NN 109/07

HRVATSKI SABOR
3174

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O RAČUNOVODSTVU

Proglašavam Zakon o računovodstvu, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 5. listopada 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/156
Urbroj: 71-05-03/1-07-2
Zagreb, 12. listopada 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON O RAČUNOVODSTVU

I. OPĆE ODREDBE
Opće odredbe

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje računovodstvo poduzetnika, razvrstavanje poduzetnika, knjigovodstvene isprave i poslovne knjige, popis imovine i obveza, primjena standarda financijskog izvještavanja i tijelo za donošenje standarda financijskog izvještavanja, godišnji financijski izvještaji i konsolidacija godišnjih financijskih izvještaja, revizija godišnjih financijskih izvještaja, sadržaj godišnjeg izvješća, javna objava godišnjih financijskih izvještaja, Registar godišnjih financijskih izvještaja, te obavljanje nadzora.

Pojmovi i primjena
Članak 2.

(1) Odredbe ovoga Zakona dužni su primjenjivati poduzetnici.
(2) Poduzetnici u smislu ovoga Zakona jesu:
1. trgovačko društvo i trgovac pojedinac određeni propisima koji uređuju trgovačka društva,
2. poslovna jedinica poduzetnika iz točke 1. ovoga stavka sa sjedištem u stranoj državi ako prema propisima te države ne postoji obveza vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja financijskih izvještaja te poslovna jedinica poduzetnika iz strane države koji su obveznici poreza na dobit sukladno propisima koji uređuju poreze.
(3) Odredbe ovoga Zakona, osim poduzetnika iz stavka 2. ovoga članka, dužna je primjenjivati i svaka pravna i fizička osoba, koja je obveznik poreza na dobit određena propisima koji uređuju poreze, osim odredbi koje uređuju konsolidaciju godišnjih financijskih izvještaja (članak 16.), reviziju godišnjih financijskih izvještaja (članak 17.), godišnje izvješće (članak 18.) i javnu objavu (članak 20.).
(4) Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se na državni proračun i proračunske korisnike državnog proračuna, proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihove proračunske korisnike, vjerske zajednice, političke stranke, sindikate i ostale neprofitne organizacije.
(5) Računovodstvo vjerskih zajednica, političkih stranaka, sindikata i ostalih neprofitnih organizacija propisuje Vlada Republike Hrvatske.

Razvrstavanje poduzetnika
Članak 3.

(1) Poduzetnici u smislu ovoga Zakona razvrstavaju se na male, srednje i velike ovisno o pokazateljima utvrđenim na zadnji dan poslovne godine koja prethodi poslovnoj godini za koju se sastavljaju financijski izvještaji, prema sljedećim uvjetima:
– iznos ukupne aktive,
– iznos prihoda,
– prosječan broj radnika tijekom poslovne godine.
(2) Mali poduzetnici su oni koji ne prelaze dva od sljedećih uvjeta:
– ukupna aktiva 32.500.000,00 kuna,
– prihod 65.000.000,00 kuna,
– prosječan broj radnika tijekom poslovne godine 50.
(3) Srednji poduzetnici su oni koji prelaze dva uvjeta iz stavka 2. ovoga članka ali ne prelaze dva od sljedećih uvjeta:
– ukupna aktiva 130.000.000,00 kuna,
– prihod 260.000.000,00 kuna,
– prosječan broj radnika tijekom poslovne godine 250.
(4) Veliki poduzetnici su oni koji prelaze dva uvjeta iz stavka 3. ovoga članka.
(5) Osim poduzetnika iz stavka 4. ovoga članka, veliki poduzetnici u smislu ovoga Zakona su banke, štedne banke, stambene štedionice, institucije za elektronički novac, društva za osiguranje, leasing društva, društva za upravljanje investicijskim fondovima i zasebna imovina bez pravne osobnosti kojom oni upravljaju, društva za upravljanje investicijskim fondovima i imovina investicijskih fondova s pravnom osobnosti, društva za upravljanje obveznim odnosno dobrovoljnim mirovinskim fondovima i zasebna imovina kojom oni upravljaju te mirovinska osiguravajuća društva.

Računovodstveni poslovi
Članak 4.

(1) Računovodstveni poslovi su prikupljanje i obrada podataka na temelju knjigovodstvenih isprava, priprema i vođenje poslovnih knjiga, priprema i sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja, te prikupljanje i obrada podataka u vezi pripreme i sastavljanja godiš­njih izvješća, te financijskih podataka za statističke, porezne i druge potrebe.
(2) Poduzetnik je dužan prikupljati i sastavljati knjigovodstvene isprave, voditi poslovne knjige te sastavljati financijske izvještaje sukladno ovom Zakonu i na temelju njega donesenim propisima, poštujući pri tome računovodstvene standarde i temeljna načela urednog knjigovodstva.
(3) Poduzetnik je dužan organizirati prikupljanje i sastavljanje knjigovodstvenih isprava, vođenje poslovnih knjiga te sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja na način da je moguće provjeriti poslovne događaje, financijski položaj i uspješnost poslovanja poduzetnika.

II. KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE
Knjigovodstvene isprave
Članak 5.

(1) Knjigovodstvena isprava je pisani dokument ili elektronički zapis o nastalom poslovnom događaju.
(2) Knjigovodstvena isprava mora se sastaviti na mjestu i u vrijeme nastanka poslovnog događaja, osim onih isprava koji se sastavljaju u knjigovodstvu poduzetnika.
(3) Knjigovodstvena isprava mora nedvojbeno i istinito sadržavati sve podatke o poslovnom događaju.
(4) Knjigovodstvena isprava sastavlja se u jednom primjerku ili više primjeraka.
(5) Knjigovodstvena isprava koja je sastavljena u jednom primjerku može se otpremiti ako su podaci iz takve isprave stalno dostupni.
(6) Knjigovodstvenom ispravom smatra se i isprava primljena telekomunikacijskim putem, preslika izvorne isprave ili isprava na elektroničkom zapisu ako je na ispravi navedeno mjesto čuvanja izvorne isprave, odnosno razlog upotrebe preslike i potpisana je od osobe ovlaštene za zastupanje poduzetnika ili osobe na koju je prenesena ovlast.

Sastavljanje knjigovodstvenih isprava
Članak 6.

(1) Knjigovodstvena isprava mora biti vjerodostojna, uredna i sastavljena na način da osigurava pravodobni nadzor. Osoba ovlaštena za zastupanje poduzetnika ili osoba na koju je prenesena ovlast jamči potpisom na knjigovodstvenoj ispravi da je ona vjerodostojna i uredna.
(2) Knjigovodstvena isprava sastavljena kao elektronički zapis može umjesto potpisa osobe ovlaštene za zastupanje poduzetnika ili osobe na koju je prenesena ovlast sadržavati ime i prezime ili drugu prepoznatljivu oznaku osobe ovlaštene za izdavanje knjigovodstvene isprave ili mora biti potpisana sukladno zakonu koji uređuje elektronički potpis.
(3) Knjigovodstvena isprava mora biti takva da stručna osoba može iz nje spoznati poslovni događaj.
(4) Poduzetnik je dužan, prije unosa podataka iz knjigovodstvene isprave u poslovne knjige, provjeriti ispravnost i potpunost knjigovodstvene isprave.

Čuvanje knjigovodstvenih isprava
Članak 7.

(1) Knjigovodstvene isprave čuvaju se kao izvorne isprave, na nositelju elektroničkog zapisa ili nositelju mikrografske obrade.
(2) Knjigovodstvene isprave čuvaju se i to:
1. isplatne liste, analitička evidencija o plaćama za koje se plaćaju obvezni doprinosi – trajno,
2. isprave na temelju kojih su podaci uneseni u dnevnik i glav­nu knjigu – najmanje jedanaest godina,
3. isprave na temelju kojih su podaci uneseni u pomoćne knjige – najmanje sedam godina.
(3) Rok za čuvanje knjigovodstvenih isprava iz stavka 2. točke 2. i 3. ovoga članka počinje teći zadnjeg dana poslovne godine na koju se odnose poslovne knjige u koje su isprave unesene.

III. POSLOVNE KNJIGE
Poslovne knjige
Članak 8.

(1) Poslovne knjige vode se po načelu sustava dvojnog knjigovodstva.
(2) Poslovne knjige čine dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige.
(3) Dnevnik je poslovna knjiga u koju se unose knjigovodstvene promjene slijedom vremenskog nastanka. Dnevnik se može uspostaviti kao jedinstvena poslovna knjiga ili više knjiga koje su namijenjene za promjene na pojedinim skupinama bilančnih zapisa ili za izvanbilančne zapise.
(4) Glavna knjiga je sustavna knjigovodstvena evidencija promjena nastalih na financijskom položaju i uspješnosti poslovanja.
(5) Glavna knjiga sastoji se od dva odvojena dijela i to:
– bilančni zapisi i
– izvanbilančni zapisi.
(6) Glavna knjiga mora sadržavati unaprijed pripremljena konta koja, sukladno potrebama poduzetnika, osiguravaju podatke za godišnje financijske izvještaje.
(7) Pomoćne knjige se u pravilu vode zasebno.
(8) Pomoćne knjige koje se odnose na imovinu u materijalnom obliku iskazuju se u količinama i novčanim iznosima.

Vođenje poslovnih knjiga
Članak 9.

(1) U poslovne knjige unose se podaci na temelju knjigovodstvenih isprava.
(2) Poslovne knjige moraju se voditi po načelu nepromjenjivog zapisa o nastalom poslovnom događaju.
(3) Poslovna godina u pravilu je jednaka kalendarskoj godini, ali se može i razlikovati od kalendarske godine.
(4) Poslovne knjige otvaraju se početkom poslovne godine na temelju bilance sastavljene na kraju prethodne poslovne godine ili na temelju popisa imovine i obveza kod novoosnovanih poduzetnika ili na temelju knjigovodstvene isprave.
(5) Pomoćne knjige otvaraju se donosom stanja iz poslovnih knjiga zaključenih na kraju prethodne poslovne godine.
(6) Poslovne knjige vode se na način da osiguraju kontrolu unesenih podataka, ispravnost unosa podataka, čuvanje podataka, mogućnost korištenja podataka, mogućnost dobivanja uvida u promet i stanja na računima glavne knjige te mogućnost uvida u vremenski slijed obavljenog unosa poslovnih događaja.

Čuvanje poslovnih knjiga
Članak 10.

(1) Poslovne knjige moraju se zaključiti na kraju poslovne godine i čuvati u rokovima koji su propisani ovim Zakonom.
(2) Ako se poslovne knjige vode kao elektronički zapis, glav­na knjiga se mora nakon zaključivanja na kraju poslovne godine zaštititi na način da u istoj nije moguća izmjena pojedinih ili svih njezinih dijelova ili listova, da je istu moguće u svakom trenutku otisnuti na papir i mora se potpisati elektroničkim potpisom sukladno propisu koji uređuje elektronički potpis ili se mora otiskati na papir i uvezati na način da nije moguća izmjena pojedinih ili svih njenih dijelova ili listova i mora ju potpisati osoba ovlaštena za zastupanje poduzetnika.
(3) Poslovne knjige čuvaju se i to:
1. dnevnik i glavna knjiga – najmanje jedanaest godina,
2. pomoćne knjige – najmanje sedam godina.
(4) Rok čuvanja poslovnih knjiga počinje teći zadnjeg dana poslovne godine na koju se iste odnose.

IV. POPIS IMOVINE I OBVEZA
Popis imovine i obveza
Članak 11.

(1) Poduzetnik mora na početku poslovanja popisati imovinu i obveze i navesti njihove pojedinačne vrijednosti u količinama i u novčanom iznosu.
(2) Poduzetnik je dužan najmanje jednom i to na kraju poslov­ne godine popisati imovinu i obveze i s popisanim stanjem uskladiti knjigovodstveno stanje.
(3) Poduzetnik koji provodi popis imovine i obveza tijekom poslovne godine dužan je na kraju poslovne godine s popisanim stanjem uskladiti knjigovodstveno stanje.
(4) Osim popisa iz stavka 2. ovoga članka, poduzetnik mora popisati imovinu i obveze u slučajevima promjene cijena proizvoda i robe, statusnih promjena, otvaranja stečajnog postupka ili pokretanja postupka likvidacije.

V. STANDARDI FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA
Standardi financijskog izvještavanja
Članak 12.

(1) Hrvatski standardi financijskog izvještavanja (u daljnjem tek­stu: HSFI) su računovodstvena načela i pravila sastavljanja i prezentiranja financijskih izvještaja koje primjenjuje računovodstvena struka.
(2) HSFI donosi Odbor za standarde financijskog izvještavanja u skladu s ovim Zakonom.
(3) HSFI objavljuju se u »Narodnim novinama«.
(4) Međunarodni standardi financijskog izvještavanja obuhvaćaju Međunarodne računovodstvene standarde (MRS), njihove dopune i povezana tumačenja te Međunarodne standarde financijskog izvještavanja (MSFI), njihove dopune i povezana tumačenja, koji su utvrđeni od Europske komisije i objavljeni u službenom listu Europske unije.

