Od 1. siječnja 2015.

na snagu stupaju porezne promjene kojima se država odriče dijela svojih prihoda kako bi povećala kupovnu moć građana, te se olakšava poslovanje obrtnicima i poduzetnicima.

 

Zakon o PDV-u

 • Manji porez na lijekove: Snižava se PDV za sve lijekove koji se izdaju na recept (a ne kao do sada samo za lijekove na listi HZZO).
 • Povoljniji uvjeti poslovanja za poduzetnike: Propisuje se mogućnost obračuna PDV prema naplaćenoj realizaciji za sve obveznike s isporukama do 3 milijuna kuna. Time se omogućuje da od 138.000 aktivnih poduzetnika u sustavu PDV, 120.000 poduzetnika (čije obveze čine 8% ukupne obveze PDV) samostalno bira način obračuna PDV.  
 • Bolja evidencija neplatiša: Uvodi se obveza vođenja evidencije u kojoj će poduzetnici morati prijaviti tko im nije u propisanim rokovima platio račun. Poduzetnik koji dođe u postupak ovrhe radi svojih dugova prilikom poduzimanja mjera naplate uzet će se u obzir i podatak postoji li odgovornost jamca (osobe kojoj je taj poduzetnik izdao račun i koja je po toj osnovi koristila pravo na pretporez, a u rokovima plaćanja račun nije podmirila) te će se naplata provesti i od jamca (u visini odgovornosti za dug – visina korištenog pretporeza).

 

Zakon o porezu na dohodak

 • Veći prihodi za milijun hrvatskih građana: propisuje se promjena osobnog odbitaka kod utvrđivanja poreza na dohodak (s 2.200,00 kn na 2.600,00 kn; za umirovljenike s 3.400,00 kn na 3.800,00 kn te osobnog odbitka na području jedinica lokalne samouprave razvrstane u potpomognuta područja, odnosno na područjima jedinica lokalnih samouprava razvrstane u 1. skupinu po stupnju razvijenosti s 3.200,00  kn na 3.500,00 kn, te za II. skupinu s 2.700,00 na 3.000,00 kn) te se propisuje primjena porezne stope od 40% iznad porezne osnovice od 13.200,00 kn
 • Poticanje investicija: Uvodi se porez na kamate na štednju po stopi od 12%, što je jedan od najmanjih poreza u Europi.  Novcem od oporezivanje kamata na štednju kompenzirat će se manjak u lokalnim proračunima.
 • Smanjenje papirologije: Utvrđivanjem godišnje porezne obveze, počevši od godišnje prijave za 2015., Porezna uprava izradit će rješenja te ih dostaviti na adrese građana uz propisana izuzeća čime će se ukinuti potreba podnošenja godišnjih poreznih prijava određenih obveznika, primjena za prijave u 2015. godini koje se podnose u 2016. godini.
 • Uvođenje neplaćanja poreza na dohodak na primitke u visini razlike između primljenih bespovratnih sredstava isplaćenih iz fondova Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske za provedbu mjere trajne obustave ribolovne aktivnosti uz uništenje plovila i knjigovodstvene vrijednosti tog plovila.
 • Porezna olakšica za sve - novim izmjenama Zakona uzdržavanim se članovima uže obitelji, u svrhe korištenja osobnog odbitka, smatraju i izvanbračni drug, odnosno životni partner i neformalni životni partner poreznog obveznika, roditelji izvanbračnog druga, odnosno životnog partnera i neformalnog životnog partnera, bivši izvanbračni drugovi, odnosno životni partneri i neformalni životni partneri za koje porezni obveznik plaća uzdržavanje.

 

Zakon o porezu na dobit

 • Zaštita radnih mjesta: Korištenje porezne olakšice u porezu na dobit po osnovi reinvestirane dobiti  dodatno se uvjetuje investicijama u dugotrajnu imovinu te zadržavanjem broja zaposlenih; znači zadržava se postojeći sustav uz dodatne uvjete ulaganja u imovinu te zadržavanja broja zaposlenih.
 • Olakšavanje poslovanja: Propisuje se i obveza obračuna poreza na dobit za fizičke osobe s prihodima većim od 3 milijuna kn, umjesto dosadašnjih 2 milijuna kuna.
 • Potpora za uništenje plovila: Republika Hrvatska kao članica Europske unije mora smanjiti ribolovnu flotu, a to se planira provesti kroz Operativni program ribarstva, gdje će se poduzetnicima koji trajno obustavljaju ribolovnu aktivnost dodijeliti novčana potpora za uništenje plovila od strane Europske unije (75%) i Vlade Republike Hrvatske (25%). Obzirom kako će u postupku provođenja Operativnog programa ribarstva doći do uništenja plovila odnosno uništenja dugotrajne imovine poduzetnika za koju se rashodi priznaju putem amortizacije, Amandmanom je predloženo da se iz porezne osnovice isključe prihodi koji su veći od neamortiziranog troška nabave uništenog plovila. Naime, kada poduzetnici obveznim uništenjem plovila trajno obustavljaju ribolovnu aktivnost, prestaje i mogućnost sučeljavanja prihoda primljene potpore s odgovarajućim stavkama rashoda amortizacije. Stoga, poduzetnicima koji unište plovilo u postupku provođenja Operativnog programa ribarstva, primljena potpora će se isključiti iz porezne osnovice.

 

Zakon o doprinosima

 • Smanjenje papirologije: Mijenja se način utvrđivanja doprinosa na način da se obveznici (osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost od koje dohodak utvrđuju temeljem poslovnih knjiga, osobama koje obavljaju samostalnu djelatnost od koje porez na dohodak plaćaju u paušalnom iznosu i ostalim osobama koje imaju profesionalni status) upućuju na samoobračun podnošenjem JOPPD obrasca, a ne više donošenjem rješenja.
 • Poticanje zapošljavanja mladih: Poslodavac koji zaposli osobe mlađe od 30. godina na ugovor o radu na neodređeno vrijeme, oslobađaju se obveze doprinosa  (doprinosa za zdravstveno osiguranje, doprinosa za zaštitu zdravlja na radu i doprinosa za zapošljavanje) na rok od 5 godina.

 

Zakon o igrama na sreću

 • Vraćnje dijela novca općinama, gradovima i županijama: Propisuje se oporezivanje svih dobitaka od igra klađenja, umjesto dosadašnjeg oporezivanja dobitaka iznad 750 kuna. Novcem od oporezivanja igara na sreću kompenzirat će se manjak u lokalnim proračunima.

 

Zakon o poreznoj upravi

 • Racionalizacija Porezne uprave: Dodatno se uređuju odredbe nužne za provedbu efikasne reorganizacije te se precizira podjela poslova između ustrojbenih jedinica Porezne uprave, ali se omogućuje i dodjeljivanje posebnih statusa pojedinim poreznim obveznicima u svrhu promicanja dobrovoljnog ispunjenja obveza.

 

Zakon o porezu na promet nekretnina

 • Uređenje tržišta nekretnina: Početkom 2015. istječe prijelazno razdoblje za oporezivanje nekretnina (dobiveno kroz pregovarački postupak) te započinje oporezivanje nekretnina PDV-om, odredbama zakona (o porezu na promet nekretnina) precizira se što se smatra nekretninama te građevinskim zemljištem koje će se oporezovati PDV-om.

Korisnički pretinac

Svim svojim ugovornim korisnicima nudimo mogućnost preuzimanja predanih obrazaca PDV, JOPPD, Financijskih izvješća i salda konti kartica, te izravnu komunikaciju putem korisničkog pretinca na ovoj stranici.