Usluge koje pružamo

NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA

u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija odnose se na udruge i njihove saveze, zaklade, fundacije, ustanove, umjetničke organizacije, komore, sindikate, udruge poslodavaca, političke stranke, vjerske zajednice te sve druge pravne osobe kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti, za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitnog karaktera.


Neprofitnim organizacijama vršimo knjigovodstvenu obradu cjelokupne financijske dokumentacije što podrazumjeva:

 • vođenje propisanih poslovnih knjiga i pomoćnih evidencija prema propisanom kontnom planu
 • evidentiranje prihoda i rashoda
 • izrada mjesečnih obračuna plaća radnika s propisanim doprinosima i porezima, te priprema i predaja obrazaca vezanih uz plaće
 • prijave/odjave radnika
 • popis dugotrajne imovine
 • izrada izvještaja:
  • skraćeni račun prihoda i rashoda po kvartalima I-III i I-IX,
  • polugodišnji izvještaj o prihodima i rashodima za I-IV,
  • godišnji izvještaj neprofitnih organizacija

Korisnički pretinac

Svim svojim ugovornim korisnicima nudimo mogućnost preuzimanja predanih obrazaca PDV, JOPPD, Financijskih izvješća i salda konti kartica, te izravnu komunikaciju putem korisničkog pretinca na ovoj stranici.