Primjena standarda financijskog izvještavanja
Članak 13.

(1) Poduzetnik je dužan sastavljati i prezentirati godišnje financijske izvještaje primjenom HSFI-ja.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, veliki poduzetnici i poduzetnici čije dionice ili dužnički vrijednosni papiri su uvršteni ili se obavlja priprema za njihovo uvrštenje na organizirano tržište vrijednosnih papira dužni su sastavljati i prezentirati godišnje financijske izvještaje primjenom Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja.

VI. ODBOR ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA
Odbor za standarde financijskog izvještavanja
Članak 14.

(1) Odbor za standarde financijskog izvještavanja (u daljnjem tekstu: Odbor) je stručno tijelo koje ima sljedeće nadležnosti:
1. analizira i prati razvoj računovodstvene teorije i prakse,
2. donosi HSFI,
3. donosi tumačenja HSFI-ja,
4. priprema za objavu i objavljuje HSFI,
5. obavlja ostale poslove utvrđene ovim Zakonom.
(2) Odbor čini devet članova, koje na prijedlog ministra financija imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na mandat od pet godina.
(3) Članom Odbora može biti imenovan državljanin Republike Hrvatske koji ima visoku stručnu spremu, odgovarajuće stručno znanje i radno iskustvo iz područja financija, računovodstva ili revizije, što ga čini sposobnim i dostojnim obavljati poslove Odbora.
(4) Član Odbora za svoj rad ima pravo na naknadu.
(5) Odbor se financira iz sredstava državnog proračuna i vlastitih prihoda iz naknada.
(6) Odbor donosi Pravilnik o načinu rada Odbora, a potvrđuje ga Vlada Republike Hrvatske.
(7) Pravilnik mora sadržavati odredbe o ciljevima, načinu rada, donošenju odluka, financiranju i naknadama.
(8) Odbor jednom godišnje o svojem radu izvješćuje Vladu Republike Hrvatske.

VII. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
Godišnji financijski izvještaji
Članak 15.

(1) Poduzetnik je dužan sastavljati godišnje financijske izvještaje u obliku, sadržaju i na način propisan ovim Zakonom i na temelju njega donesenim propisima.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, poduzetnici čije je obavljanje poslova određeno posebnim propisima i na temelju kojih je tijelo ovlašteno za obavljanje nadzora njihovog poslovanja propisalo sadržaj i strukturu godišnjih financijskih izvještaja, dužni su sastavljati godišnje financijske izvještaje sukladno ovom Zakonu i tim propisima.
(3) Godišnje financijske izvještaje čine:
– bilanca,
– račun dobiti i gubitka,
– izvještaj o novčanom tijeku,
– izvještaj o promjenama kapitala,
– bilješke uz financijske izvještaje.
(4) Strukturu i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja propisuje ministar financija na prijedlog Odbora i objavljuju se u »Narodnim novinama«.
(5) Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka, strukturu i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja za poduzetnike iz stavka 2. ovoga članka, propisuje tijelo ovlašteno za obavljanje nadzora njihovog poslovanja i objavljuju se u »Narodnim novinama«.
(6) Godišnji financijski izvještaji moraju pružiti istinit i objek­tivan prikaz financijskog položaja i uspješnosti poslovanja poduzetnika.
(7) Godišnji financijski izvještaji sastavljaju se za poslovnu godinu koja je jednaka kalendarskoj godini.
(8) Iznimno od odredbe stavka 7. ovoga članka, poslovna godina može se razlikovati od kalendarske godine ako je to uređeno drugim propisom ili za potrebe poduzetnika.
(9) Godišnje financijske izvještaje poduzetnik je dužan sastaviti i u slučajevima statusnih promjena, otvaranja stečajnog postupka ili pokretanja postupka likvidacije nad poduzetnikom i to sa stanjem na dan koji prethodi danu upisa statusne promjene, danu otvaranja stečajnog postupka ili pokretanja postupka likvidacije.
(10) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, mali poduzetnici dužni su sastavljati bilancu, račun dobiti i gubitka i bilješke uz financijske izvještaje.
(11) Za godišnje financijske izvještaje odgovorna je osoba ovlaštena za zastupanje poduzetnika.
(12) Godišnje financijske izvještaje potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje poduzetnika.
(13) Godišnji financijski izvještaji čuvaju se trajno u izvorniku.

Konsolidacija godišnjih financijskih izvještaja
Članak 16.

(1) Konsolidirani godišnji financijski izvještaji su financijski izvještaji grupe poduzetnika u kojoj određeni poduzetnik (matično društvo) ima nad jednim ili više poduzetnika (ovisno društvo) pravo upravljanja financijskim i poslovnim politikama tako da od njih ostvaruje koristi (kontrola), a prikazani su kao jedinstveni.
(2) Konsolidirane godišnje financijske izvještaje dužan je sastavljati poduzetnik koji u grupi poduzetnika predstavlja matično društvo.
(3) Matičnim društvom, u smislu ovoga Zakona, smatra se poduzetnik koji ispunjava najmanje jedan od sljedećih uvjeta:
1. ima većinsko vlasništvo dionica ili udjela koji daju pravo glasa u drugom poduzetniku,
2. ima pravo imenovati odnosno opozvati većinu članova uprave ili nadzornog odbora drugog poduzetnika ili,
3. ima pravo značajnog utjecaja nad drugim poduzetnikom na temelju ugovora ili drugog pravnog odnosa ili,
4. ako je većina članova uprave ili nadzornog odbora ovisnog poduzetnika, koji su tu funkciju obavljali u prošloj poslovnoj godini i još uvijek je obavljaju do sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja, bila imenovana isključivo radi ostvarenja prava glasa matičnog društva ili,
5. ima udio ili pravo u odlučivanju u ovisnom poduzetniku na temelju dogovora s drugim imateljima udjela ili prava u odlučivanju na način da nadzire većinu prava glasa u ovisnom poduzetniku.
(4) Na sastavljanje konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja primjenjuju se odredbe članka 15. stavka 4. do 13. ovoga Zakona.
(5) Konsolidirano godišnje financijsko izvješće ne treba uključivati financijski položaj i uspješnost poslovanja ovisnog poduzetnika ako to nema značajan utjecaj na financijski položaj i uspješnost poslovanja matičnog društva.
(6) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka poduzetnik mora u bilješkama uz financijske izvještaje navesti razloge iz kojih nije financijski položaj i uspješnost poslovanja određenog poduzetnika uključio u konsolidirane godišnje financijske izvještaje.
(7) Detaljniji uvjeti i pravila konsolidacije godišnjih financijskih izvještaja uređeni su HSFI-jem.
(8) Iznimno od odredbe stavka 7. ovoga članka, detaljni uvjeti i pravila konsolidacije godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika koji su dužni sastavljati i prezentirati godišnje financijske izvještaje sukladno članku 13. stavku 2. ovoga Zakona uređeni su Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

Revizija godišnjih financijskih izvještaja
Članak 17.

(1) Reviziji podliježu godišnji financijski izvještaji i konsolidirani godišnji financijski izvještaji velikih poduzetnika, srednjih poduzetnika i poduzetnika čije dionice ili dužnički vrijednosni papiri su uvršteni ili se obavlja priprema za njihovo uvrštenje na organizirano tržište vrijednosnih papira.
(2) Reviziji podliježu i godišnji financijski izvještaji poduzetnika kojima je to propisano posebnim propisima koji uređuju njihovo poslovanje.
(3) Revizorsko izvješće mora najmanje sadržavati:
1. uvod u kojem se navode financijski izvještaji koji su pred­metom revizije, zajedno s računovodstvenim politikama koje su uporabljene u njihovom sastavljanju,
2. opis svrhe i opsega revizije, uz navođenje revizijskih standarda u skladu s kojima je revizija obavljena,
3. mišljenje revizora kojim se jasno izražava je li godišnji financijski izvještaji pružaju istinit i objektivan prikaz financijskog položaja poduzetnika sukladno ovom Zakonu i HFSI-ju, odnosno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, te jesu li godišnji financijski izvještaji u skladu s propisima koji uređuju poslovanje poduzetnika, mišljenje revizora može biti pozitivno ili miš­ljenje s ogradom ili negativno ili se ovlašteni revizor može suzdržati od izražavanja mišljenja ako ga nije u mogućnosti izraziti,
4. posebna upozorenja i probleme na koje ovlašteni revizor želi ukazati, ali bez izražavanja mišljenja s ogradom,
5. mišljenje o usklađenosti godišnjeg izvješća s godišnjim financijskim izvještajima za istu poslovnu godinu.
(4) Ovlašteni revizor dužan je revizorsko izvješće potpisati i navesti datum sastavljanja.
(5) Revizija financijskih izvještaja i usklađenosti s godišnjim izvješćem obavlja se u skladu s propisima koji uređuje reviziju.
(6) Revizorsko izvješće čuva se trajno u izvorniku.

VIII. GODIŠNJE IZVJEŠĆE
Godišnje izvješće
Članak 18.

(1) Poduzetnik je dužan izraditi godišnje izvješće koje obuh­vaća objektivan prikaz razvoja i rezultata poslovanja poduzetnika i njegovog položaja, zajedno s opisom glavnih rizika i neizvjesnosti s kojima se on suočava, te obavijesti o zaštiti okoliša i o radnicima ako je to potrebno za razumijevanje razvoja, rezultata poslovanja poduzetnika i njegova položaja.
(2) Godišnje izvješće mora sadržavati:
1. sve značajne događaje nakon kraja poslovne godine,
2. vjerojatan budući razvoj društva,
3. aktivnosti istraživanja i razvoja,
4. informacije o otkupu vlastitih dionica,
5. postojanje podružnica društva,
6. koje financijske instrumente koristi ako je to značajno za procjenu financijskog položaja i uspješnosti poslovanja,
7. ciljeve i politike društva vezane za upravljanje financijskim rizicima, zajedno s politikom zaštite svake značajnije vrste prognozirane transakcije za koju se koristi zaštita,
8. izloženost društva cjenovnom riziku, kreditnom riziku, riziku likvidnosti i riziku novčanog toka.
(3) Godišnje izvješće velikih poduzetnika i poduzetnika čije dionice ili dužnički vrijednosni papiri su uvršteni na organizirano tržište vrijednosnih papira mora sadržavati i prikaz pravila korporativnog upravljanja koje koristi.
(4) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, mali poduzet­nici nisu dužni izraditi godišnje izvješće, ali su tada informacije o otkupu vlastitih dionica dužni navesti u bilješkama uz financijske izvještaje.
(5) Godišnje izvješće čuva se jedanaest godina od zadnjeg dana poslovne godine za koju su sastavljeni i to u izvorniku.

Jezik i valutna jedinica
Članak 19.

(1) Poslovne knjige, godišnji financijski izvještaji, godišnja izvješća i druge financijske informacije sastavljaju se na hrvatskom jeziku.
(2) Iznosi u poslovnim knjigama, godišnjim financijskim izvještajima, godišnjim izvješćima i druge financijske informacije izražavaju se u valutnoj jedinici koja se primjenjuje u Republici Hrvatskoj.

IX. JAVNA OBJAVA
Javna objava
Članak 20.

(1) Poduzetnik je dužan godišnje financijske izvještaje i godiš­nje izvješće, te revizorsko izvješće ako njegovi godišnji financijski izvještaji podliježu reviziji sukladno odredbama članka 17. ovoga Zakona, te konsolidirane godišnje financijske izvještaje ako ih je dužan sastavljati sukladno odredbama članka 16. ovoga Zakona dostaviti Financijskoj agenciji radi javne objave.
(2) Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka, mali poduzetnik je dužan godišnje financijske izvještaje iz članka 15. stavka 10. ovoga Zakona dostaviti Financijskoj agenciji radi javne objave.
(3) Poduzetnik, uz navedene izvještaje iz stavka 1. ili 2. ovoga članka, dužan je Financijskoj agenciji dostaviti i odluku o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja od strane nadležnog tijela te odluku o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka, ako one nisu sastavni dio godišnjih financijskih izvještaja ili godišnjeg izvješća.
(4) Poduzetnik je izvještaje iz stavka 1. i 2. ovoga članka dužan dostaviti najkasnije u roku od šest mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine, a poduzetnik koji sastavlja konsolidirane godišnje financijske izvještaje dužan ih je dostaviti najkasnije u roku od devet mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine.
(5) Poduzetnik koji sastavlja godišnje financijske izvještaje sukladno članku 15. stavku 9. ovoga Zakona dužan je godišnje financijske izvještaje dostaviti u roku devedeset dana od dana nastanka statusne promjene, pokretanja postupka likvidacije ili otvaranja stečaja, a za sljedeće poslovne godine sukladno stavku 4. ovoga članka.
(6) Danom dostave potpunih i točnih godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća te izvješća revizora ako godišnji financijski izvještaji poduzetnika podliježu reviziji sukladno odredbama članka 17. ovoga Zakona, te konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja ako ih je poduzetnik dužan sastavljati sukladno odredbama članka 16. ovoga Zakona Financijskoj agenciji, smatra se da je poduzetnik ispunio obvezu javne objave.
(7) Poduzetnik koji tijekom poslovne godine nije imao poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obvezama, dužan je do 31. ožujka tekuće godine Financijskoj agenciji dostaviti Izjavu o neaktivnosti za prethodnu poslovnu godinu.
(8) Poduzetnik može izvještaje iz stavka 1. do 3. ovoga članka dostaviti na papiru ili u elektroničkom obliku.

