje se brojem: »2.000.000,00«.
U točki 2. broj: »10« zamjenjuje se brojem: »30«.
U stavku 3. broj: »60« zamjenjuje se brojem: »100«.
Stavak 4. mijenja se i glasi:
»(4) Na skraćeni postupak predstečajne nagodbe ne primjenjuju se odredbe o povjereniku predstečajne nagodbe, o izvješću i mišljenju revizora i odredba članka 48. stavka 3. ovoga Zakona. Ako u ovom odjeljku ne postoje posebne odredbe, u skraćenom postupku predstečajne nagodbe primjenjivat će se ostale odredbe ovoga Zakona.«.

Članak 28.

Članak 69. mijenja se i glasi:
»Članak 69.
(1) U razdoblju od otvaranja postupka predstečajne nagodbe, do kraja toga postupka, dužnik ne smije plaćati obveze koje su nastale i dospjele prije dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe, osim tražbina iz članka 17. stavka 2. točaka 1., 6. i 7. ovoga Zakona.
(2) U razdoblju od otvaranja postupka predstečajne nagodbe, do kraja toga postupka dužnik smije plaćati obveze nastale nakon dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe samo uz prethodnu suglasnost povjerenika predstečajne nagodbe.
(3) Tražbine nastale nakon dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe do dana njezinog odobrenja pred nadležnim sudom imaju prednost u namirenju pred tražbinama vjerovnika iz predstečajne nagodbe.«.

Članak 29.

Naslov iznad članka 70. i članak 70. mijenjaju se i glase:
»Prekid postupaka
Članak 70.
(1) Parnični, ovršni, upravni i postupci osiguranja, pokrenuti protiv dužnika prije otvaranja postupka predstečajne nagodbe prekidaju se na prijedlog dužnika nakon objave rješenja o otvaranju postupka predstečajne nagodbe.
(2) Postupci iz stavka 1. ovoga članka nastavit će se na prijedlog vjerovnika:
1. nakon pravomoćnosti rješenja o potvrdi predstečajne nagodbe – u odnosu na tražbine ili dio tražbina koje su u postupku predstečajne nagodbe osporene,
2. nakon izvršnosti rješenja o obustavi postupka predstečajne nagodbe.
(3) Odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka ne odnose se na izlučne i razlučne vjerovnike koji su pravo odvojenog namirenja stekli 60 dana ili više prije otvaranja postupka predstečajne nagodbe.
(4) Od dana objave rješenja o otvaranju postupka predstečajne nagodbe Financijska agencija prestaje izvršavati osnove za plaćanje evidentirane u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje na teret dužnika.
(5) Ako Financijska agencija zaprimi osnovu za plaćanje na teret dužnika nakon otvaranja postupka predstečajne nagodbe istu neće izvršavati nego će je vratiti podnositelju uz obrazloženje.
(6) Nakon donošenja rješenja o obustavi postupka predstečajne nagodbe, osim u slučaju obustave iz članka 65. točke 1. ovoga Zakona, Financijska agencija će osnove za plaćanje iz stavka 4. ovoga članka nastaviti izvršavati.
(7) U slučaju sklapanja predstečajne nagodbe ili obustave iz članka 65. stavka 1. ovoga Zakona Financijska agencija će osnove za plaćanje iz stavka 4. ovoga članka trajno arhivirati.
(8) U slučaju iz stavka 7. ovoga članka, vjerovnici prioritetnih tražbina mogu tražiti nastavak provedbe ovrhe na novčanim sredstvima, ako za vrijeme trajanja postupka nisu namireni.«.

Članak 30.

U članku 71. stavku 3. riječ: »privilegirane« zamjenjuju se riječju: »prioritetne«.

Članak 31.

Iza članka 72. dodaje se naslov iznad članka i novi članak 72.a koji glase:
»Prava solidarnih dužnika, jamaca i banaka garanata/izdavatelja akreditiva
Članak 72.a
(1) Solidarni dužnici i jamci dužnika te banke garanti/izdavatelji akreditiva prijavljuju u postupak predstečajne nagodbe svoja dospjela i nedospjela potraživanja s osnova jamstava/solidarnog dužništva/garancija/akreditiva, s tim da po izvršenom plaćanju nakon sklapanja predstečajne nagodbe imaju pravo isto naplatiti od dužnika u skladu s predstečajnom nagodbom.
(2) Solidarni dužnici i jamci dužnika te banke garanti/izdavatelji akreditiva na osnovu prijavljenih potraživanja imaju pravo glasa sukladno članku 62. ovoga Zakona po osnovi solidarnog dužništva, jamstva ili garancije
dane prije otvaranja postupka predstečajne nagodbe.«.

Članak 32.

U članku 77. riječi: »Otvaranjem postupka predstečajne nagodbe« zamjenjuju se riječima: »Rješenjem iz članka 60. stavka 5. ovoga Zakona«.

Članak 33.

U članku 80. stavak 4. mijenja se i glasi:
»(4) Nakon pravomoćnosti rješenja o potvrdi predstečajne nagodbe nije dopušteno pokretanje ovršnog, upravnog ili parničnog postupka protiv dužnika, radi utvrđenja i ostvarenja tražbine koja je nastala prije otvaranja postupka predstečajne nagodbe, a u tom postupku nije prijavljena od strane vjerovnika niti je tu tražbinu dužnik uvrstio u popis obveza prema vjerovnicima iz članka 60. stavka 3. ovoga Zakona.«.
U stavku 5. riječi: »izlučnih i« i riječi: »odnosno izlučno«, brišu se.
Stavak 6. briše se.

Članak 34.

Članak 81. mijenja se i glasi:
»Članak 81.
(1) Na temelju predstečajne nagodbe dužnik se oslobađa obveze da vjerovniku isplati iznos koji je veći od postotka prihvaćenog u predstečajnoj nagodbi, a rokovi plaćanja odgađaju se u skladu s predstečajnom nagodbom. U tom se opsegu dužnik oslobađa obveze prema osobama kojima pripada pravo na regres (jamci).
(2) U odnosu na tražbine vjerovnika priznate u postupku predstečajne nagodbe i obuhvaćene predstečajnom nagodbom, ovršni i upravni postupci pokrenuti prije otvaranja postupka predstečajne nagodbe obustavit će se, a u parničnim postupcima sud će u odnosu na te tražbine odbaciti tužbu, na prijedlog dužnika podnesen nakon pravomoćnosti rješenja o potvrdi predstečajne nagodbe.
(3) Ovršne isprave koje se odnose na tražbine iz predstečajne nagodbe gube u odnosu na dužnika pravnu snagu.«.

Članak 35.

U članku 82. stavku 3. iza riječi: »tražbinu« dodaju se riječi: »iz nagodbe«.
Stavak 4. mijenja se i glasi:
»(4) Vjerovnici koji ni djelomično nisu namireni u smislu predstečajne nagodbe prijavljuju tražbine u stečajnom postupku u iznosu iz sklopljene predstečajne nagodbe.«.

Članak 36.

Naslov iznad članka 84. i članak 84. mijenjaju se i glase:
»Upisi u sudski, obrtni i drugi odgovarajući registar
Članak 84.
(1) Nagodbeno vijeće dostavit će nadležnom registarskom sudu, obrtnom registru, odnosno drugom odgovarajućem registru u koje je dužnik upisan rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe i rješenje o obustavi postupka.
(2) Sud pred kojim je predstečajna nagodba sklopljena dostavit će nadležnom registarskom tijelu iz stavka 1. ovoga članka rješenje o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi.
(3) Registarsko tijelo iz stavka 1. po službenoj dužnosti upisat će činjenice iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.«.

Članak 37.

Članak 85. mijenja se i glasi:
»Članak 85.
(1) Poslovni događaji i poslovne transakcije koje su u vezi s računovodstvenim učinkom predstečajne nagodbe priznaju se i mjere, odnosno vrednuju sukladno računovodstvenim propisima.
(2) U slučaju kada u poreznom razdoblju u kojem je sklopljena predstečajna nagodba dužnik utvrdi dobit temeljem provedenog postupka u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, tako nastala dobit se ne može isplatiti već se mora iskoristiti za povećanje temeljnog kapitala ili rezervi kapitala.
(3) Dužnik koji je temeljem stavka 2. ovoga članka povećao rezerve obvezan je iste zadržati do isteka roka za ispunjenje svih obveza koje proizlaze iz odobrene predstečajne nagodbe.
(4) Vrijednosna usklađenja po osnovi ispravka vrijednosti potraživanja utvrđuju se kao porezno priznati rashod u iznosu otpisa potraživanja prema nagodbi odobrenoj u skladu s ovim Zakonom.«.

Članak 38.

U članku 87. stavku 1. riječi: »Uprava za nadzor« zamjenjuju se riječima: »Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor«.

Članak 39.

U članku 88. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 1,000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj poduzetnik koji:
1. ne ispuni novčanu obvezu u roku ugovorenom sukladno odredbama ovoga Zakona, odnosno u zakonskom roku ispunjenja novčane obveze sukladno odredbama ovoga Zakona,
2. postupa protivno odredbama članka 17. ovoga Zakona, odnosno ako u stanju nelikvidnosti obavlja bilo kakva druga plaćanja osim onih nužnih za redovno poslovanje,
3. postupi protivno odredbi članka 24. ovoga Zakona, odnosno ako ne osigura pravovremen i nesmetan pristup podacima i dokumentaciji od značaja za financijsko restrukturiranje nagodbenom vijeću, povjereniku i vjerovnicima,
4. ne pokrene postupak predstečajne nagodbe kad je to propisano odredbama ovoga Zakona,
5. postupi protivno odredbi članka 40. ovoga Zakona, odnosno ako osobe koje vode poslove dužnika i članovi nadzornog odbora kao i radnici na zahtjev nagodbenog vijeća ne pruže sve potrebne podatke i obavijesti,
6. ne podnose prijedlog za sklapanje predstečajne nagodbe u roku 3 dana od dana izvršnosti rješenja iz članka 60. stavka 10. ovoga Zakona,
7. ne pristupi ročištu za sklapanje predstečajne nagodbe pred sudom, a prihvatili su plan financijskog restrukturiranja,
8. ne podnese izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Financijskoj agenciji u roku od 45 dana nakon isteka razdoblja na koje se ono odnosi ili ako se ne pridržava rokova plaćanja tražbina utvrđenih prestečajnom nagodbom.«.
Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:
»(3) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 1,000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj osoba javnog prava koja ne ispuni novčanu obvezu u roku ugovorenom sukladno odredbama ovoga Zakona, odnosno u zakonskom roku ispunjenja novčane obveze sukladno odredbama ovoga Zakona.
(4) Za prekršaj iz stavka 3. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 do 50.000,00 kuna odgovorna osoba kod osobe javnog prava.«.

Članak 40.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 423-05/12-01/04
Urbroj: 50301-05/16-12-2
Zagreb, 20. prosinca 2012.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.

 

NN 81/13

HRVATSKI SABOR
1705
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I PREDSTEČAJNOJ NAGODBI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. lipnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/184
Urbroj: 71-05-03/1-13-2
Zagreb, 28. lipnja 2013.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Ivo Josipović, v. r.

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I PREDSTEČAJNOJ NAGODBI

Članak 1.

U Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (»Narodne novine«, br. 108/12. i 144/12.) u članku 1. iza točke 3. dodaje se točka 4. koja glasi:
»4. financijski nadzor trgovačkih društava i pravnih osoba s javnim ovlastima;«.

Članak 2.

U članku 3. točka 1. mijenja se i glasi:
»1. »poduzetnik« jest fizička i pravna osoba, koja samostalno obavlja gospodarsku ili profesionalnu djelatnost radi ostvarivanja prihoda, dohotka, dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi,«.
Točka 5. mijenja se i glasi:
»5. »novčane obveze« jesu iznos glavnice koji je trebao biti plaćen u roku predviđenom ugovorom ili zakonom, uključujući poreze i druga obvezna davanja navedena u računu ili drugom odgovarajućem zahtjevu za isplatu,«.
Točka 12. mijenja se i glasi:
»12. »vjerovnici« u postupku predstečajne nagodbe jesu osobni vjerovnici dužnika koji u vrijeme otvaranja postupka predstečajne nagodbe imaju osiguranu ili neosiguranu tražbinu prema dužniku,«.
U točki 13. iza riječi: »bolesti« točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se točke 14., 15., 16., 17., 18.,19., 20. i 21. koje glase:
»14. »osigurane tražbine« jesu imovinskopravne tražbine vjerovnika osigurane razlučnim pravom,
15. »neosigurane tražbine« jesu imovinskopravne tražbine vjerovnika koje nisu osigurane razlučnim pravom,
16. »poslovne transakcije« jesu transakcije između poduzetnika ili između poduzetnika i osoba javnog prava koje rezultiraju dobavom robe ili pružanjem usluga za novčanu naknadu,
17. »zakašnjenje s plaćanjem« označava plaćanje koje nije izvršeno u roku predviđenom ugovorom ili zakonom.
18. »kamata za kašnjenje s plaćanjem« jest zakonska kamata za kašnjenje s plaćanjem ili kamata po stopi ugovorenoj između poduzetnika,
19. »zakonska kamata za kašnjenje s plaćanjem« jest osnovna kamatna stopa za kašnjenje s plaćanjem po stopi koja je jednaka iznosu referentne stope uvećana za 8 postotnih poena,
20. »referentna stopa« jest osnovna kamatna stopa za kašnjenje s plaćanjem a jednaka je prosječnoj kamatnoj stopi na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima koja je izračunata za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu umanjenoj za 1 postotni poen.
21. »dan« u glavi II. odjeljku 4. jest kalendarski dan.«.

