OSNOVICE ZA RAD U PUNOM VREMENU

Doprinosi se obračunavaju prema stvarno isplaćenoj plaći koja ne može biti manja od minimalne plaće koja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. iznosi

3.029,55 kn.

Najniža mjesečna osnovica  - 2.780,05 kn

  • Najniža mjesečna osnovica, prema članku 200. stavak 3. Zakona, umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,35.
  • ako je iznos isplaćene plaće (ili naknade bolovanja na teret poslodavca) u određenim slučajevima manji od minimalne plaće, iste treba obračunati na iznos najniže mjesečne osnovice prema  Naredbi o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2015. godinu (Nar. nov., br. 153/14.).

Najviša mjesečna osnovica - 47.658,00 kn

  • Najviša mjesečna osnovica, prema članku 205. Zakona, umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 6,00.

 

E-porezna

STOPE DOPRINOSA IZ PLAĆE

  • Mirovinsko osiguranje  I. stup: 15 %
  • Mirovinsko osiguranje II. stup: 5 %
  • Osiguranici koji su samo u I. stupu: 20 %


STOPE DOPRINOSA NA PLAĆE

  • Zdravstveno osiguranje: 15 %
  • Ozljede na radu i profesionalne bolesti: 0,5 %
  • Zapošljavanje (do 20 zaposlenih):  1,7 %
  • Zapošljavanje (više od 20 zaposlenih): 1,6 % + 0,1 %