Financijski podaci za statističke i druge potrebe
Članak 21.

(1) Poduzetnik i osobe iz članka 2. stavka 3. ovoga Zakona dužne su za statističke i druge potrebe Financijskoj agenciji do 31. ožujka tekuće godine dostaviti bilancu, račun dobiti i gubitka i dodatne podatke za prethodnu kalendarsku godinu.
(2) Oblik i sadržaj dodatnih podataka iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar financija.
(3) Poduzetnik koji do 31. ožujka tekuće godine Financijskoj agenciji dostavi izvještaje iz članka 20. ovoga Zakona radi javne objave, pod uvjetom da mu je poslovna godina jednaka kalendarskoj godini, iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka dužan je dostaviti samo dodatne podatke za potrebe statistike.

X. REGISTAR GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
Registar godišnjih financijskih izvještaja
Članak 22.

(1) Registar godišnjih financijskih izvještaja je središnji izvor informacija o financijskom položaju i uspješnosti poslovanja poduzetnika.
(2) Registar godišnjih financijskih izvještaja sadrži podatke o financijskom položaju i uspješnosti poslovanja i dodatne podatke iz članka 21. stavka 1. ovoga Zakona.
(3) Registar godišnjih financijskih izvještaja vodi se u elektroničkom obliku i dostupan je na internet stranicama.
(4) Registar godišnjih financijskih izvještaja javno na internetu prikazuje za svakog pojedinog poduzetnika sljedeće:
1. godišnje financijske izvještaje,
2. godišnje izvješće,
3. podatke o predloženoj raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka.
(5) Osim navedenog u stavku 4. ovoga članka, Registar godiš­njih financijskih izvještaja javno na internetu prikazuje i konsolidirane godišnje financijske izvještaje poduzetnika koji su ih dužni sastavljati sukladno članku 16. ovoga Zakona i izvješće revizora ako godišnji financijski izvještaji poduzetnika podliježu reviziji sukladno odredbama članka 17. ovoga Zakona.
(6) Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka, Registar godiš­njih financijskih izvještaja za male poduzetnike javno na internetu prikazuje godišnje financijske izvještaje iz članka 20. stavka 2. ovoga Zakona u skraćenom sadržaju.
(7) Elektronički oblik i format prikaza godišnjih financijskih izvještaja za javno prikazivanje na internetskim stranicama Registra godišnjih financijskih izvještaja određuje Financijska agencija u skladu sa strukturom i sadržajem godišnjih financijskih izvještaja iz članka 15. stavka 4., odnosno stavka 5. ovoga Zakona objavljuju se na internetskim stranicama Registra godišnjih financijskih izvještaja.
(8) Internetske stranice moraju biti postavljene na način da je svi­ma omogućen besplatan uvid u podatke iz stavka 4. ovoga članka.
(9) Pristup internetskim stranicama iz stavka 4. ovoga članka mora biti omogućen i s internetskih stranica sudskog registra.

Vođenje Registra godišnjih financijskih izvještaja
Članak 23.

(1) Registar godišnjih financijskih izvještaja vodi Financijska agencija.
(2) Financijska agencija dužna je podatke iz članka 22. stavka 4., 5. i 6. ovoga Zakona unijeti u Registar godišnjih financijskih izvještaja i javno prikazati na internetskim stranicama u roku 30 dana od dana zaprimanja utvrđenog, točnog i potpunoga godišnjega financijskog izvještaja od poduzetnika.
(3) Financijska agencija dužna je godišnje financijske izvještaje, godišnje izvješće, izvješće revizora i drugu dokumentaciju čuvati jedanaest godina od dana zaprimanja od poduzetnika.
(4) Financijska agencija u svrhu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja ovlaštena je prikupljati, evidentirati, obrađivati, arhivirati i javno objavljivati godišnje financijske izvještaje i godišnje izvješće poduzetnika, distribuirati podatke iz godišnjih financijskih izvještaja te upravljati bazom podataka i osigurati zaštitu baze podataka i dokumenata koji su pohranjeni u arhivu.
(5) Financijska agencija ima pravo na naknade za vođenje Registra godišnjih financijskih izvještaja.
(6) Financijska agencija ovlaštena je preuzimati podatke iz sudskog registra krajem svakog mjeseca nastale u prethodnom mjesecu i registra Porezne uprave sa stanjem na dan 31. prosinca, a radi upisa u Registar godišnjih financijskih izvještaja.
(7) Financijska agencija odgovorna je za vjerodostojnost elektroničkog unosa podataka iz godišnjih financijskih izvještaja, za javnu objavu te obradu drugih podataka i dokumenata koji se evidentiraju u Registru godišnjih financijskih izvještaja.
(8) Vrste i visine naknada iz stavka 5. ovoga članka propisuje ministar financija.
(9) Financijska agencija obračunava i naplaćuje naknade iz stavka 5. ovoga članka i propisa donesenog na temelju stavka 8. ovoga članka.
(10) Financijska agencija dužna je o primitku godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća namijenjenih javnoj objavi obavijestiti sudski registar.
(11) Obavijest iz stavka 10. ovoga članka mora sadržavati podatke o datumu primitka i razdoblju na koje se odnose godišnji financijski izvještaji i godišnje izvješće.
(12) Obavijest sudskom registru dostavlja se bez naknade.
(13) Financijska agencija dužna je obavijestiti Ministarstvo financija – Poreznu upravu o poduzetnicima koji ne dostave Financijskoj agenciji godišnje financijske izvještaje ili godišnje izvješće ili revizorsko izvješće ili konsolidirane godišnje financijske izvještaje sukladno članku 20. ovoga Zakona.
(14) Način vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja, te način primanja i postupak provjere potpunosti i točnosti godiš­njih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća propisuje ministar financija.

Korištenje podataka iz Registra godišnjih financijskih izvještaja
Članak 24.

(1) Financijska agencija dužna je na pisani zahtjev svake zainteresirane osobe izdati presliku ili ispis godišnjih financijskih izvještaja, godišnjeg izvješća ili izvješća revizora, odnosno njihov izvadak.
(2) Financijska agencija dužna je Državnom zavodu za statistiku i Poreznoj upravi omogućiti pristup ili dostaviti sve podatke iz Registra godišnjih financijskih izvještaja bez naknade.
(3) Financijska agencija može podatke iz Registra godišnjih financijskih izvještaja dostaviti i drugim osobama ako se ti podaci koriste za statističke, analitičke, znanstvenoistraživačke i druge potrebe.
(4) Dokumentacija i podaci preuzeti iz Registra godišnjih financijskih izvještaja na način iz stavka 2. i 3. ovoga članka mogu se koristiti samo za vlastite potrebe i ne smiju se ustupati trećim osobama, dalje distribuirati ili objavljivati.

XI. NADZOR
Nadzor računovodstvenih poslova
Članak 25.

(1) Ministarstvo financija – Porezna uprava ovlaštena je obav­ljati nadzor poduzetnika u dijelu računovodstvenih poslova radi provjere obavlja li poduzetnik računovodstvene poslove u skladu s odred­bama ovoga Zakona, drugih zakona kojima se uređuje obavljanje poslova poduzetnika a koji sadrže odredbe u vezi računovodstvenih poslova te propisa donesenih na temelju tih zakona.
(2) Nadzor poduzetnika u dijelu računovodstvenih poslova radi provjere obavlja li poduzetnik računovodstvene poslove u skladu s odredbama ovoga Zakona i drugih propisa koji uređuju obavljanje poslova poduzetnika, a sadrže odredbe u vezi računovodstvenih poslova, ovlaštena je obavljati i Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ako je tim propisima ovlaštena obavljati nadzor njihovog poslovanja.
(3) Odredbe ovoga Zakona o nadzoru računovodstvenih poslova poduzetnika na odgovarajući način primjenjuju se i na osobe iz članka 2. stavka 3. ovoga Zakona.

Način obavljanja nadzora
Članak 26.

Ministarstvo financija – Porezna uprava obavlja nadzor poduzetnika u dijelu računovodstvenih poslova na sljedeći način:
1. praćenjem, prikupljanjem i provjerom knjigovodstvenih isprava, poslovnih knjiga, godišnjih financijskih izvještaja i godišnjih izvješća te drugih poreznih i statističkih izvještaja (analiza financijskih izvještaja),
2. provjerom sustava koje poduzetnik primjenjuje za obradu podataka u vezi računovodstvenih poslova,
3. izravnim nadzorom kod poduzetnika.

Osobe ovlaštene za nadzor
Članak 27.

Nadzor poduzetnika u dijelu računovodstvenih poslova provode inspektori i druge ovlaštene osobe Ministarstva financija – Porezne uprave.

Opseg nadzora
Članak 28.

(1) Poduzetnik je dužan ovlaštenoj osobi omogućiti nadzor svih knjigovodstvenih isprava, poslovnih knjiga, godišnjih financijskih izvještaja i godišnjih izvješća, drugih poreznih i statističkih izvještaja, te sustava koje primjenjuje za obradu podataka.
(2) Poduzetnik je dužan na zahtjev Ministarstva financija – Porezne uprave, dostaviti preslik isprava ili financijskih izvještaja iz stavka 1. ovoga članka.
(3) Poduzetnik je dužan ovlaštenim osobama Ministarstva financija – Porezne uprave staviti na raspolaganje odgovarajuće prostorije u kojima mogu neometano i bez prisutnosti drugih osoba obaviti nadzor računovodstvenih poslova.
(4) Osobe ovlaštene za zastupanje poduzetnika i radnici poduzetnika dužni su na zahtjev ovlaštene osobe Ministarstva financija – Porezne uprave dati sve knjigovodstvene isprave, poslovne knjige, godišnje financijske izvještaje i godišnja financijska izvješća, te druga porezna i statistička izvješća i informacije o računovodstvenim poslovima bitnim za obavljanje nadzora.
(5) Ministarstvo financija – Porezna uprava može osobe iz stavka 4. ovoga članka pozvati da o informacijama iz stavka 4. ovoga članka, u roku koji ne smije biti kraći od 3 dana, sastave pisano izvješće ili ih pozvati da daju usmenu izjavu.

Obavijest o nadzoru
Članak 29.

1) Obavijest o nadzoru poslovanja dostavlja se poduzetniku najmanje 8 dana prije početka nadzora.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ovlaštena osoba može obavijest o nadzoru poslovanja uručiti prilikom početka nadzora ako nije bilo moguće na drugi način postići cilj pojedinog nadzora.
(3) Obavijest o nadzoru poslovanja mora sadržavati predmet nadzora.

Mjere nadzora
Članak 30.

(1) Ministarstvo financija – Porezna uprava može donijeti sljedeće mjere nadzora:
1. rješenje o otklanjanju nepravilnosti,
2. pokretanje prekršajnog ili kaznenog postupka.
(2) Rješenje iz stavka 1. točke 1. ovoga članka je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.
(3) Poduzetnik kojem je izdano rješenje iz stavka 1. točke 1. ovoga članka dužan je u roku određenom rješenjem otkloniti utvrđene nepravilnosti te u roku od 8 dana od isteka roka određenog rješenjem o tome pisano izvijestiti Ministarstvo financija – Poreznu upravu, uz dokaz o otklonjenim nepravilnostima.

XII. KAZNENE I PREKRŠAJNE ODREDBE
Kaznene odredbe
Članak 31.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se osoba ovlaštena za zastupanje poduzetnika za kaz­neno djelo netočnog prikazivanja imovinskog stanja, financijskog položaja i uspješnosti poslovanja poduzetnika u godišnjim financijskim izvještajima s namjerom da stekne imovinsku korist za svoj ili tuđi račun ili da nekomu nanese štetu.
(2) Za kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se poduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 500.000,00 kuna.
(3) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se poduzetnik u čijim poslovnim knjigama poslovni događaji budu utemeljeni na nevjerodostojnoj dokumentaciji.