Članak 3.

U odjeljku 4. iza naslova »ISPUNJENJE NOVČANIH OBVEZA« dodaje se naslov iznad članka i članak 10.a koji glase:
»Predmet
Članak 10.a
(1) Ovaj odjeljak odnosi se na poslovne transakcije između poduzetnika i između poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik novčane obveze.
(2) Odredbe ovoga odjeljka ne primjenjuju se na novčane obveze koje su obuhvaćene postupcima koji se vode na temelju odredbi ovoga Zakona i Stečajnog zakona.«.

Članak 4.

Naslov iznad članka 11. mijenja se i glasi: »Rokovi ispunjenja novčanih obveza u poslovnim transakcijama između poduzetnika«.
Članak 11. mijenja se i glasi:
»(1) U poslovnim transakcijama među poduzetnicima može se ugovoriti rok ispunjenja novčane obveze do 60 dana.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako ne postoje okolnosti iz članka 14. stavka 5. ovoga Zakona, kod ugovora o robno trgovačkom kreditu može se ugovoriti u pisanom obliku i dulji rok ispunjenja novčane obveze, a koji rok ni u kojem slučaju ne može biti dulji od 360 dana.
(3) Ako ugovorom među poduzetnicima nije ugovoren rok za ispunjenje novčane obveze, dužnik je dužan, bez potrebe da ga vjerovnik na to pozove, ispuniti novčanu obvezu u roku od 30 dana.
(4) Rok za ispunjenje novčane obveze počinje teći od:
1. dana kad je dužnik primio račun ili drugi odgovarajući zahtjev za isplatu, ili
2. dana kad je vjerovnik ispunio svoju obvezu:
– ako nije moguće sa sigurnošću utvrditi dan primitka računa ili drugog odgovarajućeg zahtjeva za isplatu ili,
– ako je dužnik primio račun ili drugi odgovarajući zahtjev za isplatu prije negoli je vjerovnik ispunio svoju obvezu, ili
3. dana isteka roka za pregled predmeta obveze, ako je ugovorom ili zakonom predviđen određeni rok za takav pregled, a dužnik je primio račun ili drugi odgovarajući zahtjev za isplatu prije isteka toga roka.
(5) Rok za pregled predmeta obveze iz stavka 4. točke 3. ovoga članka ne može biti duži od 30 dana od dana primitka predmeta obveze.
(6) Iznimno, ako je to opravdano posebnim okolnostima, kao što je to primjerice posebna narav predmeta obveze, ako ne postoje okolnosti iz članka 14. stavka 5. ovoga Zakona, ugovorne strane mogu ugovoriti u pisanom obliku i duži rok od roka iz stavka 5. ovoga članka.«.

Članak 5.

Naslov iznad članka 12. mijenja se i glasi: »Rokovi ispunjenja novčanih obveza u poslovnim transakcijama između poduzetnika i osoba javnog prava«.
Članak 12. mijenja se i glasi:
»(1) U poslovnim transakcijama između poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik novčane obveze, može se ugovoriti rok ispunjenja novčane obveze do 30 dana.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako ne postoje okolnosti iz članka 14. stavka 6. ovoga Zakona, može se ugovoriti u pismenom obliku i duži rok ispunjenja novčane obveze, ako je to objektivno opravdano posebnim značajkama i naravi ugovora, ali ne duži od 60 dana.
(3) Ako ugovorom između poduzetnika i osobe javnog prava u kojem je osoba javnog prava dužnik novčane obveze nije ugovoren rok za ispunjenje novčane obveze, dužnik je dužan, bez potrebe da ga vjerovnik na to pozove, ispuniti novčanu obvezu u roku od 30 dana.
(4) Rok za ispunjenje novčane obveze iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka počinje teći od dana određenog člankom 11. stavkom 4. ovoga Zakona.
(5) U poslovnim transakcijama iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka, na rok za pregled predmeta obveze primjenjuje se odredba članka 11. stavka 5. ovoga Zakona.
(6) Rok za pregled predmeta obveze iz članka 11. stavka 6. ovoga Zakona mora biti naveden u natječajnoj dokumentaciji.«.

Članak 6.

Iza članka 12. dodaje se naslov iznad članka i članak 12.a koji glase:
»Posljedice dužnikova zakašnjenja s ispunjenjem novčane obveze
Članak 12.a
(1) Ako dužnik zakasni s ispunjenjem novčane obveze duguje vjerovniku bez ikakve daljnje opomene pored glavnice, i kamate za kašnjenje s plaćanjem, pod uvjetom da je vjerovnik ispunio svoje ugovorne i zakonske obveze.
(2) Stopa zakonskih kamata na kašnjenje s plaćanjem u poslovnim transakcijama između poduzetnika i između poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik novčane obveze jednaka je referentnoj stopi uvećanoj za 8 postotnih poena.
(3) U poslovnim transakcijama između poduzetnika moguće je ugovoriti drukčiju stopu kamata za kašnjenje s plaćanjem, ali ne veću od stope zakonskih kamata za kašnjenje s plaćanjem iz stavka 2. ovoga članka, a koja je vrijedila na dan sklapanja ugovora. Ako su kamate ugovorene ali nije određena njihova stopa, obračunavaju se zakonske kamate za kašnjenje s plaćanjem.
(4) Prosječnu kamatnu stopu iz stavka 2. ovoga članka za referentno razdoblje određuje Hrvatska narodna banka prema utvrđenoj metodologiji i dužna ju je svakog 1. siječnja i 1. srpnja objaviti u »Narodnim novinama«.
(5) Referentno razdoblje iz stavka 4. ovoga članka obuhvaća šest mjeseci do predzadnjeg mjeseca polugodišta koje prethodi tekućem polugodištu, uključujući i taj mjesec.«.

Članak 7.

Naslov iznad članka 13. mijenja se i glasi: »Posebna naknada za troškove prouzročene vjerovniku dužnikovim zakašnjenjem s ispunjenjem novčane obveze u poslovnim transakcijama«.
Članak 13. mijenja se i glasi:
»(1) U poslovnim transakcijama između poduzetnika i između poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik novčane obveze, ako dužnik zakasni s ispunjenjem novčane obveze, vjerovnik ima pravo, bez ikakve daljnje opomene, na posebnu naknadu u kunama u protuvrijednosti 40 eura.
(2) Vjerovnik ima pravo na posebnu naknadu iz stavka 1. ovoga članka bez obzira na to je li pretrpio kakvu štetu zbog dužnikovog zakašnjenja.
(3) Odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka ni na koji način ne umanjuju, ne ograničavaju niti isključuju pravo vjerovnika na naknadu štete, troškove postupka prisilne naplate i ostala prava koja mu pripadaju zbog dužnikovog zakašnjenja.«.

Članak 8.

Članak 14. mijenja se i glasi:
»(1) Ništetna je odredba ugovora iz članka 11. i članka 12. ovoga Zakona, činidba ili praksa, kojom se isključuje, ograničava ili uvjetuje pravo vjerovnika na kamate za kašnjenje s plaćanjem ili pravo vjerovnika na posebnu naknadu iz članka 13. stavka 1. ovoga Zakona.
(2) Ništetna je odredba ugovora iz članka 11. i članka 12. ovoga Zakona, činidba ili praksa, kojom se određuje datum primitka računa ili drugog odgovarajućeg zahtjeva za isplatu.
(3) Ništetna je odredba ugovora među poduzetnicima kojom je ugovoren rok ispunjenja novčane obveze duži od 360 dana i odredba ugovora između poduzetnika i osobe javnog prava u kojem je osoba javnog prava dužnik novčane obveze kojom je ugovoren rok ispunjenja novčane obveze duži od 60 dana.
(4) Ništetna je odredba ugovora između poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik novčane obveze, kojom je ugovoren rok ispunjenja novčane obveze duži od 30 dana ako to nije objektivno opravdano posebnim značajkama i naravi ugovora.
(5) Ništetna je odredba ugovora među poduzetnicima kojom je ugovoren:
1. rok ispunjenja novčane obveze duži od 60 dana,
2. rok za pregled predmeta obveze duži od 30 dana,
ako na temelju okolnosti slučaja, a posebno trgovačkih običaja i naravi predmeta obveze, proizlazi da je takvom ugovornom odredbom, suprotno načelu savjesnosti i poštenja, prouzročena očigledna neravnopravnost u pravima i obvezama ugovornih strana na štetu vjerovnika novčane obveze.
(6) Ništetna je odredba ugovora između poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik novčane obveze, kojom je ugovoren:
1. rok ispunjenja novčane obveze duži od 30 dana,
2. rok za pregled predmeta obveze duži od 30 dana,
ako na temelju okolnosti slučaja, a posebno trgovačkih običaja i naravi predmeta obveze, proizlazi da je takvom ugovornom odredbom, suprotno načelu savjesnosti i poštenja, prouzročena očigledna neravnopravnost u pravima i obvezama ugovornih strana na štetu vjerovnika novčane obveze.
(7) Ništetna je odredba ugovora između poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik novčane obveze, kojom je ugovorena drugačija stopa kamata od stope zakonskih kamata na kašnjenje s plaćanjem.
(8) Utvrđenje ništetnosti ugovornih odredaba iz stavka 1. do stavka 6. ovoga članka i ugovornih odredbi o visini stope kamata za kašnjenje s plaćanjem sadržanih u standardiziranim ugovorima, zabrana uporabe takvih ugovornih odredaba u standardiziranim ugovorima te zabrana uporabe drugih ugovornih odredaba u standardiziranim ugovorima, kojima se protivno načelu savjesnosti i poštenja uzrokuje očigledno neravnopravni položaj u pravima i obvezama ugovornih strana na štetu vjerovnika novčanih obveza, kolektivni je interes vjerovnika novčanih obveza, radi čije zaštite ovlašteni tužitelj može podnijeti tužbu radi zaštite kolektivnih interesa i prava u skladu s odredbama zakona kojim se uređuju pravila parničnog postupka.
(9) Ovlašteni tužitelj iz stavka 8. ovoga članka je komorsko i/ili interesno udruženje poduzetnika, te svaka pravna osoba osnovana u skladu sa zakonom koja se u sklopu svoje registrirane ili propisane djelatnosti bavi zaštitom kolektivnih interesa vjerovnika novčanih obveza zajamčenih odredbom stavka 8. ovoga članka.
(10) Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog ministra gospodarstva uredbom odrediti osobe koje imaju opravdani interes za zaštitu kolektivnih interesa i prava vjerovnika novčanih obveza.«.

Članak 9.

Iza članka 14. dodaje se naslov iznad članka i članak 14.a koji glasi:
»Obročna otplata
Članak 14.a
Ako se u poslovnim transakcijama između poduzetnika i poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik novčane obveze ugovori obročna otplata, odredbe ovoga Zakona o pravnim posljedicama iz članka 12.a i 13., primjenjuju se na svaki obrok zasebno.«.

Članak 10.

U članku 15. stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Smatra se da je poduzetnik nelikvidan ako:
1. više od 60 dana kasni u ispunjenju jedne ili više novčanih obveza, čiji iznos prelazi 20% od iznosa svojih kratkoročnih obveza objavljenih u godišnjim financijskim izvještajima za proteklu financijsku godinu, ili
2. više od 30 dana kasni s isplatom plaće u visini ugovorene plaće te plaćanjem pripadajućih poreza i doprinosa koje je dužan obračunati i uplatiti zajedno s plaćom.«.

Članak 11.

U članku 16. stavku 1. točki 1. iza riječi: »plaćanje« dodaje se riječ: »ili«.

Članak 12.

U članku 17. stavku 2. točki 6. na kraju rečenice točka se zamjenjuje zarezom i dodaje se točka 7. koja glasi:
»7. troškove izrade dokumentacije potrebne za pokretanje i provedbu postupka predstečajne nagodbe.«.

Članak 13.

U članku 27. stavci 4. i 5. mijenjaju se i glase:
»(4) Ako je postupak predstečajne nagodbe obustavljen, a postoje razlozi za otvaranje stečajnog postupka, nagodbeno vijeće će podnijeti prijedlog za pokretanje stečajnog postupka nad dužnikom u roku od 8 dana nakon izvršnosti rješenja o obustavi.
(5) U slučaju kada Financijska agencija odnosno nagodbeno vijeće prema odredbama ovoga Zakona podnosi prijedlog za pokretanje stečajnog postupka, oslobođena je plaćanja pristojbi i troškova vezanih za pokretanje stečajnog postupka.«.

Članak 14.

