Knjigovodstvene i računovodstvene usluge koje pružamo

  TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

obuhvaćaju vođenje poslovnih knjiga sukladno pozitivnim zakonskim propisima, uz primjenu Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (HSFI) i Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI)

 

Usluge

 1.  Knjiženje poslovnih događaja uz vođenje
  •  dnevnika
  •  glavne knjige
  •  pomoćnih knjiga utvrđenih u skladu s propisima i potrebama poduzetnika
 2. Izrada popisa imovine i obveza
 3. Sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja:
  •  bilance
  •  računa dobitka i gubitka sa svim pomoćnim obrascima
  •  bilješki uz financijska izvješća
 4. Izrada mjesečnih obračuna plaća radnika s propisanim doprinosima i porezima, te priprema i predaja obrazaca vezanih uz plaće
 5. Izrada mjesečnih, (tromjesečnih) i godišnjeg obračuna PDV-a
 6. Vođenje knjige ulaznih računa (URA)
 7. Vođenje knjige izlaznih računa (IRA)
 8. Vođenje blagajne
 9. Izrada poreznih prijava sa svim propisanim prilozima za utvrđivanje poreza na dobitak
 10. Prijave/odjave radnika
 11. Prema dogovoru vodimo dnevno ažuriranu evidenciju dugovanja te vršimo plaćanja
 12. Razna izvješća, evidencije, statistike po dogovoru

 

Korisnički pretinac

Svim svojim ugovornim korisnicima nudimo mogućnost preuzimanja predanih obrazaca PDV, JOPPD, Financijskih izvješća i salda konti kartica, te izravnu komunikaciju putem korisničkog pretinca na ovoj stranici.