Prekršajne odredbe
Članak 32.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna do 100.000,00kuna kaznit će se za prekršaj poduzetnik odnosno osoba iz članka 2. stavka 3. ovoga Zakona ako:
1. ne vodi poslovne knjige (članak 4.),
2. ne sastavi knjigovodstvenu ispravu (članak 5.),
3. ne sastavlja knjigovodstvene isprave sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 5. i 6.),
4. ne provjerava knjigovodstvene isprave prije unosa u poslovne knjige (članak 6.),
5. ne čuva knjigovodstvene isprave u rokovima i na način sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 7.),
6. ne vodi poslovne knjige sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 9.),
7. ne otvori poslovne knjige sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 9.),
8. ne zaključi poslovne knjige sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 10.),
9. ne zaštiti poslovne knjige koje se vode na elektroničkom mediju sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 10.),
10. ne čuva poslovne knjige u rokovima i na način sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 10.),
11. ne popiše imovinu i obveze sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 11.),
12. ne sastavlja i ne prezentira godišnje financijske izvještaje primjenom HSFI-ja odnosno Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (članak 13.),
13. ne sastavi godišnje financijske izvještaje (članak 15.),
14. ne sastavlja godišnje financijske izvještaje sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 15.),
15. ne čuva godišnje financijske izvještaje u rokovima i na način sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 15.),
16. ne sastavi konsolidirane financijske izvještaje (članak 16.),
17. ne sastavlja konsolidirane financijske izvještaje sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 16.),
18. ne čuva konsolidirane godišnje financijske izvještaje u rokovima i na način sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 16.),
19. ne revidira godišnje financijske izvještaje (članak 17.),
20. ne čuva revizorsko izvješće u rokovima i na način sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 17.),
21. ne izradi godišnje izvješće (članak 18.),
22. ne izrađuje godišnje izvješće sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 18.),
23. ne sastavlja poslovne knjige i ne sastavlja godišnje financijske izvještaje i druge financijske informacije na hrvatskom jeziku i u valutnoj jedinici koja se primjenjuje u Republici Hrvatskoj (članak 19.),
24. ne dostavi godišnje financijske izvještaje i godišnje izvješće te revizorsko izvješće, ako je dužan revidirati svoje godišnje financijske izvještaje, i druge dokumente Financijskoj agenciji radi javne objave u rokovima sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 20.).
25. ako podatke dobivene iz Registra godišnjih financijskih izvještaja koristi suprotno odredbama članka 24. stavka 4. ovoga Zakona,
26. ne omogući nadzor ovlaštenoj osobi sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 28.),
27. ne otkloni utvrđene nepravilnosti i ne obavijesti Ministarstvo financija o tome sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 30.).
(2) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba poduzetnika.
(3) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna do 20.000,00kuna kaznit će fizička osoba ako podatke dobivene iz Registra godišnjih financijskih izvještaja koristi suprotno odredbama članka 24. stavka 4. ovoga Zakona.

Zastara
Članak 33.

(1) Prekršajni postupak za prekršaje predviđene ovim Zakonom se ne može pokrenuti nakon proteka tri godine od dana saznanja da je radnja prekršaja dovršena.
(2) Zastara nastupa u svakom slučaju kada od dana dovršenja radnje prekršaja protekne šest godina.
(3) Na tijek i prekid zastare pokretanja prekršajnog postupka te na zastaru izvršenja prekršajne kazne primjenjuju se odredbe Zakona o prekršajima.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Postupci
Članak 34.

(1) Odbor je osnovan na temelju Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 146/05.) i nastavlja raditi sukladno ovom Zakonu.
(2) Mandat članova Odbora imenovanih na temelju Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 146/05.) prestaje danom imenovanja članova Odbora sukladno ovom Zakonu.
(3) Do dana prijema Republike Hrvatske u članstvo u Europskoj uniji, Međunarodni standardi financijskog izvještavanja obuhvaćaju Međunarodne računovodstvene standarde (MRS), njihove dopune i povezana tumačenja i Međunarodne standarde financijskog izvještavanja (MSFI), njihove dopune i povezana tumačenja, koje utvrdi Odbor, a objavljuju se u »Narodnim novinama«.
(4) Prijevode Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja na hrvatski jezik, Odbor može povjeriti osobama koje su za to ovlaštene od Odbora za međunarodne računovodstvene standarde.
(5) Za odobravanje prijevoda Odbor može naplatiti naknadu.
(6) Registar godišnjih financijskih izvještaja osnovan je temeljem Zakona o Registru godišnjih financijskih izvještaja (»Narodne novine«, br. 47/03.) i nastavlja se voditi sukladno ovom Zakonu.

Donošenje propisa
Članak 35.

(1) Vlada Republike Hrvatske će u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona na prijedlog ministra financija:
1. donijeti propis o računovodstvu vjerskih zajednica, političkih stranaka, sindikata i ostalih neprofitnih organizacija na temelju ovlasti iz članka 2. stavka 5. ovoga Zakona,
2. imenovati članove Odbora na temelju ovlasti iz članka 14. stavka 2. ovoga Zakona.
(2) Ministar financija dužan je u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti na temelju ovlasti iz ovoga Zakona:
1. propis o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja iz članka 15. stavka 4. ovoga Zakona,
2. propis o obliku i sadržaju dodatnih podataka iz članka 21. stavka 2. ovoga Zakona,
3. propis o vrstama i visini naknada Financijskoj agenciji za vođenje Registra godišnjih financijskih izvještaja iz članka 23. stavka 8. ovoga Zakona,
4. propis o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja, te načinu primanja i postupka provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća iz članka 23. stavka 14. ovoga Zakona.
(3) Odbor je dužan u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti na temelju ovlasti iz ovoga Zakona:
1. HSFI iz članka 12. stavka 2. ovoga Zakona,
2. pravilnik o načinu rada iz članka 14. stavka 7. ovoga Zakona.
(4) Financijska agencija dužna je u roku dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti elektronički oblik i format prikaza godišnjih financijskih izvještaja na temelju ovlasti iz članka 22. stavka 7. ovoga Zakona.
(5) Do stupanja na snagu propisa iz ovoga članka važe propisi doneseni na temelju Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 146/05.) i Zakona o Registru godišnjih financijskih izvještaja (»Narodne novine«, br. 47/03.).

Prestanak važenja propisa
Članak 36.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 146/05.) i Zakon o Registru godišnjih financijskih izvještaja (»Narodne novine«, br. 47/03.).

Stupanje na snagu
Članak 37.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2008., osim članka 12. stavka 4. i članka 17. koji stupaju na snagu danom prijema Republike Hrvatske u članstvo u Europskoj uniji.

Klasa: 401-01/07-01/01
Zagreb, 5. listopada 2007.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.

 

 NN 54/13

HRVATSKI SABOR
1084
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU


Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. travnja 2013.
Klasa: 011-01/13-01/74
Urbroj: 71-05-03/1-13-2
Zagreb, 25. travnja 2013.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Ivo Josipović, v. r.

 ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU

Članak 1.

U Zakonu o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 109/07.) iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

Ovaj Zakon sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

– Četvrta Direktiva Vijeća 78/660/EEZ od 25. srpnja 1978. koja se temelji na članku 54. stavku 3. točki g) Ugovora o godišnjim financijskim izvješćima za određene vrste trgovačkih društava (SL L 222, 14. 8. 1978.),
– Sedma direktiva Vijeća 83/349/EEZ od 13. lipnja 1983. na temelju članka 54. stavka 3. točke (g) Ugovora o konsolidiranim financijskim izvještajima (SL L 193, 18. 7. 1983.),
– Direktiva Vijeća 84/569/EEZ od 27. studenoga 1984. godine o reviziji iznosa izraženih u ECU u Direktivi 78/660/EEZ (SL L 314, 4. 12. 1984.),
– Jedanaesta direktiva Vijeća 89/666/EEZ od 21. prosinca 1989. o zahtjevima objavljivanja podataka u vezi s podružnicama koje su u nekoj državi članici otvorile određene vrste trgovačkog društva u skladu sa zakonima druge države (SL L 395, 30. 12. 1989.),
– Direktiva Vijeća 90/604/EEZ od 8. studenoga 1990. o izmjeni Direktive 78/660/EEZ o godišnjim financijskim izvještajima i Direktive 83/349/EEZ o konsolidiranim izvještajima u vezi s izuzećima za mala i srednja trgovačka društva te objavom izvještaja u ECU (SL L 317, 16. 11. 1990.),
– Direktiva Vijeća 90/605/EEZ od 8. studenoga 1990. o izmjeni Direktive 78/660/EEZ o godišnjim financijskim izvještajima i Direktive 83/349/EEZ o konsolidiranim izvještajima u vezi s područjem primjene tih Direktiva (SL L 317, 16. 11. 1990.),
– Direktiva Vijeća 94/8/EZ od 21. ožujka 1994. kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 78/660/EEZ vezano uz promjenu iznosa izraženih u ECU-ima (SL L 82, 25. 3. 1994.),
– Direktiva Vijeća 1999/60/EZ od 17. lipnja 1999. kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 78/660/EEC u odnosu na iznose izražene u ECU-ima (SL L 162, 26. 6. 1999.),
– Direktiva 2001/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. rujna 2001. o izmjeni direktiva 78/660/EEZ, 83/349/EEZ i 86/635/EEZ u vezi s pravilima vrednovanja za godišnje financijske i konsolidirane financijske izvještaje određenih vrsta trgovačkih društava, kao i banaka i drugih financijskih institucija (SL L 283, 27. 10. 2001.),
– Direktiva Vijeća 2003/38/EZ od 13. svibnja 2003. o izmjenama i dopunama Direktive 78/660/EEZ o godišnjim izvješćima određenih vrsta trgovačkih društava u odnosu na iznose izražene u eurima (SL L 120 15. 5. 2003.),
– Direktiva 2003/51/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2003. o izmjenama i dopunama Direktiva 78/660/EEZ, 83/349/EEZ, 86/635/EEZ i 91/674/EEZ o godišnjim i konsolidiranim računima određenih vrsta trgovačkih društava, banaka i drugih financijskih institucija te osiguravajućih društava (Tekst značajan za EGP) (SL L 178, 17. 7. 2003.),
– Direktiva 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o zakonom propisanim revizijama godišnjih financijskih izvješća i konsolidiranih financijskih izvješća, kojom se izmjenjuju i dopunjuju direktive Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ i ukida Direktiva Vijeća 84/253/EEZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 157, 9. 6. 2006.),
– Direktiva 2006/46/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. godine kojom se izmjenjuju i dopunjuju Direktiva Vijeća 78/660/EEZ o godišnjim izvještajima određenih trgovačkih društava, Direktiva Vijeća 83/349/EEZ o konsolidiranim izvještajima, Direktiva Vijeća 86/635/EEZ o godišnjim izvještajima i konsolidiranim izvještajima banaka i drugih financijskih ustanova i Direktiva Vijeća 91/674/EEZ o godišnjim izvještajima i konsolidiranim izvještajima osiguravateljskih ustanova (Tekst značajan za EGP) (SL L 224, 16. 8. 2006.),
– Direktiva 2009/49/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. kojom se izmjenjuju i dopunjuju direktive 78/660/EEZ i 83/349/EEZ u vezi s određenim zahtjevima za objavljivanjem za srednja trgovačka društva i obvezom sastavljanja konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja (SL L 164, 26. 6. 2009.).«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 5. iza riječi: »leasing društva,« dodaju se riječi: »pravne osobe koje obavljaju djelatnost faktoringa,«.

Članak 3.

U članku 16. stavak 5. mijenja se i glasi:
»(5) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, matično društvo koje ima samo ovisna društva čiji pojedinačni i skupni financijski položaj i uspješnost poslovanja nisu značajni za istinitost i objektivnost prikaza financijskog položaja i uspješnosti poslovanja grupe, nije obvezno sastavljati konsolidirane godišnje financijske izvještaje.«.
Stavak 6. mijenja se i glasi:
»(6) Matično društvo koje temeljem stavka 5. ovoga članka ne sastavlja konsolidirane godišnje financijske izvještaje mora u bilješkama uz odvojene godišnje financijske izvještaje navesti nazive i sjedišta svih ovisnih društava te kriterije za utvrđivanje značajnosti iz stavka 5. ovoga članka.«.
Iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:
»(9) Uvjete za određivanje značajnosti iz stavka 5. ovoga članka može propisati tijelo ovlašteno za nadzor poduzetnika u dijelu računovodstvenih poslova iz članka 25. ovoga Zakona uz primjenu odredbi Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja, odnosno Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja koje se odnose na značajnost.«.

Članak 4.

U nazivu glave XII. riječi: »KAZNENE I« brišu se.

Članak 5.