Članak 28. mijenja se i glasi:
»(1) Pismena (odluke, pozivi, obavijesti i sl.) donesena u postupku predstečajne nagodbe koje je potrebno javno objaviti, objavljuju se na web-stranici Financijske agencije. U objavljenom pismenu treba točno navesti tvrtku, odnosno naziv dužnika, OIB i njegovo sjedište i poslovnu adresu. Smatrat će se da je priopćenje obavljeno protekom osmoga dana od dana objave pismena.
(2) Javno priopćenje smatra se dokazom da je dostava pismena uredno obavljena svim strankama.
(3) Podaci koji se objavljuju u tijeku postupka predstečajne nagodbe na web-stranici Financijske agencije jesu:
– tvrtka ili naziv, sjedište i poslovna adresa, odnosno ime i prezime, poslovna adresa i adresa prebivališta te OIB dužnika,
– organizacijska jedinica Financijske agencije pred kojom se vodi postupak i poslovni broj predmeta,
– ime i prezime, sjedište, poslovna adresa i adresa prebivališta te OIB povjerenika predstečajne nagodbe,
– rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe,
– oglas kojim se pozivaju vjerovnici da prijave svoje tražbine,
– sva rješenja i zaključci doneseni u postupku predstečajne nagodbe,
– planovi financijskog restrukturiranja i sva dokumentacija dostavljena tijekom postupka,
– svi izvještaji dostavljeni tijekom postupka,
– formatizirani obrazac za glasovanje,
– zapisnik o glasovanju vjerovnika,
– oglas o održavanju ročišta za sklapanje predstečajne nagodbe pred trgovačkim sudom,
– popis obveza dužnika sa stanjem na dan otvaranja postupka predstečajne nagodbe,
– ponuda dužnika vjerovnicima za sklapanje predstečajne nagodbe s nacrtom predstečajne nagodbe,
– novi odnosno izmijenjeni plan financijskog i operativnog restrukturiranja, s izmijenjenim nacrtom predstečajne nagodbe,
– podatak da je predstečajna nagodba pred nadležnim trgovačkim sudom sklopljena, tekst predstečajne nagodbe i rješenje nadležnog trgovačkog suda o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi.
(4) Na web-stranicama Financijske agencije objavljuju se i izmjene i dopune plana financijskog i operativnog restrukturiranja i izmjene ostalih dostavljenih isprava, te izmjene i dopune ponude dužnika vjerovnicima za sklapanje predstečajne nagodbe s izmjenama i dopunama nacrta predstečajne nagodbe.
(5) Nagodbeno vijeće može odlučiti da se pojedine isprave neće objaviti na web-stranici ako takve isprave nisu od važnosti za postupak predstečajne nagodbe, ili takve isprave nije dopušteno objaviti radi zaštite osobnih podataka.«.

Članak 15.

U članku 30. stavku 3. riječi: »osmi dan« zamjenjuju se riječima: »protekom osmoga dana«.

Članak 16.

U članku 35. točka 3. mijenja se i glasi:
»3. nadzirati poslovanje dužnika, a osobito financijsko poslovanje dužnika, stvaranje obveza prema trećim osobama, izdavanje sredstava osiguranja plaćanja, te poslovanje u prodaji roba, odnosno usluga, pazeći pri tome da se ne oštećuje imovina dužnika.«.
Točka 6. briše se.
Dosadašnja točka 7. postaje točka 6.

Članak 17.

U članku 38. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
»(3) Ako je povjerenik predstečajne nagodbe razriješen zbog nesavjesnog obavljanja svojih dužnosti, nema pravo na nagradu za svoj rad.«.

Članak 18.

U članku 40. iza riječi: »vijeću« dodaju se riječi: »i povjereniku predstečajne nagodbe«, a riječ: »njegov« zamjenjuje se rječju: »njihov«.

Članak 19.

U članku 41. stavku 1. točki 5. riječi: »procjenu vrijednosti društva i« brišu se.
Iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4., 5. i 6. koji glase:
»(3) Nakon otvaranja postupka predstečajne nagodbe dužnik je dužan predati nagodbenom vijeću popis obveza sa stanjem na dan otvaranja postupka predstečajne nagodbe, najkasnije u roku od 15 dana od otvaranja postupka predstečajne nagodbe.
(4) Dužnik je dužan najkasnije u roku od osam dana od donošenja rješenja o utvrđenju tražbina, dostaviti plan financijskog i operativnog restrukturiranja koji obuhvaća sve utvrđene tražbine prema rješenju o utvrđenju tražbina, ukoliko ranije dostavljeni plan financijskog i operativnog restrukturiranja ne obuhvaća sve tražbine koje su utvrđene rješenjem.
(5) Ne može se pristupiti glasovanju za plan financijskog i operativnog restrukturiranja koji ne obuhvaća sve utvrđene tražbine.
(6) Ukoliko plan financijskog i operativnog restrukturiranja ili izmijenjeni ili novi plan financijskog i operativnog restrukturiranja ne obuhvaća sve utvrđene tražbine, nagodbeno vijeće zaključkom će pozvati dužnika odnosno vjerovnike koji su predložili plan financijskog i operativnog restrukturiranja, da u roku određenom zaključkom dostave plan financijskog i operativnog restrukturiranja koji će obuhvaćati sve utvrđene tražbine. U slučaju da dužnik, odnosno vjerovnici koji su predložili plan financijskog i operativnog restrukturiranja ne dostave usklađeni plan financijskog i operativnog restrukturiranja u roku određenom zaključkom, nagodbeno vijeće će rješenjem postupak obustaviti.«.

Članak 20.

Članak 42. mijenja se i glasi:
»Izvješće o financijskom stanju i poslovanju dužnika mora sadržavati:
1. financijske izvještaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu koji nisu stariji od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva za provođenje postupka predstečajne nagodbe, s time da se usporedni podaci u financijskim izvještajima iskazuju sa stanjem na dan godišnjih financijskih izvještaja prethodne godine, odnosno evidencije koje vode sukladno poreznim propisima kada je dužnik obrtnik obveznik poreza na dohodak,
2. popis tražbina radnika,
3. popis obveza prema vjerovnicima koji sadrži sljedeće elemente:
– tvrtku ili naziv, sjedište i poslovnu adresu, odnosno ime i prezime, poslovnu adresu i adresu prebivališta te OIB vjerovnika za svaku pojedinačnu obvezu,
– ukupnu vrijednost obveza na dan priloženih financijskih izvještaja i učešće u ukupnoj vrijednosti obveza na dan priloženih financijskih izvještaja,
– popis razlučnih prava razlučnih vjerovnika koji su osobni vjerovnici dužnika i popis razlučnih prava razlučnih verovnika koji nisu osobni vjerovnici dužnika s naznakom:
a.) stvari ili prava na kojima postoji razlučno pravo,
b.) pravne osnove stjecanja razlučnog prava,
c.) pokrenutih ovršnih/javnobilježničkih ili drugih sudskih odnosno izvansudskih postupaka na stvarima ili pravima dužnika na kojima postoji razlučno pravo.
– oznaku prava izdvojenog namirenja uz svaku pojedinačnu obvezu prema vjerovniku s naznakom stvari ili prava na kojima postoji izlučno pravo,
– popis vjerovnika koji prema dužniku imaju uvjetnu tražbinu po osnovi solidarnog jamstva, sudužništva ili bankovne garancije, uz naznaku o kojoj se osnovnoj obvezi i prema kojem vjerovniku radi, odnosno za koju je tražbinu to jamstvo ili garancija dano.
4. visinu prosječnih mjesečnih troškova redovnog poslovanja dužnika u posljednjih godinu dana prije datuma sastavljanja financijskih izvještaja iz točke 1. ovoga stavka,
5. popis dužnikovih dužnika s naznakom tvrtke ili naziva, sjedišta i poslovne adrese, odnosno imena i prezimena, poslovne adrese i adrese prebivališta te OIB dužnikovih dužnika za svaku pojedinačnu obvezu i ukupni iznos duga.«.

Članak 21.

U članku 43. točka 7. mijenja se i glasi:
»7. analizu tražbina prema veličini, kategoriji (prioritetne tražbine, izlučna prava, razlučna prava i neosigurane tražbine), razinu očekivanog namirenja i prijedloge rokova za njihovo namirenje te usporedbu s očekivanim namirenjem u slučaju stečaja,«.
Iza točke 7. dodaju se točke 8. i 9. koje glase:
»8. ponudu dužnika vjerovnicima o načinu, rokovima i uvjetima namirenja tražbina,
9. izračun troškova restrukturiranja.«.

Članak 22.

U članku 44. točki 2. iza riječi: »temeljnog kapitala« dodaju se riječi: »ulozima u novcu ili stvarima ili pravima, od strane postojećih članova društva odnosno dioničara ili trećih osoba kao novih članova društva odnosno dioničara,«.
Točka 10. briše se.
Dosadašnja točka 11. postaje točka 10.

Članak 23.

Članak 45. mijenja se i glasi:
»(1) Dužnik može ponuditi vjerovnicima način i rok ispunjenja tražbina, a ako predlaže njihovo smanjenje, i postotak koji predlaže, u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, nominalni iznos tražbina koje nakon smanjenja preostaju za namirenje, te ostale uvjete namirenja tražbina.
(2) Ako dužnik predlaže isplatu tražbina u smanjenom iznosu, postotak što ga dužnik nudi vjerovnicima za namirenje njihovih tražbina ne može biti manji od 30% – ako se plaćanje nudi u roku do najviše četiri godine, niti manji od 40% – ako se plaćanje nudi u roku koji je duži od četiri godine.«.

Članak 24.

Članak 46. mijenja se i glasi:
»(1) Ako je dužnik organiziran kao društvo kapitala, i ako u planu financijskog restrukturiranja nudi mjeru iz članka 44. točke 8. ovoga Zakona, dužan je ponuditi vjerovnicima da po vlastitom izboru:
1. pristanu na smanjenje tražbina i odgodu rokova ispunjenja tražbina i/ili,
2. svoje tražbine unesu u temeljni kapital društva dužnika u postupku povećanja temeljnog kapitala.
(2) Ponudu iz stavka 1. točke 2. ovoga članka dužnik je dužan dati vjerovnicima s osiguranim i/ili neosiguranim tražbinama.
(3) Dužnik je dužan ponuditi svim vjerovnicima jednaki broj dionica ili jednak nominalni iznos poslovnih udjela razmjerno visini njihovih tražbina odnosno u slučajevima kada nominalni iznos poslovnih udjela ne odgovara postotku udjela u članskim pravima i obvezama, poslovne udjele koji postotno daju jednaka članska prava i obveze razmjerno visini njihovih tražbina.
(4) Ako dužnik ponudu iz stavka 1. točke 2. ovoga članka da vjerovnicima s osiguranim tražbinama, može im ponuditi veći broj dionica ili veći nominalni iznos udjela za osiguranu tražbinu unesenu u temeljni kapital, od broja dionica ili nominalnog iznosa udjela, koju nudi za neosiguranu tražbinu, unesenu u temeljni kapital.
(5) Ako dužnik ponudu iz stavka 1. točke 2. ovoga članka daje vjerovnicima s neosiguranim tražbinama, može im ponuditi manji broj dionica ili manji nominalni iznos udjela za prenesenu tražbinu.
(6) Ponuda dužnika vjerovnicima mora sadržavati:
1. u odnosu na neosigurane tražbine vjerovnika:
– ako je dužnik organiziran kao društvo s ograničenom odgovornošću, nominalni iznos udjela koji će vjerovnik steći za unos tražbina u temeljni kapital, ili
– ako je dužnik organiziran kao dioničko društvo, broj i nominalni iznos dionica koji će vjerovnik steći za unos tražbina u temeljni kapital, a ako je društvo izdalo dionice bez nominalnog iznosa, njihov broj,
2. u odnosu na osigurane i prioritetne tražbina vjerovnika:
– opis i ukupan iznos prioritetnih tražbina, ukupan iznos osiguranih tražbina te izjavu da predstečajna nagodba ako bude sklopljena neće imati učinak na imatelje prioritetnih i osiguranih tražbina,
– podatke iz točke 1. ovoga stavka, ako je dužnik dao vjerovnicima osiguranih tražbina ponudu da svoje tražbine unesu u temeljni kapital u postupku povećanja temeljnog kapitala,
3. u odnosu na način povećanja temeljnog kapitala:
– najmanji ukupni iznos neosiguranih ili osiguranih tražbina, koji vjerovnici trebaju unijeti u temeljni kapital društva dužnika, da bi se mogla uspostaviti likvidnost i solventnost dužnika.
(7) Na postupak povećanja temeljnog kapitala dužnika radi provedbe financijskog restrukturiranja primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o trgovačkim društvima, osim odredbi koje se odnose na procjenu vrijednosti stvari i prava za obveze prema vjerovnicima koje se u postupku predstečajne nagodbe pretvaraju u temeljni kapital.
(8) Stjecatelji koji u postupku predstečajne nagodbe steknu dionice dužnika nisu obvezni objaviti ponudu za preuzimanje društva.«.

Članak 25.

