Knjigovodstvene i računovodstvene usluge koje pružamo

  TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

obuhvaćaju vođenje poslovnih knjiga sukladno pozitivnim zakonskim propisima, uz primjenu Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (HSFI) i Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI)

 

Usluge

 1.  Knjiženje poslovnih događaja uz vođenje
  •  dnevnika
  •  glavne knjige
  •  pomoćnih knjiga utvrđenih u skladu s propisima i potrebama poduzetnika
 2. Izrada popisa imovine i obveza
 3. Sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja:
  •  bilance
  •  računa dobitka i gubitka sa svim pomoćnim obrascima
  •  bilješki uz financijska izvješća
 4. Izrada mjesečnih obračuna plaća radnika s propisanim doprinosima i porezima, te priprema i predaja obrazaca vezanih uz plaće
 5. Izrada mjesečnih, (tromjesečnih) i godišnjeg obračuna PDV-a
 6. Vođenje knjige ulaznih računa (URA)
 7. Vođenje knjige izlaznih računa (IRA)
 8. Vođenje blagajne
 9. Izrada poreznih prijava sa svim propisanim prilozima za utvrđivanje poreza na dobitak
 10. Prijave/odjave radnika
 11. Prema dogovoru vodimo dnevno ažuriranu evidenciju dugovanja te vršimo plaćanja
 12. Razna izvješća, evidencije, statistike po dogovoru