Članak 32. mijenja se i glasi:
»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj poduzetnik, odnosno osoba iz članka 2. stavka 3. ovoga Zakona ako:
1. ne vodi poslovne knjige (članak 4.),
2. ne sastavi knjigovodstvenu ispravu (članak 5.),
3. ne sastavlja knjigovodstvene isprave sukladno odredbama ovoga Zakona (članci 5. i 6.),
4. ne provjerava knjigovodstvene isprave prije unosa u poslovne knjige (članak 6.),
5. ne čuva knjigovodstvene isprave u rokovima i na način sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 7.),
6. ne vodi poslovne knjige sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 9.),
7. ne otvori poslovne knjige sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 9. stavci 4. i 5.),
8. ne zaključi poslovne knjige sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 10. stavci 1. i 2.),
9. ne zaštiti poslovne knjige koje se vode na elektroničkom mediju sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 10. stavak 2.),
10. ne čuva poslovne knjige u rokovima i na način sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 10.),
11. ne popiše imovinu i obveze sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 11.),
12. ne sastavlja i ne prezentira godišnje financijske izvještaje primjenom HSFI-ja, odnosno Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (članak 13.),
13. ne sastavi godišnje financijske izvještaje (članak 15. stavci 1. i 2.),
14. ne sastavlja godišnje financijske izvještaje sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 15.),
15. ne čuva godišnje financijske izvještaje u rokovima i na način sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 15. stavak 13.),
16. ne sastavi konsolidirane financijske izvještaje (članak 16. stavak 2.),
17. ne sastavlja konsolidirane financijske izvještaje sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 16.),
18. ne čuva konsolidirane godišnje financijske izvještaje u rokovima i na način sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 16.),
19. ne revidira godišnje financijske izvještaje (članak 17. stavci 1., 2. i 5.),
20. ne čuva revizorsko izvješće u rokovima i na način sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 17. stavci 3., 4. i 6.),
21. ne izradi godišnje izvješće (članak 18. stavci 2., 3. 4. i 5.),
22. ne izrađuje godišnje izvješće sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 18. stavak 1.),
23. ne sastavlja poslovne knjige i ne sastavlja godišnje financijske izvještaje i druge financijske informacije na hrvatskom jeziku i u valutnoj jedinici koja se primjenjuje u Republici Hrvatskoj (članak 19.),
24. ne dostavi godišnje financijske izvještaje i godišnje izvješće te revizorsko izvješće, ako je dužan revidirati svoje godišnje financijske izvještaje i druge dokumente Financijskoj agenciji radi javne objave u rokovima sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 20.),
25. ako podatke dobivene iz Registra godišnjih financijskih izvještaja koristi suprotno odredbama članka 24. stavka 4. ovoga Zakona,
26. ne omogući nadzor ovlaštenoj osobi sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 28.),
27. ne otkloni utvrđene nepravilnosti i ne obavijesti Ministarstvo financija o tome sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 30.).
(2) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba poduzetnika.
(3) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna do 20.000,00 kuna kaznit će fizička osoba ako podatke dobivene iz Registra godišnjih financijskih izvještaja koristi suprotno odredbama članka 24. stavka 4. ovoga Zakona.«.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 022-03/13-01/41
Zagreb, 19. travnja 2013.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga Sabora
Josip Leko, v. r.

 

NN 121/14

HRVATSKI SABOR
2300
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

 

ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Proglašavam Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 3. listopada 2014. godine.
Klasa: 011-01/14-01/135
Urbroj: 71-05-03/1-14-2
Zagreb, 7. listopada 2014.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Ivo Josipović, v. r.


ZAKON

O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

I. OPĆE ODREDBE
Opće odredbe
Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje okvir financijskog poslovanja i elementi računovodstvenog sustava neprofitnih organizacija, i to načela sustava financijskog poslovanja, izrada i izvršavanje financijskih planova, izvještavanje o potrošnji proračunskih sredstava, računovodstvena načela i poslovi, poslovne knjige i knjigovodstvene isprave, popis imovine i obveza, načela iskazivanja imovine, obveza i vlastitih izvora te priznavanja prihoda, rashoda, primitaka i izdataka, financijsko izvještavanje, revizija godišnjih financijskih izvještaja, javna objava godišnjih financijskih izvještaja, nadzor nad financijskim poslovanjem i računovodstvom i druga područja koja se odnose na financijsko poslovanje i računovodstvo neprofitnih organizacija.

Obveznici primjene
Članak 2.

(1) Odredbe ovoga Zakona odnose se na domaće i strane udruge i njihove saveze, zaklade, fundacije, ustanove, umjetničke organizacije, komore, sindikate, udruge poslodavaca te sve druge pravne osobe kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti, za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitnog karaktera (u daljnjem tekstu: neprofitna organizacija).
(2) Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na vođenje poslovnih knjiga i upis u Registar neprofitnih organizacija primjenjuju se na političke stranke.
(3) Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na dostavu izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava, kontrole na licu mjesta o utrošku proračunskih sredstava te financijski nadzor sredstava iz javnih izvora primjenjuju se na vjerske zajednice.
(4) Odredbe ovoga Zakona ne odnose se na poduzetnike na koje se primjenjuju odredbe Zakona o računovodstvu, na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunske korisnike upisane u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika, a koji financijsko poslovanje i računovodstvo vode u skladu sa Zakonom o proračunu.
(5) Odredbe ovoga Zakona ne odnose se na ustanove kojima su osnivači fizičke osobe i druge pravne osobe koje su, sukladno propisima koji uređuju poreze, obveznici utvrđivanja i plaćanja poreza na dobit za svoju ukupnu djelatnost.

II. SUSTAV FINANCIJSKOG POSLOVANJA
Načela sustava financijskog poslovanja
Članak 3.

(1) Poslovanje neprofitne organizacije treba se temeljiti na načelu dobrog financijskog upravljanja i kontrola te načelu javnosti i transparentnosti.
(2) Financijsko upravljanje i kontrole su sustav unutarnjih kontrola kojim se osigurava, upravljajući rizicima, razumna sigurnost da će se u ostvarivanju ciljeva neprofitne organizacije sredstva koristiti namjenski, etično, ekonomično, djelotvorno i učinkovito.
(3) Načelo javnosti i transparentnosti znači obvezu osiguranja javnosti u područjima primjene ovoga Zakona koja se odnose na financijsko izvještavanje.

Članak 4.

(1) Neprofitna organizacija koja je obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva provodi samoprocjenu učinkovitog i djelotvornog funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola.
(2) Sustavi financijskog upravljanja i kontrola temelje se na pet međusobno povezanih komponenti unutarnjih kontrola, koje uključuju:
– kontrolno okruženje
– upravljanje rizicima
– kontrolne aktivnosti
– informacije i komunikacije
– praćenje i procjenu sustava.
(3) Pod kontrolnim okruženjem podrazumijeva se osobni i profesionalni integritet te etične vrijednosti zakonskih zastupnika i zaposlenika, rukovođenje i stil upravljanja, određivanje misije, vizije i ciljeva neprofitne organizacije, organizacijska struktura, uključujući dodjelu ovlasti i odgovornosti te uspostavu odgovarajuće linije izvješćivanja, praksu upravljanja ljudskim potencijalima i kompetentnost zaposlenika.
(4) Upravljanje rizicima cjelokupan je proces utvrđivanja, procjenjivanja i praćenja rizika, uzimajući u obzir ciljeve neprofitne organizacije, te poduzimanja potrebnih radnji, posebice kroz promjenu sustava financijskog upravljanja i kontrola, a u svrhu smanjenja rizika.
(5) Kontrolne aktivnosti temelje se na pisanim pravilima i načelima, postupcima i drugim mjerama koje se uspostavljaju radi ostvarenja ciljeva neprofitne organizacije smanjenjem rizika na prihvatljivu razinu. Kontrolne aktivnosti moraju biti prikladne i pravodobne, a troškovi njihove uspostave ne smiju premašivati prihvatljivu razinu.
(6) Financijska izvješća i druga izvješća sadrže poslovne informacije koje omogućuju upravljanje i kontrolu poslovanja neprofitne organizacije. Informacije moraju biti odgovarajuće, ažurne, točne i dostupne radi učinkovite komunikacije na svim razinama neprofitne organizacije, izgradnje prikladnoga upravljačkog sustava informacija, s točno određenom ulogom svakoga zaposlenika uključenog u financijsko upravljanje i kontrole te dokumentiranja svih procesa i transakcija.
(7) Praćenje sustava financijskog upravljanja i kontrola obavlja se u svrhu procjenjivanja njegova odgovarajućeg funkcioniranja i osiguranja njegova daljnjeg poboljšanja.
(8) Zakonski zastupnik neprofitne organizacije odgovoran je za provođenje financijskog upravljanja i kontrola primjenom komponenata iz stavka 2. ovoga članka.
(9) Ministar financija pravilnikom o sustavu financijskog upravljanja i kontrola, izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija utvrđuje način provođenja samoprocjene funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola neprofitnih organizacija uzimajući u obzir visinu prihoda, vrijednost imovine i pravni oblik neprofitne organizacije.

Izrada i izvršavanje financijskih planova
Članak 5.

(1) Neprofitna organizacija koja je obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva obvezna je izrađivati godišnji program rada i financijski plan za njegovu provedbu.
(2) Financijski plan neprofitne organizacije iz stavka 1. ovoga članka sastoji se od:
– plana prihoda i rashoda
– plana zaduživanja i otplata
– obrazloženja financijskog plana.
(3) Financijski plan donosi najviše tijelo neprofitne organizacije iz stavka 1. ovoga članka, odnosno tijelo koje je temeljem statuta neprofitne organizacije iz stavka 1. ovoga članka za to ovlašteno, najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za sljedeću godinu.
(4) Izmjene i dopune financijskog plana provode se tijekom godine po postupku za donošenje financijskog plana.
(5) Zakonski zastupnik odgovoran je za zakonito i pravilno izvršavanje financijskog plana.
(6) Ministar financija pravilnikom o sustavu financijskog upravljanja i kontrola, izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija iz članka 4. stavka 9. ovoga Zakona propisuje metodologiju izrade financijskog plana, izmjena i dopuna financijskog plana te način i uvjete izvršavanja financijskog plana.

Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava
Članak 6.

(1) Neprofitna organizacija koja ostvaruje sredstva iz javnih izvora, uključujući i sredstva državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna je nadležnom tijelu državne uprave, jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno drugom nadležnom tijelu javne vlasti dostaviti izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava.
(2) Nadležna tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iz stavka 1. ovoga članka imaju pravo vršiti kontrole na licu mjesta o utrošku sredstava iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
(3) Ministar financija pravilnikom o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija utvrđuje minimalni sadržaj i rokove dostave izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava.

III. RAČUNOVODSTVO
Računovodstvena načela
Članak 7.

(1) Računovodstvo propisano ovim Zakonom temelji se na računovodstvenim načelima točnosti, istinitosti, pouzdanosti i pojedinačnom iskazivanju pozicija.
(2) Informacija u financijskom izvještaju je pouzdana kad u njoj nema značajne pogreške i pristranosti, odnosno kad vjerno odražava ono što predstavlja.
(3) Načelo pojedinačnog iskazivanja pozicija znači osiguravanje prikazivanja podataka pojedinačno po vrstama prihoda, rashoda, kao i o stanju imovine, obveza i vlastitih izvora.

Računovodstveni poslovi
Članak 8.

(1) Računovodstveni poslovi su prikupljanje i obrada podataka na temelju knjigovodstvenih isprava, priprema i vođenje poslovnih knjiga, priprema i sastavljanje financijskih izvještaja te prikupljanje i obrada financijskih podataka za statističke, porezne i druge potrebe.
(2) Neprofitna organizacija dužna je prikupljati podatke i sastavljati knjigovodstvene isprave, voditi poslovne knjige te sastavljati financijske izvještaje na način kojim se omogućava provjera poslovnih događaja, utvrđivanje financijskog položaja i poslovanja neprofitne organizacije, poštujući pri tome temeljna načela urednog knjigovodstva.

Članak 9.

(1) Neprofitna organizacija vodi knjigovodstvo po načelu dvojnog knjigovodstva, a prema rasporedu računa iz računskog plana za neprofitne organizacije.
(2) Iznimno, zakonski zastupnik neprofitne organizacije može donijeti Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela ako je:
– vrijednost imovine neprofitne organizacije na kraju svake od prethodne tri godine uzastopno manja od 230.000,00 kuna i
– godišnji prihod neprofitne organizacije u svakoj od prethodne tri godine uzastopno manji od 230.000,00 kuna godišnje.
(3) Odluka iz stavka 2. ovoga članka donosi se u roku predviđenom za podnošenje godišnjih financijskih izvještaja za prethodnu poslovnu godinu i važeća je dok neprofitna organizacija zadovoljava uvjete iz stavka 2. ovoga članka, odnosno do opoziva.
(4) Neprofitna organizacija koja zadovoljava uvjete iz stavka 2. ovoga članka, a odluči se za vođenje dvojnog knjigovodstva, obvezna je primjenjivati odredbe ovoga Zakona isključivo u dijelu sastavljanja financijskih izvještaja iz članka 29. stavka 1. ovoga Zakona i njihove dostave Ministarstvu financija, odnosno drugoj instituciji koju Ministarstvo financija ovlasti za zaprimanje i obradu financijskih izvještaja.
(5) Neprofitna organizacija prve tri godine od osnivanja obvezna je voditi dvojno knjigovodstvo.
(6) Ministar financija pravilnikom o neprofitnom računovodstvu i računskom planu propisuje način vođenja jednostavnog knjigovodstva i primjenu novčanog računovodstvenog načela.

Članak 10.

(1) Neprofitna organizacija obvezna je u svom knjigovodstvu osigurati podatke pojedinačno po vrstama prihoda i rashoda te o stanju imovine, obveza i vlastitih izvora.
(2) Podaci se u poslovne knjige unose po nastanku poslovnog događaja, a najkasnije u roku primjerenom za sastavljanje financijskih izvještaja.
(3) Poslovne knjige, knjigovodstvene isprave i financijski izvještaji vode se, odnosno sastavljaju, na hrvatskom jeziku i izražavaju u valutnoj jedinici koja se primjenjuje u Republici Hrvatskoj.