Iza članka 46. dodaju se naslov iznad članka i članak 46.a koji glasi:
»Nacrt predstečajne nagodbe
Članak 46.a
(1) Nacrt predstečajne nagodbe sastavljen u obliku pravnog akta, treba sadržavati sve elemente ovršne isprave, a osobito:
1. način uređenja odnosa s pojedinim razlučnim vjerovnicima,
2. visinu, način, oblik i rokove namirenja tražbina svakog pojedinog vjerovnika ili skupine vjerovnika u jednakom pravnom položaju u pogledu namirenja,
3. obveze dužnika prema svim vjerovnicima na provedbu mjera koje podrazumijevaju provedbu postupka smanjenja ili povećanja temeljnog kapitala društva dužnika, ako je dužnik društvo kapitala,
4. obveze dužnika na sklapanje, u određenom roku, posebnih ugovora na temelju sklopljene predstečajne nagodbe, radi naknadnog uređenja odnosa s pojedinim vjerovnicima, u pogledu davanja dodatnih osiguranja tražbina zasnivanjem založnih i drugih prava podobnih za upis u javne knjige ili promjene u postojećim upisima osiguranja tražbina, ili u pogledu uvjeta za posebne oblike namirenja prijenosom nekretnina, pokretnina ili prava na vjerovnika radi namirenja tražbina i dr.
5. obveze dužnika na ispunjenje prioritetnih tražbina radnika,
6. druge posebne obveze dužnika prema pojedinim ili svim vjerovnicima, sadržane u planu financijskog i operativnog restrukturiranja.
(2) Dužnik je dužan najkasnije u roku od osam dana od donošenja rješenja o utvrđenju tražbina dostaviti nagodbenom vijeću nacrt predstečajne nagodbe nagodbe, koji je po svome sadržaju usklađen s planom financijskog i operativnog restrukturiranja koji obuhvaća sve utvrđene tražbine.
(3) U slučaju izmjene plana financijskog i operativnog restrukturiranja dužnik je dužan dostaviti i izmijenjeni nacrt predstečajne nagodbe zajedno s planom restrukturiranja, a ako se radi o planu financijskog i operativnog restrukturiranja kojeg su predložili vjerovnici, vjerovnici su dužni dostaviti i izmijenjeni nacrt predstečajne nagodbe zajedno s izmijenjenim planom restrukturiranja.«.

Članak 26.

Naslov iznad članka 47. mijenja se i glasi: »Izvješća od strane ovlaštenog revizora«.
Članak 47. mijenja se i glasi:
»(1) Izvješća ovlaštenog revizora moraju sadržavati:
– izvješće revizora o financijskim izvještajima priloženim uz zahtjev za provođenje postupka predstečajne nagodbe,
– izvješće revizora o realnosti i objektivnosti priloženog popisa obveza,
– izvješće revizora o planu financijskog i operativnog restrukturiranja.
(2) Revizija se obavlja sukladno propisima koji uređuju reviziju i revizijskim standardima primjenjivim na opisane angažmane.
(3) U izvješću revizora o planu financijskog i operativnog restrukturiranja moraju biti izraženi stavovi o:
1. nelikvidnosti i insolventnosti društva na dan sastavljanja financijskih izvještaja,
2. tome da li će provedba financijskog i operativnog restrukturiranja omogućiti likvidnost i solventnost društva.
(4) Izvješće revizora sadrži mišljenje koje može biti pozitivno, negativno ili izraženo uz određena ograničenja koja utječu na mišljenje revizora, odnosno na njegovo razumno uvjerenje. Na izvješću revizora mora biti jasno naznačeno da li je mišljenje pozitivno, negativno ili izraženo uz određena ograničenja.
(5) Pozitivno mišljenje ovlašteni revizor donosi kad:
1. utvrdi da je dužnik nelikvidan ili insolventan, i
2. da će provedba plana financijskog restrukturiranja omogućiti likvidnost i solventnost dužnika u razdoblju od 12 mjeseci od datuma posljednjih financijskih izvještaja.
(6) Negativno mišljenje ovlašteni revizor donosi kad:
1. utvrdi da je dužnik likvidan i solventan, ili
2. da provedba plana financijskog restrukturiranja neće omogućiti likvidnost i solventnost dužnika u razdoblju od 12 mjeseci od datuma posljednjih financijskih izvještaja.
(7) Revizor ima pravo na nagradu za rad te na naknadu stvarnih troškova.
(8) Revizor odgovara za izdana izvješća sukladno propisima koji uređuju reviziju.«.

Članak 27.

U članku 48. iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4. i 5. koji glase:
»(3) Iznimno od odredbi ovoga Zakona, na prijedlog dužnika nagodbeno vijeće može privremenom mjerom naložiti Financijskoj agenciji, da zastane s provedbom ovrhe i osiguranja i dopusti dužniku raspolaganje s novčanim sredstvima po računu i prije otvaranja postupka predstečajne nagodbe, ako bi time dužniku nastala nenadoknadiva šteta. U tom slučaju nagodbeno vijeće zaključkom će odmah imenovati povjerenika predstečajne nagodbe.
(4) Za vrijeme trajanja privremene mjere iz stavka 1. ovoga članka neće se provoditi ovrha niti osiguranje na novčanim sredstvima ovršenika u Financijskoj agenciji te će se deblokirati računi ovršenika i ovršeniku dozvoliti raspolaganje s novčanim sredstvima po računu. Iznimno, ako se radi o postupku osiguranja iz kaznenog postupka, za prestanak postupanja po tom rješenju zatražit će se suglasnost od nadležnog suda.
(5) U slučaju kada je određena privremena mjera iz stavka 3. ovoga članka, a dužnik obavlja plaćanja protivno odredbi članka 17. ovoga Zakona, nagodbeno vijeće ukinut će rješenje o privremenoj mjeri a prema okolnostima slučaja može rješenjem obustaviti postupak.«.

Članak 28.

Članak 51. mijenja se i glasi:
»(1) U rješenju o otvaranju postupka predstečajne nagodbe posebno će se navesti podaci o:
1. tvrtki, odnosno nazivu, OIB-u dužnika, sjedištu ili poslovnoj adresi, odnosno imenu i prezimenu dužnika, sjedište i poslovna adresa i adresa prebivališta dužnika,
2. imenu, prezimenu, OIB-u i adresi povjerenika predstečajne nagodbe,
3. danu, satu i minuti otvaranja postupka predstečajne nagodbe.
(2) Rješenjem o otvaranju postupka predstečajne nagodbe pozvat će se vjerovnici da u roku od 30 dana od dana objave oglasa na web-stranici Financijske agencije, prijave svoje tražbine.
(3) Razlučni vjerovnici dužni su uz prijavu tražbine obavijestiti nagodbeno vijeće o svojim pravima, pravnoj osnovi razlučnog prava, i dijelu imovine dužnika na koji se odnosi njihovo razlučno pravo.
(4) Izlučni vjerovnici dužni su obavijestiti nagodbeno vijeće o svojim pravima, pravnoj osnovi izlučnog prava, i dijelu imovine dužnika na koji se odnosi njihovo izlučno pravo.
(5) Razlučni vjerovnici dužni su uz prijavu svoje tražbine dati i pisanu izjavu odriču li se ili ne prava na odvojeno namirenje. Ako uz prijavu razlučnog vjerovnika nije dostavljena izjava o odricanju od prava na odvojeno namirenje, smatrat će se da se vjerovnik nije odrekao prava na odvojeno namirenje.
(6) Rješenjem o otvaranju postupka predstečajne nagodbe pozvat će se dužnikovi dužnici da svoje dospjele obveze bez odgode ispunjavaju dužniku.
(7) Rješenjem o otvaranju predstečajne nagodbe nagodbeno vijeće zakazat će prvo ročište osmi dan od isteka roka za prijavu tražbina, osim u skraćenom postupku.
(8) Vjerovnici prioritetnih tražbina ne prijavljuju svoje tražbine u postupak predstečajne nagodbe.
(9) Vjerovnici dužnika pojedinaca prijavljuju samo tražbine proizašle iz ili vezane uz obavljanje djelatnosti tog dužnika.
(10) Rješenjem o otvaranju postupka predstečajne nagodbe nagodbeno vijeće odredit će da se otvaranje postupka predstečajne nagodbe upiše u sudski, odnosno obrtni ili drugi odgovarajući upisnik, u zemljišne knjige, upisnik brodova, upisnik brodova u izgradnji, upisnik zrakoplova, upisnik prava intelektualnog vlasništva i druge propisane upisnike prema podacima dostavljenim sukladno sadržaju prijedloga iz članka 41. stavka 1. točke 6. ovoga Zakona.«.

Članak 29.

U članku 53. stavak 1. briše se.
U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 1. riječ: »i« briše se, a brojka: »6.« zamjenjuje se brojkom: »8.«.
U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 2. brojka: »2.« zamjenjuje se brojkom: »1.«
Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

Članak 30.

U članku 56. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Razlučni vjerovnici su vjerovnici koji imaju založno pravo ili pravo na namirenje na kojoj dužnikovoj stvari ili pravu koji su upisani u javnoj knjizi (zemljišnoj knjizi, upisniku brodova, zrakoplova, intelektualnog vlasništva i sl.). Razlučni vjerovnici koji se nisu odrekli prava na odvojeno namirenje imaju pravo pokrenuti i voditi sudski ili javnobilježnički ovršni postupak radi prodaje stvari ili unovčenja prava i nakon otvaranja postupka predstečajne nagodbe.«.

Članak 31.

U članku 57. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Vjerovnici koji na nekom predmetu iz imovine dužnika imaju kakvo založno pravo koje nije upisano u javnu knjigu, u skladu s ovim Zakonom smatraju se razlučnim vjerovnicima.«.
U stavku 2. riječi: »od strane povjerenika predstečajne nagodbe« brišu se.

Članak 32.

Članak 59. mijenja se i glasi:
»(1) Razlučni vjerovnik je vjerovnik u postupku predstečajne nagodbe ako mu je dužnik osobno odgovoran i ako se odrekne prava na odvojeno namirenje tijekom trajanja postupka predstečajne nagodbe. Razlučni vjerovnik ne može sudjelovati u postupku predstečajne nagodbe kao vjerovnik niti davati naknadno odricanje od prava na odvojeno namirenje ako nije podnio prijavu tražbine u roku za prijavu tražbina, a postojanje i visinu njegove tražbine i razlučnog prava dužnik nije naveo u izvješću iz članka 42. i članka 67. stavka 2. ovoga Zakona.
(2) Izjava o odricanju od prava na odvojeno namirenje obvezuje razlučnog vjerovnika samo tijekom trajanja postupka predstečajne nagodbe i obvezuje ga na propuštanje pokretanja odvojenog namirenja iz predmeta založnog i drugog prava koji predmet je sastavni dio imovine dužnika dok postupak predstečajne nagodbe traje i za vrijeme do dužnikovog kašnjenja u ispunjenju obveze dužnika prema tom vjerovniku iz sklopljene i odobrene predstečajne nagodbe. Ako postupak predstečajne nagodbe bude obustavljen, izjava o odricanju od prava na odvojeno namirenje prestaje obvezivati razlučnog vjerovnika danom objave rješenja o obustavi postupka.
(3) Izjava o odricanju od prava na odvojeno namirenje ne utječe na sadržaj i pravne učinke založnih i drugih prava koji su osnova razlučnog prava.
(4) Izjavu o odricanju od prava na odvojeno namirenje tijekom trajanja postupka predstečajne nagodbe razlučni vjerovnik može predati nagodbenom vijeću tijekom trajanja postupka pred nagodbenim vijećem ali najkasnije na ročištu za glasovanje o planu financijskog i operativnog restrukturiranja o kojem se glasuje ako taj plan obuhvaća i način ispunjenja tražbine tog vjerovnika, a svakako prije objave početka glasovanja o planu financijskog i operativnog restrukturiranja o kojem se glasuje.
(5) Vjerovnik koji ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga članka sudjeluje u postupku predstečajne nagodbe i glasovanju o planu financijskog restruktuiranju s pravom glasa koje se utvrđuje prema vrijednosti njegove utvrđene tražbine. Prije početka glasovanja, njegova tražbina naknadno će se rješenjem utvrditi ako nije utvrđena iz razloga naknadnog odricanja od prava na odvojeno namirenje.
(6) Razlučni vjerovnik može opozvati svoju izjavu o odricanju prava na odvojeno namirenje, jedino u slučaju ako je nakon davanja te izjave došlo do izmjene plana financijskog i operativnog restrukturiranja koja utječe na tražbinu tog vjerovnika. Opoziv izjave o odricanju prava na odvojeno namirenje može se dati najkasnije na ročištu za glasovanje o planu financijskog i operativnog restrukturiranja, a svakako prije objave početka glasovanja o planu financijskog i operativnog restrukturiranja. U tom slučaju, tražbina tog vjerovnika neće se uzimati kao utvrđena.«.

Članak 33.