Članak 11.

(1) Zakonski zastupnik odgovoran je za ustroj, zakonito poslovanje i vođenje računovodstvenih poslova.
(2) Vođenje računovodstvenih poslova može se ugovorom povjeriti drugoj stručnoj pravnoj ili fizičkoj osobi.

Poslovne knjige
Članak 12.

(1) Poslovne knjige dvojnog knjigovodstva koje vodi neprofitna organizacija jesu: dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige.
(2) Dnevnik je poslovna knjiga u koju se unose knjigovodstvene promjene slijedom vremenskog nastanka.
(3) Glavna knjiga je sustavna knjigovodstvena evidencija poslovnih događaja nastalih na imovini, obvezama, vlastitim izvorima te prihodima i rashodima.
(4) Unos podataka u glavnu knjigu provodi se po unaprijed pripremljenom računskom planu.
(5) Računskim planom za neprofitne organizacije utvrđene su brojčane oznake i nazivi pojedinih računa po kojima su neprofitne organizacije obvezne knjigovodstveno iskazivati imovinu, obveze i izvore vlasništva te prihode i rashode.
(6) Računi iz računskog plana su razvrstani na: razrede, skupine, podskupine i odjeljke.
(7) Odjeljci iz računskog plana mogu se raščlanjivati, prema potrebama, na analitičke i podanalitičke račune. Raščlanjivanje odjeljaka u računskom planu obavlja se po dekadnom sustavu.
(8) Ministar financija pravilnikom o neprofitnom računovodstvu i računskom planu iz članka 9. stavka 6. ovoga Zakona propisuje raspored, sadržaj i primjenu računa u računskom planu.

Članak 13.

(1) Poslovne knjige koje je obvezna voditi neprofitna organizacija iz članka 9. stavka 2. ovoga Zakona jesu:
1. knjiga blagajne
2. knjiga primitaka i izdataka
3. knjiga ulaznih računa
4. knjiga izlaznih računa i
5. popis dugotrajne nefinancijske imovine.
(2) Ministar financija pravilnikom o neprofitnom računovodstvu i računskom planu iz članka 9. stavka 6. ovoga Zakona propisuje minimalni sadržaj knjige primitaka i izdataka, knjige ulaznih računa, knjige izlaznih računa i popisa dugotrajne nefinancijske imovine.

Članak 14.

(1) Pomoćne knjige jesu analitičke knjigovodstvene evidencije poslovnih događaja koji su u glavnoj knjizi iskazani sintetički i druge pomoćne evidencije o stanju i promjenama imovine i obveza za potrebe nadzora i praćenja poslovanja.
(2) Neprofitna organizacija koja je obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva obvezno vodi sljedeće pomoćne knjige:
1. knjigu dugotrajne nefinancijske imovine – po vrsti, količini i vrijednosti (nabavna i otpisana)
2. knjigu kratkotrajne nefinancijske imovine (zaliha materijala, proizvoda i robe) – po vrsti, količini i vrijednosti
3. knjigu financijske imovine i obveza, i to: potraživanja i obveza (po subjektima, računima, pojedinačnim iznosima, rokovima dospjelosti, zateznim kamatama i dr.), primljenih i izdanih vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata (po vrstama, subjektima, pojedinačnim vrijednostima, dospjelosti, stanjima), potraživanja i obveza po osnovi primljenih zajmova i kredita te danih zajmova (po vrstama, subjektima, pojedinačnim vrijednostima, dospjelosti, stanjima i obračunatim kamatama)
4. knjigu (dnevnik) blagajni (kunska, devizna, porto i druge) i
5. evidenciju putnih naloga i korištenja službenih vozila.
(3) Osim pomoćnih knjiga iz stavka 2. ovoga članka, neprofitna organizacija vodi i posebne pomoćne evidencije:
1. evidenciju danih i primljenih jamstava i garancija
2. knjigu ulaznih računa
3. knjigu izlaznih računa te
4. ostale pomoćne evidencije prema posebnim propisima i svojim potrebama.
(4) Pomoćne knjige i posebne pomoćne evidencije iz stavaka 2. i 3. ovoga članka ne moraju se voditi ako se izravnim raščlanjivanjem stavki glavne knjige osiguravaju potrebni podaci.

Članak 15.

(1) Poslovne knjige vode se na način da osiguraju ispravnost i kontrolu unesenih podataka, čuvanje i mogućnost korištenja podataka, dobivanje uvida u promet i stanja na računima glavne knjige te vremenski slijed obavljenog unosa poslovnih događaja.
(2) Poslovne knjige vode se za poslovnu godinu, koja je jednaka kalendarskoj godini.
(3) Poslovne knjige otvaraju se na početku poslovne godine ili danom osnivanja.
(4) Početna stanja glavne knjige na početku poslovne godine moraju biti ista kao zaključna stanja na kraju prethodne poslovne godine.

Članak 16.

(1) Poslovne knjige zaključuju se na kraju poslovne godine.
(2) Ako se poslovne knjige vode kao elektronički zapis, glavna knjiga, odnosno knjiga primitaka i izdataka mora se nakon zaključivanja na kraju poslovne godine zaštititi na način da se onemogući izmjena pojedinih ili svih dijelova ili listova glavne knjige, da je glavnu knjigu moguće u svakom trenutku otisnuti na papir te mora biti potpisana elektroničkim potpisom sukladno propisu koji uređuje elektronički potpis.
(3) Ako nije moguće zaštititi poslovne knjige koje se vode kao elektronički zapis na način propisan u stavku 2. ovoga članka, one se ispisuju na papir i uvezuju u roku od 120 dana od isteka poslovne godine na koju se odnose.
(4) Zakonski zastupnik neprofitne organizacije potpisuje ispisane i uvezane poslovne knjige.
(5) Poslovne knjige čuvaju se, i to:
– dnevnik i glavna knjiga – najmanje jedanaest godina
– pomoćne knjige – najmanje sedam godina.
(6) Poslovne knjige iz članka 13. stavka 1. ovoga Zakona čuvaju se, i to:
– knjiga primitaka i izdataka – najmanje jedanaest godina
– knjiga blagajne, knjiga ulaznih računa, knjiga izlaznih računa i popis dugotrajne nefinancijske imovine – najmanje sedam godina.
(7) Rok čuvanja poslovnih knjiga počinje teći istekom poslovne godine na koju se poslovne knjige odnose.

Knjigovodstvene isprave
Članak 17.

(1) Knjiženje i evidentiranje poslovnih događaja u poslovnim knjigama temelji se na vjerodostojnim, istinitim, urednim i prethodno kontroliranim knjigovodstvenim ispravama.
(2) Knjigovodstvena isprava jest pisani dokument ili elektronički zapis o nastalom poslovnom događaju.
(3) Vjerodostojna je ona knjigovodstvena isprava koja potpuno i istinito odražava nastali poslovni događaj.
(4) Knjigovodstvena isprava je uredna kada se iz nje nedvosmisleno može utvrditi mjesto i vrijeme njezina sastavljanja i njezin materijalni sadržaj, što znači narav, vrijednost i vrijeme nastanka poslovnog događaja povodom kojeg je sastavljena.
(5) Knjigovodstvena isprava sastavlja se u jednom primjerku ili više primjeraka.
(6) Knjigovodstvena isprava koja je sastavljena u jednom primjerku može se otpremiti ako su podaci iz takve isprave stalno dostupni.
(7) Knjigovodstvenom ispravom smatra se i isprava primljena telekomunikacijskim putem, preslika izvorne isprave ili isprava na elektroničkom zapisu ako je na ispravi navedeno mjesto čuvanja izvorne isprave, odnosno razlog upotrebe preslike i ako ju je potpisao zakonski zastupnik neprofitne organizacije ili osoba na koju je prenesena ovlast iz članka 11. stavka 2. ovoga Zakona.

Članak 18.

(1) Knjigovodstvene isprave čuvaju se kao izvorne isprave, na nositelju elektroničkog zapisa ili nositelju mikrografske obrade.
(2) Knjigovodstvene isprave čuvaju se u sljedećim rokovima, ako drugim propisima nije određen dulji rok:
– trajno – obračun plaće, odnosno naknade plaće ili analitička evidencija o plaćama za koje se plaćaju obvezni doprinosi
– najmanje jedanaest godina – isprave na temelju kojih su podaci uneseni u dnevnik, glavnu knjigu i knjigu primitaka i izdataka
– najmanje sedam godina – isprave na temelju kojih su podaci uneseni u pomoćne knjige, izuzev knjige primitaka i izdataka, te knjigu blagajne, knjigu ulaznih računa, knjigu izlaznih računa te popis dugotrajne nefinancijske imovine.
(3) Rok za čuvanje knjigovodstvenih isprava iz stavka 2. podstavaka 2. i 3. ovoga članka počinje teći istekom zadnjeg dana poslovne godine na koju se odnose poslovne knjige u koje su isprave unesene.

IV. POPIS IMOVINE I OBVEZA
Obveza popisa
Članak 19.

(1) Neprofitna organizacija dužna je na početku poslovanja popisati imovinu i obveze te navesti njihove pojedinačne vrijednosti u količinama i u novčanom iznosu.
(2) Neprofitna organizacija dužna je najmanje jednom i to na kraju svake poslovne godine popisati imovinu i obveze sa stanjem na datum bilance radi usklađenja knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem.
(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka neprofitna organizacija koja obavlja knjižničnu djelatnost može obaviti popis knjiga i knjižnične građe u roku koji nije duži od tri godine.
(4) Osim popisa iz stavka 2. ovoga članka, neprofitna organizacija mora popisati imovinu i obveze u slučajevima statusnih promjena, otvaranja stečajnog postupka ili pokretanja postupka likvidacije.

Provedba popisa
Članak 20.

(1) Popis imovine i obveza obavlja povjerenstvo za popis koje se osniva sukladno statutu ili drugom najvišem općem aktu neprofitne organizacije.
(2) Zakonski zastupnik određuje datum popisa, rokove obavljanja popisa i dostavljanja izvještaja s priloženim popisnim listama.
(3) Podaci o popisu unose se pojedinačno u naturalnim, odnosno novčanim izrazima u popisne liste. Popisne liste jesu knjigovodstvene isprave čiju vjerodostojnost potpisima potvrđuju članovi povjerenstva za popis.
(4) Nakon završetka popisa, povjerenstvo je obvezno sastaviti izvještaj na temelju popisnih lista i svojih zapažanja i predati ga zakonskom zastupniku.

Članak 21.

Zakonski zastupnik na temelju izvještaja i priloženih popisnih lista te sukladno ovlastima koje proizlaze iz statuta ili drugih najviših općih akata neprofitne organizacije odlučuje o:
1. nadoknađivanju utvrđenih manjkova
2. priznavanju i evidentiranju utvrđenih viškova
3. otpisu nenaplativih i zastarjelih potraživanja i obveza
4. rashodovanju imovine
5. mjerama protiv osoba odgovornih za manjkove, oštećenja, neusklađenost knjigovodstvenog i stvarnog stanja, zastaru i nenaplativost potraživanja i slično.

V. NAČIN ISKAZIVANJA IMOVINE, OBVEZA I VLASTITIH IZVORA TE PRIZNAVANJA PRIHODA, RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA
Iskazivanje imovine i obveza
Članak 22.

(1) Imovina, obveze i vlastiti izvori određuju financijski položaj neprofitne organizacije.
(2) Imovina jesu resursi koje neprofitna organizacija kontrolira kao rezultat prošlih događaja i od kojih se očekuju buduće koristi u obavljanju djelatnosti.
(3) Obveze jesu neizmirena dugovanja proizašla iz prošlih događaja, za čiju namiru se očekuje odljev resursa.
(4) Imovina se klasificira po svojoj vrsti, trajnosti i funkciji u obavljanju djelatnosti.
(5) Obveze se klasificiraju prema namjeni i ročnosti.
(6) Imovina i obveze iskazuju se po računovodstvenom načelu nastanka događaja.
(7) Vlastiti izvori jesu ostatak vrijednosti imovine nakon odbitka svih obveza.
(8) Tuđa imovina prati se u izvanbilančnoj evidenciji.

Članak 23.

(1) Imovina se početno iskazuje po trošku nabave (nabavnoj vrijednosti), odnosno po procijenjenoj vrijednosti.
(2) Dugotrajna imovina je financijska i nefinancijska imovina čiji je vijek upotrebe duži od jedne godine i koja duže od jedne godine zadržava isti pojavni oblik.
(3) Dugotrajna nefinancijska materijalna imovina čiji je pojedinačni trošak nabave (nabavna vrijednost) niži od 3500,00 kuna može se otpisati jednokratno, stavljanjem u upotrebu, uz obvezu pojedinačnog ili skupnog praćenja u korisnom vijeku upotrebe.
(4) Kratkotrajna nefinancijska imovina je imovina namijenjena obavljanju djelatnosti ili daljnjoj prodaji u roku kraćem od godinu dana.
(5) Trošak nabave (nabavnu vrijednost) nefinancijske imovine čini kupovna cijena uvećana za carine, nepovratne poreze, troškove prijevoza i sve druge troškove koji se mogu izravno dodati troškovima nabave i osposobljavanja za početak upotrebe.

Članak 24.

(1) Vrijednost pojedinog predmeta dugotrajne nefinancijske imovine se amortizira, odnosno ispravlja linearnom metodom u korisnom vijeku upotrebe počevši od prvog dana mjeseca iza mjeseca u kojem je imovina stavljena u upotrebu.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, vrijednosti zemljišta, obnovljivih prirodnih bogatstava, knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti te plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti ne amortiziraju se, odnosno ne ispravljaju se.
(3) Osnovica za ispravak vrijednosti dugotrajne imovine jest njezin početni ili revalorizirani trošak nabave (nabavna vrijednost), odnosno procijenjena vrijednost.
(4) Ministar financija pravilnikom o neprofitnom računovodstvu i računskom planu iz članka 9. stavka 6. ovoga Zakona propisuje stope amortizacije prema skupinama dugotrajne imovine i procijenjenom korisnom vijeku upotrebe dugotrajne imovine.

Članak 25.

(1) Neprofitna organizacija revalorizira dugotrajnu imovinu primjenom koeficijenta porasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda ako je inflacija mjerena istim koeficijentom u prethodne tri godine kumulativno veća od 30 %.
(2) Učinak revalorizacije dugotrajne imovine pripisuje se vlastitim izvorima.

Priznavanje prihoda i rashoda
Članak 26.

(1) Prihodi i rashodi priznaju se uz primjenu računovodstvenog načela nastanka događaja.
(2) Računovodstveno načelo nastanka događaja znači da se:
– recipročni prihodi (prihodi na temelju isporučenih dobara i usluga) priznaju u izvještajnom razdoblju na koje se odnose pod uvjetom da se mogu izmjeriti neovisno o naplati
– nerecipročni prihodi (prihodi po posebnim propisima, donacije, članarine, pomoći, doprinosi i ostali slični prihodi) priznaju u izvještajnom razdoblju na koje se odnose pod uvjetom da su raspoloživi (naplaćeni) u izvještajnom razdoblju, a mogu se priznati u izvještajnom razdoblju ako su naplaćeni najkasnije do trenutka predočavanja financijskih izvještaja za isto razdoblje
– donacije povezane s izvršenjem ugovorenih programa (projekata i aktivnosti) priznaju u bilanci kao odgođeni prihod uz priznavanje u prihode izvještajnog razdoblja razmjerno troškovima provedbe ugovorenih programa (projekata i aktivnosti)
– donacije povezane s nefinancijskom imovinom koja se amortizira priznaju u bilanci kao odgođeni prihod uz priznavanje u prihode izvještajnog razdoblja na sustavnoj osnovi razmjerno troškovima upotrebe nefinancijske imovine u razdoblju korištenja
– rashodi priznaju u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju
– rashodi za utrošak kratkotrajne nefinancijske imovine priznaju u trenutku stvarnog utroška, odnosno prodaje i
– troškovi nabave dugotrajne imovine kapitaliziraju, a u rashode priznaju tijekom korisnog vijeka upotrebe.
(3) Prihod je povećanje ekonomskih koristi ili uslužnog potencijala tijekom izvještajnog razdoblja u obliku pritjecanja imovine bez istodobnog povećanja obveza ili smanjenja obveza bez istodobnog odljeva imovine.
(4) Rashod je umanjenje ekonomskih koristi ili uslužnog potencijala u obliku smanjenja imovine ili povećanja obveza bez istodobnog povećanja financijske imovine.

Priznavanje primitaka i izdataka
Članak 27.

(1) Primici i izdaci priznaju se uz primjenu novčanog računovodstvenog načela.
(2) Primici i izdaci jesu priljevi i odljevi novca i novčanih ekvivalenata.

VI. FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE
Članak 28.

(1) Neprofitna organizacija dužna je sastavljati financijske izvještaje.
(2) Financijski izvještaji predaju se Ministarstvu financija, odnosno drugoj instituciji koju Ministarstvo financija ovlasti za zaprimanje i obradu financijskih izvještaja.
(3) Financijski izvještaji moraju pružiti objektivnu i realnu sliku financijskog položaja i poslovanja neprofitne organizacije.
(4) Neprofitna organizacija sastavlja i podnosi financijske izvještaje na razini pravne osobe s uključenim podacima o poslovanju njezinih organizacijskih dijelova.
(5) Neprofitna organizacija koja tijekom poslovne godine nije imala poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obvezama, dužna je u roku propisanom za predaju godišnjih financijskih izvještaja Ministarstvu financija dostaviti izjavu o neaktivnosti za prethodnu poslovnu godinu.

Članak 29.

(1) Financijski izvještaji neprofitne organizacije, izuzev neprofitne organizacije iz članka 9. stavka 2. ovoga Zakona, jesu izvještaji o stanju i strukturi, te promjenama u vrijednosti i obujmu imovine, obveza, vlastitih izvora, prihoda i rashoda.
(2) Financijski izvještaj neprofitne organizacije iz članka 9. stavka 2. ovoga Zakona jest godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima.

Članak 30.

(1) Financijski izvještaji iz članka 29. stavka 1. ovoga Zakona sastavljaju se za razdoblja u tijeku poslovne godine i za poslovnu godinu.
(2) Financijski izvještaji za razdoblja u tijeku poslovne godine čuvaju se do predaje financijskih izvještaja za isto razdoblje sljedeće godine, a godišnji financijski izvještaji čuvaju se trajno i u izvorniku.
(3) Ministar financija pravilnikom o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija iz članka 6. stavka 3. ovoga Zakona propisuje oblik i sadržaj financijskih izvještaja i izjave o neaktivnosti, razdoblja za koja se izvještaji sastavljaju, te obvezu i rokove podnošenja.

Članak 31.

(1) Statusne promjene kod neprofitnih organizacija jesu:
1. spajanje dvije ili više neprofitnih organizacija u novu jedinicu
2. pripajanje jedne ili više neprofitnih organizacija postojećoj jedinici i
3. podjela neprofitne organizacije u dvije ili više novih jedinica.
(2) Neprofitne organizacije kod kojih je došlo do statusnih promjena moraju sastaviti u roku od 60 dana, s datumom koji prethodi datumu nastanka statusne promjene, financijske izvještaje koji se sastavljaju za poslovnu godinu.
(3) Financijski izvještaji iz stavka 2. ovoga članka predaju se u roku od deset dana od dana sastavljanja Ministarstvu financija, odnosno drugoj instituciji koju Ministarstvo financija ovlasti za zaprimanje i obradu financijskih izvještaja.
(4) Kod statusne promjene spajanja svaka od neprofitnih organizacija koje se spajaju sastavlja financijske izvještaje za poslovnu godinu s datumom koji prethodi datumu spajanja. Financijski izvještaji se konsolidiraju i prema njima se otvaraju računovodstvene knjige jedinice nastale spajanjem.
(5) Kod statusne promjene pripajanja neprofitne organizacije koje se pripajaju postojećoj jedinici sastavljaju financijske izvještaje za poslovnu godinu s datumom koji prethodi datumu pripajanja. Postojeća jedinica konsolidira izvještaje pripojenih jedinica i evidentira promjene u svojim računovodstvenim knjigama.
(6) Kod statusne promjene podjele, neprofitna organizacija koja se dijeli sastavlja financijske izvještaje za poslovnu godinu na dan podjele, a novonastale jedinice otvaraju nove knjige sa stanjima ovisno o međusobno izvršenoj podjeli imovine i obveza.
(7) Financijske izvještaje, koji su sastavljeni za razdoblje prije statusnih promjena, potpisuje osoba koja je bila odgovorna za poslovanje neprofitne organizacije u razdoblju na koji se izvještaji odnose.

Revizija godišnjih financijskih izvještaja
Članak 32.

(1) Financijski izvještaji neprofitne organizacije koja je u prethodnoj godini imala ukupan prihod od tri do uključivo deset milijuna kuna podliježu revizijskom uvidu koji se obavlja sukladno revizijskim propisima.
(2) Financijski izvještaji neprofitne organizacije koja je u prethodnoj godini imala ukupan prihod iznad deset milijuna kuna podliježu reviziji koja se obavlja sukladno revizijskim propisima.
(3) Neprofitne organizacije iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dužne su do 30. lipnja tekuće godine objaviti na svojim mrežnim stranicama revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja, odnosno o uvidu u financijske izvještaje za prethodnu godinu.
(4) Objava revizorskog izvješća o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja, odnosno o uvidu u financijske izvještaje za prethodnu godinu iz stavka 3. ovoga članka ne odnosi se na sindikate i udruge poslodavaca.
(5) Sindikati i udruge poslodavaca dužni su do 30. lipnja tekuće godine dostaviti Ministarstvu financija revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja, odnosno o uvidu u financijske izvještaje za prethodnu godinu.
(6) Sindikati i udruge poslodavaca mogu dostaviti revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja, odnosno o uvidu u financijske izvještaje za prethodnu godinu zainteresiranim stranama ako se time ne narušava njihovo slobodno i neovisno djelovanje.

VII. REGISTAR NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Vođenje Registra neprofitnih organizacija
Članak 33.

(1) Registar neprofitnih organizacija je središnji izvor podataka o neprofitnoj organizaciji potrebnih za utvrđivanje i praćenje obveze sastavljanja i podnošenja financijskih izvještaja, utvrđivanja financijskog položaja i poslovanja te namjenskog korištenja sredstva proračuna.
(2) Registar neprofitnih organizacija vodi Ministarstvo financija.
(3) Registar neprofitnih organizacija vodi se u elektroničkom obliku i dostupan je na mrežnim stranicama Ministarstva financija.

Upis u Registar neprofitnih organizacija
Članak 34.

(1) Neprofitna organizacija obvezna je upisati se u Registar neprofitnih organizacija.
(2) Neprofitna organizacija upisuje se u Registar neprofitnih organizacija na temelju prijave dostavljene Ministarstvu financija najkasnije 60 dana od upisa u matični registar.
(3) Pod matičnim registrom u smislu ovoga Zakona smatra se odgovarajući registar u Republici Hrvatskoj u koji je neprofitna organizacija upisana prilikom osnivanja.
(4) Neprofitna organizacija popunjava i predaje prijavu iz stavka 2. ovoga članka samo jednom kod upisa u Registar neprofitnih organizacija.
(5) Upis u Registar neprofitnih organizacija uvjet je za dobivanje sredstava iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih javnih izvora.
(6) Odredba stavka 5. ovoga članka ne primjenjuje se na političke stranke i vjerske zajednice.
(7) Ministar financija pravilnikom o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija iz članka 6. stavka 3. ovoga Zakona utvrđuje način vođenja Registra neprofitnih organizacija i propisuje izgled i sadržaj prijave za upis u Registar neprofitnih organizacija.

Promjena podataka u Registru neprofitnih organizacija
Članak 35.

(1) Neprofitna organizacija obvezna je dostaviti Ministarstvu financija promjenu podataka iz Registra neprofitnih organizacija.
(2) Neprofitna organizacija izvještava o promjeni podataka iz stavka 1. ovoga članka podnošenjem prijave za upis promjene u roku od sedam radnih dana od upisa promjene u matični registar, a ako se promjena ne upisuje u matični registar, u roku od 30 radnih dana od nastanka promjene.
(3) Ministar financija pravilnikom o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija iz članka 6. stavka 3. ovoga Zakona propisuje izgled i sadržaj prijave za upis promjene iz stavka 2. ovoga članka.

Brisanje iz Registra neprofitnih organizacija
Članak 36.

(1) Neprofitna organizacija briše se iz Registra neprofitnih organizacija brisanjem iz matičnog registra.
(2) Obavijest o brisanju iz matičnog registra Ministarstvu financija dostavlja voditelj odgovarajućeg registra po službenoj dužnosti najkasnije 30 dana od dana nastanka promjene.
(3) Ministar financija pravilnikom o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija iz članka 6. stavka 3. ovoga Zakona propisuje uvjete i način brisanja neprofitne organizacije iz Registra neprofitnih organizacija.

VIII. JAVNA OBJAVA GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
Članak 37.

(1) Godišnji financijski izvještaji neprofitne organizacije javno se objavljuju putem Registra neprofitnih organizacija.
(2) Neprofitna organizacija čiji su godišnji financijski izvještaji javno objavljeni putem Registra neprofitnih organizacija nije dužna dostavljati iste na zahtjev.
(3) Objava godišnjih financijskih izvještaja iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na sindikate i udruge poslodavaca.
(4) Sindikati i udruge poslodavaca iz stavka 3. ovoga članka mogu dostaviti godišnje financijske izvještaje zainteresiranim stranama ako se time ne narušava njihovo slobodno i neovisno djelovanje.