Članak 60. mijenja se i glasi:
»(1) Na prvom ročištu utvrđuju se tražbine prema prijavama vjerovnika i ispravama dostavljenim od strane dužnika.
(2) Tražbine u pogledu kojih postoji suglasnost između dužnika i vjerovnika o postojanju i visini tražbine tog vjerovnika te tražbine za koje postoji ovršna isprava smatraju se utvrđenim tražbinama, osim ako dužnik raspolaže javnom ili javno ovjerovljenom ispravom kojom dokazuje da je tražbina prestala.
(3) Tražbine u pogledu kojih nisu podnesene prijave vjerovnika smatraju se utvrđenima ako je njihovo postojanje i visinu dužnik naveo u izvješću iz članka 42. i članka 67. stavka 2. ovoga Zakona.
(4) Tražbine za koje je dužnik koristio pravo na odbitak pretporeza smatraju se utvrđenim osim ako dužnik ne dokaže protivno.
(5) Nagodbeno vijeće sastavlja posebnu tablicu ispitanih tražbina u koju za svaku pojedinu tražbinu unosi u kojoj je mjeri utvrđena, odnosno osporena.
(6) Tražbine razlučnih vjerovnika ne utvrđuju se ukoliko vjerovnik nije dostavio izjavu o odricanju prava na odvojeno namirenje i takve tražbine ne ulaze u tablicu ispitanih tražbina iz stavka 5. ovoga članka, niti u iznos prijavljenih tražbina sukladno stavku 7. ovoga članka, već za njih nagodbeno vijeće sastavlja posebnu tablicu. Takve tražbine mogu se naknadno utvrditi rješenjem, u slučaju da vjerovnik naknadno dostavi izjavu kojom se odriče od prava na odvojeno namirenje, sukladno odredbama ovog zakona.
(7) Na temelju tablice iz stavka 5. ovoga članka nagodbeno vijeće donosi rješenje kojim odlučuje o tome u kojem su iznosu utvrđene, odnosno osporene pojedine tražbine.
(8) Ako vrijednost osporenih tražbina prelazi 25% vrijednosti prijavljenih tražbina, postupak predstečajne nagodbe se obustavlja.
(9) Iznimno od odredbe stavka 8. ovoga članka postupak se može nastaviti, ako dužnik i svi vjerovnici s utvrđenim tražbinama koji su prisutni na ročištu postignu suglasnost da se postupak nastavi.
(10) Dužnik obrazlaže prijedlog plana financijskog i operativnog restrukturiranja, ponudu vjerovnicima i nacrt predstečajne nagodbe te daje izjavu da podaci o financijskom stanju i poslovanju dužnika koji su podneseni uz prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe te daljnji podaci predani nakon otvaranja postupka predstečajne nagodbe u svemu odgovaraju stvarnom stanju.
(11) Nakon izlaganja dužnika o prijedlogu, izjašnjava se povjerenik predstečajne nagodbe.
(12) O prijedlozima dužnika predsjednik nagodbenog vijeća otvara raspravu u kojoj imaju pravo sudjelovati vjerovnici, dužnik, povjerenik predstečajne nagodbe te predsjednik i članovi nagodbenog vijeća. O prijedlozima vjerovnika iznesenim na ročištu, glede izmjena u predloženom planu financijskog i operativnog restrukturiranja te nacrtu predstečajne nagodbe izjašnjava se dužnik. Ako u pogledu prijedloga vjerovnika postoji suglasnost između dužnika i natpolovične većine na ročištu prisutnih vjerovnika s utvrđenim tražbinama, dužnik može zatražiti od nagodbenog vijeća dodatni rok za izradu izmjena i dopuna plana financijskog i operativnog restrukturiranja i nacrta predstečajne nagodbe.
(13) Ako se na ročištu postigne potrebna većina za prihvaćanje plana financijskog restrukturiranja, nagodbeno vijeće rješenjem utvrđuje:
1. da su za plan financijskog restrukturiranja glasovali vjerovnici čije tražbine čine potrebnu većinu iz članka 63. ovoga Zakona,
2. da je postupak proveden u skladu s odredbama ovoga Zakona.
(14) Žalba protiv rješenja iz stavka 12. ovoga članka odgađa izvršenje rješenja.
(15) Ako je u postupku predstečajne nagodbe dano jamstvo, rješenje iz stavka 12. ovoga članka mora sadržavati naziv, OIB dužnika, sjedište ili poslovnu adresu, odnosno ime i prezime, poslovnu adresu ili adresu prebivališta osoba koje su dale jamstvo s naznakom njihove solidarne odgovornosti za ispunjenje dužnikovih obveza iz plana financijskog restrukturiranja prema svim vjerovnicima dužnika odnosno naznaku obveza i njihovu visinu, te vjerovnika kojemu ih dužnik duguje ako se jamstvo daje za pojedine obveze dužnika. Jamstvo dano u postupku predstečajne nagodbe proizvodi učinke u tom postupku i obvezuje jamca na sklapanje predstečajne nagodbe na strani dužnika u opsegu preuzetog jamstva ako do sklapanja predstečajne nagodbe dođe.«.

Članak 34.

U članku 62. stavci 5. i 6. mijenjaju se i glase:
»(5) Nagodbeno vijeće sastavit će popis prisutnih vjerovnika i prava glasa koja im pripadaju.
(6) Nagodbeno vijeće će o provedenom glasovanju sastaviti zapisnik koji potpisuju dužnik, predsjednik i članovi nagodbenog vijeća te zapisničar.«.
Stavci 7., 8. i 9. brišu se.

Članak 35.

U članku 63. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:
»(1) Vjerovnici se, u svrhu odlučivanja o planu financijskog restrukturiranja, dijele na tri grupe od kojih jednu čine tijela javne uprave i trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu, drugu financijske institucije, a treću ostali vjerovnici.
(2) Plan financijskog restrukturiranja smatra se prihvaćenim ako za njega glasuju vjerovnici čije tražbine prelaze polovinu vrijednosti utvrđenih tražbina za svaku grupu vjerovnika, ili ako za njega glasuju vjerovnici čije tražbine prelaze 2/3 vrijednosti svih utvrđenih tražbina.«.
Stavak 4. briše se.

Članak 36.

Članak 64. mijenja se i glasi:
»(1) Ako plan financijskog restrukturiranja ne bude prihvaćen, postupak predstečajne nagodbe se obustavlja.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, postupak predstečajne nagodbe neće se obustaviti ako vjerovnici čije tražbine čine natpolovičnu većinu svih utvrđenih tražbina predlože dostaviti u određenom roku, koji ne može biti duži od 30 dana, nagodbenom vijeću i dužniku izmijenjeni plan financijskog restrukturiranja, koji ne mora biti revidiran od strane ovlaštenog revizora.
(3) Dužnik je dužan pisano se izjasniti nagodbenom vijeću o izmijenjenom planu financijskog restrukturiranja, u roku od osam dana od dana njegovog primitka.
(4) Ako je dužnik dao suglasnost, nagodbeno vijeće će plan financijskog restrukturiranja bez odgode objaviti na web-stranici Financijske agencije te zaključkom odrediti ročište za glasovanje o planu financijskog restrukturiranja.
(5) Dužnik će, ako nije suglasan s planom financijskog restrukturiranja predloženim od strane vjerovnika, u roku od osam dana, predložiti novi plan financijskog restrukturiranja, koji ne mora biti revidiran od strane ovlaštenog revizora.
(6) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, postupak predstečajne nagodbe neće se obustaviti ako vjerovnici ne dostave izmijenjeni plan financijskog restrukturiranja sukladno odredbi stavka 2. ovoga članka, ako dužnik nagodbenom vijeću predloži dostaviti izmijenjeni plan financijskog restrukturiranja, koji ne mora biti revidiran od strane ovlaštenog revizora u određenom roku koji ne može biti duži od 30 dana.
(7) Nagodbeno vijeće će izmijenjeni plan financijskog restrukturiranja ponuđen od strane vjerovnika odnosno izmijenjeni ili novi plan restrukturiranja ponuđen od strane dužnika objaviti na web-stranici Financijske agencije te zaključkom odrediti ročište za glasovanje.
(8) Ročišta za glasovanja iz stavaka 4. i 6. ovoga članka održat će se u roku od petnaest dana od dana objave izmijenjenog plana financijskog restrukturiranja.
(9) Ako je dužnik uskratio suglasnost na izmijenjeni plan financijskog restrukturiranja, odnosno ako novi plan financijskog restrukturiranja iz stavka 5. ovoga članka ili izmijenjeni plan restrukturiranja iz stavka 6. ovog članka, ne bude prihvaćen, postupak predstečajne nagodbe se obustavlja.«.

Članak 37.

U članku 65. točki 2. iza brojke: »17.« dodaju se riječi: »i članka 69.«.
U točki 4. iza riječi: »nagodbe« dodaju se riječi: »odnosno ako taj postupak ne bude proveden niti u produljenom roku od daljnjih najviše 90 dana, ako je savjetodavno vijeće odobrilo produljenje roka za dovršetak postupka,«.
U točki 5. brojka: »60« zamjenjuje se brojkom: »100«.

Članak 38.

Iza članka 65. dodaje se naslov iznad članka i članak 65.a koji glasi:
»Prekid postupka predstečajne nagodbe
Članak 65.a
(1) Radnje stranaka u postupku koje imaju za cilj sklapanje predstečajne nagodbe protivne prisilnim propisima, javnom interesu ili pravima trećih nisu dopuštene.
(2) Nagodbeno vijeće će rješenjem prekinuti postupak predstečajne nagodbe na prijedlog nadležnog tijela koje vodi postupak utvrđivanja zlouporabe prava prema odredbama Glave VI. a Općeg poreznog zakona nad osobama iz članka 158.a Općeg poreznog zakona do okončanja postupka pred nadležnim tijelom.
(3) Za trajanja prekida postupka predstečajne nagodbe vjerovnici mogu podnijeti prijedlog za otvaranje stečajnog postupka.
(4) Ako je podnesen prijedlog za otvaranje stečajnog postupka iz stavka 3. ovoga članka, nagodbeno vijeće obustavit će postupak predstečajne nagodbe po primitku rješenja o otvaranju stečajnog postupka.
(5) Nagodbeno vijeće nastavit će postupak predstečajne nagodbe po primitku izvršnog rješenja donesenog u postupku utvrđivanja zlouporabe prava pred nadležnim tijelom.«.

Članak 39.

Članak 66. mijenja se i glasi:
»(1) Dužnik je dužan u roku od petnaest dana od izvršnosti rješenja iz članka 60. stavka 11. ovoga Zakona podnijeti trgovačkom sudu, nadležnom prema sjedištu dužnika, prijedlog za sklapanje predstečajne nagodbe.
(2) Ako dužnik ne postupi sukladno odredbi stavka 1. ovoga članka ili se pred sudom ne sklopi predstečajna nagodba, nagodbeno vijeće rješenjem će obustaviti postupak. Ako pred nadležnim sudom ne bude sklopljena predstečajna nagodba, sud će o tome bez odgode obavijestiti nadležno nagodbeno vijeće.
(3) Prijedlog predstečajne nagodbe sadrži sve elemente nacrta predstečajne nagodbe (članak 46.a ovoga Zakona), a treba biti sastavljen na način da se pravni položaj svakog vjerovnika i njegove utvrđene tražbine i način, rokovi i uvjeti namirenja tražbina uređuju tako, da sklopljena predstečajna nagodba, ima snagu i pravne učinke ovršne isprave temeljem koje vjerovnik može ostvariti tražbinu prema dužniku, te da svi vjerovnici zajedno ili svaki pojedinačno mogu ostvariti tražbine prema dužniku na činidbu ili propuštanje činidbe ako su te tražbine određene nagodbom kao jednostrana obveza dužnika prema svim vjerovnicima, te da dužnik može ostvariti oslobođenje od obveza u skladu s odredbama predstečajne nagodbe. Konačni prijedlog predstečajne nagodbe u svim bitnim sastojcima mora odgovarati sadržaju plana financijskog i operativnog restrukturiranja, prihvaćenog pred nagodbenim vijećem i nacrtu predstečajne nagodbe iz članka 46.a ovoga Zakona.
(4) Nakon što preda prijedlog predstečajne nagodbe nadležnom sudu, dužnik će, uz potvrdu da je predao prijedlog sudu, zatražiti od nagodbenog vijeća da cijeli spis iz postupka vođenog pred Financijskom agencijom, dostavi nadležnom sudu kojemu je podnio prijedlog za sklapanje predstečajne nagodbe. Nagodbeno vijeće će cijeli spis dostaviti nadležnom sudu elektroničkim putem u roku od 3 dana od zaprimanja zahtjeva dužnika i dokaza o podnesenom prijedlogu za sklapanje predstečajne nagodbe pred sudom.
(5) Nakon što sud na temelju dostavljenih isprava utvrdi da su ispunjene pretpostavke za sklapanje predstečajne nagodbe iz stavaka 1. do 4. ovoga članka, sazvat će ročište radi sklapanja predstečajne nagodbe.
(6) Ročište za sklapanje predstečajne nagodbe mora se održati u roku od 15 dana od dana podnošenja prijedloga.
(7) O ročištu radi sklapanja predstečajne nagodbe dužnik i svi vjerovnici obavješćuju se oglasom.
(8) Oglas se objavljuje isticanjem na oglasnoj ploči suda i objavom na web-stranici Financijske agencije, najkasnije osam dana prije dana održavanja ročišta.
(9) Sud će rješenjem odobriti sklapanje predstečajne nagodbe ako su na ročištu za sklapanje predstečajne nagodbe svoj pristanak dali dužnik i vjerovnici čije tražbine čine potrebnu većinu iz članka 63. ovoga Zakona, te ako utvrdi, da je sadržaj predložene nagodbe u skladu s općim pravilima o sudskoj nagodbi, te da je njezin sadržaj u bitnim sastojcima odgovarajući prihvaćenom planu financijskog i operativnog restrukturiranja dužnika.
(10) Sud će rješenjem odbaciti prijedlog dužnika za sklapanje predstečajne nagodbe, ako ne postoje uvjeti za donošenje rješenja iz stavka 9. ovoga članka.
(11) Predstečajna nagodba je sklopljena kada je potpišu dužnik i vjerovnici čije tražbine čine potrebnu većinu iz članka 63. ovoga Zakona.
(12) Sud će rješenje iz stavka 10. ovoga članka i primjerak sklopljene i potpisane predstečajne nagodbe dostaviti Financijskoj agenciji koja će isto po primitku bez odgode objaviti na svojim web-
-stranicama.
(13) Predstečajna nagodba ima snagu ovršne isprave za sve vjerovnike čije su tražbine utvrđene.
(14) Predstečajna nagodba nema učinak na tražbine vjerovnika prema solidarnim dužnicima i jamcima platcima koji pored dužnika iz predstečajne nagodbe stoje u obvezi prema tom vjerovniku.
(15) U postupku pred sudom na odgovarajući način se primjenjuju pravila izvanparničnog postupka u postupku pred trgovačkim sudovima.«.

Članak 40.

U članku 67. stavku 1. točki 1. brojka: »1.000.000,00« zamjenjuje se brojkom: »2.000.000,00«.
U točki 2. brojka: »10« zamjenjuje se brojkom: »30«.
U stavku 2. točki 1. riječ: »izvještaj« zamjenjuje se riječju: »izvješće«.
Točka 6. mijenja se i glasi :
»6. ovjerene sporazume o prihvaćanju predloženog plana financijskog restrukturiranja s vjerovnicima čije tražbine čine natpolovičnu većinu ukupnog iznosa tražbina dužnikovih vjerovnika na dan sastavljanja financijskog izvještaja,«.
Iza točke 6. dodaje se točka 7. koja glasi:
»7. plan financijskog restrukturiranja.«
U stavku 3. brojka: »60« zamjenjuje se brojkom: »100«.
Stavak 4. mijenja se i glasi:
»(4) U skraćenom postupku tražbine se utvrđuju izvan ročišta pisanim putem. Rješenje kojim se utvrđuju tražbine objavit će se na web-stranici Financijske agencije, zajedno s tablicama tražbina koje čine sastavni dio rješenja. Rješenje o utvrđenju tražbina, nagodbeno vijeće će donijeti i objaviti najkasnije u roku od 8 dana od isteka roka za prijavu tražbina.«
Iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:
»(5) Rješenjem iz stavka 4. ovoga članka zakazat će se ročište za glasovanje najkasnije za 21 dan od dana objave tog rješenja.
(6) Na skraćeni postupak predstečajne nagodbe ne primjenjuju se odredbe o povjereniku predstečajne nagodbe, o izvješću i mišljenju revizora i odredba članka 48. stavka 3. ovoga Zakona. Ako u ovom odjeljku ne postoje posebne odredbe, u skraćenom postupku predstečajne nagodbe primjenjivat će se ostale odredbe ovoga Zakona.«.

Članak 41.

Članak 69. mijenja se i glasi:
»(1) U razdoblju od otvaranja postupka predstečajne nagodbe, do kraja toga postupka, dužnik ne smije plaćati obveze koje su nastale i dospjele prije dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe, osim tražbina iz članka 17. stavka 2. točaka 1., 6. i 7. ovoga Zakona.
(2) U razdoblju od otvaranja postupka predstečajne nagodbe, do kraja toga postupka dužnik smije plaćati obveze nastale nakon dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe samo uz prethodnu suglasnost povjerenika predstečajne nagodbe.
(3) Tražbine nastale nakon dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe do dana njezinog odobrenja pred nadležnim sudom imaju prednost u namirenju pred tražbinama vjerovnika iz predstečajne nagodbe.
(4) Mjenice i čekovi te drugi nalozi za plaćanje izdani prije otvaranja postupka predstečajne nagodbe, ne naplaćuju se na teret računa dužnika za vrijeme trajanja postupka predstečajne nagodbe, odnosno od donošenja i za vrijeme trajanja privremene mjere iz članka 49. ovoga Zakona, ali je dopušteno prezentiranje mjenica, s tim da će se na mjenici utvrditi datum (dan) prezentiranja i izdati potvrda da po mjenici nije plaćeno iz razloga što je nad dužnikom otvoren postupak predstečajne nagodbe.
(5) U skraćenom postupku, dužnik je nakon otvaranja pa do okončanja postupka predstečajne nagodbe dužan nagodbenom vijeću svakih 15 dana dostaviti točan i istinit popis plaćanja koja je obavljao u tom razdoblju. Dostavljeni popis mora sadržavati podatke o iznosima, vjerovnicima koji su plaćanje primili, datumu plaćanja te datumu nastanka obveze i vrsti obveze koja je plaćena. Ukoliko dužnik u propisanom roku, a niti nakon poziva nagodbenog vijeća ne dostavi traženi popis, smatrat će se da je obavljao plaćanja suprotno odredbama stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 42.

Naslov iznad članka 70. mijenja se i glasi: »Prekid postupaka«.
Članak 70. mijenja se i glasi:
»(1) Parnični, ovršni, upravni i postupci osiguranja, pokrenuti protiv dužnika prije otvaranja postupka predstečajne nagodbe prekidaju se na prijedlog dužnika nakon objave rješenja o otvaranju postupka predstečajne nagodbe, osim postupaka osiguranja u kaznenom postupku, postupaka utvrđivanja zlouporabe prava i postupka vezanih uz tražbine na koje postupak predstečajne nagodbe ne utječe.
(2) Za vrijeme trajanja postupka predstečajne nagodbe, nije dopušteno pokretanje parničnih, ovršnih, upravnih i postupaka osiguranja radi namirenja ili osiguranja tražbina nastalih do otvaranja postupka predstečajne nagodbe, osim postupaka osiguranja u kaznenom postupku, postupaka utvrđivanja zlouporabe prava i postupka vezanih uz tražbine na koje postupak predstečajne nagodbe ne utječe.
(3) Prekinuti postupci iz stavka 1. ovoga članka nastavit će se na prijedlog vjerovnika, odnosno mogu se pokrenuti:
1. nakon sklopljene predstečajne nagodbe – u odnosu na tražbine ili dio tražbina koje su u postupku predstečajne nagodbe osporene,
2. nakon izvršnosti rješenja o obustavi postupka predstečajne nagodbe.
(4) Od dana objave rješenja o otvaranju postupka predstečajne nagodbe Financijska agencija prestaje izvršavati osnove za plaćanje evidentirane u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje na teret dužnika.
(5) Ako Financijska agencija zaprimi osnovu za plaćanje na teret dužnika nakon otvaranja postupka predstečajne nagodbe, istu neće izvršavati nego će je vratiti podnositelju uz obrazloženje.
(6) Nakon donošenja rješenja o obustavi postupka predstečajne nagodbe, osim u slučaju obustave iz članka 65. točke 1. ovoga Zakona, Financijska agencija će osnove za plaćanje iz stavka 5. ovoga članka nastaviti izvršavati.
(7) U slučaju sklapanja predstečajne nagodbe ili obustave iz članka 65. stavka 1. ovoga Zakona Financijska agencija će osnove za plaćanje iz stavka 5. ovoga članka trajno arhivirati.
(8) U slučaju iz stavka 7. ovoga članka, vjerovnici prioritetnih tražbina mogu tražiti nastavak provedbe ovrhe na novčanim sredstvima, ako za vrijeme trajanja postupka nisu namireni.«.

Članak 43.

U članku 71. stavku 3. riječ: »privilegirane« zamjenjuju se riječju: »prioritetne«.

Članak 44.

Članak 72. mijenja se i glasi:
»Za potrebe ovog postupka nedospjele tražbine vjerovnika prema dužniku prijavljuju se kao da su dospjele s danom otvaranja postupka predstečajne nagodbe, a radi ponovnog ugovaranja rokova i načina njihova plaćanja.«.

Članak 45.

Iza članka 72. dodaje se naslov iznad članka i članak 72.a koji glase:
»Prava solidarnih dužnika, jamaca, osoba s pravom regresa i banaka garanata/izdavatelja akreditiva
Članak 72.a
(1) Solidarni dužnici, jamci dužnika, banke garanti/izdavatelji akreditiva te osobe koje imaju pravo regresa prema dužniku prijavljuju u postupak predstečajne nagodbe svoje dospjele tražbine s osnova jamstva/solidarnog dužništva/garancija/akreditiva, odnosno regresnog zahtjeva.
(2) Solidarni dužnici, jamci dužnika, banke garanti/izdavatelji akreditiva prijavljuju u postupak predstečajne nagodbe svoja nedospjele tražbine za koje će imati regresno pravo od dužnika u slučaju ispunjenja obveze. Te tražbine utvrđuju se ali će za iste dužnik u nacrtu predstečajnje nagodbe naznačiti da ih je i u kolikom iznosu dužan ispuniti samo u slučaju nastupa regresne obveze od strane dužnika.
(3) Pravo glasa nemaju oni solidarni dužnici, jamci i osobe koje imaju pravo regresa koji imaju pravni položaj povezanih osoba (članovi uprave društva dužnika, članovi društva dužnika ili dioničari s udjelom višim od 25% u temeljnom kapitalu dioničkog društva dužnika ili vladajuće društvo u odnosu na društvo dužnika ili ovisno društvo u odnosu na društvo dužnika).
(4) Utvrđene tražbine vjerovnika iz stavka 3. ovoga članka ne uračunavaju se u ukupan iznos utvrđenih tražbina za potrebe glasovanja.«.

Članak 46.

U članku 77. riječi: »Otvaranjem postupka predstečajne nagodbe« zamjenjuju se riječima: »Rješenjem iz članka 60. stavka 5. ovoga Zakona«.

Članak 47.

U članku 80. stavak 3. mijenja se i glasi:
»(3) Od dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe pa do dana pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklopljena predstečajna nagodbe, kamate ne teku.«.
Stavci 4., 5. i 6. brišu se.

Članak 48.

Članak 81. mijenja se i glasi:
»(1) Na temelju predstečajne nagodbe dužnik se oslobađa obveze da vjerovniku isplati iznos koji je veći od postotka prihvaćenog u predstečajnoj nagodbi, a rokovi plaćanja odgađaju se u skladu s predstečajnom nagodbom. U tom se opsegu dužnik oslobađa obveze prema osobama kojima pripada pravo na regres (jamci).
(2) Nakon pravomoćnosti rješenja o potvrdi predstečajne nagodbe nije dopušteno pokretanje ovršnog, upravnog ili parničnog postupka protiv dužnika, radi utvrđenja i ostvarenja tražbine koja je nastala prije otvaranja postupka predstečajne nagodbe, a u tom postupku nije prijavljena od strane vjerovnika niti je tu tražbinu dužnik uvrstio u popis obveza prema vjerovnicima iz članka 60. stavka 3. ovoga Zakona.
(3) U odnosu na tražbine vjerovnika utvrđene u postupku predstečajne nagodbe i obuhvaćene predstečajnom nagodbom, ovršni i upravni postupci pokrenuti prije otvaranja postupka predstečajne nagodbe obustavit će se, a u parničnim postupcima sud će u odnosu na te tražbine odbaciti tužbu, na prijedlog dužnika podnesen nakon pravomoćnosti rješenja o potvrdi predstečajne nagodbe.
(4) Ovršne isprave koje se odnose na tražbine iz predstečajne nagodbe gube u odnosu na dužnika pravnu snagu.
(5) Ovršne isprave razlučnih vjerovnika ne gube pravnu snagu glede namirenja na predmetu na kojem postoji razlučno pravo.
(6) Predstečajna nagodba nema za učinak novaciju tražbina vjerovnika prema dužniku, osim ako samom nagodbom nije drugačije određeno.«.

Članak 49.

U članku 82. stavku 3. iza riječi: »tražbinu« dodaju se riječi: »iz nagodbe«.
Stavak 4. mijenja se i glasi:
»(4) Vjerovnici koji ni djelomično nisu namireni u smislu predstečajne nagodbe prijavljuju tražbine u stečajnom postupku u iznosu iz sklopljene predstečajne nagodbe.«.

Članak 50.

Naslov iznad članka 83. mijenja se i glasi: »Pobijanje predstečajne nagodbe«.

Članak 51.

Naslov iznad članka 84. mijenja se i glasi: »Upisi u sudski, obrtni i drugi odgovarajući registar«.
Članak 84. mijenja se i glasi:
»(1) Nagodbeno vijeće dostavit će nadležnom registarskom sudu, obrtnom registru, odnosno drugom odgovarajućem registru u koje je dužnik upisan rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe i rješenje o obustavi postupka.
(2) Sud pred kojim je predstečajna nagodba sklopljena dostavit će nadležnom registarskom tijelu iz stavka 1. ovoga članka rješenje o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi.
(3) Registarsko tijelo iz stavka 1. po službenoj dužnosti upisat će činjenice iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.«.