IX. NADZOR
Financijski nadzor
Članak 38.

(1) Ministarstvo financija obavlja nadzor financijskog poslovanja, računovodstvenih poslova i predaje financijskih izvještaja (u daljnjem tekstu: financijski nadzor) neprofitne organizacije u skladu s odredbama ovoga Zakona te drugih posebnih propisa.
(2) Financijski nadzor iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća i nadzor nad zakonitim pribavljanjem financijskih sredstava iz javnih i drugih izvora, upravljanjem financijskim sredstvima te utvrđivanjem koriste li se sredstva za ostvarivanje ciljeva zbog kojih je osnovana neprofitna organizacija.

Način obavljanja nadzora
Članak 39.

(1) Financijski nadzor neprofitne organizacije (u daljnjem tekstu: subjekt nadzora) iz članka 38. ovoga Zakona obavlja se na sljedeći način:
– izravnim nadzorom kod subjekta nadzora
– analizom poslovne dokumentacije, propisa i općih akata u skladu s kojima subjekt nadzora posluje
– pregledom poslovnih prostorija, zgrada, predmeta, robe i drugih stvari u skladu sa svrhom financijskog nadzora
– praćenjem, prikupljanjem i provjerom knjigovodstvenih isprava, poslovnih knjiga i financijskih izvještaja (analiza financijskih izvještaja)
– provjerom sustava kojeg subjekt nadzora primjenjuje za obradu podataka u vezi računovodstvenih poslova.
(2) Na donošenje upravnih akata sukladno odredbama ovoga Zakona primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

Osobe ovlaštene za obavljanje nadzora
Članak 40.

(1) Financijski nadzor iz članka 38. ovoga Zakona obavlja Ministarstvo financija.
(2) Ovlaštene osobe za obavljanje financijskog nadzora iz stavka 1. ovoga članka su inspektori financijskog nadzora.
(3) Inspektori financijskog nadzora imaju službene iskaznice i službene značke koje izdaje ministar financija.
(4) Ministar financija pravilnikom o službenoj iskaznici i službenoj znački inspektora financijskog i proračunskog nadzora propisuje izgled službene iskaznice inspektora financijskog nadzora, vođenje očevidnika o službenim iskaznicama te način njihova izdavanja, uporabe i zamjene.

Obavljanje nadzora
Članak 41.

(1) Subjekt nadzora dužan je inspektoru financijskog nadzora omogućiti:
– nadzor poslovne dokumentacije, propisa i općih akata u skladu s kojima subjekt nadzora posluje
– pregled poslovnih prostorija, zgrada, predmeta, robe i drugih stvari u skladu sa svrhom inspekcijskog nadzora
– nadzor svih knjigovodstvenih isprava, poslovnih knjiga i financijskih izvještaja te sustava koje primjenjuje za obradu podataka.
(2) Subjekt nadzora dužan je inspektoru financijskog nadzora dostaviti presliku isprava ili financijskih izvještaja iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka.
(3) Zakonski zastupnik neprofitne organizacije dužan je sudjelovati u postupku nadzora i omogućiti nesmetano obavljanje nadzora uz osiguranje odgovarajućih uvjeta rada.

Članak 42.

(1) Postupak nadzora iz članka 39. ovoga Zakona započinje uručenjem obavijesti zakonskom zastupniku neprofitne organizacije, odnosno osobi koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija kao ovlaštena za zastupanje neprofitne organizacije.
(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka sadržava:
1. naziv tijela koje ga je izdalo, broj i datum akta
2. ime i prezime, odnosno naziv subjekta nadzora iz stavka 1. ovoga članka
3. predmet nadzora
4. razdoblje koje će biti obuhvaćeno nadzorom
5. datum početka nadzora
6. ime i prezime ovlaštenih službenika za obavljanje nadzora
7. potpis ovlaštene osobe.
(3) Protiv obavijesti iz stavka 2. ovoga članka prigovor nije dopušten.
(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka postupak nadzora može započeti i bez uručenja obavijesti ako zakonski zastupnik neprofitne organizacije iz stavka 1. ovoga članka očigledno izbjegava uručenje obavijesti i ako postoji opravdana bojazan da se neki dokaz neće moći izvesti ili će njegovo izvođenje biti otežano.

Zapisnik o obavljenom nadzoru
Članak 43.

(1) O obavljenom nadzoru sastavlja se zapisnik koji sadržava: naziv tijela koje ga je izdalo, broj i datum akta, ime i prezime, odnosno naziv subjekta nadzora, pravni i činjenični temelj, mjesto provođenja i vrijeme trajanja nadzora, imena ovlaštenih osoba koje su nadzor provele, razdoblje obuhvaćeno nadzorom, opis radnji, činjenica i dokaza provedenih u postupku po kojima su utvrđene nepravilnosti.
(2) Zakonski zastupnik neprofitne organizacije iz članka 41. ovoga Zakona ima pravo podnijeti prigovor na zapisnik o nadzoru u roku od petnaest dana od dana primitka zapisnika.
(3) Inspektor koji je obavio nadzor obvezan je u roku od petnaest dana od dana primitka prigovora dostaviti pisani odgovor zakonskom zastupniku neprofitne organizacije iz članka 41. ovoga Zakona.
(4) Prigovor na zapisnik i odgovor na prigovor sastavni su dijelovi zapisnika o obavljenom nadzoru.

Mjere nadzora
Članak 44.

(1) Inspektor financijskog nadzora koji je obavio nadzor ovlašten je poduzeti sljedeće:
1. donijeti rješenje kojim nalaže otklanjanje nepravilnosti i utvrditi rok za otklanjanje nepravilnosti
2. donijeti rješenje o povratu sredstava u državni proračun, odnosno proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ako utvrdi nezakonito korištenje sredstava doznačenih iz državnog proračuna, proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih javnih izvora
3. ako utvrdi radnje za koje postoji osnovana sumnja o počinjenom kaznenom djelu, podnosi kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu
4. ako utvrdi radnje kojima je ostvaren prekršaj, sastavlja optužni prijedlog koji odgovorna osoba Ministarstva financija podnosi nadležnom područnom uredu Porezne uprave
5. ako utvrdi razloge za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma u vezi s radom i djelatnosti subjekta nadzora ili s njima povezanih osoba, odnosno u financijskom poslovanju subjekta nadzora, o tome pisano obavještava Ured za sprječavanje pranja novca sukladno odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.
(2) Protiv rješenja iz stavka 1. točke 2. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.
(3) Subjekt nadzora kojem je izdano rješenje iz stavka 1. točke 1. ovoga članka dužan je u roku određenom rješenjem otkloniti utvrđene nepravilnosti te u roku od osam dana od isteka roka određenog rješenjem o tome pisano izvijestiti Ministarstvo financija, uz dokaz o otklonjenim nepravilnostima.

X. PREKRŠAJNE ODREDBE
Članak 45.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 kuna do 200.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj neprofitna organizacija koja vodi dvojno knjigovodstvo, a novčanom kaznom u iznosu od 1000,00 kuna do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj neprofitna organizacija koja vodi jednostavno knjigovodstvo ako:
1. ne provodi samoprocjenu funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 4. stavak 1.)
2. ne izrađuje i/ili ne usvaja financijske planove sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 5. stavci 1. i 3.)
3. ne dostavi izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava nadležnom tijelu državne uprave, odnosno jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave (članak 6. stavak 1.)
4. ne vodi poslovne knjige i ne sastavlja knjigovodstvene isprave i financijske izvještaje na hrvatskom jeziku i u valutnoj jedinici koja se primjenjuje u Republici Hrvatskoj (članak 10. stavak 3.)
5. ne vodi poslovne knjige dvojnog knjigovodstva sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 12. stavak 1.)
6. ne unosi podatke u glavnu knjigu po unaprijed pripremljenom računskom planu (članak 12. stavak 4.)
7. ne vodi poslovne knjige na način da se osiguraju ispravnost i kontrola unesenih podataka, i/ili čuvanje i mogućnost korištenja podataka, i/ili dobivanje uvida u promet i stanja na računima glavne knjige te vremenski slijed obavljenog unosa poslovnih događaja (članak 15. stavak 1.)
8. vodi poslovne knjige za godinu koja nije jednaka kalendarskoj godini (članak 15. stavak 2.)
9. ne otvori poslovne knjige sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 15. stavak 3.)
10. ne zaključi poslovne knjige sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 16. stavak 1.)
11. ne zaštiti poslovne knjige koje se vode na elektroničkom mediju sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 16. stavak 2.)
12. ne čuva dnevnik, glavnu knjigu i pomoćne knjige u rokovima i na način sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 16. stavak 5.)
13. ne čuva knjigu primitaka i izdataka, knjigu blagajne, knjigu ulaznih računa, knjigu izlaznih računa i popis dugotrajne nefinancijske imovine u rokovima i na način sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 16. stavak 6.)
14. ne čuva knjigovodstvene isprave u rokovima i na način sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 18.)
15. ne popiše imovinu i obveze sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 20.)
16. imovinu i obveze ne iskazuje po računovodstvenom načelu nastanka događaja (članak 22. stavak 6.)
17. prihode i rashode ne priznaje uz primjenu računovodstvenog načela nastanka događaja (članak 26. stavak 1.)
18. ne sastavlja i ne podnosi financijske izvještaje sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 28. stavak 4.)
19. ne objavi na svojim mrežnim stranicama revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja, odnosno o uvidu u financijske izvještaje za prethodnu godinu (članak 32. stavak 3.)
20. ne upiše se u Registar neprofitnih organizacija (članak 34. stavak 1.)
21. ne izvijesti o promjeni podataka unesenih u Registar neprofitnih organizacija (članak 35. stavak 1.)
22. ne omogući nadzor ovlaštenoj osobi sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 42.)
23. ne otkloni utvrđene nepravilnosti i ne obavijesti Ministarstvo financija o učinjenom na način predviđen odredbama ovoga Zakona (članak 44. stavak 3.).
(2) Novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 kuna do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka osoba zakonski zastupnik neprofitne organizacije koja vodi dvojno knjigovodstvo, a novčanom kaznom u iznosu od 1000,00 kuna do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka osoba zakonski zastupnik neprofitne organizacije koja vodi jednostavno knjigovodstvo.
(3) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj čelnik tijela državne uprave, odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ako odobri isplatu neprofitnoj organizaciji koja nije upisana u Registar neprofitnih organizacija.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 46.

(1) Prvi godišnji financijski izvještaji neprofitne organizacije koji se javno objavljuju putem Registra neprofitnih organizacija odnose se na 2013. godinu.
(2) Godišnji financijski izvještaji za 2014. godinu sastavljaju se u skladu s Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija, a prvi financijski izvještaji, propisani ovim Zakonom, sastavljaju se za izvještajna razdoblja od 1. siječnja 2015.
(3) Neprofitna organizacija upisana u Registar neprofitnih organizacija prije stupanja na snagu ovoga Zakona ne dostavlja prijavu za ponovni upis u Registar neprofitnih organizacija.
(4) Neprofitna organizacija osnovana prije stupanja na snagu ovoga Zakona, a koja nije upisana u Registar neprofitnih organizacija, dužna je u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona dostaviti Ministarstvu financija prijavu za upis u Registar neprofitnih organizacija.
(5) Neprofitna organizacija upisana u Registar neprofitnih organizacija prije stupanja na snagu ovoga Zakona, a koja nije obveznica primjene ovoga Zakona, dužna je u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona podnijeti prijavu za brisanje iz Registra neprofitnih organizacija.
(6) Neprofitna organizacija iz stavka 4. ovoga članka koja ne podnese prijavu za brisanje iz Registra neprofitnih organizacija u roku predviđenim stavkom 5. ovoga članka, bit će brisana po sili zakona od strane Ministarstva financija.
(7) Prvi godišnji financijski izvještaji koji se daju na uvid, odnosno revidiraju putem ovlaštenog revizora odnose se na 2015. godinu.
(8) Prvi financijski planovi temeljem odredbi ovoga Zakona izrađuju se za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016.

Članak 47.

(1) Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola, izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija iz članka 4. stavka 9. ovoga Zakona ministar financija donijet će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
(2) Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija iz članka 6. stavka 3. ovoga Zakona i pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu iz članka 9. stavka 6. ovoga Zakona ministar financija donijet će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
(3) Pravilnik o službenoj iskaznici i službenoj znački inspektora financijskog i proračunskog nadzora (»Narodne novine«, br. 125/13.) iz članka 40. stavka 4. ovoga Zakona uskladit će ministar financija s odredbama ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 48.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti članak 2. stavak 5. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 109/07. i 54/13.).
(2) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, br. 10/08., 7/09., 158/13., 1/14. i 44/14.).

Članak 49.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2015.
Klasa: 022-03/14-01/18
Zagreb, 3. listopada 2014.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Josip Leko, v. r.

Korisnički pretinac

Svim svojim ugovornim korisnicima nudimo mogućnost preuzimanja predanih obrazaca PDV, JOPPD, Financijskih izvješća i salda konti kartica, te izravnu komunikaciju putem korisničkog pretinca na ovoj stranici.