Članak 52.

Članak 85. mijenja se i glasi:
»(1) Poslovni događaji i poslovne transakcije koje su u vezi s računovodstvenim učinkom predstečajne nagodbe priznaju se i mjere, odnosno vrednuju sukladno računovodstvenim propisima.
(2) U slučaju kada u poreznom razdoblju u kojem je sklopljena predstečajna nagodba dužnik utvrdi dobit temeljem provedenog postupka u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, tako nastala dobit se ne može isplatiti već se mora iskoristiti za povećanje temeljnog kapitala ili rezervi kapitala.
(3) Dužnik koji je temeljem stavka 2. ovoga članka povećao rezerve obvezan je iste zadržati do isteka roka za ispunjenje svih obveza koje proizlaze iz odobrene predstečajne nagodbe.
(4) Vrijednosna usklađenja po osnovi ispravka vrijednosti potraživanja utvrđuju se kao porezno priznati rashod u iznosu otpisa potraživanja prema nagodbi odobrenoj u skladu s ovim Zakonom.«.

Članak 53.

Iza članka 86. dodaje se glava III.a i naziv glave te članci 86.a, 86.b, 86.c, 86.d i 86.e koji glase:
»GLAVA III.a FINANCIJSKI NADZOR TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I PRAVNIH OSOBA S JAVNIM OVLASTIMA
Članak 86.a
(1) Financijski nadzor u smislu ovoga Zakona je inspekcijski nadzor zakonitosti financijsko-materijalnog poslovanja, a provodi se kod:
1. trgovačkih društava čiji je većinski član Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave čiji imatelj dionica ili poslovnih udjela jest Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja pritom ima odlučujući utjecaj na upravljanje ili u odnosu na koju Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima osnivačka i vlasnička prava (dalje u tekstu: subjekti nadzora),
2. trgovačkih društava koja se nalaze na popisu pravnih osoba od posebnog državnog interesa (dalje u tekstu: subjekti nadzora)
3. pravnih osoba s javnim ovlastima (u daljnjem tekstu: subjekti nadzora)
(2) Odredbe stavka 1. ovoga članka ne odnose se na proračunske i izvanproračunske korisnike.
(3) Financijski nadzor obuhvaća nadzor financijske, računovodstvene i ostale poslovne dokumentacije u skladu s predmetom financijskog nadzora subjekata nadzora iz stavka 1. ovoga članka.
(4) Financijski nadzor poslovanja subjekata nadzora iz stavka 1. ovoga članka obavlja se izravnim nadzorom, odnosno analizom njihove financijsko-računovodstvene dokumentacije.
(5) Na postupak financijskog nadzora iz stavka 1. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku.
(6) Odgovorna osoba u subjektima nadzora iz stavka 1. ovoga članka ili od nje ovlaštena osoba dužna je sudjelovati u postupku nadzora i na zahtjev inspektora nadzora dati na uvid svu potrebnu dokumentaciju.
(7) Odgovorna osoba u subjektima nadzora iz stavka 1. ovoga članka dužna je omogućiti nesmetano obavljanje nadzora uz osiguranje odgovarajućih uvjeta rada.
Članak 86.b.
Subjekti nadzora iz članka 86.a stavka 1. ovoga Zakona dužni su:
1. poduzimati propisane mjere radi potpune i pravodobne naplate prihoda ostvarenih obavljanjem svoje djelatnosti.
2. osigurati zakonito, racionalno i ekonomično korištenje naplaćenih prihoda od obavljanja svoje djelatnosti,
3. raspolagati i upravljati svojom imovinom te novčanim sredstvima pažnjom dobrog gospodarstvenika.
4. uplatiti ostvarenu dobit ili dio dobiti u državni proračun kada je navedeno propisano posebnim propisom, odlukom ili drugim aktom.
Obavljanje nadzora
Čanak 86.c
(1) Financijski nadzor poslovanja subjekata nadzora iz članka 86.a stavka 1. ovoga Zakona obavlja Ministarstvo financija, Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor.
(2) Nadzor nad rokovima ispunjenja novčanih obveza kod poduzetnika i osoba javnog prava u smislu ovoga Zakona, te pokretanja i provedbe postupka predstečajne nagodbe obavlja Ministarstvo financija, Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor.
(3) Ovlaštene osobe za obavljanje nadzora iz stavaka 1. i 2. ovoga članka su inspektori financijskog nadzora.
(4) Inspektori financijskog nadzora imaju službene iskaznice i službene značke koje izdaje ministar financija.
Članak 86.d.
(1) Postupak nadzora iz članka 86.c stavaka 1. i 2. ovoga Zakona započinje uručenjem naloga odgovornoj osobi subjekta nadzora ili od nje ovlaštenoj osobi.
(2) Nalog iz stavka 1. ovoga članka sadržava:
1. naziv tijela koje ga je izdalo, broj i datum akta,
2. ime i prezime, odnosno naziv subjekta nadzora iz stavka 1. ovoga članka,
3. predmet nadzora,
4. razdoblje koje će biti obuhvaćeno nadzorom,
5. datum početka nadzora,
6. ime i prezime ovlaštenih službenika za provođenje nadzora,
7. potpis ovlaštene osobe.
(3) Protiv naloga iz stavka 2. ovoga članka prigovor nije dopušten.
(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka postupak nadzora može započeti i bez uručenja naloga ako:
1. odgovorna osoba iz stavka 1. ovoga članka očigledno izbjegava uručenje naloga,
2. postoji opravdana bojazan da se neki dokaz neće moći izvesti ili će njegovo izvođenje biti otežano.
Zapisnik o obavljenom nadzoru
Članak 86.e
(1) O obavljenom nadzoru sastavlja se zapisnik koji sadržava: naziv tijela koje ga je izdalo, broj i datum akta, ime i prezime odnosno naziv subjekta nadzora, pravni i činjenični temelj, mjesto provođenja i vrijeme trajanja nadzora, imena ovlaštenih osoba koje su nadzor provele, razdoblje obuhvaćeno nadzorom, opis radnji, činjenica i dokaza provedenih u postupku po kojima su utvrđene nepravilnosti.
(2) Na zapisnik o nadzoru odgovorna osoba subjekta nadzora iz članka 86.a stavka 1. ovoga Zakona ima pravo podnijeti prigovor u roku od petnaest dana, računajući od dana primitka zapisnika.
(3) Inspektor koji je obavio nadzor obvezan je u roku od petnaest dana od dana primitka prigovora dostaviti pisani odgovor odgovornoj osobi subjekta nadzora iz članka 86.a stavka 1. ovoga Zakona.
(4) Prigovor na zapisnik i odgovor na prigovor sastavni su dijelovi zapisnika o obavljenom nadzoru.«.

Članak 54.

Članak 87. mijenja se i glasi:
»(1) Ovlaštena osoba Ministarstva financija koja je u postupku nadzora utvrdila radnje kojima je ostvaren prekršaj, sastavlja u ime Ministarstva financija optužni prijedlog protiv počinitelja prekršaja i podnosi ga nadležnom područnom uredu Porezne uprave.
(2) Prekršajni postupak za prekršaje propisane ovim Zakonom u prvom stupnju vodi nadležni područni ured Porezne uprave.
(3) O žalbi na rješenje doneseno u prvostupanjskom prekršajnom postupku rješava Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske.
(4) Prekršajni postupak iz ovoga Zakona ne može se pokrenuti kad proteknu tri godine od počinjenja prekršaja.
(5) Na pravila vođenja prekršajnog postupka, žalbeni postupak i izvanredne pravne lijekove primjenjuju se odredbe Prekršajnog zakona.
(6) Glede prisilne naplate pravomoćno izrečene novčane kazne u prekršajnom postupku primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona.«.

Članak 55.

Članak 88. mijenja se i glasi:
»(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 1,000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj poduzetnik koji:
1. ne ispuni novčanu obvezu u roku ugovorenom sukladno odredbama ovoga Zakona, odnosno u zakonskom roku ispunjenja novčane obveze sukladno odredbama ovoga Zakona,
2. postupa protivno odredbama članka 17. i članka 69. ovoga Zakona, odnosno ako u stanju nelikvidnosti obavlja bilo kakva druga plaćanja osim onih nužnih za redovno poslovanje,
3. postupi protivno odredbi članka 24. ovoga Zakona, odnosno ako ne osigura pravovremen i nesmetan pristup podacima i dokumentaciji od značaja za financijsko restrukturiranje nagodbenom vijeću, povjereniku i vjerovnicima,
4. ne pokrene postupak predstečajne nagodbe kad je to dužan prema odredbama ovoga Zakona,
5. ne podnese nadležnom trgovačkom sudu konačni prijedlog predstečajne nagodbe u roku 15 dana od dana izvršnosti rješenja iz članka 60. stavka 11. ovoga Zakona,
6. kao vjerovnik, ne pristupi ročištu za sklapanje predstečajne nagodbe pred sudom, a prihvatio je plan financijskog restrukturiranja.
(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 do 50.000,00 kuna odgovorna osoba pravne osobe poduzetnika.
(3) Novčanom kaznom od 1.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj osobe koje postupe protivno odredbi članka 40. ovoga Zakona odnosno ako osobe koje vode poslove dužnika i članovi nadzornog odbora kao i radnici na zahtjev nagodbenog vijeća ne pruže sve potrebne podatke.«.

Članak 56.

Iza članka 88. dodaju se članci 88.a i 88.b koji glase:
»Članak 88.a
(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 1,000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj osoba javnog prava koja ne ispuni novčanu obvezu u roku ugovorenom sukladno odredbama ovoga Zakona, odnosno u zakonskom roku ispunjenja novčane obveze sukladno odredbama ovoga Zakona.
(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 do 50.000,00 kuna odgovorna osoba kod osobe javnog prava.
Članak 88.b
(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 1,000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj subjekt nadzora iz članka 86.a stavka 1. ovoga Zakona ako:
1. ne poduzima propisane mjere radi potpune i pravodobne naplate prihoda ostvarenih obavljanjem svoje djelatnosti (članak 86.b stavak 1. točka 1.),
2. ako naplaćene prihode od obavljanja svoje djelatnosti ne koristi zakonito, racionalno i ekonomično (članak 86.b stavak 1. točka 2.),
3. ako racionalno ne raspolaže i upravlja svojom pokretnom i nepokretnom imovinom te novčanim sredstvima, rukovodeći se pritom pažnjom dobrog gospodara (članak 86.b stavak 1. točka 3.),
4. ako ne uplati ostvarenu dobit ili dio dobiti u državni proračun kada je navedeno propisano posebnim propisom, odlukom ili drugim aktom (članak 86.b stavka 1. točka 4.).
(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 do 50.000,00 kuna odgovorna osoba subjekta nadzora iz članka 86.a stavka 1. ovoga Zakona.
(3) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba subjekta nadzora iz članka 86.a stavak 1. ovoga Zakona:
1. ako odbije sudjelovati u postupku financijskog nadzora ili odbije postupiti po zahtjevu inspektora kojim se traži na uvid dokumentacija, sukladno članku 86.a stavku 6. ovoga zakona,
2. ako onemogući nesmetano obavljanje financijskog nadzora ili ne osigura potrebne uvjete za obavljanje financijskog nadzora, sukladno članku 86.a stavku 7. ovoga Zakona.«.
Prijelazne i završne odredbe

Članak 57.

Postupci predstečajne nagodbe otvoreni prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi koji je bio na snazi na dan njihova otvaranja.

Članak 58.

Odredbe članaka 14., 19., 25., 30., 32., 33., 37., 38., 40., 44. i 46. ovoga Zakona primjenjuju se na postupke koji su u tijeku, osim ako su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona započete radnje na koje se odnose.

Članak 59.

Ovaj Zakon se ne primjenjuje na poslovne transakcije sklopljene prije stupanja ovoga Zakona na snagu ukoliko su isporuka robe ili pružanje usluge nastupili prije toga dana.

Članak 60.

Izjave o odricanju od prava na odvojeno namirenje razlučnih vjerovnika dane u postupcima predstečajne nagodbe koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ovoga Zakona smatraju se, za potrebe ovoga Zakona, samo izjavama o odricanju od pokretanja i vođenja postupka prisilne naplate za vrijeme trajanja tih postupka predstečajne nagodbe i za vrijeme urednog izvršavanja sklopljene predstečajne nagodbe. Navedene izjave o odricanju ne znače odricanje od upisanog založnog prava ili druge vrste razlučnog prava niti se one smatraju brisovnim očitovanjima. U slučaju da u tim postupcima ne dođe do sklapanja predstečajne nagodbe odnosno u slučaju neurednog izvršavanja obveza preuzetih sklopljenom predstečajnom nagodbom, razlučni vjerovnici koji su se u tim postupcima odrekli prava na odvojeno namirenje, imaju pravo namiriti svoje tražbine iz predmeta razlučnog prava neovisno o danoj izjavi o odricanju od prava na odvojeno namirenje.

Članak 61.

Iznimno od odredbi ovoga Zakona:
1. ako je protiv dužnika prije stupanja na snagu ovoga Zakona pokrenut stečajni postupak, dužnik može prije otvaranja stečajnog postupka vjerovnicima predložiti sklapanje predstečajne nagodbe,
2. dužnici koji u trenutku stupanja na snagu ovoga Zakona ispunjavaju uvjete za pokretanje postupka predstečajne nagodbe, dužni su u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, pokrenuti postupak predstečajne nagodbe,
3. u slučaju iz točaka 1. i 2. ovoga stavka nagodbeno vijeće dužno je donijeti rješenje o otvaranju postupka u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona,
4. odredbe članka 38. ovoga Zakona primjenjuju se i na postupke u tijeku.

Članak 62.

Ovlašćuje se ministar financija da u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona Pravilnikom propiše izgled službene iskaznice i službene značke inspektora financijskog nadzora, vođenje očevidnika o službenim iskaznicama i službenim značkama te način njihova izdavanja, uporabe i zamjene.

Članak 63.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (»Narodne novine«, br. 144/12.).

Članak 64.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/153
Zagreb, 28. lipnja 2013.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Josip Leko, v. r.NN 112/13

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
2444
Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 108/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. rujna 2013. godine donijela

UREDBU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I PREDSTEČAJNOJ NAGODBI
Članak 1.

U Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (»Narodne novine«, br. 108/2012, 144/2012 i 81/2013), u članku 17. stavku 7. riječi: »pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje« zamjenjuju se riječju: »sklapanja«.
U stavku 8. riječi: »pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje« zamjenjuju se riječju: »sklapanja«.

Članak 2.

U članku 27. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
»(3) Dužnik koji podnosi prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe dužan je imati u poslovnoj banci otvoren transakcijski račun za poslovanje.«.
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.
U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. riječi: »otvaranje stečajnog postupka,« zamjenjuju se riječima: »otvaranje stečajnog postupka, Financijska agencija, odnosno«.
Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 3.

U članku 28. stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Javno priopćenje smatra se urednom dostavom. Javno priopćenje smatra se dokazom da je dostava pismena uredno obavljena svim strankama.«.
U stavku 3. podstavku 15. iza riječi: »sklopljena« briše se zarez, a riječi: »tekst predstečajne nagodbe i rješenje nadležnog trgovačkog suda o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi« zamjenjuju se riječima: »i potpisana predstečajna nagodba«.

Članak 4.

U članku 42. iza točke 5. dodaje se točka 6. koja glasi:
»6. popis svih postupaka pokrenutih na zahtjev dužnika pred sudovima ili javnopravnim tijelima.«.

Članak 5.

U članku 49. stavku 1. iza točke 6. dodaje se točka 7. koja glasi:
»7. ako dužnik u vrijeme podnošenja prijedloga za otvaranje postupka predstečajne nagodbe i za vrijeme trajanja postupka pred nagodbenim vijećem nema otvoren u poslovnoj banci transakcijski račun za poslovanje.«.
Stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) U slučajevima iz stavka 1. točaka 1., 2., 4., 5. i 7. ovoga članka Financijska agencija, odnosno nagodbeno vijeće će po službenoj dužnosti podnijeti prijedlog za otvaranje stečajnog postupka u roku 8 dana nakon izvršnosti rješenja o odbacivanju, ako postoje razlozi za otvaranje stečajnog postupka.«.

Članak 6.

U članku 54. iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:
»(2) Prijavi tražbina iz stavka 1. ovoga članka u prijepisu se prilažu isprave iz kojih tražbina proizlazi, odnosno kojima se dokazuje.
(3) Nepotpunu prijavu nagodbeno vijeće će odbaciti, ako u roku određenom za dopunu prijave, vjerovnik ne otkloni nedostatke.«.

Članak 7.

U članku 60. stavku 14. broj: »12.« zamjenjuje se brojem: »13.«.
U stavku 15. broj: »12.« zamjenjuje se brojem: »13.«.

Članak 8.

U članku 64. stavku 6. riječi: »30 dana« zamjenjuju se riječima: »15 dana«.
Iza stavka 6. dodaju se novi stavci 7. i 8. koji glase:
»(7) Izmijenjeni plan financijskog restrukturiranja iz stavka 5. ovoga članka, dostavljen od strane dužnika, može se ponovo izmijeniti prije ročišta za glasovanje pod uvjetom da nagodbeno vijeće na zahtjev dužnika odobri dodatni rok za dostavu plana financijskog restrukturiranja. Plan financijskog restrukturiranja ne mora biti revidiran od strane ovlaštenog revizora, a rok za dostavu ne može biti duži od 15 dana od dana odobrenja nagodbenog vijeća.
(8) Izmijenjeni plan financijskog restrukturiranja iz stavka 6. ovoga članka, dostavljen od strane dužnika, može se ponovo izmijeniti prije ročišta za glasovanje pod uvjetom da nagodbeno vijeće na zahtjev dužnika odobri dodatni rok za dostavu plana financijskog restrukturiranja. Plan financijskog restrukturiranja ne mora biti revidiran od strane ovlaštenog revizora, a rok za dostavu ne može biti duži od 15 dana od dana odobrenja nagodbenog vijeća.«.
Dosadašnji stavci 7. i 8. postaju stavci 9. i 10.
Dosadašnji stavak 9. koji postaje stavak 11. mijenja se i glasi:
»(11) Ako je dužnik uskratio suglasnost na izmijenjeni plan financijskog restrukturiranja, odnosno ako novi plan financijskog restrukturiranja iz stavka 5. ovoga članka ili izmijenjeni plan financijskog restrukturiranja iz stavka 6. ovoga članka ne bude prihvaćen, te u slučaju proteka rokova iz stavaka 7. i 8. ovoga članka, nagodbeno vijeće će rješenjem obustaviti postupak predstečajne nagodbe.«.

Članak 9.

U članku 66. stavku 1. broj: »11.« zamjenjuje se brojem: »13.«.
U stavku 3. riječi: »u svim bitnim sastojcima« brišu se.

Članak 10.

U članku 68. stavku 1. riječ: »oglas« zamjenjuje se riječju: »rješenje«, a riječ: »objavljen« zamjenjuje se riječju: »objavljeno«.

Članak 11.

U članku 69. stavku 4. broj: »49.« zamjenjuje se brojem: »48.«.

Članak 12.

Članak 70. mijenja se i glasi:
»(1) Parnični, ovršni, upravni i postupci osiguranja, pokrenuti protiv dužnika prije otvaranja postupka predstečajne nagodbe prekidaju se na prijedlog dužnika nakon objave rješenja o otvaranju postupka predstečajne nagodbe, osim postupaka osiguranja u kaznenom postupku, postupaka utvrđivanja zlouporabe prava i postupka vezanih uz tražbine na koje postupak predstečajne nagodbe ne utječe.
(2) Za vrijeme trajanja postupka predstečajne nagodbe, nije dopušteno pokretanje parničnih, ovršnih, upravnih i postupaka osiguranja radi namirenja ili osiguranja tražbina nastalih do otvaranja postupka predstečajne nagodbe, osim postupaka osiguranja u kaznenom postupku, postupaka utvrđivanja zlouporabe prava i postupka vezanih uz tražbine na koje postupak predstečajne nagodbe ne utječe.
(3) Prekinuti postupci iz stavka 1. ovoga članka nastavit će se na prijedlog vjerovnika:
1. nakon sklopljene predstečajne nagodbe – u odnosu na tražbine ili dio tražbina koje su u postupku predstečajne nagodbe osporene,
2. nakon izvršnosti rješenja o obustavi postupka predstečajne nagodbe.
(4) Od dana objave rješenja o otvaranju postupka predstečajne nagodbe Financijska agencija prestaje izvršavati osnove za plaćanje evidentirane u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje na teret dužnika uključujući i osnove za plaćanje koje se odnose na prioritetne tražbine. Financijska agencija neće prestati izvršavati mjere osiguranja donesene u kaznenom postupku do drugačije odluke tijela koje je mjeru donijelo.
(5) Ako Financijska agencija zaprimi osnovu za plaćanje na teret dužnika nakon otvaranja postupka predstečajne nagodbe, istu neće evidentirati u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje niti je izvršavati nego će je vratiti podnositelju uz obrazloženje.
(6) Ako Financijska agencija zaprimi osnovu za plaćanje na teret dužnika nakon donošenja privremene mjere iz članka 48. stavka 3. ovoga Zakona, Financijska agencija će istu zaprimiti i evidentirati u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje na teret dužnika, ali istu neće izvršavati.
(7) Nakon donošenja rješenja o obustavi postupka predstečajne nagodbe, osim u slučaju obustave iz članka 65. točke 1. ovoga Zakona, Financijska agencija će osnove za plaćanje iz stavka 4. ovoga članka nastaviti izvršavati.
(8) U slučaju sklapanja predstečajne nagodbe ili obustave iz članka 65. točke 1. ovoga Zakona, Financijska agencija će osnove za plaćanje iz stavka 4. ovoga članka trajno arhivirati.
(9) U slučaju iz stavka 8. ovoga članka, vjerovnici prioritetnih tražbina mogu tražiti nastavak provedbe ovrhe na novčanim sredstvima, ako za vrijeme trajanja postupka nisu namireni.
(10) Ako Financijska agencija zaprimi osnovu za plaćanje na teret dužnika nakon objave sklopljene predstečajne nagodbe, a osnova za plaćanje je donesena nakon datuma otvaranja postupka predstečajne nagodbe Financijska agencija će osnovu za plaćanje evidentirati u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje i izvršavati je.
(11) Ako Financijska agencija zaprimi osnovu za plaćanje na teret dužnika nakon objave sklopljene predstečajne nagodbe, a osnova za plaćanje je donesena prije datuma otvaranja postupka predstečajne nagodbe Financijska agencija osnovu za plaćanje neće evidentirati u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje nego će je vratiti podnositelju uz obrazloženje, osim ako se radi o vjerovniku prioritetne tražbine.
(12) Od dana objave rješenja o otvaranju postupka predstečajne nagodbe nad dužnikom pojedincem Financijska agencija prestaje izvršavati one osnove za plaćanje koje se odnose na tražbine proizašle iz ili tražbine vezane uz obavljanje djelatnosti tog dužnika, a nastavlja izvršavati one osnove za plaćanje koje nisu proizašle iz ili nisu vezane uz obavljanje djelatnosti dužnika pojedinca.
(13) Ako Financijska agencija zaprimi osnovu za plaćanje na teret dužnika pojedinca nakon otvaranja postupka predstečajne nagodbe, Financijska agencija će evidentirati u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje samo osnove za plaćanje koje se odnose na tražbine koje nisu proizašle iz ili nisu vezane uz obavljanje djelatnosti dužnika pojedinca.
(14) Ako Financijska agencija zaprimi osnovu za plaćanje na teret dužnika pojedinca nakon donošenja privremene mjere iz članka 48. stavka 3. ovoga Zakona Financijska agencija će istu zaprimiti i evidentirati u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje na teret dužnika. Financijska agencija će izvršavati samo osnove za plaćanje koje se odnose na tražbine koje nisu proizašle iz ili nisu vezane uz obavljanje djelatnosti dužnika pojedinca.
(15) Ako Financijska agencija zaprimi osnovu za plaćanje na teret dužnika pojedinca nakon objave sklopljene predstečajne nagodbe, a osnova za plaćanje je donesena prije datuma otvaranja postupka predstečajne nagodbe i odnosi se na tražbine proizašle iz ili tražbine vezane uz obavljanje djelatnosti tog dužnika Financijska agencija osnovu za plaćanje neće evidentirati u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje nego će je vratiti podnositelju uz obrazloženje, osim ako se radi o vjerovniku prioritetne tražbine.
(16) Nakon donošenja rješenja o obustavi postupka predstečajne nagodbe, osim u slučaju obustave iz članka 65. točke 1. ovoga Zakona, Financijska agencija će osnove za plaćanje iz stavka 12. ovoga članka koje je prestala izvršavati nastaviti izvršavati.«.

Članak 13.

U članku 77. broj: »5.« zamjenjuje se brojem: »7.«.

Članak 14.

U članku 80. stavku 3. riječi: »dana pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklopljena predstečajna nagodbe« zamjenjuju se riječima: »sklapanja predstečajne nagodbe«.

Članak 15.

U članku 81. stavku 2. riječi: »pravomoćnosti rješenja o potvrdi predstečajne nagodbe« zamjenjuju se riječima: »sklapanja predstečajne nagodbe«.
U stavku 3. riječi: »pravomoćnosti rješenja o potvrdi predstečajne nagodbe« zamjenjuje se riječima: »sklapanja predstečajne nagodbe«.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 16.

Na postupke pokrenute do stupanja na snagu ove Uredbe u kojima nisu poduzete postupovne radnje, primijenit će se odredbe ove Uredbe.

Članak 17.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-03/104
Urbroj: 50301-05/16-13-2
Zagreb, 5. rujna 2013.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.

Korisnički pretinac

Svim svojim ugovornim korisnicima nudimo mogućnost preuzimanja predanih obrazaca PDV, JOPPD, Financijskih izvješća i salda konti kartica, te izravnu komunikaciju putem korisničkog pretinca na ovoj stranici.